HOTĂRÎREA nr. 288 din 21 iunie 1993 ***Republicatăprivind şcolarizarea în România a cetăţenilor din alte tari
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 noiembrie 1994    Notă *) Republicată în temeiul art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 4 noiembrie 1994.Hotărârea Guvernului nr. 288/1993 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 22 iulie 1993 şi a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 562/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 25 octombrie 1993, Hotărârea Guvernului nr. 41/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 25 februarie 1994, şi Hotărârea Guvernului nr. 689/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 7 noiembrie 1994.  +  Articolul 1Şcolarizarea în România a cetăţenilor străini şi a cetăţenilor români având domiciliul stabil în alte tari se poate face prin acordarea de burse de către statul român sau pe cont propriu.  +  Articolul 2Bursele statului român se acordă cetăţenilor străini sau cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate astfel: a) pe bază de reciprocitate, în conformitate cu prevederile documentelor de colaborare culturală internationala; b) în funcţie de interesele externe ale României - 150 de burse anual, repartizate astfel:- 80 de burse, prin Ministerul Afacerilor Externe, cu precădere în favoarea unor tineri provenind din tari cu care România nu are perfectate documente de felul celor menţionate la lit. a);- 40 de burse, prin Ministerul Comerţului, pentru promovarea unor acţiuni de colaborare economică sau comercială;- 30 de burse, prin Ministerul Învăţământului, pentru cetăţenii străini cu rezultate bune la învăţătura şi în cadrul colaborării specifice cu ministere sau instituţii din alte tari; c) 50 de burse anual, prin Fundaţia Culturală Română, pentru studii liceale, universitare şi postuniversitare, în beneficiul unor cetăţeni de origine română aflaţi în alte tari, precum şi a cetăţenilor străini, alţii decît cei de origine română, interesaţi în cultura, ştiinţa şi civilizatia română.  +  Articolul 3Fondurile necesare pentru bursele prevăzute la art. 2 lit. a) se asigura prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Învăţământului.Fondurile necesare pentru bursele prevăzute la art. 2 lit. c) se asigura anual de la bugetul de stat Fundaţiei Culturale Române prin Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 4Cuantumul burselor acordate cetăţenilor din alte tari este cel stabilit prin hotărâre a Guvernului, iar modalitatea de plată este prevăzută în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5În afară burselor prevăzute la art. 2, sponsori români sau străini pot acorda burse pentru cetăţeni străini sau români cu domiciliul în străinătate numai cu achitarea integrală a taxelor şcolare în valută liber convertibilă.  +  Articolul 6Pot fi primiţi la studii fără plata taxelor şcolare, însă cu suportarea integrală, pe cont propriu, a cheltuielilor de întreţinere: a) personalul reprezentantelor oficiale străine - ambasade, oficii consulare, agenţii economice, organizaţii şi organisme internaţionale, precum şi membrii de familie ai acestuia, în învăţământul de toate gradele, cu condiţia ca personalului similar din România şi membrilor de familie ai acestuia sa li se asigure posibilitatea şcolarizării gratuite în ţările respective.Calitatea oficială a candidaţilor din această categorie, cît şi îndeplinirea clauzei de reciprocitate se confirma de către Ministerul Afacerilor Externe; b) în învăţământul primar şi gimnazial, cetăţenii străini, membri de familie ai personalului unor organizaţii şi asociaţii cu scop nelucrativ - autorizate sa funcţioneze în România - ai cadrelor didactice şi cercetatorilor care desfăşoară oficial activităţi specifice în România, precum şi ai bursierilor statului român.  +  Articolul 7Pot fi primiţi la studii anual, cu plata taxelor de şcolarizare în valută liber convertibilă, până la 3.500 cetăţeni din alte tari.  +  Articolul 8Înscrierea la studii a categoriilor de persoane prevăzute la art. 2, 5, 6 şi 7 se face fără concurs, pe baza actelor de studii corespunzătoare, în funcţie de capacitatea de şcolarizare a instituţiilor de învăţământ solicitate de candidaţi.Pentru profilurile de învăţământ artistic, arhitectura şi educaţie fizica şi sport se susţin probe de aptitudini, stabilite de instituţiile de specialitate.  +  Articolul 9Cetăţenii din alte tari aflaţi la studii în România beneficiază de asistenţa medicală în condiţii asigurate elevilor sau, respectiv, studenţilor români, indiferent de condiţiile de finanţare a studiilor.  +  Articolul 10Înscrierea la studii în România a cetăţenilor din alte tari se aproba numai de Ministerul Învăţământului, care:- echivaleaza studiile efectuate în străinătate de către candidaţi;- precizează condiţiile financiare în care se efectuează studiile;- repartizează solicitanţii pe instituţii de învăţământ, în funcţie de cifrele de şcolarizare stabilite în prealabil;- asigura, cu sprijinul Ministerului Sănătăţii, efectuarea de către candidaţi a unui control medical pentru acces în colectivitatea studenteasca, în conformitate cu practica internationala în materie.Pentru învăţământul militar, competentele prevăzute la alin. 1 - inclusiv stabilirea numărului de cetăţeni străini şcolarizaţi anual şi a testelor de aptitudini - revin Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 11Şcolarizarea în România a cetăţenilor din alte tari se face numai în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, care se aplică începând cu 1 septembrie 1993. De la această dată, hotărârile Guvernului nr. 549/1991, nr. 371/1992 şi nr. 673/1992, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.  +  Anexa 1 MODUL DE PLATA A BURSELORpentru cetăţenii străini şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate1. Bursa se atribuie în lei, în cuantumurile stabilite prin hotărâre a Guvernului pentru studenţii români.2. Bursierii statului român beneficiază de burse în limitele duratei studiilor, pe întregul an calendaristic, inclusiv pentru perioadele de vacanta în care se afla în România.Bursele acordate de statul român se atribuie şi pe durata anului pregatitor de limba română, dacă este cazul.3. Bursele se acordă indiferent de veniturile lunare realizate de părinţi sau alţi sustinatori legali, precum şi de rezultatele la învăţătura.4. Plata burselor se suspenda în caz de nepromovare a unui an de studii, de încălcare a legislaţiei româneşti sau a normelor de conduita şcolară, care atrag după sine exmatricularea.5. Bursa se acordă încă 30 de zile după finalizarea studiilor liceale, superioare, de doctorat sau de specializare postuniversitară cu durata de cel puţin un an.------------------