ORDONANTA nr. 33 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*)privind reglementarea eliberarii certificatelor şi adeverintelor de către autorităţile publice centrale şi locale(actualizata până la data de 29 aprilie 2002)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 2 februarie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 29 aprilie 2002 cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 223 din 23 aprilie 2002.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Autorităţile publice centrale şi locale elibereaza certificate şi adeverinte numai în cazurile în care situaţiile sau datele a caror confirmare se cere rezultă din documentele deţinute de acestea.  +  Articolul 2 (1) Prin certificat în sensul prezentei ordonante se înţelege documentul prin care se confirma exactitatea sau realitatea unui fapt ori se atesta o anumita calitate în vederea valorificarii anumitor drepturi de către persoana care solicită eliberarea acestuia. (2) Prin adeverinta în sensul prezentei ordonante se înţelege documentul prin care se atesta un drept sau un fapt.  +  Articolul 3 (1) Certificatele şi adeverintele se elibereaza numai la cererea scrisa a persoanei sau a persoanelor indreptatite ori a mandatarului acestora şi numai în situaţia în care confirmarea, respectiv atestarea dreptului sau faptului, le privesc în mod direct. (2) În cazurile în care reglementarile legale în vigoare permit eliberarea certificatelor şi a adeverintelor fără prezentarea cererii scrise, eliberarea acestora se face ca atare. (3) Certificatele şi adeverintele pot fi eliberate şi mandatarului persoanei sau persoanelor indreptatite.  +  Articolul 4 (1) Autorităţile publice centrale şi locale care elibereaza certificate şi adeverinte vor retine copii de pe documentele eliberate. (2) Certificatele şi adeverintele se semneaza de către conducatorul autorităţii publice centrale sau locale ori de către imputernicitii acestuia, se înregistrează şi se dateaza, după care se aplică stampila institutiei.-----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat prin art. unic din LEGEA nr. 223 din 23 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 29 aprilie 2002.  +  Articolul 5Certificatele şi adeverintele eliberate vor contine, în mod obligatoriu, pe lângă situaţiile sau datele a caror confirmare sau atestare se solicita, şi menţionarea documentului din care rezultă acestea.  +  Articolul 6În cazul în care eliberarea certificatelor şi a adeverintelor este supusă platii anticipate a unor taxe stabilite prin reglementari legale, în cuprinsul acestora se va face menţiune cu privire la sumele încasate, precum şi la modalitatea de plată.  +  Articolul 7Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de către persoanele abilitate să semneze certificate sau adeverinte atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, materiala, civila sau penala, după caz, conform dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 8Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga Decretul Consiliului de Stat nr. 86/1950 referitor la reglementarea eliberarii certificatelor, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 32 din 1 aprilie 1950.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmanca──────────────────