ORDONANŢA nr. 25 din 30 ianuarie 2002 (*actualizată*)privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale**)(actualizată până la data de 22 iulie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 iulie 2005 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002; ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003; ORDONANŢA nr. 27 din 14 iulie 2005.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.-------------**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 19 iulie 2005.  +  Capitolul I Dispoziţii generale----------Cap. 1 a devenit cap. I, conform modificării aduse de pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă reglementează monitorizarea executării obligaţiilor asumate de cumpărători pe perioada derulării contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale, societăţile şi companiile naţionale, denumite în continuare societate.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 19 iulie 2005.  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă se aplică contractelor având ca obiect vânzarea-cumpărarea de acţiuni deţinute de stat la societăţi comerciale, încheiate de Fondul Proprietăţii de Stat, de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului sau de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumită în continuare Autoritate.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 19 iulie 2005.  +  Capitolul 2 Eliminat-----------Cap. 2 a fost eliminat, conform modificării aduse de pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 3 (1) În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) afiliat - persoana juridică la care cumpărătorul este asociat/acţionar, cu excepţia societăţii ale carei acţiuni fac obiectul contractului de vânzare-cumpărare; b) asociat - persoana fizica/juridică care deţine acţiuni sau părţi sociale emise de cumpărătorul persoana juridică; c) perioada de derulare a contractului - perioada până la îndeplinirea oricăreia şi a tuturor obligaţiilor părţilor contractante, conform clauzelor contractuale şi prevederilor prezentei ordonanţe; intra sub incidenţa acestei definiţii inclusiv acele contracte care până la apariţia prezentei ordonanţe confereau Autorităţii anumite drepturi, inclusiv dreptul de a pretinde cumpărătorilor aducerea la îndeplinire a obligaţiilor acestora asumate prin contract; d) scadenta - termenul până la care debitorul s-a angajat să îşi îndeplinească o obligaţie contractuală; e) sume datorate - sume exigibile şi neachitate la data încheierii actului adiţional de eşalonare/reeşalonare a plăţii, la data încheierii convenţiei de menţinere în vigoare a contractului, actului adiţional de novaţie sau de delegaţie imperfectă ori la data desfiinţării contractului;----------Lit. e) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 19 iulie 2005. (2) Sursele din care pot fi realizate investiţiile, în vederea îndeplinirii obligaţiilor cumpărătorului asumate prin contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, sunt următoarele: a) sume de bani virate direct de cumpărător, în numele şi pe contul sau, în contul curent bancar al societăţii; b) dividende cuvenite cumpărătorului, asociatului şi/sau afiliatului acestuia, în calitate de acţionar al societăţii, lăsate cu titlu definitiv la dispoziţia societăţii; c) aport în natura; d) partea din profitul net repartizat la surse proprii de finanţare, proporţională cu cota de participare la capitalul social deţinuta de cumpărător, asociaţi şi/sau afiliati ai acestuia, în calitate de acţionari ai societăţii; intră în această categorie şi orice alta repartizare din profit pentru investiţii în conformitate cu reglementările contabile în vigoare; e) transferul de know-how, licenţe, brevete şi alte valori similare; f) operaţiuni de leasing pentru retehnologizare/modernizare; g) sume de bani acordate inclusiv cu titlu de împrumut societăţii de către cumpărător, asociaţii şi/sau afiliatii acestuia ori de către societăţile din cadrul grupului din care face parte cumpărătorul; h) sume de bani acordate de către un terţ societăţii, pe baza unei înţelegeri cu cumpărătorul;-----------Lit. h) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 19 iulie 2005. i) alte surse care pot fi utilizate pentru realizarea de investiţii, prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni.-----------Lit. i) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 19 iulie 2005.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 4 (1) Societăţile privatizate prin încheiere de contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni sunt supuse monitorizării postprivatizare pe perioada de derulare a acestora. Sunt supuse monitorizării postprivatizare pe perioada de derulare a contractului şi societăţile care după privatizare au fuzionat, după caz, cu altă persoană juridică sau cu cumpărătorul, precum şi cele rezultate din divizare, dacă aceste operaţiuni au avut loc înăuntrul perioadei de derulare a contractului. (2) Monitorizarea postprivatizare se exercită de către Autoritate prin departamentele de specialitate şi are ca obiect urmărirea modului în care sunt respectate de către cumpărător obligaţiile asumate prin contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni, în scopul realizării obiectivelor privatizării societăţii. (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), Autoritatea are dreptul să aplice sancţiuni de natură contractuală. (4) Persoanele care au calitatea de agent constatator şi dreptul de a aplica sancţiuni se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 19 iulie 2005.  +  Articolul 5Abrogat.-----------Art. 5 a fost abrogat de pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 5Autoritatea nu poate utiliza rezultatele monitorizării postprivatizare care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe decât în scopul urmăririi executării obligaţiilor contractuale ale cumpărătorului şi cu respectarea secretului comercial şi de afaceri.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 19 iulie 2005.  +  Articolul 7Abrogat.-----------Art. 7 a fost abrogat de pct. 3 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Capitolul II Obligaţiile cumpărătorului------------Cap. 3 a devenit cap. II şi a fost modificat de pct. 4 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 8 (1) Cumpărătorul şi/sau reprezentanţii legali ai acestuia sunt obligaţi sa transmită, dacă prin contract nu este prevăzut altfel, în termen de 30 de zile de la data implinirii scadentei sau a solicitării Autorităţii, un raport cu privire la modul respectării clauzelor contractuale. (2) Conducerea societăţii privatizate are obligaţia să permită personalului Autorităţii verificarea scriptica şi, după caz, faptica a modului de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către cumpărător, precum şi a situaţiei economico-financiare a societăţilor respective.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 9 (1) Cumpărătorul, reprezentanţii legali ai acestuia sau reprezentanţii legali ai societăţii privatizate sunt obligaţi să comunice Autorităţii, în cel mult 10 zile de la data luării la cunoştinţă, situaţia în care societatea este sau urmează să fie supusă unei proceduri de fuziune, divizare, lichidare voluntară, dizolvare, reorganizare judiciară sau faliment, dacă prin contract nu este prevăzut altfel.----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 19 iulie 2005. (2) Aceeaşi obligaţie le revine reprezentanţilor legali ai cumpărătorului persoana juridică, în situaţia în care pentru acesta a fost declansata una dintre procedurile prevăzute la alin. (1). (3) În cazul divizării/fuziunii societăţii şi/sau a cumpărătorului persoana juridică, cumpărătorul este obligat sa încheie cu Autoritatea un act adiţional la contract, prin care va fi stabilit modul de derulare a contractului din punct de vedere al obligaţiilor asumate.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 9^1În perioada de derulare a contractelor transmiterea acţiunilor de la cumpărător către terţi este condiţionată de obţinerea prealabilă a acordului scris al Autorităţii, sub sancţiunea nulităţii de drept a transmiterii acţiunilor.----------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 7 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Capitolul III Atribuţiile Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului în domeniul controlului postprivatizare------------Cap. 4 a devenit cap. III şi a fost modificat de pct. 8 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 10Autoritatea are următoarele atribuţii: a) urmăreşte derularea contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni, cu privire la clauzele conţinute în acestea, precum şi cu privire la modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate de cumpărător; b) transmite Guvernului rapoarte anuale privind rezultatele activităţii de monitorizare a respectării clauzelor contractuale pe perioada de derulare a contractelor.----------Lit. b) a art. 10 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 19 iulie 2005. c) modificarea contractului, privind:(i) reeşalonarea programului de investiţii, dacă prin aceasta cumpărătorul nu îşi pierde poziţia de adjudecatar conform grilei de punctaj pentru selecţia ofertanţilor, aplicată la încheierea contractului;(îi) structura angajamentelor investitionale prevăzute în contracte, fie prin înlocuirea obiectivelor, fie prin renunţarea la unele dintre ele, fără diminuarea valorii totale angajate;(iii) programul de investiţii de mediu în cazul în care după semnarea contractului cumpărătorul prezintă un nou program de conformare aprobat de autoritatea de mediu competenţa;(iv) reducerea volumului valoric de investiţii de mediu angajat prin contract, pe baza confirmării, emisă de autoritatea de mediu competenţa, a realizării măsurilor din programul de conformare, cu obligaţia varsarii către societate a diferenţei dintre valoarea investiţiilor angajate prin contract şi valoarea confirmată prin certificatul întocmit de cenzorii societăţii/firma specializată de audit;(v) reeşalonarea termenelor de plată a ratelor aferente preţului datorat pentru pachetul de acţiuni, până la termenul final de plată prevăzut în contract;(vi) efectuarea unei novatii sau delegaţii;(vii) eşalonarea/reeşalonarea plăţii sumelor datorate Autorităţii ca dividende, sume primite pentru restructurare;(viii) eşalonarea/reeşalonarea plăţii oricăror alte sume datorate Autorităţii de către cumpărător;(ix) orice alte modificări considerate necesare de către Autoritate.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Capitolul IV Urmărirea modului de realizare a obligaţiilor contractuale----------Cap. 5 a devenit cap. IV şi a fost modificat de pct. 10 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 11 (1) Investiţia este considerată realizată dacă cumpărătorul prezintă un certificat emis în acest scop de cenzorii societăţii/firma specializată de audit, dacă prin contract nu este prevăzut altfel. (2) Certificatul emis conform alin. (1) va specifică în mod clar ca până la împlinirea scadentei:- investiţia realizată de cumpărător corespunde valorii investitionale asumate prin contract;- înregistrarea în contabilitate a investiţiilor efectuate este realizată în conformitate cu legislaţia contabila în vigoare;- sursele de finanţare a investiţiilor corespund prevederilor prezentei ordonanţe şi/sau celor din contract. (3) În situaţia în care investiţiile au ca sursa partea din profitul net repartizata la surse proprii de finanţare, cuvenită cumpărătorului, asociaţilor şi/sau afiliatilor cumpărătorului, în calitate de acţionari ai societăţii, certificatul prevăzut la alin. (2) va confirma utilizarea acesteia de către societate.-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 11^1Abrogat.-----------Art. 11^1 a fost abrogat de pct. 12 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 12În cazul investiţiilor asumate pentru protecţia mediului, certificatul prevăzut la art. 11 va fi însoţit, în mod obligatoriu, de confirmarea eliberata de autoritatea de mediu competenţa privind respectarea de către societate a prevederilor legale referitoare la protecţia mediului şi, după caz, îndeplinirea obligaţiilor de protecţie a mediului cu termene de realizare împlinite până la scadenta prevăzută în contract.-----------Art. 12 a fost modificat de pct. 13 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 13 (1) Sunt considerate ca realizate şi obligaţiile de investiţii efectuate în nume propriu de asociaţii şi/sau afiliatii cumpărătorului ori de către societăţile din cadrul grupului din care face parte acesta. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi membrilor asociaţiilor PAS, chiar dacă deţin în nume propriu acţiuni/părţi sociale ale societăţii. (3) În contul angajamentelor investitionale asumate sunt considerate şi sumele aferente părţii cuvenite cumpărătorului, asociaţilor şi/sau afiliatilor acestuia, în calitate de acţionari ai societăţii, din profitul net, care, în baza unei hotărâri a adunării generale a acţionarilor, au fost repartizate pentru surse proprii de finanţare din care s-au efectuat investiţii în exerciţiul financiar curent sau în cele următoare. (4) Investiţiile prevăzute la alin. (3) se considera realizate în baza certificatului întocmit conform prevederilor art. 11.-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 14 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 14Abrogat.----------Art. 14 a fost abrogat de pct. 15 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 15 (1) Pentru ratele rămase de achitat cu titlu de preţ, pentru care se solicita reeşalonarea începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, în actul adiţional se va introduce, în mod obligatoriu, nivelul dobânzii calculat astfel: pentru contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni cu plata preţului în rate, la cuantumul fiecărei rate eşalonate se aplică o dobânda care să acopere inflatia, la care se adauga doua procente în cazul în care preţul este stabilit şi plătit în moneda naţionala, şi dobânda LIBOR plus o marja negociata de părţi, în cazul în care preţul este stabilit şi plătit în valută. (2) Pentru sumele datorate Autorităţii reprezentând dividende, rate aferente sumelor alocate pentru fondurile de restructurare, precum şi pentru alte sume datorate Autorităţii, pentru care se solicita reeşalonarea, cu excepţia sumelor prevăzute la alin. (1), convenţia/actul adiţional va cuprinde, în mod obligatoriu, dispoziţii prin care se aplică nivelul dobânzii de referinţa comunicate lunar de Banca Naţionala a României sau dobânda LIBOR plus o marja negociata de părţi, în cazul în care sumele datorate sunt în valută, precum şi dispoziţii de plată a cheltuielilor de judecată sau de executare.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 16 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 16 (1) Este interzisă exceptarea de la plata dobânzilor, majorărilor şi penalităţilor de orice fel, calculate de Autoritate pentru neîndeplinirea la termen a obligaţiilor contractuale referitoare la plata ratelor/preţului, realizarea investiţiilor de orice fel, vărsarea capitalului de lucru.----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 19 iulie 2005. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 16 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 19 iulie 2005. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 16 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 19 iulie 2005. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 16 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 19 iulie 2005. (5) Sumele încasate de Autoritate, aferente preţului acţiunilor, vor stinge obligaţia de plată a debitului principal, a dobânzilor şi a penalităţilor, în aceasta ordine.-----------Alin. (5) al art. 16 a fost introdus de pct. 19 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003. (6) Prevederile alin. (5) se aplică contractelor care au stabilit o alta ordine de încasare numai prin încheiere de acte adiţionale.-----------Alin. (6) al art. 16 a fost introdus de pct. 19 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.-----------Art. 16 a fost modificat de pct. 23 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.-----------*) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:A se vedea şi art. 2 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003, care prevede: "Nu intra sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 sumele încasate de Autoritate cu titlu de penalităţi, precum şi cele care fac obiectul unor hotărâri judecătoreşti sau arbitrale definitive şi/sau irevocabile până la data intrării în vigoare a Legii nr. 506/2002".  +  Articolul 16^1Abrogat.----------Art. 16^1 a fost abrogat de pct. 20 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 17Prevederile art. 16 alin. (1) se aplică şi pentru penalităţile/daunele datorate Autorităţii de către societate, aferente dividendelor, ratelor aferente sumelor alocate pentru fondurile de restructurare, precum şi altor sume datorate acesteia.-----------Art. 17 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 19 iulie 2005.  +  Articolul 18 (1) Încheierea actelor adiţionale de către Autoritate, în ceea ce priveşte modificarea angajamentelor de investiţii şi/sau de plată a preţului acţiunilor, este condiţionată de instituirea în favoarea Autorităţii a unei garanţii care să acopere valoric investiţia nerealizata şi/sau partea din preţ neachitata, prin constituirea unei garanţii reale mobiliare asupra unui pachet corespunzător de acţiuni emise de societate, raportat la valoarea nominală a acestora, sau prin garanţii financiare. (2) Încheierea de către Autoritate a unor acte adiţionale prin care se aduc modificări clauzelor de natura socială se va face numai pe baza acordului dintre reprezentanţii legali ai salariaţilor, conducerea societăţii şi cumpărător.----------Art. 18 a fost modificat de pct. 21 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 19Abrogat.-----------Art. 19 a fost abrogat de pct. 22 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 20 (1) Autoritatea poate să accepte încheierea unui act adiţional, la solicitarea cumpărătorului pentru: a) efectuarea unei delegaţii imperfecte, atunci când cumpărătorul aduce în contract angajamentul unui al doilea debitor alături de el, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale; b) efectuarea unei novatii prin schimbare de debitor, prin schimbarea debitorului iniţial (cumpărătorul) din contract cu o altă persoană care se angajează faţă de Autoritate să execute obligaţiile contractuale. (2) Actul adiţional încheiat în condiţiile alin. (1) are ca efect şi transmiterea tuturor drepturilor contractuale către delegat/noul debitor şi va prevedea în mod obligatoriu asumarea de către acesta a tuturor garanţiilor contractuale privind realizarea obligaţiilor contractuale. (3) Acordul Autorităţii pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) poate fi dat numai în următoarele condiţii: a) noul debitor îndeplineşte condiţiile prevăzute pentru ofertanţi de reglementările în vigoare referitoare la achiziţionarea unui pachet de acţiuni deţinut de Autoritate în societăţile comerciale cu capital de stat; b) noul debitor preia toate obligaţiile contractuale ale debitorului iniţial, inclusiv eventualele penalităţi pentru nerespectarea unor obligaţii contractuale ale cedentului aferente perioadelor trecute - în cazul novatiei prin schimbare de debitor; c) noul debitor/delegat este ţinut solidar cu debitorul iniţial pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, inclusiv pentru plata eventualelor penalităţi pentru nerespectarea unor obligaţii contractuale aferente perioadelor trecute, fără ca debitorul iniţial/delegant să fie descărcat în mod expres de obligaţiile faţă de Autoritate - în cazul unei delegaţii imperfecte; d) în cazul novatiei prin schimbare de debitor, pentru contractele cu plata în rate, se va negocia cu noul debitor modalitatea de plată a sumelor aferente preţului contractului, inclusiv a dobânzilor şi eventualelor penalităţi datorate la plata preţului şi neonorate de debitorul iniţial; plata sumelor restante datorate Autorităţii cu titlu de preţ şi penalităţi şi/sau dobânzi se va efectua de către noul debitor în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la semnarea actului adiţional. (4) În vederea analizării şi aprobării novatiei/delegaţiei trebuie prezentate Autorităţii următoarele: a) solicitarea făcuta în acest sens de cumpărător, însoţită de angajamentul ferm şi necondiţionat al viitorului debitor privind preluarea integrală a obligaţiilor contractuale; b) toate documentele prevăzute de legislaţia referitoare la privatizare, în vigoare, pentru ofertantul-cesionar care achiziţionează un pachet de acţiuni de la Autoritate, inclusiv documentele privind bonitatea noului debitor, mai puţin dovada plăţii taxei de participare la licitaţie şi garanţia de participare; c) în cazul în care cumpărătorul şi/sau noul debitor este persoana juridică, este necesară aprobarea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor cu privire la efectuarea novatiei/delegaţiei; d) orice alte documente, care în urma analizei se impun ca fiind necesare, privind asigurarea legalităţii novatiei/delegaţiei şi îndeplinirii obligaţiilor stipulate în contract şi care sunt solicitate de către Autoritate. (5) Novatia sau, după caz, delegaţia se realizează prin act adiţional la contract, care va stabili sancţiunile ce se vor aplica în cazul în care părţile nu respecta prevederile acestuia. (6) Pentru garantarea obligaţiilor privind realizarea investiţiilor şi/sau plata preţului pe care le preia noul debitor vor fi instituite garanţii care să acopere valoric investiţia nerealizata şi/sau partea din preţ neachitata, prin constituirea unei garanţii reale mobiliare asupra unui pachet de acţiuni emise de societate, raportat la valoarea nominală a acestora, sau prin garanţii financiare. (7) Novatia/delegaţia îşi produce efecte numai din momentul semnării actului adiţional la contract.----------Art. 20 a fost modificat de pct. 23 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 21 (1) În cazul desfiinţării contractului pe cale convenţionala sau judiciară Autoritatea va retine de la cumpărător toate sumele achitate de acesta în contul contractului, reprezentând, după caz, avans, rate, dobânzi, penalităţi achitate cu orice titlu, până la desfiinţarea acestuia.----------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 32 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.(1^1) În cazul desfiinţării contractului pe cale convenţionala sau judiciară, pentru prejudicii cauzate Autorităţii, cumpărătorul este obligat la plata daunelor-interese constituite din: a) sumele reprezentând dobânzile şi penalităţile datorate pentru ratele scadente şi neachitate până la data desfiinţării contractului, precum şi penalităţile datorate ca urmare a neîndeplinirii celorlalte obligaţii contractuale; b) sumele reprezentând dividendele încasate de cumpărător în perioada de valabilitate a contractului; c) sumele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2001privind recuperarea onorariilor de succes plătite consultantilor de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului în cadrul Programului pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL).----------Alin. (1^1) al art. 21 a fost introdus de pct. 33 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.(1^2) Prevederile alin. (1) şi (1^1) se aplică şi proceselor în curs de judecată având ca obiect desfiinţarea contractului, începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.----------Alin. (1^2) al art. 21 a fost introdus de pct. 33 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. (2) Pentru prejudiciile cauzate societăţii de către cumpărător, aceasta poate cere instanţei judecătoreşti daune-interese.----------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 34 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. (3) Stabilirea prejudiciilor şi a întinderii daunelor-interese prevăzute la alin. (2), precum şi a celor provocate Autorităţii se va face, la solicitarea societăţii/Autorităţii, pe baza unei expertize întocmite de persoane fizice şi/sau juridice abilitate prin lege pentru astfel de operaţiuni.----------Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 24 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003. (4) Cheltuielile aferente efectuării expertizei prevăzute la alin. (3) vor fi avansate de societate sau, după caz, de Autoritate şi vor fi recuperate de la cumpărător.-----------Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 24 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 22 (1) Autoritatea şi cumpărătorul pot conveni continuarea contractului prin renunţarea la punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti/arbitrale ce are ca efect desfiinţarea contractului, la aplicarea sau la efectele pactului comisoriu, în cazul contractelor care conţin astfel de clauze.-----------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 25 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003. (2) În acest sens Autoritatea şi cumpărătorul vor încheia o convenţie de menţinere în vigoare a contractului, cumpărătorul obligandu-se sa plătească sumele datorate Autorităţii la data încheierii convenţiei, inclusiv cheltuielile judiciare efectuate de aceasta, într-un termen de 60 de zile de la semnarea acesteia.-----------Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 25 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003. (3) În cazul în care se renunţa la punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti/arbitrale ce are ca efect desfiinţarea contractului, convenţia de menţinere în vigoare se rezolutioneaza în cazul neîndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate prin aceasta. Ca urmare a îndeplinirii condiţiei rezolutorii, Autoritatea va pune în executare hotărârea judecătorească/arbitrală ce are ca efect desfiinţarea contractului.-----------Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 25 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003. (4) Convenţia de menţinere în vigoare a contractului prevăzută la alin. (2) va cuprinde în mod obligatoriu o clauza potrivit căreia contractul va fi desfiinţat de plin drept, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor asumate în cuprinsul acesteia fiind aplicabile prevederile art. 21.-----------Art. 22 a fost modificat de pct. 35 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 23Abrogat.-----------Art. 23 a fost abrogat de pct. 26 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 24Abrogat.----------Art. 24 a fost abrogat de pct. 27 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Capitolul V Dispoziţii speciale-----------Cap. 6 a devenit cap. V şi a fost modificat de pct. 28 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 25Abrogat.----------Art. 25 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 19 iulie 2005.  +  Articolul 26 (1) În cazul în care angajamentul investitional nu a fost realizat pe obiectivele şi/sau până la scadentele prevăzute în contract, dar, cumulat până la împlinirea ultimei scadente anterioare datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, rezultă realizarea în cuantum valoric a obligaţiei respective, nu se datorează penalităţi/majorări de întârziere. (2) În cazul în care la data implinirii ultimei scadente anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se constata valoric nerealizarea sau realizarea parţială a angajamentului investitional, cumpărătorul datorează, începând cu respectiva data, penalităţile contractuale calculate la valoarea nerealizata, fără luarea în considerare a nerealizarilor pe obiective. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul în care realizarea obligaţiilor investitionale este garantată prin garanţii mobiliare, imobiliare sau financiare. (4) Prevederile alineatelor precedente nu se aplică în cazul existenţei unei hotărâri judecătoreşti/arbitrale definitive la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, chiar dacă nu au fost puse în executare sau executarea nu a fost definitivata, iar sumele plătite nu se restituie şi executările realizate nu se întorc.-----------Art. 26 a fost modificat de pct. 30 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 26^1 (1) Dacă se constata realizarea în cuantum valoric a angajamentului investitional chiar după scadenta, iar realizarea acestuia a fost garantată prin constituirea unor garanţii, Autoritatea nu va proceda la executarea acestora. (2) În cazul în care angajamentul investiţional nu a fost realizat pe obiectivele prevăzute în contract, dar a fost realizat în cuantum valoric până la scadenţa contractuală, nu se datorează penalităţi/majorări de întârziere.*)-----------Alin. (2) al art. 26^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 19 iulie 2005.-----------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 42 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.-----------*) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:A se vedea şi art. II din ORDONANŢA nr. 27 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 19 iulie 2005, care prevede: "Dispoziţiile art. 26^1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică numai obligaţiilor referitoare la angajamente investiţionale a căror scadenţă este ulterioară intrării în vigoare a prezentei ordonanţe".  +  Articolul 26^2În situaţiile prevăzute la art. 26 alin. (2) prescripţia pentru dreptul Autorităţii de a aplica sancţiunile sau de a executa garanţiile începe să curgă de la data implinirii ultimei scadente anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.-----------Art. 26^2 a fost modificat de pct. 31 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 26^3Sumele avansate cu titlu de cheltuieli de judecată în procesele rămase fără obiect, precum şi cele care se sting prin reanalizarea clauzelor contractuale, ca urmare a intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, vor fi suportate de către cumpărători.-----------Art. 26^3 a fost introdus de pct. 42 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 27 (1) Pentru contractele aflate în perioada de derulare, încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, obligaţiile contractuale privind efectuarea investiţiilor se considera realizate în următoarele situaţii: a) când contractul conţine specificăţia «program de investiţii», angajamentul investitional se considera realizat numai în baza certificatului întocmit conform prevederilor art. 11 alin. (2); b) în cazul contractelor care conţin specificăţia «alte surse», «alte resurse», «surse atrase» sau «credite», sunt asimilate surselor de realizare a investiţiilor şi creditele angajate de societate din care au fost finalizate obiectivele de investiţii până la data menţionată; c) în contractele cu clauza de atestare a investiţiilor prin certificat emis de cenzorii societăţii sau de o firma specializată de audit şi care conţin/nu conţin specificăţia expresă «însoţit de documente» sau care conţin specificăţia «documente rezonabile», obligaţia de investiţii se considera realizată numai în baza certificatului întocmit conform prevederilor art. 11 alin. (2); d) în contractele care conţin clauza de atestare a executării angajamentului investitional prin majorarea de capital social şi înregistrarea acestei operaţiuni la Oficiul registrului comerţului, obligaţia de investiţie se considera realizată numai în baza certificatului întocmit conform prevederilor art. 11 alin. (2), fără a fi necesară prezentarea dovezii majorării capitalului social şi a înregistrării acesteia la Oficiul registrului comerţului; e) achiziţionarea unui bun în regim de leasing poate fi considerată realizare a investiţiei asumate prin contract, dacă bunul ce face obiectul contractului de leasing este achitat integral, iar dreptul de proprietate asupra bunului este transferat societăţii până la scadenta; în aceasta situaţie aplicarea sancţiunilor contractuale se suspenda pe perioada derulării leasingului, până la împlinirea scadentei finale. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în baza certificatului întocmit conform prevederilor art. 11 alin. (2) şi pentru obligaţiile a căror scadenta este anterioară intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, numai prin încheierea unui act adiţional la contract.-----------Art. 27 a fost modificat de pct. 32 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 27^1 (1) Pentru contractele încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe investiţiile asumate, inclusiv cele pentru protecţia mediului, vor putea fi efectuate atât în forma şi în termenii contractuali conveniţi, cat şi în numerar, cu condiţia ca sumele în cauza să fie înregistrate în contul curent bancar al societăţii. (2) În cazul contractelor încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, sumele vărsate de cumpărător în contul obligaţiei de investiţii, cu excepţia celor destinate protecţiei mediului, pot fi utilizate de societate în condiţiile prevăzute de lege, inclusiv pentru plata datoriilor societăţii către Autoritate şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale etc., ale căror scadente sunt anterioare datei transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. (3) În cazul contractelor încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, este asimilată investiţiei realizate în baza contractului şi efectuarea acesteia în nume propriu, de către alte persoane decât cumpărătorul, cu condiţia suplimentară a prezentării dovezii prin care terţul s-a angajat să execute obligaţiile respective.-----------Art. 27^1 a fost introdus de pct. 33 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 28 (1) Pentru contractele încheiate la societăţile din domeniul turismului şi comerţului interior, create prin divizare pe baza normelor specifice interne ale Fondului Proprietăţii de Stat şi apoi privatizate, controlul postprivatizare se limitează la clauzele privind obligaţia obţinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor şi majorarea capitalului social cu valoarea acestora. (2) În cazul societăţilor prevăzute la alin. (1) litigiile în curs având ca obiect obligarea cumpărătorilor la respectarea clauzelor referitoare la investirea pe o perioadă de 2 ani de la încheierea contractului a 50% din profit şi la menţinerea unui număr de salariaţi cu contract de muncă, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, sunt considerate lipsite de obiect. (3) În aplicarea prevederilor alin. (2) Autoritatea va notifica situaţia la instanţa judecătorească pe al carei rol se afla procesul. (4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) prevederile art. 26^3 se aplică în mod corespunzător.-----------Alin. (4) al art. 28 a fost introdus de pct. 34 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 28^1 (1) Pentru contractele încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, clauzele contractuale referitoare la obligaţia cumpărătorilor de a solicita/încheia într-un anumit termen acte adiţionale la contracte având ca obiect vânzarea-cumpărarea acţiunilor suplimentare, inclusiv obligaţia cumpărătorului de a majoră preţul contractual cu valoarea terenurilor pentru care societatea a obţinut certificatele de atestare a dreptului de proprietate şi sancţiunile aferente rămân fără obiect. (2) În mod corespunzător, notificările transmise cumpărătorilor, având ca obiect plata penalităţilor, precum şi litigiile iniţiate ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute la alin. (1) rămân fără obiect. (3) Sumele stabilite ca datorate Autorităţii prin hotărâri judecătoreşti/arbitrale definitive cu acest titlu nu intra sub incidenţa alin. (2), iar sumele plătite nu se restituie. (4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) prevederile art. 26^3 se aplică în mod corespunzător.-----------Art. 28^1 a fost introdus de pct. 35 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 28^2În cazul în care acţiunile suplimentare emise ca urmare a majorării capitalului social cu valoarea terenurilor nu au fost atribuite Autorităţii, actele şi operaţiunile de la momentul majorării capitalului social sunt lovite de nulitate absolută.-----------Art. 28^2 a fost introdus de pct. 35 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 29 (1) Dacă părţile nu au stabilit altfel prin contract, data de referinţa pentru determinarea valorii în lei sau în valută a investiţiilor este:A. În cazul majorării capitalului social: a) cu aporturi în natura, se va lua în considerare cursul comunicat de Banca Naţionala a României pentru data la care adunarea generală a acţionarilor a aprobat majorarea capitalului social cu valoarea bunurilor aportate, pe baza raportului de expertiza; b) cu aport în numerar, se va lua în considerare cursul comunicat de Banca Naţionala a României pentru data emiterii instrumentului de plată cu care a fost efectuat vărsământul în contul curent bancar al societăţii; c) cu cota-parte din profit repartizata la surse proprii de finanţare, se va lua în considerare cursul mediu comunicat de Banca Naţionala a României pentru anul în care s-au utilizat pentru investiţii sumele aferente cotei de participare la capitalul social, deţinuta de cumpărător, asociaţii şi/sau afiliatii acestuia din capitalul social; d) cu dividendele neridicate şi lăsate la dispoziţia societăţii sau prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia, se va lua în considerare cursul comunicat de Banca Naţionala a României pentru data la care adunarea generală a acţionarilor a aprobat majorarea capitalului social.B. În cazul în care nu se majorează capitalul social: a) pentru investiţiile în natura, se va lua în considerare cursul comunicat de Banca Naţionala a României pentru data înregistrării în contabilitatea societăţii a bunurilor respective; b) pentru viramente în numerar, se va lua în considerare cursul comunicat de Banca Naţionala a României pentru data emiterii instrumentului de plată cu care a fost efectuat vărsământul în contul curent bancar al societăţii; c) pentru investiţiile realizate în societate având ca sursa cota-parte din profit cuvenită cumpărătorului, asociaţilor şi/sau afiliatilor acestuia, repartizata la surse proprii de finanţare, se va lua în considerare cursul mediu comunicat de Banca Naţionala a României al perioadei pentru care cenzorii/firma specializată de audit confirma utilizarea părţii din profit; d) pentru dividendele neridicate şi lăsate la dispoziţia societăţii, se va lua în considerare data înregistrării în contabilitatea societăţii a dividendelor respective ca aport pentru realizarea investiţiilor. (2) Datele stabilite conform alin. (1) pentru determinarea valorii în lei sau în valută a investiţiilor vor constitui şi reperul în funcţie de care se apreciază respectarea/nerespectarea termenelor stabilite în contract pentru efectuarea investiţiei.----------Art. 29 a fost modificat de pct. 36 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 30Abrogat.-----------Art. 30 a fost abrogat de pct. 37 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 31Abrogat.-----------Art. 31 a fost abrogat de pct. 38 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Capitolul VI Sancţiuni-----------Cap. 7 a devenit cap. VI şi a fost modificat de pct. 39 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 32 (1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 32 a fost abrogat de pct. 47 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002. (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii care utilizează sumele reprezentând investiţiile de mediu în alte scopuri decât cel prevăzut în contracte.-----------Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 40 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003. (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei persoana care încalcă dispoziţiile prevăzute la art. 8 alin. (2).-----------Alin. (3) al art. 32 a fost modificat de pct. 41 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003. (4) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 70.000.000 lei administratorul, directorul, directorul executiv, reprezentantul legal al societăţii, cumpărătorul sau reprezentantul legal al acestuia, care: a) nu respecta obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (1); b) nu respecta termenul de 10 zile prevăzut la art. 9; c) nu respecta obligaţiile prevăzute la art. 33.-----------Alin. (4) al art. 32 a fost modificat de pct. 42 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003. (5) Abrogat.-----------Alin. (5) al art. 32 a fost abrogat de pct. 43 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003. (6) Faptelor prevăzute în prezentul capitol, dacă sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit Codului penal sau unor legi penale speciale, constituie infracţiuni, li se aplică prevederile legii penale.-----------Alin. (6) al art. 32 a fost abrogat de pct. 43 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003. (7) Procesele-verbale de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor, întocmite de personalul Autorităţii în urma controlului, se vor comunică Ministerului Finanţelor Publice, urmând ca acesta sa urmărească încasarea amenzilor, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. (8) Cuantumul amenzilor prevăzute în prezentul articol se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale-----------Cap. 8 a devenit cap. VII şi a fost modificat de pct. 44 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 33În cazul societăţilor care fac obiectul unor contracte în derulare, iar cumpărătorul este acţionar majoritar, prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare: a) schimbarea formei juridice a societăţii este posibila doar cu acordul prealabil al Autorităţii, exprimat prin încheierea unui act adiţional la contract, în cazul în care modificarea respectiva poate determina nerealizarea obligaţiilor asumate prin contract de către cumpărător. Acordul nu este necesar în cazul în care legea obliga la schimbarea formei juridice a societăţii. În acest caz cumpărătorului îi revine obligaţia de a înştiinţa Autoritatea şi de a încheia cu aceasta un act adiţional în termen de 45 de zile lucrătoare de la apariţia situaţiei care determina modificarea statutului juridic al societăţii;-----------Lit. a) a art. 33 a fost modificată de pct. 45 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003. b) fuziunea între cumpărător şi societatea privatizata sau succesoarea/succesoarele acesteia este interzisă, după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, până la realizarea integrală a obligaţiilor asumate prin contract sub sancţiunea nulităţii de drept.----------Lit. b) a art. 33 a fost modificată de pct. 45 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 34Abrogat.----------Art. 34 a fost abrogat de pct. 46 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 35 (1) Monitorizarea postprivatizare în cadrul societăţilor, în domeniul urmăririi respectării obligaţiilor contractuale, ca urmare a unor sesizări şi solicitări primite, precum şi prin autosesizare, se efectuează de către Autoritate.-----------Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 19 iulie 2005. (2) Declanşarea şi derularea acţiunilor de control se fac, după caz, prin colaborare şi cu alte instituţii cu competenţe în domeniul controlului, care sunt obligate să răspundă solicitărilor Autorităţii.-----------Alin. (2) al art. 35 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 19 iulie 2005. (3) Salariaţii Autorităţii nu răspund administrativ, civil sau penal pentru datele, documentele şi înscrisurile prezentate de cumpărător, societate, administratori, cenzori, firme specializate de audit sau experţi, care au stat la baza deciziilor Autorităţii.-----------Alin. (3) al art. 35 a fost modificat de pct. 48 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 36Abrogată.-----------Art. 36 a fost abrogat de pct. 53 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 37Abrogat.-----------Art. 37 a fost abrogat de pct. 49 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 38Abrogat.-----------Art. 38 a fost abrogat de pct. 53 al art. 1 din LEGEA nr. 506 din 12 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iulie 2002.  +  Articolul 39Abrogat.-----------Art. 39 a fost abrogat de pct. 50 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 40 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 2 februarie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul Autorităţiipentru Privatizareşi AdministrareaParticipatiilor Statului,Iacob Zelenco,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu------------