CONVENŢIE din 12 aprilie 1933sanitară internationala pentru navigaţia aeriană, semnată la Haga la 12 aprilie 1933*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 15 februarie 1935    ----------- Notă *) România a devenit Parte la Convenţie prin ratificare. Decretul-Lege nr. 293 publicat în M.Of. nr. 39 din 15 februarie 1935.În vederea regulamentarii controlului sanitar al navigaţiei aeriene,subsemnaţii, plenipotentiari ai Inaltelor Părţi contractante prevăzuţi cu depline puteri recunoscute în forma legală,au convenit asupra dispoziţiunilor următoare:  +  Partea ÎNTÎI Dispoziţii generale  +  Articolul 1În aplicarea Convenţiei de faţa Inaltele Părţi contractante adopta definiţiile următoare:I. Cuvântul aeronava defineste orice fel de aparat capabil să se sustie în atmosfera, graţie reactiunilor aerului şi destinat navigaţiei aeriene.Prezenta Convenţie nu e aplicabilă decât aeronavelor:1. a căror punct de plecare şi loc de aterisaj final sînt situate pe teritorii diferite;2. care, avînd punctul de plecare şi locul de aterisaj final pe acelaşi teritoriu, fac o escala intermediara pe un alt teritoriu;3. care zboara fără escala pe mai mult decât un singur teritoriu, fie ca aceste teritorii sînt sub suveranitatea, suzeranitatea, mandatul ori autoritatea aceleiaşi Puteri sau a unor Puteri deosebite.II. Se înţelege prin aerodrom autorizat un aerodrom, cu sau fără vama, special desemnat de autoritatea competentă a Statului în care se afla şi pe care aeronavele pot efectua primul aterisaj cînd intra într-un teritoriu sau pot lua plecarea pentru a părăsi un teritoriu.III. Se înţelege prin aerodrom sanitar un aerodrom autorizat care e organizat şi utilat conform dispoziţiilor art. 5, din prezenta Convenţie şi desemnat ca atare de către autoritatea competinţa a Tarii.IV. Prin cuvântul echipaj se înţelege, orice persoană avînd pe bord o funcţiune în legătură cu conducerea şi siguranţa zborului aeronavei, sau întrebuinţată pe bord, în orice fel în serviciul aeronavei, pasagerilor sau încărcăturii.V. Cuvântul circumscripţie defineste o parte determinata de teritoriu ca provincia, guvernamantul, district, departament, canton, insula, comuna, oraş, cartier de oraş, sat, port, aglomeratie, etc. oricare ar fi întinderea şi populaţia acestor porţiuni de teritoriu.Un aerodrom poate să constituie o circumscripţie, cu condiţiile prevăzute în art. 8 al prezentei Convenţii.VI. Cuvântul observatie înseamnă izolarea persoanelor într-un local apropiat.Cuvântul supraveghere înseamnă ca persoanele nu sînt izolate, ca se pot deplasa în libertate, dar ca ele sînt semnalate autorităţii sanitare în diversele locuri pe unde se duc şi sînt supuse unui examen medical constatator al sănătăţii lor.VII. Prin cuvântul zi se înţelege un interval de 24 ore.  +  Articolul 2Tot ceea ce, în prezenta Convenţie, priveşte aerodromurile trebuie înţeles ca aplicându-se mutatis mutandis şi locurilor pentru amerisajul hidroavioanelor şi aparatelor similare.  +  Secţiunea I Despre aerodromuri în general şi despre personalul lor  +  Articolul 3Fiecare din Părţile Contractante se angajează sa prevadă aerodromurile sale autorizate cu o organizaţie sanitară adaptată nevoilor curente de profilaxie şi cuprinzînd un minim de aranjamente determinate asigurând concursul unui medic ori de câte ori prezenta lui poate fi necesară pentru inspecţiile medicale prevăzute de prezenta Convenţie.  +  Articolul 4Aparţine fiecăreia din Părţile Contractante, ţinînd cont de riscurile maladiilor infectioase cărora poate fi expus teritoriul sau, sa decidă dacă va organiza, sau nu, aerodromuri sanitare şi care aerodromuri autorizate vor fi alese în acest scop.  +  Articolul 5Aerodromul sanitar trebuie să aibă, oricînd, la dispoziţia sa: a) un serviciu medical organizat, căruia să-i fie afectat cel puţin un medic, cum şi unul sau mai mulţi agenţi sanitari, fiind de la sine înţeles ca acest personal nu va fi neapărat prezent în permanenta pe aerodrom; b) un local pentru vizita medicală; c) utilaj pentru recoltarea şi expedierea materialului suspect în scopul examenului într-un laborator, dacă nu e posibil să se procedeze pe loc la acest examen; d) mijloace pentru a putea, la nevoie, izola, transporta şi îngriji bolnavii, de a izola contactii separat de bolnavi şi de a lua orice alta măsura profilactica în localuri apropiate, fie în aerodrom, fie în apropiere; e) materialul indispensabil pentru a proceda, cînd e cazul, la desinfectie, desinsectizare şi deratizare sau la aplicarea celorlalte măsuri stabilite de prezenta Convenţie.Va trebui să fie dotat cu un serviciu de apa potabilă nesuspecta în cantitate suficienta, cum şi cu un sistem, prezentând maximul de siguranţă, pentru evacuarea resturilor şi murdariilor şi pentru evacuarea apelor murdare. Va trebui să fie, în măsura posibilităţilor, la adapost de sobolani.  +  Articolul 6Medicul aerodromului sanitar trebuie să fie funcţionar dependent de autoritatea sanitară competinţa sau să fie acceptat de ea.  +  Articolul 7Fiecare din Inaltele Părţi contractante va comunică, pentru a fi adusă la cunoştinţa celorlalte Înalte Părţi contractante, lista aerodromurilor sale sanitare, fie Oficiului Internaţional de Igiena publică, fie Comisiei Internaţionale şi Navigaţiei Aeriene, care îşi vor transmite mutual informaţiile astfel primite. Comisiunea va trebui sa cuprindă, pentru fiecare aerodrom, date privind situaţia sa, instalaţiile sale sanitare şi personalul sau sanitar.În ce priveşte Inaltele Părţi contractante care au aderat la Codul Sanitar panamerican, notificate către Oficiul Internaţional de Igiena publică, prevăzută în prezentul articol, ca şi în articolele 8, 37, 40, 58, 59 şi 60 ale Convenţiei de faţa, va putea fi facuta prin intermediul Biroului Sanitar panamerican.  +  Articolul 8Pentru ca un aerodrom sanitar să poată constitui o Circumscripţie, în ce priveşte notificarea maladiilor infectioase şi pentru aplicarea celorlalte dispoziţii ale Convenţiei de faţa, e necesar ca:1. Sa fie organizat astfel, încît intrarea şi ieşirea oricărei persoane să poată fi controlată de către autoritatea competentă;2. În cazul existenţei pe teritoriul invecinat a unei maladii prevăzută în art. 18 al Convenţiei de faţa, accesul pe aerodrom să fie interzis oricărei persoane suspecte de a fi contaminata, venind pe o alta cale decât cea aeriană, şi ca să fie aplicate, măsuri aprobate de autoritatea competentă, în scopul de a împiedica persoanele care locuiesc sau sînt în trecere prin aerodrom sa riste contaminarea, fie prin contact cu persoana din afară, fie prin orice alt mijloc.Pentru ca un aerodrom autorizat care nu e aerodrom sanitar, să poată fi, de asemenea, desemnat ca Circumscripţie, trebuie în afară de aceasta, să fie prin situaţia sa topografica şi în mod practic, la adapost de orice posibilitate de contaminare.Inaltele Părţi contractante vor notifica Oficiului Internaţional de Igiena publică, aerodromurile constituite ca Circumscripţii, conform sensului prezentului articol şi Oficiul va comunică aceasta calitate celorlalte Înalte Părţi contractante şi Comisiei Internaţionale a Navigaţiei Aeriene.  +  Secţiunea II Documente sanitare de bord  +  Articolul 9Detaliile următoare vor fi înscrise în carnetul de drum sub rubrica "Observaţii":1. Faptele de ordin sanitar survenite pe aeronave în cursul voiajului;2. Măsurile sanitare la care a fost supusă aeronava înainte de plecare, sau în timpul escalelor, prin aplicarea Convenţiei de faţa;3. Eventual informaţii privind apariţia, în ţara din care pleacă aeronava, a uneia din maladiile infectioase vizate în partea a treia a prezentei Convenţii, aceasta notare fiind facuta în vedere de a usura anchetele medicale la care ar putea fi supuşi pasagerii în momentul cînd ajung pe aerodromurile unui alt teritoriu.În acest scop, guvernul oricărei tari indemne, în care apare una din zisele maladii va trebui, independent de celelalte cai, prin care e deja ţinut sa notifice celorlalte tari apariţia şi natura cazurilor despre care e vorba, sa transmită informaţiile necesare şi autorităţilor competinte a tuturor aerodromurilor sale autorizate. Acestea vor trebui să le înscrie în carnetele de drum, la plecarea aeronavei, tot timpul unei perioade de 15 zile de la primirea primei comunicări.Aeronavele nu sînt obligate să aibă o patenta de sănătate. Notările înscrise în carnetul de drum conform prezentului articol, vor fi verificate şi certificate gratuit de autoritatea competinţa a aerodromului.  +  Secţiunea III Mărfuri şi posta  +  Articolul 10Mărfurile ce se afla pe bordul aeronavelor, în afară măsurilor specificate la articolele 25, 29, 33, 42, 44, 47, 49 şi 51 ale Convenţiei de faţa, pot fi supuse şi acelor măsuri ce sînt aplicate legal în ţara în care ele sînt importate printr-un mijloc oarecare de transport.  +  Articolul 11Nu sînt supuse niciunei măsuri: scrisorile şi corespondenta, imprimatele, cărţile, jurnale, hârtiile de afaceri, coletele poştale şi orice expeditii prin posta, cu condiţia de a nu conţine obiecte ce s-ar afla în condiţiile prevăzute la articolul 33 al Convenţiei de faţa.  +  Partea A DOUA Regimul sanitar aplicabil curent  +  Articolul 12În aerodromurile sanitare sau autorizate, medicul atasat aerodromului are dreptul de a face înaintea plecării, fie după aterisajul aeronavelor, o vizita de recunoaştere sanitară a călătorilor şi echipajului, cînd împrejurările justifica această măsură.Totuşi, aceasta vizita va trebui să fie combinata cu celelalte operaţiuni uzuale de poliţie şi de vama, astfel ca să se evite orice întârzieri şi pentru a nu împiedica continuarea voiajului. Ea nu va da loc perceperii niciunei taxe. Se menţine rezerva dreptului, pentru Consiliul Sanitar maritim şi carantinar al Egiptului, de a percepe taxele prevăzute de regimul sau special.  +  Articolul 13În orice aerodrom şi sub rezerva transportării bolnavilor pe o aeronava specială, destinată lor, autoritatea competinţa, după avizul medicului detaşat aerodromului, are dreptul sa interzică imbarcarea persoanelor ce prezintă simptome de maladii intectioase.Dacă nu exista medic de faţa, autoritatea competinţa a aerodromului poate amana plecarea acelor persoane, pînă la luarea avizului unui medic în privinta lor.  +  Articolul 14E interzis aeronavelor de a arunca sau de a lasă sa cada în timpul sborului materii capabile sa provoace izbucnirea maladiilor infectioase.  +  Articolul 15Dacă are nevoie de a debarca un bolnav, comandantul aeronavei va aviza pe cat posibil, aerodromul de destinaţie în timp util înainte de aterisaj.  +  Articolul 16Dacă pe bordul unei aeronave un caz de maladie infectioasa, netrecuta în partea a treia a prezentei Convenţii, confirmat de medicul aerodromului se vor aplica măsurile ordinare în vigoare în ţara în care se afla aerodromul. Bolnavul va putea fi debarcat şi dacă autoritatea sanitară competinţa crede oportun, izolat într'un local apropiat; ceilalţi pasageri şi echipajul vor avea facultatea de a continua călătoria, după vizita medicală, şi, dacă e cazul, după exercitarea măsurilor sanitare indicate.Dintre aceste măsuri sanitare, acelea care sînt aplicabile pe aerodrom vor trebui combinate cu operaţiile de poliţie şi de vama, astfel ca sa nu retie aeronava decât minimum de timp posibil.  +  Articolul 17În afară de cazurile prevăzute anume în prezenta convenţie, aeronavele vor fi dispensate de formalităţi sanitare, atît pe aerodromurile de escala cat şi pe aerodromul de destinaţie.  +  Partea A TREIA Regimul sanitar aplicabil în cazul unor anumite maladii  +  Articolul 18Maladiile vizate de prezenta parte a Convenţiei ca trebuind să facă obiectul dispoziţiilor aci specificate sînt: pesta, holera, febra galbena, tifosul exantematic şi variola.  +  Articolul 19În spiritul Convenţiei de faţa, perioada de incubaţie e socotită:- de şase zile dacă e vorba de pesta;- de cinci zile dacă e vorba de holera;- de şase zile în ce priveşte febra galbena;- de 12 zile în ce priveşte tifosul exantematic, şi de 14 zile dacă e vorba de variola.  +  Articolul 20Administraţiile superioare de igiena vor transmite aerodromurilor sanitare şi autorizate din ţările lor respective, toate informaţiunile conţinute în notificările şi comunicările epidemiologice primite dela Oficiul Internaţional de Igiena Publică (şi de la Birourile regionale cu care a încheiat acorduri în aceasta privinta, pe baza dispoziţiilor Convenţiei Sanitare Internaţionale din 21 Iunie 1926, care ar fi de natura a influenţa asupra controlului sanitar ce trebuie exercitat în aceste aerodromuri.  +  Articolul 21Măsurile astfel cum sînt prevăzute în prezenta parte a Convenţiei, trebuiesc socotite ca fiind un maximum, în limitele căruia Inaltele Părţi contractante vor putea reglementa tratamentul aeronavelor.Aparţine fiecăreia din Inaltele Părţi contractante sa decidă dacă trebuiesc aplicate măsuri, în limitele prezentei Convenţii, provenientele unei circumscripţii sau unui aerodrom străin.Se va tine în aceasta privinta cont, în cea mai larga măsura, de informaţiunile primite şi de măsurile aplicate, conform dispoziţiunilor art. 54 de mai jos.  +  Articolul 22Pentru aplicarea dispoziţiunilor prezentei părţi, o circumscripţie e considerată contaminata atunci cînd e calificată ca atare, pe baza definitiilor din Convenţia Sanitară Internationala din 21 Iunie 1926*.------------ Notă *) Conform art. 10 şi art. 11 primul alineat din Convenţia Sanitară Internationala din 21 iunie 1926, o circumscripţie e atinsa (contaminata) de una din maladiile vizate, atunci cînd: pentru pesta şi febra galbena e vorba de cazuri, alcatuind "un focar" adică atunci cînd apariţia de noi cazuri, în afară anturajului celor dintâi, probează că nu s-a izbutit a se limita expansiunea maladiei acolo unde s-a manifestat la începutul ei, - pentru tifos exantematic şi variola, cînd e vorba de manifestatii ale maladiei sub forma epidemica.  +  Capitolul 1 Dispoziţii aplicabile în caz de pesta, holera, tifos exantematic şi variola  +  Secţiunea I Măsuri la plecare  +  Articolul 23Măsurile ce trebuiesc aplicate la pornirea aeronavelor dintr'o circumscripţie atinsa de una din maladiile vizate în capitolul de faţa, sînt următoarele:1. curăţirea fundului aeronavei, mai ales a părţilor ce pot fi expuse contaminarii;2. visita medicală a pasagerilor şi echipajului;3. excluderea oricărei persoane ce prezintă simptomele uneia din maladiile visate, ca şi persoanelor din anturajul bolnavilor ce se găsesc în astfel de condiţii, încît ar putea transmite maladii;4. vizita efectelor personale care nu va fi admise decât în stare de curăţenie suficienta;5. în caz de pesta, deratizarea, dacă e cazul de a banui existenta de sobolani pe bord;6. în caz de tifos exantematic, desinsectizarea limitată la persoanele care, în urma vizitei medicale, vor putea fi privite ca susceptibile de a transmite infectia, cum şi bagajelor lor.Documentele de bord vor fi prevăzute cu adnotari, conform dispoziţiunilor art. 9.  +  Secţiunea II Măsuri la sosire  +  Articolul 24Aeronavele, chiar cînd vin dintr'o circumscripţie atinsa de una din maladiile cărora li se aplică prezentul capitol, pot ateriza în toate aerodromurile autorizate. Cu toate acestea, fiecare din Inaltele Părţi contractante va avea facultatea, dacă condiţiile epidemiologice o cer, sa impuie aeronavelor ce provin din anumite circumscripţii obligaţia de a ateriza pe anumite aerodromuri sanitare şi autorizate, ţinînd cont de poziţia geografică a acestor aerodromuri şi de drumul urmat de aeronave, pentru a nu se pune piedici navigaţiei aeriene.Singurele măsuri eventual aplicabile în aerodromurile autorizate care nu sînt în acelaşi timp aerodromuri sanitare, sînt: vizite medicale a echipajului şi a pasagerilor, debarcarea şi izolarea bolnavilor. Pasagerii şi echipajul nu vor ieşi din limitele fixate de autoritatea aerodromului decât cu autorizaţia medicului însărcinat cu vizita.Aceasta interdicţie va putea fi impusa în escalele aeronavei pînă la aterisarea pe un aerodrom sanitar, unde ea va fi supusă măsurilor prevăzute în capitolul de faţa.  +  Articolul 25Comandantul aeronavei a obligat, chiar în momentul aterisarii, să se pună la dispoziţia autorităţii sanitare, sa răspundă oricărei cereri cu informaţii sanitare ce i se va face de către serviciul competent şi să prezinte pentru examen, documentele de bord.În caz cînd aeronava patrunzand într'un teritoriu, ar ateriza în afară unui aerodrom sanitar sau autorizat, comandantul aeronavei va trebui, dacă aeronava provine dintr'o circumscripţie contaminata sau e ea însăşi contaminata, să facă o declaraţie autorităţii locale celei mai apropiate, care va lua dispoziţiile compatibile cu împrejurările, inspirandu-se din principiile generale ale Convenţiei de faţa, şi va îndrumă dacă e posibil, aeronava spre un aerodrom sanitar. Nici o marfa nu va fi debarcată şi nici un pasager sau membru al echipajului, nu se va putea departa de aeronava fără autorizaţia autorităţii sanitare competente.  +  Articolul 26În aplicarea Convenţii, supravegherea nu poate fi înlocuită prin observatie, decât: a) în împrejurări în care ea nu ar fi judecata ca practicabila cu eficacitatea suficienta, sau b) dacă riscul de introducere al infectiei în ţara e considerat ca excepţional de grav, sau c) dacă persoana ce trebuie supusă supravegherii nu prezintă garanţii sanitare suficientePersoanele supuse observatiei sau supravegherii trebuie să se supună tuturor cercetărilor pe care autoritatea sanitară le judeca necesare.A. Pesta  +  Articolul 27Dacă nu sînt cazuri de pesta pe bord, singurele măsuri ce se pot prescrie sînt:1. vizita medicală a pasagerilor şi a echipajului;2. deratizarea şi desinsectizarea, în cazurile excepţionale în care ele ar fi considerate necesare şi dacă ele nu au fost aplicate în aerodromul de pornire;3. echipajul şi pasagerii pot fi supuşi supravegherii, care nu va depăşi şase zile cu începere de la data la care aeronava a părăsit circumscripţia contaminata.  +  Articolul 28Dacă exista pe bord un caz confirmat sau suspect de pesta, măsurile aplicabile sînt următoarele:1. vizita medicală;2. bolnavul e imediat debarcat şi izolat;3. toate persoanele care au fost în contact cu bolnavul şi, acelea pe care autoritatea sanitară are motive să le considere ca suspecte sînt supuse supravegherii pentru-un timp ce nu va trece de şase zile, cu începere de la sosirea aeronavei;4. îmbrăcămintea, rufaria şi toate celelalte obiecte care după avizul autorităţii sanitare, sînt considerate ca contaminate, vor fi desinsectizate şi, dacă e cazul, desinfectate;5. părţile suspecte ale aeronavei vor fi desinsectizate;6. autoritatea sanitară va putea, în cazuri excepţionale, să aplice deratizarea, dacă e cazul de a se banui prezenta sobolanilor pe bord şi dacă operatia nu a fost efectuată la plecare.  +  Articolul 29Dacă autoritatea socoteşte ca mărfurile, provenite dintr'o circumscripţie atinsa de pesta, pot conţine sobolani sau purici, aceste mărfuri nu vor fi descărcate decât cu precauţiunile necesare.B. Holera  +  Articolul 30Dacă nu au fost pe bord cazuri de holera, singurele măsuri ce pot fi prescrise sînt:1. vizita medicală a pasagerilor şi a echipajului;2. supravegherea pasagerilor şi a echipajului, pentru o perioadă ce nu va depăşi cinci zile, cu începere de la data la care aeronava a părăsit circumscripţia contaminata.  +  Articolul 31Dacă în timpul călătoriei s'a produs pe bord un caz de boala prezentând simptomele clinice ale holerei, aeronava e supusă în escale sau la sosire, regimului următor.1. vizita medicală;2. bolnavul ori bolnavii sînt imediat debarcati şi izolati;3. echipajul şi pasagerii sînt supuşi supravegherii, în timp ce nu va întrece cinci zile, cu începere de la data sosirii aeronavei;4. îmbrăcăminte, rufaria şi toate celelalte obiecte care, după avizul autorităţii sanitare, sînt considerate contaminate, sînt desinfectate;5. părţile aeronavei care au fost locuite de bolnavi sau care sînt considerate ca putând fi contaminate, sînt desinfectate;6. cînd apa potabilă pe bord e considerată suspecta, ea e desinfectata şi cînd e posibil vărsată şi înlocuită printr'o apa de buna calitate după desinsectia rezervorului.În ţările în care cercetarea purtatorilor de germeni holerici e prescrisă în ce priveşte supusii acelei tari, persoanele sosite cu aeronave şi care voiesc sa rămînă în ţara, trebuiesc să se supue obligaţiilor impuse, în aceleaşi circumstanţe, ca şi zisilor supuşi.  +  Articolul 32Persoanele ce justifica ca au fost vaccinate contra holerei de mai puţin de şase luni şi de mai mult ca şase zile nu vor putea fi supuse decât supravegherii.Justificarea va consta într'o atestare scrisă, semnată de un medic, a cărui semnatura va fi legalizată; în lipsa legalizarii, atestarea va fi contrasemnata, fie de: a) medicul afectat unui aerodrom sanitar; b) de o persoană alta decât aceia însărcinată de a efectua inocularile, avînd calitate de a certifica o cerere de pasaport, după regulamentele tarii.  +  Articolul 33Debarcarea alimentelor proaspete ca: peşti, moluste, fructe şi legume, provenind dintr'o circumscripţie de holera, poate fi prohibita.C. Tifos exantematic  +  Articolul 34 a) Dacă nu au fost cazuri de tifos pe bord, nici o măsura sanitară nu poate fi aplicată, cu excepţia acelora prescrise la art. 52 a prezentei Convenţii; privind persoanele care au primit de mai puţin de 12 zile o circumscripţie în care tifosul exantematic e epidemic; b) Dacă exista un caz de tifos exantematic pe bord, măsurile următoare sînt aplicabile:1. vizita medicală;2. bolnavul e imediat debarcat, izolat şi deparazitat;3. celetalte persoane ce ar putea fi banuite ca sînt purtătoare de paduchi sau ca au fost expuse infectiei, sînt de asemenea despaduchiate şi pot fi supuse unei supravegheri a carei durata nu va putea depăşi niciodată 12 zile, cu începere dela data despaducherii;4. rufaria, îmbrăcămintea, şi celelalte obiecte care după avizul autorităţii sanitare sînt considerate contaminate sînt desinfectizant;5. părţile aeronavei în care a locuit tificul şi care, după avizul autorităţii sanitare sînt considerate contaminate, vor fi desinsectizate.D. Variola  +  Articolul 35 a) Dacă nu a fost nici un caz de variola pe bord, nici o măsura sanitară nu poate fi aplicată, cu excepţia persoanelor care au părăsit de mai puţin de 14 zile o circumscripţie în care variola e epidemica şi care după avizul autorităţilor sanitare, nu sînt suficient imunizate.Aceste persoane pot fără prejudiciul dispoziţiunilor art. 52, să fie supuse fie vaccinarii, fie supravegherii, fie vaccinarii urmată de supraveghere, durata acesteia neputând trece de 14 zile, socotită de la data sosirii aeronavei; h) Dacă exista un caz de variola pe bord, măsurile următoare sînt aplicabile:1. vizita medicală;2. bolnavul e imediat debarcat şi izolat;3. celelalte persoane ce pot fi banuite de a fi fost expuse infectiei şi care după avizul autorităţii sanitare, nu sînt suficient imunizate, pot fi supuse dispoziţiilor prevăzute la paragraful a al prezentului articol;4. rufaria, imbracamintei şi celelalte obiecte care, după avizul autorităţii sanitare, sînt considerate ca recent contaminate sînt desinfectate;5. părţile din aeronava în care a locuit un variolic sau care, după avizul autorităţii sanitare sînt considerate contaminate, voi fi desinfectate.În spiritul prezentului articol vor fi considerate ca imunizate persoanele: a) care pot face dovada ca au suferit un atac anterior al maladiei sau ca au fost vaccinate de mai puţin de 3 ani şi de mai mult de 12 zile; sau b) prezentând semne locale de reactie precoce care atesta o imunitate suficienta. În afară cazurilor în care exista aceste semne, justificarea va fi data prin o atestare scrisă a medicului, autentificată în modul prevăzut la al doilea alineat al art. 32.  +  Capitolul 2 Dispoziţii aplicabile în caz de febra galbena  +  Secţiunea I Dispoziţii generale  +  Articolul 36În teritoriile în care endemicitatea febrei galbene poate fi banuita, Inaltele Părţi contractante vor lua dispoziţiile necesare pentru a cerceta dacă febra galbena exista pe teritoriul lor sub o formă nedecedabila cliniceste, dar aparenta prin examen biologic.  +  Articolul 37Independent de notificarea cazurilor şi circumstanţelor relative la cazurile recunoscute de febra galbena, astfel cum e prevăzută de articolele 1, 2, 3, 4, 5 şi 8 ale Convenţiei Sanitare Internaţionale din 21 Iunie 1926, fiecare din Inaltele Părţi contractante se obliga a notifica imediat celorlante Înalte Părţi contractante şi, în acelaşi timp, Oficiului Internaţional de Igiena publică (fie direct prin Intermediul Birourilor regionale cu care a încheiat acorduri în aceasta privinta) descoperirea, pe teritoriul sau, a existenţei actuale a febrei galbene sub forma mai sus arătată.  +  Secţiunea II Dispoziţiuni privind regiunile în care febra galbena e constatată sau exista în stare endemica  +  Articolul 38Contrar dispoziţiilor art. 4 şi sub rezerva dispoziţiilor prevăzute de art. 46 de mai jos, orice aerodrom deschis aeronavelor desemnate la art. 1. I, al doilea alineat a) prezentei Convenţii şi care e instalat într'o regiune, adică o parte de teritoriul în care febra galbena exista sub o formă clinica ori biologic recunoscută, va trebui să fie un aerodrom sanitar, răspunzând definitiei prezentei Convenţii şi în afară de aceasta: a) Sa fie situat la o distanta adecvată centrului locuit cel mai apropiat; b) Sa fie dotat cu un sistem de aprovizionare cu apa, complet protejat contra tantarilor şi să fie curatit în măsura posibilului de tantari prin măsuri destinate sistematic sa suprime rezervoriile şi sa distruga insectele în toate stadiile lor de dezvoltare; c) Sa fie prevăzut cu locuinţe protejate de tantari pentru echipajele aeronavelor şi pentru personalul aerodromului; d) Sa fie prevăzut cu un local protejat contra tantarilor, în care pasagerii să poată fi adapostiti sau spitalizati în cazul aplicării măsurilor prevăzute mai jos la art. 42 şi 44.  +  Articolul 39Dacă, în regiunea în care febra galbena e constatată sau exista în stare endemica, nu exista deja un aerodrom răspunzând condiţiilor specificate la articolul precedent, orice navigaţie aeriană în aceasta regiune, spre un alt teritoriu, va fi suspendată pînă ce se va fi instalat un astfel de aerodrom.  +  Articolul 40Orice aerodrom instalat şi echipat, conform dispoziţiilor articolului 38, mai sus menţionat, va fi denumit aerodrom antiamaril şi considerat ca formind o circumscripţie separată. Crearea unui astfel de aerodrom va trebui notificată de către Înaltă Parte contractantă pe al cărui teritoriu e situat, celorlalte Înalte Părţi contractante şi fie Oficiului Internaţional de Igiena publică, fie Comisiei Internaţionale a Navigaţiei Aeriene, în condiţiile prevăzute la art. 7. În urma acestei notificări, declararea existenţei febrei galbene într'un oraş sau sat adiacent, sau într'o circumscripţie, nu se va publică aerodromului. Zisul aerodrom nu va putea fi declarat contaminat decât dacă s'au produs cazuri de febra galbena printre persoanele ce domiciliază în el.  +  Articolul 41Dacă un aerodrom antimaril devine circumscripţie contaminata, navigaţia aeriană de la acest aerodrom, spre orice alt teritoriu, va fi întreruptă pînă ce se vor fi luat toate măsurile destinate sa-l elibereze de infectie şi pînă ce vor fi dispărut orice măsuri de propagare a febrei galbene.  +  Articolul 42În cazul cînd aerodromul antiamaril nu e contaminat, dar febra galbena exista în regiune, următoarele măsuri vor fi luate la plecare, sau în orice caz cat mai aproape de plecarea unei aeronave:1. inspecţia aeronavei şi încărcăturii sale, pentru a se stabili că nu conţin tantari, şi desinsectizarea eventuala. Se va face menţiune de aceasta pe carnetul de drum;2. inspecţia medicală a pasagerilor şi membrilor echipajului; acei ce sînt suspecti de febra galbena sau pentru care s'a stabilit indubitabil ca au fost expusi infectiei amarile vor fi obligaţi a rămîne sub observatie, fie în incinta aerodromului, fie aiurea, în condiţiuni aprobate de autoritatea sanitară, pînă la completarea unei perioade de şase zile, cu începere din ultima zi în care au fost expusi infectiei;3. numele pasagerilor şi membrilor echipajului vor fi înscrise în carnetul de drum, ca şi informaţiunile privitoare la expunerea lor la infectie, durata şi condiţiunile observatiei la care s'au supus înaintea plecării.  +  Articolul 43Orice aeronava în tranzit, nevenind dintr'o regiune în care exista febra galbena şi făcînd escala pentru a se aproviziona într'un aerodrom antiamaril, va fi scutită de măsurile sanitare prevăzute la plecarea din acest aerodrom. În restul voiajului sau nu va fi supusă dispoziţiilor prezentului capitol, dacă pe carnetul de drum se va afla menţiunea că nu a atins aerodromul antiamaril de cat pentru a se aproviziona.  +  Articolul 44Aeronavele prevăzute la articolul 1, alineatul 2, al prezentei Convenţii, navigand între doua regiuni în care exista febra galbena, vor trebui să-şi ia plecarea şi sa aterizeze la un aerodrom antiamaril din acele regiuni. Pasagerii, echipajul şi mărfurile nu vor putea fi debarcati sau imbarcati decât la un aerodrom antiamaril.În cursul călătoriei lor între aceste aerodromuri, aeronavele vor putea face escala pentru a se aproviziona în orice aerodrom nesituat într'o regiune unde exista febra galbena.Măsurile de luat la sosire în aerodromul antiamaril vor fi următoarele:1. inspecţia aeronavei şi încărcăturii sale, pentru a se asigura că nu conţin tantari şi desinsectizarea eventuala;2. examenul medical al pasagerilor şi membrilor echipajului, pentru a se stabili ca ei nu prezintă simptome ale febrei galbene.Dacă o persoană e banuita a fi atinsa de febra galbena, sau dacă nu se stabileşte satisfăcător pentru autoritatea sanitară a aerodromului de sosire ca o persoană a împlinit o perioadă de şase zile de la data cînd a putut fi expusă infectiei, observatia va putea să-i fie impusa; fie în incinta aerodromului, fie aiurea, în condiţiunile aprobate de autoritatea sanitară, pe timpul unei perioade, nedepasind şase zile, socotite de la ultima zi în care zisa persoana a putut fi infectata.  +  Articolul 45Aeronavele plecand de pe aerodromul antiamaril al unei regiuni în care exista febra galbena şi ajungând într-o regiune în care ea nu exista, vor fi supuse dispoziţiunilor din secţiunile III şi IV ce urmează:  +  Articolul 46În ce priveşte navigaţia aeriană locală, nimic în prezenta secţiune nu va fi considerat ca putând împiedica Guvernele unor teritorii vecine în care febra galbena e constatată sau exista în stare endemica, sa instaleze şi sa utilizeze prin învoiala reciprocă, aerodromuri care nu sînt aerodromuri antiamarile, pentru nevoile navigaţiei aeriene exclusiv numai între zisele teritorii.  +  Secţiunea III Dispoziţiuni privind teritoriile sau regiunile în care febra galbena nu exista, dar ar putea găsi condiţii permitand dezvoltarea ei  +  Articolul 47În teritoriile sau regiunile în care febra galbena nu exista, dar ar putea găsi condiţii, permitandu-i dezvoltarea, măsurile ce pot fi luate la sosirea unei aeronave pe un aerodrom sanitar, sînt următoarele:1. inspecţia aeronavei şi încărcăturii sale, pentru a se stabili că nu conţin tantari şi desinsectizarea eventuala;2. examenul medical al pasagerilor şi membrilor echipajului, pentru a se stabili ca ei nu prezintă simptome ale febrei galbene.Dacă o persoană e banuita a fi atinsa de febra galbena, sau dacă nu s-a stabilit satisfăcător pentru autoritatea sanitară a aerodromului ca o persoană a împlinit o perioadă de şase zile de la data cînd a putut fi expusă infectiei, observatia va putea să-i fie impusa, fie în incinta aerodromului, fie aiurea, în condiţiile aprobate de autoritatea sanitară, pe timpul unei perioade, nedepasind şase zile, socotite de la ultima zi în care zisa persoana a putut fi infectata.  +  Articolul 48Inaltele Părţi contractante se angajează, în afară de unele circumstanţe excepţionale ce trebuiesc justificate, sa nu invoce motive de ordin sanitar în scop de a interzice aterizarea în teritoriile vizate la art. 47, a aeronavelor provenind din regiuni în care exista febra galbena, cu condiţia ca dispoziţiile secţiunii II din prezentul capitol, mai ales acelea privind măsurile prescrise la plecare, să fie observate acolo.  +  Articolul 49Cu toate acestea, Inaltele Părţi contractante pot desemna anumite aerodromuri sanitare, unde vor trebui sa aterizeze aeronavele provenind din teritorii în care exista febra galbena, atunci cînd vor avea de debarcat pasageri, echipaj sau mărfuri.  +  Secţiunea IV Dispoziţiuni privind teritoriile sau regiunile în care condiţiunile nu permit febrei galbene să se dezvolte  +  Articolul 50În teritoriile sau regiunile în care condiţiile nu permit febrei galbene să se dezvolte, aeronavele provenind în regiuni în care exista febra galbena vor putea ateriza în orice aerodrom sanitar sau autorizat.  +  Articolul 51Măsurile de luat la sosire sînt următoarele:1. inspecţia aeronavei şi încărcăturii sale, pentru a se stabili că nu conţin tantari şi desinsectizarea eventuala;2. examenul medical al pasagerilor şi al membrilor echipajului.  +  Capitolul 3 Dispoziţiuni comune  +  Articolul 52Persoanele ce vin pe bordul unei aeronave într-un teritoriu al uneia din Inaltele Părţi contractante, care au fost expuse riscului infectarii de una din maladiile vizate de art. 18 al prezentei Convenţii şi care sînt în limitele perioadei de incubaţie, pot sub rezerva dispoziţiilor cap. II al Părţii de faţa, să fie supuse supravegherii pînă la terminarea acestei perioade.În ce priveşte holera şi variola, dispoziţiile art. 32 şi 35 relative la persoanele inmunizate, se aplică de asemenea şi măsurilor prevăzute în prezentul articol.  +  Articolul 53Persoanele care la sosirea pe un aerodrom, sînt considerate conform dispoziţiilor prezentei părţi, ca pasibile de supraveghere pînă la expirarea perioadei de incubaţie a maladiei, pot totuşi continua călătoria, cu condiţia ca faptul să fie notificat autorităţilor escalelor următoare şi locului de destinaţie, fie prin înscrierea în carnetul de drum arătat la art. 9 al prezentei Convenţii, fie prin orice alt mijloc propriu să asigure supunerea lor la vizita medicală la fiecare din aerodromurile următoare situate pe ruta lor.Acelea ce ar fi pasibile de observatie, în condiţiile prevăzute la art. 26, 44, alineatul IV şi 47, al doilea alineat ale prezentei Convenţii, nu vor putea fi autorizate sa continue călătoria decât la expirarea perioadei de incubaţie, fără - în ce priveşte maladiile altele decât febra galbena - aprobarea autorităţilor sanitare de la locul de destinaţie.  +  Articolul 54Autoritatea sanitară a fiecărui aerodrom va tine cont în chipul cel mai larg posibil, în ce priveşte aplicarea măsurilor sanitare unei aeronave provenind dintr-o circumscripţie contaminata, de acele măsuri ce i-au fost deja impuse în alt aerodrom sanitar al unei tari străine sau din aceeaşi ţara şi care au fost clar notate pe carnetul de drum prevăzut la art. 9 al prezentei Convenţii.Aeronavele provenind dintr-o circumscripţie contaminata, care au fost supuse măsurilor sanitare aplicate în chip satisfăcător, nu vor fi supuse a doua oara acestor măsuri la sosirea lor în alt aerodrom, fie ca el aparţine sau nu aceleaşi tari, cu condiţia ca sa nu se fi produs de atunci nici un incident ce ar aduce cu sine aplicarea ziselor măsuri şi ca aeronava sa nu fi făcut escala într-un aerodrom contaminat, pentru alt motiv decât al aprovizionarii cu combustibil.  +  Articolul 55Autoritatea aerodromului care aplica măsuri sanitare va elibera gratuit comandantului aeronavei sau oricărei persoane interesate, oridecateori se va cere, un certificat specificand natura măsurilor, metodele întrebuinţate, părţile aeronavei ca au fost tratate şi motivele pentru care au fost aplicate măsurile.Ea va elibera de asemenea gratuit, la cerere, pasagerilor sositi cu o aeronava pe care a survenit un caz de boala infectioasa din acelea vizate la art. 18, un certificat, indicând data sosirii lor şi măsurile la care ei şi bagajele lor au fost supuşi.  +  Articolul 56În afară de cazurile prevăzute anume prevăzute de prezenta Convenţie, aeronavele nu vor putea fi reţinute pentru motive sanitare.Dacă o aeronava a fost locuita de un bolnav atins de pesta, holera, febra galbena, tifos exantematic sau variola, ea nu va fi reţinută decât timpul strict necesar pentru a fi supusă măsurilor profilactice aplicabile aeronavei în fiecare caz prevăzut de prezenta Convenţie.  +  Articolul 57Sub rezerva dispoziţiilor Capitolului II al prezentei Convenţii şi mai ales a art. 47, orice aeronava care nu vrea să se supue obligaţiilor impuse de autoritatea aerodromului, în virtutea stipulaţiilor prezentei Convenţii, e libera a-şi continua drumul. Ea nu va putea totuşi să se oprească în alt aerodrom din aceeaşi ţara, decât pentru a se reaproviziona.Ea va fi autorizata sa debarce mărfuri cu condiţia să fie izolata şi ca mărfurile să fie supuse cînd e cazul, măsurilor prevăzute la art. 10 al prezentei Convenţii.Va fi, de asemenea, autorizata a debarca pasagerii ce vor cere aceasta, cu condiţia ca aceştia ca se supue măsurilor prescrise de autoritatea sanitară.Aeronava poate, de asemenea, sa imbarce combustibil, piese de schimb, alimente şi apa, rămînînd izolata.  +  Partea A PATRA Dispoziţii finale  +  Articolul 58Doua sau mai multe din Inaltele Părţi contractante au facultatea de a încheia între ele, pe baza principiilor prezentei convenţii, acorduri speciale privind puncte particulare ale reglementării sanitare aeriene, mai ales în ce priveşte aplicarea pe teritoriile lor a Capitolului II din Partea a Treia.Aceste acorduri, ca şi acelea vizate de art. 46, trebuiesc notificate, chiar de la punerea lor în vigoare, fie Oficiului Internaţional de Igiena publică, fie Comisiei internaţionale a navigaţiei aeriene, în condiţiunile prevăzute la art. 7.  +  Articolul 59Inaltele Părţi contractante accepta sa ceara avizul comitetului permanent al Oficiului Internaţional de Igiena publică, înainte de a recurge la orice alta procedura, în cazul cînd o neînţelegere s-ar ivi între ele relativ la interpretarea prezentei Convenţii.  +  Articolul 60Fără prejudiciul dispoziţiilor prevăzute în ultimul alineat al art. 12, Inaltele Părţi contractante se angajează să aplice în ce priveşte operaţiile sanitare în aerodromurile lor, aeronavelor celorlante Înalte Părţi contractante acelaşi tarif ca şi aeronavelor lor naţionale.Acest tarif va fi cat mai moderat posibil şi se va comunică fie Oficiului Internaţional de Igiena publică, fie Comisiei Internaţionale de Navigaţie Aeriană, în condiţiile prevăzute la art. 7.  +  Articolul 61Orice Înaltă Parte contractantă care va dori să se aducă modificări prezentei Convenţii va trebui sa comunice propunerile sale Guvernului Olandez. Acesta va sesiza Oficiul Internaţional de Igiena publică, care, dacă va crede oportun, va redacta un protocol, amendand Convenţia şi-l va transmite Guvernului Olandez.Guvernul Olandez va supune prin circulara datată textul zisului protocol Guvernului celorlante Înalte Părţi contractante, cerandu-le sa arate dacă accepta modificările propuse. Adesiunea fiecăreia din Inaltele Părţi contractante, la aceste modificări va rezultă fie dintr-o aprobare expresă data Guvernului Olandez, fie din faptul ca s-a obţinut de a comunică acestuia obiecţiuni în timp de 12 luni, cu începerea de la data circularii mai sus vizate.Cînd numărul adeziunilor exprese sau tacite va reprezenta cel puţin 2 treimi din Guvernele inaltelor Părţi contractante, Guvernul Olandez va constata aceasta printr-un proces-verbal pe care îl va comunică Oficiului Internaţional de Igiena publică şi Guvernelor tuturor Inaltelor Părţi contractante.Protocolul va intra în vigoare, între Inaltele Părţi contractante menţionate în zisul proces-verbal, la expirarea unui termen de şase luni, cu începere de la data acestui proces-verbal. Prezenta Convenţie va continua să fie aplicată fără modificare de către celelalte Înalte Părţi contractante pînă în ziua cînd ele vor fi aderat la protocol.  +  Articolul 62Prezenta Convenţie va purta data de astăzi şi va putea fi semnată în timp de un an cu începere de la această dată.  +  Articolul 63Prezenta Convenţie va putea fi ratificată şi instrumentele de ratificare vor fi remise Guvernului Olandez de îndată ce va fi posibil.De îndată ce vor fi fost depuse zece ratificări, Guvernul Olandez va dresa un proces-verbal despre aceasta. El va transmite copii de pe acest proces-verbal Guvernelor Inaltelor Părţi contractante şi Oficiului Internaţional de Igiena publică. Prezenta Convenţie va intra în vigoare a 120-a zi de la data zisului proces-verbal.Fiecare depunere ulterioară de ratificări va fi constatată printr-un proces-verbal scris şi comunicat după procedura indicată mai sus. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în ce priveşte fiecare din Inaltele Părţi contractante a 120-a zi de la data procesului-verbal, constatând depunerea ratificărilor ei.  +  Articolul 64Ţările nesemnatare ale prezentei Convenţii, vor fi admise sa adere la ea în orice moment, cu începere de la data procesului-verbal, constatând depunerea primelor zece ratificări.Fiecare adesiune va fi facuta printr-o comunicare pe cale diplomatică, adresată Guvernului Olandez. Acesta va depune actul de adesiune în arhivele sale; el va informa de îndată Guvernele tuturor Ţărilor, participând la Convenţie, ca şi Oficiului Internaţional de Igiena publică, făcându-le cunoscut data depunerii. Fiecare adesiune îşi va produce efectul a 120-a zi, cu începere de la acea data.  +  Articolul 65Fiecare din Inaltele Părţi contractante poate să declare în momentul semnării, ratificării sau adesiunii ca, prin acceptarea prezentei Convenţii, nu înţelege să-şi asume nici ei obligaţie în ce priveşte totalitatea sau o parte din coloniile sale, protectoarele, teritoriilor de dincolo de mare mare sau teritoriilor puse sub suzeranitatea sau mandatul sau; în acest caz, prezenta Convenţie nu va fi aplicabilă teritoriilor făcînd obiectul unei astfel de declaraţii.Fiecare din Inaltele Părţi contractante va putea, ulterior, sa comunice Guvernului Olandez, ca înţelege să facă aplicabilă prezenta convenţie, totalităţii sau oricărei părţi din teritoriile sale, care a făcut obiectul declaraţiei prevăzute în alineatul precedent. În acest caz, Convenţia se va aplica teritoriilor virate în notificare 120-a zi, cu începere de la data acestei notificări în arhivele Guvernului Olandez.De asemenea, fiecare din Inaltele Părţi contractante poate, în orice moment, după expirarea perioadei menţionate la art. 66, sa declare ca înţelege a considera incetata aplicarea prezentei Convenţii, totalităţii sau oricărei părţi din coloniile, protectoratele, teritoriile de dincolo de mare sau a celor plasate sub suzeranitatea ori mandatul sau; în acest caz, Convenţia va inceta de a mai fi aplicabilă teritoriilor ce fac obiectul unei astfel de declaraţii la un an după data depunerii acestei declaraţii în arhivele Guvernului Olandei.Guvernul Olandei va informa Guvernele tuturor Ţărilor participante la prezenta Convenţie, ca şi Oficiul Internaţional de Igiena publică, asupra notificărilor şi declaraţiilor făcute ca aplicare a dispoziţiilor de mai sus, făcându-le cunoscută data depunerii acestora în arhivele sale.  +  Articolul 66Guvernul fiecăreia din Ţările participând la prezenta Convenţie va putea, în orice moment, după ce Convenţia va fi fost în vigoare în ce priveşte timp de 5 ani, s-o denunţe prin notificarea scrisă, adresată pe cale diplomatică Guvernului Olandei. Acesta va depune actul de denunţare în arhivele sale; el va informa de îndată Guvernele tuturor Ţărilor participind la Convenţie, ca şi Oficiul Internaţional de Igiena publică, făcându-le cunoscută data depunerii; fiecare denunţare îşi va produce efectul un an după această dată.  +  Articolul 67Semnarea prezentei Convenţii nu va putea fi intovorasita de nici o rezervă ce nu a fost în prealabil aprobată de Inaltele Părţi contractante deja semnatare. De asemenea, nu se va lua act de ratificarile sau adesiunile însoţite de rezerve care nu au fost aprobate în prealabil de către toate Ţările participând la Convenţie.Drept care Plenipotenţiarii respectivi au semnat prezenta Convenţie.Facuta la Haga, la 12 Aprilie 1933, într-un singur exemplar, care va rămîne depus în arhivele Guvernului Olandez şi ale cărui copii, certificate, vor fi remise pe cale diplomatică fiecăruia din Inaltele Părţi contractante.-------------