ORDONANTA nr. 24 din 30 ianuarie 2002 (*actualizată*)privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale(actualizată până la data de 15 noiembrie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 1 februarie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 15 noiembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 291 din 15 mai 2002.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor lua toate măsurile necesare pentru implementarea unui sistem electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale în fiecare oraş şi municipiu. (2) Autorităţile administraţiei publice locale vor lua toate măsurile necesare pentru informarea cetăţenilor asupra plăţii impozitelor şi a taxelor locale şi prin intermediul sistemului electronic prevăzut la alin. (1), începând cu următoarele date: a) 1 februarie 2003, în cazul impozitelor şi taxelor încasate de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul municipiilor; b) 1 noiembrie 2003, în cazul impozitelor şi taxelor încasate de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul oraşelor; c) 1 noiembrie 2003, în cazul impozitelor şi taxelor încasate de către autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, dacă exista solicitări în acest sens. (3) Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura condiţiile necesare astfel încât încasarea impozitelor şi taxelor locale să se poată face şi prin intermediul sistemului electronic prevăzut la alin. (1). (4) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia sa ia măsuri, conform legii, pentru asigurarea securităţii accesului la sistem şi a confidenţialităţii datelor care fac obiectul sistemului electronic prevăzut la alin. (1).------------Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 291 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 24 mai 2002.  +  Articolul 2În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice şi a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, Guvernul va adopta normele metodologice privind implementarea sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale.  +  Articolul 3 (1) Încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 150.000.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către reprezentanţi anume împuterniciţi de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei.------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 291 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 24 mai 2002.------------A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Dan NicaMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu---------