HOTĂRÂRE nr. 536 din 30 mai 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehnicienilor**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 4 iulie 2002  Prin HOTĂRÂREA nr. 11 din 16 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 23 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.Prin HOTĂRÂREA nr. 81 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 9 februarie 2010 s-a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.Prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, s-a înființat Ministerul Administrației și Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor și Reformei AdministrativeÎnlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei actualizate.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 38 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată și completată prin Legea nr. 464/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehnicienilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 37 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011, prin înlocuirea termenului "pirotehnist" cu termenul "pirotehnician".  +  Articolul 2Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 225/1996 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în activitățile deținătorilor și autorizarea artificierilor pirotehniști, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 18 iunie 1996.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marian Sarbu
  p. Ministru de interne,
  Toma Zaharia,
  secretar de stat
  Ministrul apărării naționale,
  Ioan Mircea Pascu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul industriei și resurselor,
  Dan Ioan Popescu
   +  AnexăNORMA 30/05/2002