ORDIN nr. 115 din 13 martie 2002pentru aprobarea Regulamentului privind atribuţiile, constituirea şi funcţionarea comisiilor de încadrare şi promovare a personalului silvic pe grade profesionale şi gradatii
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 2 aprilie 2002    Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,având în vedere prevederile art. 11 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată şi modificată prin Legea nr. 427/2001,în temeiul art. 8 alin. (10) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Regulamentul privind atribuţiile, constituirea şi funcţionarea comisiilor de încadrare şi promovare a personalului silvic pe grade profesionale şi gradatii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Activitatea comisiilor menţionate la alin. (1) vizează încadrarea pe grade profesională a personalului silvic aflat în activitate la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, precum şi a personalului silvic angajat după această dată, promovarea în grade superioare şi acordarea de gradatii personalului silvic din instituţiile, respectiv unităţile prevăzute la art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 427/2001.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate silvică din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, precum şi Regia Naţionala a Pădurilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie Sarbu  +  Anexa 1 REGULAMENTprivind atribuţiile, constituirea şi funcţionarea comisiilor de încadrare şi promovare a personalului silvic pe grade profesionale şi gradatii  +  Capitolul 1 Atribuţiile comisiilor de încadrare şi promovare  +  Articolul 1Obiectivele comisiilor de încadrare şi promovare a personalului silvic pe grade profesionale şi gradatii, denumite în continuare comisii, sunt următoarele: a) încadrarea personalului silvic pe gradele profesionale prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată şi modificată prin Legea nr. 427/2001; b) promovarea în grade profesionale; c) acordarea gradatiilor prevăzute la art. 9 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 427/2001; d) coordonarea acţiunilor de sustinere a examenelor şi a lucrărilor de specialitate pentru promovarea în următoarele grade profesionale: inginer inspector silvic, subinginer silvic principal şi tehnician silvic principal; e) propunerea de promovare în gradele profesionale de inginer inspector general silvic şi inginer consilier silvic; f) propuneri de încadrare în grade profesionale, în condiţiile prevăzute la art. 15 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 427/2001; g) acordarea, la cerere, de grade profesionale şi gradatii personalului silvic aflat în activitate la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 427/2001, dar care în prezent nu mai lucrează într-o structura silvică.  +  Articolul 2În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 1 comisiile au următoarele atribuţii: a) organizează desfăşurarea corespunzătoare a examenelor de promovare în gradele profesionale prevăzute la art. 1 lit. d) şi stabilesc rezultatele examinării fiecărui candidat; b) întocmesc, la cerere, dosarele cu documentele necesare pentru promovarea în gradele de inginer inspector general silvic şi inginer consilier silvic, pe care le depun pentru avizare şi aprobare, potrivit art. 13 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 427/2001; c) întocmesc, la cerere, dosarele cu actele necesare pentru încadrarea pe grade profesionale a persoanelor care cad sub incidenţa prevederilor art. 15 lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 427/2001, şi le depun spre aprobare în condiţiile legii; d) întocmesc, la cerere, dosarele cu actele necesare pentru promovarea în grade profesionale a personalului silvic şi le depun spre aprobare în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 427/2001; e) vor comunică hotărârile de încadrare/promovare structurii care are ca atribuţie ţinerea evidentei personalului silvic, potrivit art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 427/2001, în termen de 30 de zile de la data validării acestora; f) elaborează programul anual şi planurile semestriale de lucru ale comisiilor; g) întocmesc anual, până la data de 31 ianuarie, informări cu privire la activitatea depusa şi rezultatele obţinute în anul anterior şi propun măsuri de imbunatatire a activităţii, pe care le transmit comisiei de încadrare şi promovare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura şi conducerii instituţiei, respectiv unităţii în cadrul căreia funcţionează.  +  Capitolul 2 Constituirea comisiilor de încadrare şi promovare  +  Articolul 3 (1) Constituirea comisiilor se face după cum urmează: a) Comisia din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura este formată din 3 membri şi are următoarea componenta:- secretarul de stat pentru păduri, preşedinte;- directorul Direcţiei strategii, politici şi legislaţie silvică, membru;- directorul Direcţiei regim şi inspecţie silvică, membru. b) Comisia din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor este formată din 5 membri şi are următoarea componenta:- directorul general adjunct al regiei, preşedinte;- directorul Direcţiei fond forestier, membru;- directorul Direcţiei tehnice, membru;- şeful Serviciului resurse umane, organizare, programare, membru;- şeful Compartimentului de perfecţionare a pregătirii profesionale, membru. c) Comisia din cadrul fiecărei direcţii silvice este formată din 3 membri şi are următoarea componenta:- inginerul-şef al direcţiei silvice, preşedinte;- şeful compartimentului fond forestier, membru;- şeful compartimentului regenerarea pădurilor, membru. (2) În situaţia în care persoanele care ocupa funcţiile de şef serviciu resurse umane, organizare, programare sau şef compartiment de perfecţionare a pregătirii profesionale nu sunt personal silvic, în comisia prevăzută la alin. (1) lit. b) vor fi desemnate în locul acestora persoane care îndeplinesc aceasta condiţie. (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament conducătorii instituţiilor, respectiv ai unităţilor menţionate la alin. (1) vor stabili componenta nominală a acestora. (4) Membrii comisiilor se numesc pe o perioadă de 2 ani.  +  Articolul 4 (1) Preşedintele comisiei are următoarele atribuţii: a) convoacă şi conduce şedinţele de lucru ale comisiei şi semnează hotărârile emise de aceasta; b) coordonează lucrările de pregătire şi organizare a acţiunilor privind încadrarea, respectiv promovarea personalului silvic; c) aproba bibliografia şi tematica examenelor, subiectele pentru lucrările scrise şi altele asemenea, pentru susţinerea examenelor de promovare la gradele profesionale pentru care se organizează asemenea probe; d) reprezintă comisia în relaţiile cu conducerea instituţiei, respectiv a unităţii din care face parte, în legătură cu actele emise de comisie; e) acţionează, împreună cu ceilalţi membri ai comisiei, pentru rezolvarea corespunzătoare de către conducerea instituţiei, respectiv a unităţii, a propunerilor făcute, referitoare la încadrarea şi/sau promovarea personalului silvic; f) avizează programul anual şi planurile semestriale de lucru ale comisiei şi le supune aprobării conducerii instituţiei, respectiv a unităţii în cadrul căreia aceasta funcţionează; g) transmite situaţiile solicitate comisiei de încadrare şi promovare constituite în cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura. (2) Comisia de încadrare şi promovare constituită în cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura coordonează şi monitorizează activitatea tuturor comisiilor constituite în cadrul structurilor silvice centrale şi locale de administrare sau control.  +  Articolul 5 (1) Secretariatul tehnic al comisiilor prevăzute la art. 1 se asigura de instituţiile, respectiv unităţile de care acestea aparţin. (2) Componenta secretariatului tehnic prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin ordin sau decizie a conducerii instituţiei, respectiv a unităţii unde funcţionează comisia. (3) Secretariatul tehnic al comisiei are următoarele atribuţii: a) comunică, în baza aprobării preşedintelui comisiei, convocarea întrunirii membrilor acesteia; b) asigura organizarea întrunirilor comisiei pregatind documentele necesare bunei desfăşurări a acţiunilor prevăzute să aibă loc; c) comunică hotărârile comisiei cu privire la rezultatele examenelor de promovare susţinute, precum şi pe cele privind analizele întreprinse pentru încadrarea, respectiv promovarea pe grade profesionale şi acordarea de gradatii fiecărui candidat şi instituţiei, respectiv unităţii unde acesta este încadrat, pentru luare la cunoştinţa şi punere în aplicare; d) asigura în perioada dintre şedinţele comisiei asistenţa de specialitate, precum şi legătură cu membrii comisiei; e) asista la lucrările comisiei, întocmeşte procesele-verbale ale întrunirilor, pe care le supune spre semnare tuturor membrilor prezenţi, şi redactează hotărârile comisiei; f) asigura operaţiunile de registratura, respectiv primirea, distribuirea şi expedierea corespondentei, şi de arhivare pentru toate documentele privind activitatea comisiei; g) urmăreşte şi informează comisia asupra modului în care sunt soluţionate propunerilor şi hotărârile luate de aceasta; h) comunică în scris celor interesaţi hotărârile adoptate de comisie.  +  Capitolul 3 Funcţionarea comisiilor de încadrare şi promovare  +  Articolul 6 (1) Comisiile funcţionează statutar, în următoarele condiţii:- pentru comisiile constituite din 3 membri, în prezenta tuturor membrilor;- pentru comisiile constituite din 5 membri, în prezenta preşedintelui şi a cel puţin 2 membri. (2) Hotărârile comisiilor se iau prin vot deschis. Voturile membrilor comisiei se menţionează nominal în proceseleverbale ale şedinţelor.  +  Articolul 7 (1) Pentru funcţionarea corespunzătoare şi crearea condiţiilor necesare exercitării atribuţiilor pe care comisiile le au de îndeplinit se vor pune la dispoziţie acestora, de către compartimentele de specialitate din instituţiile, respectiv unităţile în care au loc acţiunile menţionate la art. 1, datele necesare pe baza cărora se analizează situaţia personalului silvic ce se considera îndreptăţit a fi încadrat, respectiv promovat pe un grad profesional sau a primi o gradatie superior/superioară celui/celei pe care îl/o deţine. (2) Datele care se analizează în vederea stabilirii situaţiei personalului silvic se vor referi pentru fiecare candidat la: a) nivelul studiilor; b) data la care a obţinut gradul profesional şi gradatia la care se afla încadrat; c) vechimea în domeniul silviculturii; d) calificativul anual obţinut în perioada supusă analizei; e) sancţiunile primite în perioada analizata; f) titluri ştiinţifice, studii suplimentare; publicaţii, activităţi în domeniu (învăţământ, organizaţii neguvernamentale etc.).  +  Articolul 8Activitatea comisiilor se desfăşoară la sediile instituţiilor, respectiv ale unităţilor care le-au înfiinţat, în spaţii şi în condiţii corespunzătoare, puse la dispoziţie de conducătorii acestora.  +  Articolul 9Comisiile se întrunesc semestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui. Convocarea se face în scris, pentru fiecare membru al comisiei, de către secretariatul acesteia, cu aprobarea prealabilă a preşedintelui, cu 15 zile înainte de data la care este prevăzută şedinţa comisiei. În convocare se precizează data, ora şi locul unde urmează să se întrunească comisia, precum şi ordinea de zi.  +  Articolul 10 (1) Comisiile îşi desfăşoară activitatea pe baza programului anual şi a planurilor semestriale, care vor cuprinde obiectivele propuse a se realiza, modalităţile de realizare, compartimentele din cadrul instituţiei, respectiv al unităţii din care face parte comisia, implicate în realizarea obiectivelor înscrise în program, şi termenele la care acestea trebuie îndeplinite. (2) Programul anual prevăzut la alin. (1) se aproba de conducătorul instituţiei sau unităţii în cadrul căreia funcţionează comisia respectiva.  +  Articolul 11Hotărârile comisiei se redactează în scris şi se comunică în termen de 3 zile de la data adoptării persoanelor interesate şi conducerii instituţiei, respectiv a unităţii, spre validare şi punere în aplicare, consemnându-se, în principal, următoarele:- locul şi data la care a avut loc şedinţa, precum şi componenta nominală a comisiei;- obiectivul pentru care s-a întrunit comisia;- măsurile dispuse de comisie în legătură cu problemele dezbătute.  +  Articolul 12 (1) Validarea se face în termen de 5 zile de la primirea hotărârii comisiei, dar nu înainte de expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. În situaţia depunerii de contestaţii validarea se face după soluţionarea acestora. (2) O dată cu validarea se emit şi deciziile de încadrare/promovare pentru fiecare candidat, semnate de conducătorul instituţiei, respectiv al unităţii. (3) Rezultatul validării sau invalidării se comunică persoanelor interesate şi comisiei în termen de 3 zile de la emitere. Invalidarea va fi obligatoriu motivată în scris.  +  Capitolul 4 Contestaţii  +  Articolul 13 (1) În situaţia în care în procesul de încadrare şi/sau promovare şi la acordarea de gradatii apar nemultumiri ale unor salariaţi faţă de soluţiile comisiei şi deciziile conducerii instituţiei/unităţii, se pot depune contestaţii care se adresează după cum urmează: a) în situaţia contestarii hotărârii comisiei, contestaţia se adresează conducerii instituţiei/unităţii în cadrul căreia funcţionează comisia respectiva; b) în situaţia contestarii deciziei conducerii instituţiei/ unităţii, contestaţia se adresează conducătorului ierarhic superior. (2) Contestaţia se depune în cel mult 3 zile de la data comunicării hotărârii comisiei, respectiv a rezultatului validării sau invalidării.  +  Articolul 14 (1) Rezolvarea contestaţiei privind hotărârea comisiei se face în maximum 15 zile de la data înregistrării acesteia, de către conducerea instituţiei, respectiv a unităţii căreia îi este adresată. (2) Rezultatul analizarii contestaţiei se comunică în scris, în interiorul termenului prevăzut la alin. (1), atât contestatarului, cat şi comisiei care a emis hotărârea ce a făcut obiectul contestaţiei.  +  Articolul 15Rezultatul contestaţiilor adresate conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) se comunică în scris atât contestatarului, cat şi instituţiei/unităţii care a emis decizia contestată, în termen de 30 de zile de la primirea acestora.──────────────────