HOTĂRÂRE nr. 1.090 din 2 octombrie 2002privind modul de plată a unor drepturi acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2002



    În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează modul de plată a drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, constând în: a) indemnizaţii de şomaj; b) sume pentru stimularea ocupării forţei de muncă, prevăzute la art. 72, 74 şi 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă; c) sume reprezentând venituri de completare, prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 403/2002; d) sume reprezentând venituri de completare, prevăzute la art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare; e) alte drepturi care, potrivit prevederilor legale în vigoare, se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 2Plata drepturilor acordate cu titlu de venituri de completare, conform art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 119/2001, se face în condiţiile legii, în conturi curente deschise la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A.  +  Articolul 3 (1) Plata drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzute la art. 1, cu excepţia celor prevăzute la art. 2, se face, în funcţie de opţiunea beneficiarilor, în următoarele moduri: a) prin mandat poştal; b) în cont curent; c) prin card. (2) Plata drepturilor prin mandat poştal se face prin Regia Autonomă "Posta Română". (3) Plata drepturilor prin card sau în cont curent se face prin bănci selectate prin licitaţie deschisă, conform legislaţiei privind achiziţiile publice.  +  Articolul 4 (1) Taxele şi comisioanele percepute pentru prestaţiile privind plata drepturilor prevăzute în prezenta hotărâre se suporta din bugetul asigurărilor pentru şomaj în limita creditelor bugetare aprobate prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat. (2) Cuantumul comisioanelor poştale se stabileşte prin negociere între Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Regia Autonomă "Posta Română".  +  Articolul 5Procedurile şi instrumentele de plată, precum şi modalităţile de decontare privind plata drepturilor prevăzute la art. 1 se stabilesc pe bază de convenţii încheiate între Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi instituţiile prin intermediul cărora se efectuează plata acestor drepturi, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Ion Giurescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 2 octombrie 2002.Nr. 1.090.--------