ORDONANTA nr. 20 din 24 ianuarie 2002 (*actualizată*)privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice(actualizată până la data de 22 decembrie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 1 februarie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 22 decembrie 2003 cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002; ORDONANTA nr. 23 din 30 ianuarie 2003; LEGEA nr. 246 din 10 iunie 2003; ORDONANTA nr. 73 din 28 august 2003; LEGEA nr. 535 din 15 decembrie 2003.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă are drept scop stabilirea principiilor, a cadrului general şi a condiţiilor de utilizare a procedurii electronice pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi a regulilor generale de asigurare prin utilizarea mijloacelor electronice a unei mai mari transparente în domeniul achiziţiilor publice.-----------------Art. 1 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 1^1Prezenta ordonanţă se completează cu dispoziţiile legale privind achiziţiile publice şi cu cele privind încheierea, validitatea şi efectele actelor juridice.-----------------Art. 1^1 a fost introdus de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 2Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică în procedura electronică sunt: a) libera concurenta, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii, român sau străin, să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, contractant; b) eficienta utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential şi a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; c) transparenta, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, astfel încât orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii să aibă sanse egale de a i se atribui contractul respectiv; e) confidenţialitatea, respectiv garantarea protejării secretului comercial şi a proprietăţii intelectuale ale ofertantului.-----------------Partea introductivă şi litera a) ale art. 2 au fost modificate de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel: a) sistemul electronic de achiziţii publice - sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la o adresa dedicata, utilizat în scopul efectuării de achiziţii publice prin mijloace electronice, sistem denumit în continuare sistem electronic; b) procedura electronică - utilizarea, în tot sau în parte, a facilităţilor tehnice oferite de sistemul electronic de achiziţii publice în cadrul atribuirii unui contract de achiziţie publică; c) operatorul sistemului electronic - persoana juridică de drept public care, în condiţiile stabilite de autoritatea contractantă şi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, asigura suportul tehnic în vederea atribuirii de către autorităţile contractante a contractelor de achiziţie publică prin procedura electronică, stabilind în acest sens cadrul procedural de operare specific.-----------------Art. 3 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.Litera c) a art. 3 a fost modificată de ORDONANTA nr. 23 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 4Abrogat.-----------------Art. 4 a fost abrogat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 5Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc autorităţile contractante care urmează să aplice prevederile prezentei ordonanţe, produsele, serviciile şi lucrările care urmează să fie achiziţionate prin licitaţie electronică, precum şi pragurile valorice până la care se aplică prezenta ordonanţă.----------------Art. 5 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002, modificat de ORDONANTA nr. 23 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 246 din 10 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003  +  Articolul 6Autoritatea contractantă care aplica procedura licitaţiei electronice în cazul atribuirii unui anumit contract de achiziţie publică are obligaţia sa indice acest lucru în anunţul de participare, inclusiv în sistemul electronic, precum şi fazele procedurii care nu se vor desfăşura prin mijloace electronice, dacă este cazul.----------------Art. 6 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 7Abrogat.----------------Art. 7 a fost abrogat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Capitolul 2 Condiţii de înregistrare în sistemul electronic-----------------Titlul cap. 2 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 8 (1) Orice furnizor, executant sau prestator poate să urmeze procedura de atribuire prin licitaţie electronică, denumita în continuare procedura de licitaţie electronică, numai după înregistrarea sa în sistemul electronic. (2) Orice furnizor, executant sau prestator are dreptul să solicite înregistrarea în sistemul electronic. (3) Toate autorităţile contractante stabilite potrivit art. 5 au obligaţia să se înregistreze în sistemul electronic.----------------Art. 8 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 9 (1) Condiţiile şi procedura înregistrării se stabilesc de operatorul sistemului electronic. (2) Înregistrarea sau reînnoirea înregistrării în sistemul electronic ca furnizor, executant sau prestator va fi refuzată în perioada în care: a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; b) nu respecta procedurile şi normele de utilizare şi securitate cu privire la înregistrarea sau reînnoirea înregistrării în sistemul electronic, stabilite de operatorul acestuia.(2^1) În situaţia în care, ulterior momentului înregistrării ca furnizor, executant sau prestator, a intervenit suspendarea din sistemul electronic, în condiţiile prevăzute la art. 63^1 şi la art. 64, reînnoirea înregistrării va fi refuzată până la expirarea termenului de suspendare. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. a), ulterior momentului înregistrării ca furnizor, executant sau prestator, persoana fizica în cauza, respectiv reprezentantul legal al persoanei juridice, are obligaţia sa notifice operatorului sistemului electronic acest lucru, în termen de doua zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţa. (4) Acolo unde este posibil, documentele de înregistrare pot fi prezentate şi în forma electronică, semnate cu semnatura electronică extinsă a emitentului, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. (5) În situaţia prevăzută la alin. (4) operatorul sistemului electronic va trimite solicitantului o confirmare de primire în forma electronică, semnată cu semnatura electronică extinsă a operatorului sistemului electronic, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.-----------------Art. 9 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.Litera c) a alin. (2) al art. 9 a fost introdusă de LEGEA nr. 246 din 10 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003.Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de LEGEA nr. 535 din 15 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 19 decembrie 2003.Alin. (2^1) al art. 9 a fost introdus de LEGEA nr. 535 din 15 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 19 decembrie 2003.  +  Articolul 10 (1) Operatorul sistemului electronic are obligaţia de a cere tuturor furnizorilor, executanţilor sau prestatorilor care solicită înregistrarea sau reînnoirea înregistrării în sistemul electronic să prezinte documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoana juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România sau din ţara în care este stabilit, după caz. (2) Orice furnizor, executant sau prestator înregistrat în sistemul electronic are obligaţia sa comunice operatorului sistemului electronic, în termen de 3 zile, orice modificare a documentelor prevăzute la alin. (1).-----------------Art. 10 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 10^1 (1) Înregistrarea în sistemul electronic de achiziţii publice este valabilă pe o perioadă de un an de la data înregistrării. (2) Condiţiile, procedura şi tariful reînnoirii înregistrării se stabilesc de către operatorul sistemului electronic.-----------------Art. 10^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 23 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.Art. 10^1 a fost modificat de LEGEA nr. 246 din 10 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003.  +  Articolul 11 (1) La înregistrarea în sistemul electronic de achiziţii publice, orice furnizor, executant sau prestator este obligat sa plătească un tarif de înregistrare, al cărui cuantum este stabilit de operatorul sistemului electronic. (2) Cuantumul tarifului prevăzut la alin. (1) nu poate depăşi nivelul costurilor administrative ale operaţiunii în cauza. (3) Tariful prevăzut la alin. (1) se face venit la bugetul operatorului Sistemului electronic.----------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002, modificat de ORDONANTA nr. 23 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de LEGEA nr. 246 din 10 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003.  +  Articolul 11^1La înregistrarea în sistemul electronic de achiziţii publice, orice furnizor, executant sau prestator are obligaţia de a constitui o garanţie de buna conduita în sistem, ale carei forma, cuantum şi condiţii de restituire/reţinere se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.----------------Art. 11^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 23 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.Art. 11^1 a fost modificat de LEGEA nr. 246 din 10 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003.  +  Articolul 12Abrogat.----------------Art. 12 a fost abrogat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Capitolul 3 Procedura de licitaţie electronică  +  Secţiunea 1 Dispoziţii comune----------------Titlul secţiunii 1 a cap. 3 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 13Autorităţile contractante au obligaţia, în condiţiile art. 5, de a aplica prevederile prezentului capitol pentru atribuirea oricărui contract de achiziţie publică, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (4), art. 7 şi 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001*) privind achiziţiile publice.-----------------*) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001 şi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 17 mai 2002.  +  Articolul 14Procedura licitaţiei electronice cuprinde următoarele faze, după caz: a) publicarea anunţului de participare; b) înscrierea solicitanţilor; c) preselecţia solicitanţilor; d) comunicarea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei; e) evaluarea ofertelor; f) comunicarea rezultatului evaluării; g) încheierea contractului; h) publicarea anunţului de atribuire a contractului de achiziţie publică.  +  Articolul 15 (1) Autorităţile contractante, stabilite potrivit art. 5, au obligaţia de a face cunoscută prin mijloace electronice intenţia de a efectua achiziţii publice prin publicarea în sistemul electronic a anunţului de intenţie. (2) Anunţul de intenţie va fi publicat în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat sau de la obţinerea unei surse de finanţare extrabugetare. Anunţul de intenţie cuprinde cel puţin contractele de achiziţie publică previzionate să fie atribuite până la sfârşitul anului bugetar, a căror valoare estimată, fără T.V.A., este egala sau mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro. Pentru contractele a căror valoare estimată, fără T.V.A., este mai mica decât echivalentul în lei a 100.000 euro, publicarea anunţului de intenţie este opţională. (3) Anunţul de intenţie se va publică în mod separat pentru produse, lucrări şi servicii. (4) Publicarea anunţului prevăzut la alin. (2) nu creează autorităţii contractante obligaţia de a efectua respectiva achiziţie publică. (5) Autorităţile contractante care desfăşoară activităţi relevante în sectoarele de utilităţi publice fac excepţie de la prevederile alin. (2), în sensul că acestea au dreptul sa transmită spre publicare anunţul de intenţie oricând pe parcursul anului.-----------------Alin. (1)-(4) ale art. 15 au fost modificate de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Secţiunea a 2-a Publicarea anunţului de participare  +  Articolul 16În scopul asigurării unei transparente maxime orice autoritate contractantă are obligaţia sa publice în sistemul electronic un anunţ de participare în toate cazurile în care aplica procedura licitaţiei electronice, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.----------------Art. 16 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 17Autoritatea contractantă are obligaţia sa includă în anunţul de participare ce urmează să fie publicat în Sistemul electronic toate informaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001*) şi să aplice în mod corespunzător prevederile acesteia referitoare la comunicare, în cazul modificării anunţului.-----------------*) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001 şi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 17 mai 2002.  +  Articolul 18 (1) Anunţul de participare trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii, în formatul stabilit de operatorul Sistemului electronic:1. elementele de identificare a autorităţii contractante;2. a) procedura aplicată pentru fiecare faza a atribuirii contractului de achiziţie publică; b) tipul contractului de achiziţie publică pentru care sunt solicitate oferte;3. a) locul de livrare a produselor/amplasamentul lucrării/locul de prestare a serviciilor; b) natura şi cantitatea produselor ce se vor achizitiona (codul CPSA)/natura şi cerinţele de execuţie, caracteristicile generale ale lucrării/categoria serviciilor ce se vor achizitiona şi descrierea acestora (codul CPSA); c) indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga cantitate de produse/lucrări/servicii solicitate;4. data limita de livrare a produselor/termenul limita de execuţie a lucrării/durata sau termenul limita de prestare a serviciilor;5. a) modalitatea de obţinere a unui exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; b) costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar (unde este cazul); c) data limita pentru solicitarea clarificarilor;6. a) data limita pentru depunerea ofertelor; b) modalitatea de depunere a ofertelor; c) limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele;7. data, ora şi locul deschiderii ofertelor;8. garanţiile de participare cerute, conform procedurii stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului;9. modalităţile principale de finanţare şi de plată sau referirile la prevederile care le reglementează;10. forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul);11. informaţiile privind condiţiile de eligibilitate, precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul;12. perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă;13. criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului;14. interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul);15. alte informaţii (acordarea preferintei interne etc.);16. numărul anunţului de intenţie şi data publicării în sistemul electronic sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ.---------------Punctele 8, 9, 11, 16 ale art. 18 au fost modificate de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.Punctul 8 al art. 18 a fost modificat de ORDONANTA nr. 23 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.Punctul 8 al art. 18 a fost modificat de LEGEA nr. 246 din 10 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003.  +  Secţiunea a 3-a Înscrierea solicitanţilor  +  Articolul 19 (1) Orice furnizor, executant sau prestator care doreşte să urmeze procedura de licitaţie electronică pentru atribuirea unui anumit contract de achiziţie publică trebuie să se înscrie în conformitate cu regulile stabilite de operatorul sistemului electronic. (2) În momentul înscrierii fiecare solicitant va primi descrierea detaliată a procedurii de comunicare şi a procedurii de generare electronică a documentelor care se utilizează pe parcursul licitaţiei electronice, respectarea acestor proceduri fiind obligatorie.----------------Art. 19 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 19^1 (1) În cazul aplicării procedurii de licitaţie electronică numărul de furnizori, de executanţi sau de prestatori care au dreptul de a depune oferta este nelimitat. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a repeta procedura de licitaţie electronică în cazul în care numărul de furnizori, executanţi sau prestatori care au depus oferta este mai mic de 2. (3) În cazul în care, în urma repetarii procedurii, numărul de furnizori, executanţi sau prestatori care au depus oferta este mai mic de 2, autoritatea contractantă are dreptul fie de a atribui contractul de achiziţie publică ofertantului care a depus oferta, fie de a repeta procedura.----------------Art. 19^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 73 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Secţiunea a 4-a Preselecţia solicitanţilor  +  Articolul 20 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza preselecţia solicitanţilor care şi-au manifestat intenţia de a participa la procedura de licitaţie electronică. (2) Criteriile pe baza cărora se va face preselecţia trebuie să fie publicate în anunţul de participare şi trebuie să respecte principiile obiectivitatii şi nediscriminarii. (3) În funcţie de specificul obiectului contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă poate stabili drept condiţie de preselecţie îndeplinirea unor condiţii minime referitoare la capacitatea tehnica şi situaţia economicofinanciara ale solicitanţilor.  +  Articolul 20^1Numărul de candidaţi preselectati trebuie să se încadreze între limita minima şi limita maxima a intervalului precizat în anunţul de participare sau să fie egal cu numărul precizat în anunţul de participare. Acest număr trebuie stabilit astfel încât sa nu afecteze concurenta reală şi nu poate să fie mai mic de 3 candidaţi preselectati.----------------Art. 20^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 73 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.Art. 20^1 a fost modificat de LEGEA nr. 535 din 15 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 19 decembrie 2003.  +  Articolul 21 (1) În cazul aplicării fazei de preselecţie pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili şi de a include în anunţul de participare data limita de primire a documentelor de calificare. (2) Între data publicării anunţului de participare în sistemul electronic şi data limita de primire a documentelor de calificare trebuie să existe o perioadă de minimum 30 de zile. (3) Autoritatea contractantă are dreptul sa reducă numărul de zile prevăzut la alin. (2), dar nu la mai puţin de 10 zile şi numai în situaţia în care respectarea numărului de zile prevăzut la alineatul respectiv ar cauza prejudicii autorităţii contractante. În acest caz autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunţul de participare motivele pentru care recurge la aceasta reducere.---------------Alin. (2) şi (3) ale art. 21 au fost modificate de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 22 (1) Solicitanţii au dreptul de a cere clarificări în legătură cu procedura de preselecţie şi cu documentele de calificare până cel mai târziu cu 6 zile înainte de data limita de depunere a documentelor de calificare. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a pune la dispoziţie tuturor solicitanţilor, prin publicare în Sistemul electronic, răspunsurile la clarificările cerute, cu cel puţin 4 zile înainte de data limita de depunere a documentelor de calificare.  +  Articolul 23 (1) Preselecţia solicitanţilor trebuie să se facă, ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, prin utilizarea unei proceduri automate de verificare a îndeplinirii criteriilor, în condiţii stabilite de operatorul Sistemului electronic, pe baza specificatiilor autorităţii contractante. (2) În cazul în care preselecţia nu se poate realiza prin utilizarea unei proceduri automate, comisia de evaluare a autorităţii contractante are obligaţia sa transmită rezultatul preselecţiei în maximum 24 de ore de la luarea hotărârii.---------------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 24Fiecărui solicitant i se va pune la dispoziţie, prin intermediul sistemului electronic, atât rezultatul preselecţiei, cat şi, dacă este cazul, motivatia respingerii sale.----------------Art. 24 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Secţiunea a 5-a Comunicarea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei----------------Titlul secţiunii a 5-a a cap. 3 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 25 (1) Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei trebuie să conţină cel puţin informaţiile prevăzute la art. 18, precum şi orice alte specificaţii tehnice sau informaţii de orice natura cu privire la produsele/serviciile/lucrările solicitate. (2) În cazul în care evaluarea se va face după criteriul ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, autoritatea contractantă are obligaţia sa stabilească un algoritm detaliat de calcul, care să permită utilizarea unei proceduri automate de selectare a ofertei câştigătoare, ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.----------------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.Art. 25 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 26 (1) Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă până la încheierea contractului de achiziţie publică.(1^1) Pentru contractele de achiziţie publică a căror valoare estimată, fără T.V.A., depăşeşte un prag al cărui cuantum va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului, garanţia de participare se va constitui în mod obligatoriu. (2) Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei trebuie să conţină cuantumul garanţiei de participare şi perioada de valabilitate a acesteia. (3) Cuantumul garanţiei de participare se stabileşte în suma fixa, care se va încadra de regula între 1% şi 2% din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică şi care în nici un caz nu va fi mai mica de 0,5% sau mai mare de 2,5% din aceasta valoare. (4) Perioada de valabilitate a garanţiei de participare va fi cel puţin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.---------------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.Alin. (1^1) al art. 26 a fost introdus de ORDONANTA nr. 23 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 27 (1) Autoritatea contractantă va vira garanţia de participare în bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituită drept garanţie atunci când se afla, din culpa, în oricare dintre următoarele situaţii: a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuza sa încheie contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.-----------------Partea introductivă şi litera c) ale art. 27 au fost modificate de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 28 (1) Garanţia de buna execuţie a contractului de achiziţie publică se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea, din punct de vedere cantitativ, calitativ şi în termen, a contractului. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei cuantumul garanţiei de buna execuţie, care va fi cuprins între 5% şi 10% din preţul contractului de achiziţie publică.----------------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 29 (1) Între data publicării în sistemul electronic a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi data limita pentru depunerea ofertelor trebuie să existe o perioadă de minimum 45 de zile. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care autoritatea contractantă a publicat în anul respectiv un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixată pentru depunerea ofertelor până la 26 de zile, începând de la data publicării în sistemul electronic a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. (3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile numai în cazul în care anunţul de intenţie a fost publicat cu cel puţin 52 de zile înainte de data publicării anunţului de participare. (4) În cazul în care respectarea intervalului de timp prevăzut la alin. (1) ar cauza prejudicii autorităţii contractante, aceasta are dreptul sa reducă perioada, dar nu la mai puţin de 10 zile. (5) În cazuri excepţionale, prin hotărâre a Guvernului se va putea reduce numărul de zile prevăzut la alin. (4), dar nu la mai puţin de 5 zile.-----------------Art. 29 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.Alin. (5) al art. 29 a fost introdus de ORDONANTA nr. 23 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.Alin. (5) al art. 29 a fost modificat de LEGEA nr. 246 din 10 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003.  +  Articolul 30În cazul în care obiectul contractului de achiziţie publică include şi furnizarea de produse, oferta de preţ depusa de fiecare furnizor trebuie să conţină în mod obligatoriu şi costul transportului produselor la locul de livrare indicat de autoritatea contractantă în anunţul de participare, precum şi orice alte cheltuieli şi taxe aplicabile.-----------------Art. 30 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 31Abrogat.----------------Art. 31 a fost abrogat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 32 (1) Solicitanţii au dreptul de a cere clarificări în legătură cu documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, până cel mai târziu cu 8 zile înainte de data limita de primire a ofertelor. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a pune la dispoziţie tuturor solicitanţilor, prin publicarea în sistemul electronic, răspunsurile la clarificări, cu cel puţin 6 zile înainte de data limita de primire a ofertelor.-----------------Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 33Abrogat.-----------------Art. 33 a fost abrogat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Secţiunea a 6-a Evaluarea ofertelor  +  Articolul 34Abrogat.-----------------Art. 34 a fost abrogat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 35 (1) Stabilirea ofertei celei mai avantajoase se face prin utilizarea facilităţilor sistemelor electronice de clasificare a ofertelor, conform procedurii stabilite de operatorul sistemului electronic. (2) Evaluarea ofertelor trebuie să se facă, ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, prin utilizarea unei proceduri automate de aplicare a algoritmului de calcul prevăzut în documentaţia de prezentare şi elaborare a ofertei. (3) În cazul în care evaluarea nu se poate realiza, în tot sau în parte, prin utilizarea unei proceduri automate, comisia de evaluare a autorităţii contractante are obligaţia sa transmită rezultatul evaluării în maximum 24 de ore de la luarea hotărârii.----------------Art. 35 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 36 (1) Autoritatea contractantă are dreptul sa recurgă la o procedură de ofertare deschisă. (2) Procedura de ofertare deschisă presupune ca, pentru unul dintre criteriile de evaluare cuantificabile electronic, fiecare ofertant are posibilitatea să prezinte, în interiorul unui interval de timp bine precizat, mai multe oferte consecutive a căror valoare să fie accesibila tuturor celorlalţi ofertanţi, fără a fi accesibila şi identitatea titularului fiecărei oferte. (3) Regulile standard de aplicare a procedurii prevăzute la alin. (1) se stabilesc de operatorul sistemului electronic, astfel încât să se asigure, pe tot parcursul procedurii, confidenţialitatea în ceea ce priveşte identitatea fiecărui ofertant, inclusiv în raport cu autoritatea contractantă. (4) Descrierea detaliată a procedurii trebuie prevăzută în documentaţia de elaborare şi prezentare a ofertei. (5) Pentru fiecare participant plasarea unei noi oferte atrage neluarea în considerare a ofertei anterioare. (6) La sfârşitul intervalului de timp prevăzut la alin. (2) operatorul sistemului electronic selecteaza oferta cea mai avantajoasă dintre cele existente, o comunică autorităţii contractante care o declara câştigătoare, identitatea titularului ofertei câştigătoare devenind accesibila celorlalţi ofertanţi prin intermediul operatorului sistemului electronic.-----------------Art. 36 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 37 (1) Comunicarea rezultatului privind stabilirea ofertei câştigătoare se transmite în termen de 5 zile prin utilizarea procedurii de comunicare stabilite de operatorul sistemului electronic. (2) În cazurile prevăzute la art. 21 alin. (3) şi la art. 29 alin. (4) termenul prevăzut la alin. (1) este de 24 de ore.-----------------Art. 37 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Secţiunea a 7-a Încheierea contractului de achiziţie publică  +  Articolul 38 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilită ca fiind câştigătoare, în condiţiile prezentului capitol. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica, înainte de încheierea contractului de achiziţie publică, documentele de calificare ale ofertantului a cărui oferta a fost stabilită ca fiind câştigătoare. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia sa încheie contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertelor. (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică numai după 5 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul stabilirii ofertei câştigătoare, cu respectarea prevederilor alin. (3).----------------Alin. (2) şi (4) ale art. 38 au fost modificate de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 39Abrogat.------------------Art. 39 a fost abrogat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 40 (1) În cazul în care contractul se semnează electronic de către părţi, o copie de pe acesta va fi stocata de operatorul sistemului electronic în vederea asigurării mijloacelor de proba corespunzătoare. (2) În situaţia în care autoritatea contractantă stabileşte în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei obligativitatea încheierii contractului altfel decât prin procedura electronică, atunci contractul semnat electronic de către părţi are natura juridică a antecontractului.------------------Art. 40 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 40^1 (1) În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge sa încheie contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilită ca fiind câştigătoare, atunci aceasta are dreptul: a) de a invita ofertanţii, în ordinea descrescătoare a clasamentului, în vederea încheierii contractului; sau b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia sa notifice operatorului sistemului electronic şi ofertantului în cauza neconcordantele dintre cerinţele prevăzute în anunţul de participare şi oferta depusa, precum şi motivele care au stat la baza luării deciziei respective.------------------Art. 40^1 a fost introdus de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.Alin. (2) al art. 40^1 a fost introdus de LEGEA nr. 246 din 10 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003.  +  Articolul 41Abrogat.------------------Art. 41 a fost abrogat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 42Abrogat.------------------Art. 42 a fost abrogat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Secţiunea a 8-a Publicarea anunţului de atribuire a contractului de achiziţie publică  +  Articolul 43Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare operatorului sistemului electronic un anunţ de atribuire a contractului de achiziţie publică, nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii contractului de achiziţie publică.-----------------Art. 43 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Secţiunea a 9-a Dispoziţii procedurale  +  Articolul 44Operatorul sistemului electronic are obligaţia sa stabilească acele proceduri şi norme de utilizare şi securitate care asigura un grad ridicat de confidenţialitate, fiabilitate şi siguranţa a operaţiunilor desfăşurate în cadrul sistemului electronic, în scopul bunei desfăşurări a procedurilor de licitaţie electronică.-----------------Art. 44 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.Art. 44 a fost modificat de LEGEA nr. 246 din 10 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003.  +  Articolul 45Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea prevăzute de lege trebuie să se transmită în forma electronică, în conformitate cu procedura stabilită de operatorul sistemului electronic, sub sancţiunea neluării lor în considerare.----------------Art. 45 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 46 (1) Toate documentele transmise în cadrul procedurii de licitaţie electronică trebuie să fie prezentate în forma electronică şi semnate electronic, sub sancţiunea neluării lor în considerare. (2) Toate documentele în forma electronică ce sunt de natura a conţine manifestări de voinţa ale celui care le-a semnat electronic, cu respectarea procedurilor stabilite de operatorul Sistemului electronic, sunt prezumate a aparţine titularului semnăturii respective. (3) Orice document în forma electronică trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi al primirii. (4) Orice document în forma electronică trebuie confirmat de primire, cu excepţia documentelor care confirma primirea. (5) Ori de câte ori procedura licitaţiei electronice permite, ofertanţii pot transmite oferta în format electronic criptat, având obligaţia ca la momentul deschiderii ofertei aceasta sa devină accesibila.----------------Alin. (1), (3) şi (5) ale art. 46 au fost modificate de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 47 (1) Dacă specificaţiile autorităţii contractante prevăd obligativitatea prezentării unor documente în original sau în copie legalizată, aceasta obligaţie se considera îndeplinită prin prezentarea unei copii în forma electronică de pe acestea, copie semnată electronic de către un notar public înregistrat în sistemul electronic. (2) Eliberarea unei copii în forma electronică de pe un înscris, în vederea aplicării procedurii de licitaţie electronică, este considerată act notarial şi este asimilată, din punctul de vedere al regimului juridic aplicabil, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul onorariilor minimale, cu legalizarea copiilor de pe înscrisuri, prevăzută la art. 93 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările ulterioare. (3) Eliberării copiei în forma electronică de pe un înscris, prevăzută la alin. (1), îi sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile Legii nr. 36/1995, cu modificările ulterioare. (4) Condiţiile şi procedura înregistrării notarilor publici în sistemul electronic, precum şi tariful de înregistrare corespunzător datorat se stabilesc de către operatorul sistemului electronic.----------------Alin. (1), (2) şi (4) ale art. 47 au fost modificate de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 47^1Semnatura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, precum şi orice formă de autentificare electronică, recunoscută în conformitate cu legislaţia în vigoare, sunt acceptate în sistemul electronic.-----------------Art. 47^1 a fost introdus de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 48Abrogat.-----------------Art. 48 a fost abrogat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 49 (1) Operatorul sistemului electronic are obligaţia de a publică anunţurile prevăzute la art. 15, 16 şi 43, în termen de cel mult 24 de ore de la data înregistrării electronice a acestora. (2) Procedura înregistrării electronice a anunţurilor prevăzute la art. 15, 16 şi 43, structura acestor anunţuri, precum şi a invitatiei de participare se stabilesc de către operatorul sistemului electronic. (3) Publicarea în Sistemul electronic a anunţurilor prevăzute la art. 15, 16 şi 43 se face gratuit.----------------Alin. (1) şi (2) ale art. 49 au fost modificate de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 50 (1) Autoritatea contractantă care a încheiat un contract de achiziţie publică în urma aplicării procedurii de licitaţie electronică are obligaţia sa plătească operatorului sistemului electronic tariful de utilizare, calculat în cota procentuală din valoarea contractului. (2) Cuantumul tarifului de utilizare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi a Ministerului Finanţelor Publice, în cota procentuală în limita a 0,5%. (3) Fiecare furnizor, executant sau prestator care participa la o procedură de licitaţie electronică are obligaţia sa plătească operatorului sistemului electronic tariful de participare. (4) Cuantumul tarifului de participare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi a Ministerului Finanţelor Publice. (5) Tariful de utilizare şi tariful de participare se fac venit la bugetul operatorului sistemului electronic.------------------Art. 50 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 51Operatorul sistemului electronic are obligaţia de a implementa un sistem statistic privind utilizatorii sistemului electronic şi modul de derulare a licitaţiilor electronice.----------------Art. 51 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 52În scopul aplicării dispoziţiilor prezentului capitol, data înseamnă ziua, luna şi anul, precum şi ora şi minutul.  +  Secţiunea a 10-a Dosarul achiziţiei publice desfăşurate prin procedura de licitaţie electronică----------------Titlul secţiunii a 10-a a cap. 3 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 53 (1) În scopul asigurării mijloacelor de proba corespunzătoare operatorul sistemului electronic are obligaţia de a întocmi, în forma electronică, dosarul achiziţiei publice desfăşurate prin procedura de licitaţie electronică. (2) Informaţiile şi documentele în forma electronică ce trebuie să fie incluse în dosarul achiziţiei publice prevăzut la alin. (1) se stabilesc de către operatorul sistemului electronic, care are obligaţia sa stocheze în condiţii de securitate evidentele necesare pentru fiecare faza desfăşurată on-line a procedurii licitaţiei electronice.----------------Art. 53 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 54Dosarul achiziţiei publice desfăşurate prin procedura de licitaţie electronică se păstrează de către operatorul sistemului electronic atât timp cat contractul de achiziţie publică produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizarii contractului respectiv.----------------Art. 54 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 55Abrogat.----------------Art. 55 a fost abrogat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Capitolul 4 Anularea licitaţiei în cazul utilizării procedurii electronice----------------Titlul cap. 4 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 56Autoritatea contractantă are dreptul de a anula licitaţia în cazul utilizării procedurii electronice pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în condiţiile prevăzute la cap. VI secţiunea a 7-a din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001*) privind achiziţiile publice.----------------*) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001 şi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 17 mai 2002.----------------Art. 56 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 57Abrogat.----------------Art. 57 a fost abrogat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 58Abrogat.----------------Art. 58 a fost abrogat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Capitolul 5 Cai de atac  +  Articolul 59Orice persoană fizica sau juridică ce are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică şi care suferă, risca sa sufere sau a suferit un prejudiciu ca o consecinţa directa a încălcării dispoziţiilor prezentei ordonanţe are dreptul de a ataca actul sau decizia nelegală în orice faza procedurala a licitaţiei, în condiţiile art. 80-97 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001*).---------------Art. 59 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.---------------*) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001 şi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 17 mai 2002.  +  Articolul 60Abrogat.---------------Art. 60 a fost abrogat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 61Înştiinţarea şi comunicarea prevăzute la art. 86 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001*) se pot face de către autoritatea contractantă şi prin mijloace electronice.---------------Art. 61 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.---------------*) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001 şi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 17 mai 2002.  +  Articolul 62 (1) De îndată ce primeşte o contestaţie sau o notificare privind introducerea unei acţiuni în justiţie autoritatea contractantă are obligaţia sa înştiinţeze despre acesta operatorul sistemului electronic, anexând copie electronică de pe contestaţia/notificarea primită. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunică prin mijloace electronice operatorului sistemului electronic toate actele şi deciziile sale ulterioare, precum şi hotărârile judecătoreşti referitoare la contestaţia, respectiv acţiunea în justiţie în cauza, în termen de doua zile de la producerea/primirea lor.----------------Art. 62 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.Alin. (2) al art. 62 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 62^1 (1) Atunci când primeşte o contestaţie autoritatea contractantă nu este obligată sa suspende procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în cauza. (2) Autoritatea contractantă răspunde, potrivit legii, pentru deciziile luate în aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, inclusiv în ceea ce priveşte soluţionarea contestaţiilor.-----------------Art. 62^1 a fost introdus de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 63Hotărârile judecătoreşti irevocabile, pronunţate în litigiile care decurg din aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001*), se publică în sistemul electronic, iar plata transmiterii şi a cheltuielilor de publicare este în sarcina părţii care a pierdut procesul; în acest scop instanţa va dispune prin aceeaşi hotărâre judecătorească plata acestor cheltuieli.-----------------Art. 63 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.-----------------*) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001 şi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 17 mai 2002.  +  Articolul 63^1 (1) În cazul în care operatorul sistemului electronic de achiziţii publice primeşte o hotărâre judecătorească, definitivă şi irevocabilă, pronunţată împotriva unui furnizor, executant sau prestator, în litigiile care decurg din aplicarea prezentei ordonanţe, acesta are obligaţia de a dispune suspendarea furnizorului, executantului sau prestatorului din calitatea de utilizator al sistemului electronic de achiziţii publice. (2) Suspendarea se aplică în conformitate cu procedura stabilită de operatorul sistemului electronic de achiziţii publice, pe o perioadă de un an de la data publicării hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, potrivit art. 63.-----------------Art. 63^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 23 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.Alin. (2) al art. 63^1 a fost modificat de LEGEA nr. 246 din 10 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003.  +  Capitolul 6 Contravenţii şi sancţiuni-----------------Titlul cap. 6 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 64Orice furnizor, executant sau prestator poate fi suspendat din sistemul electronic, pe o perioadă de cel mult un an, în condiţiile şi procedura stabilite de operatorul sistemului electronic, în următoarele cazuri: a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; b) încalcă procedurile şi normele de utilizare şi securitate ale sistemului electronic, stabilite de operatorul acestuia; c) refuza încheierea contractului de achiziţie publică sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un contract de achiziţie publică atribuit prin procedura licitaţiei electronice, în măsura în care autoritatea contractantă poate aduce ca dovada mijloace probante în acest sens, conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe.-----------------Art. 64 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.Alin. (2) al art. 64 a fost introdus de LEGEA nr. 246 din 10 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003.Art. 64 a fost modificat de ORDONANTA nr. 73 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.Art. 64 a fost modificat de LEGEA nr. 535 din 15 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 19 decembrie 2003.  +  Articolul 64^1Abrogat.-----------------Art. 64^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 73 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.Art. 64^1 a fost abrogat de LEGEA nr. 535 din 15 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 19 decembrie 2003.  +  Articolul 64^2Ulterior suspendării dispuse conform art. 63^1 şi art. 64, condiţiile şi procedura privind reexercitarea dreptului unui furnizor, executant sau prestator de a participa la achiziţii publice prin mijloace electronice se stabilesc de către operatorul sistemului electronic.-----------------Art. 64^2 a fost introdus de ORDONANTA nr. 73 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.Art. 64^2 a fost modificat de LEGEA nr. 535 din 15 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 19 decembrie 2003.  +  Articolul 65Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni: a) efectuarea unei achiziţii publice prin eludarea sau încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe şi ale actelor normative emise în aplicarea acesteia; b) furnizarea de informaţii confidenţiale; c) înţelegerea cu unul sau mai mulţi participanţi, cu autoritatea contractantă sau cu operatorul sistemului electronic, în scopul denaturarii rezultatului.----------------Art. 65 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 66 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 65 se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 250.000.000 lei. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 65 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001*) şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001**) privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare."---------------*) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001 şi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 17 mai 2002.**) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001 şi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.---------------Art. 66 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Capitolul 7 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 67Procedurile de achiziţie publică aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului, adoptate în condiţiile art. 5, se vor finaliza pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii procedurilor respective.----------------Art. 67 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 68Operatorul sistemului electronic are obligaţia sa implementeze şi sa dezvolte un sistem electronic de clasificare a produselor, lucrărilor şi serviciilor a căror dobândire face obiectul contractelor de achiziţie publică.----------------Art. 68 a fost modificat de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 69 (1) Operatorul Sistemului electronic este Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, finanţată integral din venituri extrabugetare. (2) Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului, prin reorganizarea Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicaţiilor" care se desfiinţează. (3) Veniturile extrabugetare ale Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei provin, în principal, din următoarele surse: a) tariful de utilizare a spectrului de frecvente radio; b) tarifele de supraveghere şi control în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, prevăzute în actele normative în vigoare; c) tariful de utilizare a sistemului electronic, tariful de înregistrare, tariful de reinnoire a înregistrării în sistemul electronic şi tariful de participare în sistemul electronic;c^1) garanţia de buna conduita în sistemul electronic, în condiţiile stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului; d) alte venituri ce se pot realiza, conform prevederilor actelor normative în vigoare.-----------------Alin. (3) al art. 69 a fost modificat de ORDONANTA nr. 23 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.Alin. (3) al art. 69 a fost modificat de LEGEA nr. 246 din 10 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003.Litera c) a alin. (3) al art. 69 a fost modificată de ORDONANTA nr. 73 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.Litera c^1) a alin. (3) al art. 69 a fost introdusă de ORDONANTA nr. 73 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 69^1 (1) Supravegherea activităţii operatorului sistemului electronic este realizată de o comisie interministeriala înfiinţată prin hotărâre a Guvernului. (2) Comisia va inainta recomandări instituţiilor abilitate, potrivit legii.-----------------Art. 69^1 a fost introdus de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 70 (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei poate adopta, acolo unde se impune, norme obligatorii pentru utilizarea Sistemului electronic, în funcţie de gradul de dezvoltare a tehnologiei şi de cerinţele de securitate adecvate. (2) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţionala a României vor elabora şi vor adopta, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, normele necesare utilizării instrumentelor de plată electronică în cadrul Sistemului electronic.  +  Articolul 70^1Sistemul electronic de achiziţii publice este accesibil prin Internet la adresa www.e-licitaţie.ro.-----------------Art. 70^1 a fost introdus de art. 1 din LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 29 iulie 2002.  +  Articolul 71Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------------NOTĂ:1. Art. 2 din ORDONANTA nr. 23 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003 prevede:"În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei va elabora norme metodologice în vederea punerii în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002".2. LEGEA nr. 246 din 10 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003 prevede: <<12. Articolul II va avea următorul cuprins:"Art. II. - În termen de 30 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei va elabora norme metodologice în vederea punerii în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice.">>PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Dan Nicap. Ministrul integrării europene,Vasile Puscas,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-----------