LEGE nr. 486 din 11 iulie 2002privind înfiinţarea Universitatii "Emanuel" din Oradea
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iulie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se înfiinţează Universitatea "Emanuel" din Oradea ca instituţie de învăţământ superior, persoana juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, cu sediul în municipiul Oradea, Str. Nufarului nr. 87, judeţul Bihor.  +  Articolul 2Universitatea "Emanuel" din Oradea se înfiinţează cu următoarea facultate şi specializare acreditate: Facultatea de Teologie, specializarea teologie baptista pastorala, cu predare în limba română.  +  Articolul 3După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura Universitatii "Emanuel" din Oradea intra şi facultăţile, colegiile şi specializările, altele decât cea menţionată la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.  +  Articolul 4Personalul didactic şi nedidactic din instituţia care a fost autorizata sa funcţioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la instituţia nou-înfiinţată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 5 (1) Universitatea înfiinţată dispune de patrimoniu propriu, înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Patrimoniul prevăzut în anexa este proprietatea Universitatii "Emanuel" din Oradea prin efectul legii.  +  Articolul 6 (1) Patrimoniul Universitatii "Emanuel" din Oradea va rămâne şi va fi utilizat numai în cadrul sistemului naţional de învăţământ. În cazul nerespectării acestei prevederi Ministerul Educaţiei şi Cercetării va propune încetarea activităţii de învăţământ şi desfiinţarea prin lege a universitatii. (2) În cazul întreruperii sau încetării activităţii patrimoniul Universitatii "Emanuel" din Oradea trece către comunitatea baptista care a cedat patrimoniul, potrivit autonomiei cultelor religioase.  +  Articolul 7Cheltuielile privind funcţionarea Universitatii "Emanuel" din Oradea se suporta din veniturile proprii dobândite în condiţiile legii, precum şi din alte surse legale.  +  Articolul 8Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice învăţământului superior instituţia prevăzută la art. 1 este special monitorizata pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care se aproba prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA  +  Anexă                                PATRIMONIUL                     Universitatii "Emanuel" din Oradea    În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul    Universitatii "Emanuel" din Oradea este constituit din:
             
      DenumireaAdresaValoarea - milioane lei -Titlul în baza căruia este deţinut
    I.Bunuri imobile   21.699  
    A.ClădiriMunicipiul Oradea, Str. Nufărului nr. 879.042Extras C.F. nr. 4.247
    B.TerenuriMunicipiul Oradea, Str. Nufărului nr. 874Extras C.F. nr. 4.247, contract de vânzare-cumpărare
    C.AlteleMunicipiul Oradea, Str. Nufărului nr. 8712.653Imobilizări în curs
    II.Bunuri mobile   3.628  
    A.Tehnică de calcul   551-
    B.Birotică   61-
    C.Mijloace de transport   876-
    D.Mobilier   50-
    E.Disponibilităţi   --
    F.Inventar gospodăresc   2.090-
    III.Imobilizări financiare      
    A.Depozite bancare   --
    B.Fonduri speciale   --
    IV.Active circulante   1.955  
    A.Titluri de plasament   --
    B.Disponibilităţi   1.287-
    C.Stocuri   641-
    D.Creanţe   27-
    E.Alte valori   --
  NOTĂ:Prezenta anexa are la baza protocolul de predare-primire a patrimoniului dintre Biserica Baptista "Emanuel" Oradea şi Universitatea "Emanuel" din Oradea, care se înfiinţează prin lege.Actele legalizate la notariat, în original, se afla la dosarul Legii privind înfiinţarea Universitatii "Emanuel" din Oradea, de la Camera Deputaţilor.-----------