ORDONANŢĂ nr. 19 din 30 ianuarie 2003 (*actualizată*)privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice(actualizată până la data de 22 mai 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 1 februarie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 22 mai 2003, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 202 din 16 mai 2003.În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. III.13 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul general pentru funcţionarea sistemului electronic de colectare a datelor statistice, instituţiile responsabile, precum şi atribuţiile acestora în domeniu.---------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 202 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă completează prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992privind organizarea statisticii oficiale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, republicată, cu activităţi adaptate la specificul societăţii informationale.---------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 202 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.  +  Articolul 3În înţelesul prezentei ordonanţe, prin următoarele expresii se înţelege: a) sistemul electronic de colectare a datelor statistice - acel sistem informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la o adresa specificată, operat în scopul colectării de date statistice prin procedura on-line, sistem denumit în continuare sistem electronic; b) procedura on-line - utilizarea în acces direct prin Internet a chestionarelor statistice electronice, în scopul completării datelor statistice solicitate de către Institutul Naţional de Statistica. c) instituţie raportoare - autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi alte categorii de instituţii publice - învăţământ, sănătate şi cultura.--------Lit. c) a art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 202 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.  +  Articolul 4 (1) Lista instituţiilor raportoare va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului. Lista poate fi actualizată anual până cel târziu la data de 31 octombrie a anului anterior. (2) Introducerea şi extinderea utilizării sistemului electronic de către instituţiile raportoare se vor face etapizat pe categorii de instituţii publice. (3) Instituţiile raportoare au obligaţia sa răspundă chestionarelor statistice prin utilizarea sistemului electronic, ori de câte ori acest lucru este solicitat, precum şi obligaţia de a realiza orice comunicare, solicitare sau informare prevăzută în procesul de colectare a datelor statistice, prin intermediul acestui sistem.--------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 202 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.--------Art. 5 a fost abrogat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 202 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.--------Art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 202 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.  +  Capitolul II Procedura de colectare a datelor statistice, atribuţii şi dispoziţii procedurale  +  Articolul 7 (1) Realizarea, implementarea şi exploatarea sistemului electronic se vor face în doua etape: a) etapa de implementare, cu termen de finalizare 30 iunie 2004; b) etapa de exploatare, începând cu 1 iulie 2004. (2) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei are următoarele atribuţii: a) realizarea, testarea şi dezvoltarea sistemului electronic până la finalizarea etapei de implementare; b) operarea sistemului electronic în etapa de implementare prin Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei. (3) Institutul Naţional de Statistica are următoarele atribuţii: a) gestionarea colectării datelor statistice în etapa de implementare; b) operarea sistemului electronic şi gestionarea colectării datelor statistice în etapa de exploatare. (4) La finalul etapei de implementare sistemul electronic va fi transferat de la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei la Institutul Naţional de Statistica.--------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 202 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.--------Art. 8 a fost abrogat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 202 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.  +  Capitolul III Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 9 (1) Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (3) prin încălcarea de către instituţiile raportoare a obligaţiei de a răspunde chestionarelor statistice prin utilizarea sistemului electronic constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.---------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 202 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003. (2) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul serviciilor de statistica oficială anume împuternicit pentru aceasta. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 9^1Pregătirea şi implementarea sistemului electronic se vor face prin cooperarea, în principal, a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei cu Institutul Naţional de Statistica.----------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 202 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.  +  Articolul 10În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi Institutul Naţional de Statistica vor elabora lista cercetărilor statistice incluse în sistemul electronic în anul 2003, precum şi normele de utilizare a sistemului electronic şi le vor supune spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 11În baza experienţei de exploatare a sistemului electronic, Institutul Naţional de Statistica va stabili programul de dezvoltare a sistemului electronic pentru includerea altor categorii de unităţi raportoare, altele decât instituţiile publice.  +  Articolul 12Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 19.-----------