NORMA din 28 decembrie 2001privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 18 ianuarie 2002     +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante se bazează pe principiile generale care guvernează medicina muncii.  +  Capitolul 2 Supravegherea medicală  +  Articolul 2 (1) Supravegherea medicală este responsabilitatea medicului abilitat şi a serviciilor de medicina muncii recunoscute de Ministerul Sănătăţii şi Familiei; aceasta responsabilitate nu îl disculpa pe angajator de responsabilităţile sale generale ce îi revin în aceasta problema. (2) Supravegherea medicală asigura evaluarea stării de sănătate a angajatului cu privire la aptitudinea sa pentru sarcinile descrise ale postului de muncă. (3) Medicul abilitat trebuie să aibă acces la orice informaţie relevanta cu privire la factorii condiţiei de muncă de la postul de muncă, în vederea stabilirii aptitudinii în munca a angajaţilor. (4) Supravegherea medicală se efectuează conform reglementărilor legale în vigoare şi cuprinde: a) examenul medical la angajarea în munca şi clasificarea personalului expus profesional la radiatii în categoria A sau B, conform recomandărilor Normelor fundamentale de securitate radiologica, care are scopul de a stabili aptitudinea în munca a angajaţilor pentru posturile de muncă propuse; b) controlul medical periodic - starea de sănătate a personalului expus profesional la radiatii ionizante este revizuită cel puţin o dată pe an şi stabileşte dacă angajatul rămâne apt de muncă pentru îndeplinirea sarcinilor specifice postului şi locului de muncă; medicul abilitat stabileşte tipul de examinari necesare, în funcţie de tipul de muncă, de factorii condiţiei de muncă şi de starea generală de sănătate a angajatului examinat. (5) Medicul abilitat sau serviciul de medicina muncii recunoscut poate indica faptul ca supravegherea medicală sa continue şi după încetarea lucrului cu expunere profesională la radiatii ionizante, atât cat se considera necesar pentru menţinerea stării de sănătate a personalului expus profesional la radiatii ionizante.  +  Capitolul 3 Clasificarea medicală  +  Articolul 3 (1) În vederea aprecierii aptitudinii în munca pentru persoanele expuse profesional la radiatii ionizante se adoptă următoarea clasificare medicală: a) apt; b) apt, cu anumite condiţii; c) inapt. (2) În aprecierea clasificarii de mai sus se vor lua în considerare contraindicatiile medicale stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei.  +  Articolul 4Nici o persoană nu este angajata sau acceptată într-un post de muncă cu expunere la radiatii ionizante, pentru orice perioada, dacă concluzia medicală stabileşte acest lucru, conform art. 3.  +  Capitolul 4 Dosarul medical  +  Articolul 5 (1) Un dosar medical se realizează pentru fiecare persoana expusă profesional la radiatii ionizante şi este completat pe toată durata cat lucrătorul rămâne în această categorie. (2) Dosarul medical este păstrat până când lucrătorul atinge vârsta de 75 de ani şi pentru o perioadă de cel puţin 30 de ani, începând cu data încheierii activităţii profesionale care implica o expunere la radiatii ionizante. (3) Dosarul medical conţine informaţii privind factorii condiţiei de muncă, rezultatele examinarilor medicale (la angajare, periodice şi în situaţii de expunere specială), clasificarea în categoria locului de muncă şi dozele rezultate din monitorizarea individuală, puse la dispoziţie, conform art. 70 din Normele fundamentale de securitate radiologica. (4) Dosarul medical respecta reglementările generale ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul medicinei muncii.  +  Capitolul 5 Supravegherea medicală specială a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante  +  Articolul 6 (1) În sensul art. 78 din Normele fundamentale de securitate radiologica, o supraveghere medicală specială se va asigura în toate cazurile în care o persoană expusă profesional la radiatii ionizante a primit doze superioare celor prevăzute la art. 22 din Normele fundamentale de securitate radiologica; conţinutul minim al examenului medical special este prezentat în anexa la prezentele norme. (2) Condiţiile ulterioare de expunere la radiatii ionizante sunt stabilite ţinându-se seama de acordul medicului de medicina muncii sau al serviciilor de medicina muncii recunoscute.  +  Articolul 7Supravegherea medicală specială cuprinde toate măsurile suplimentare stabilite de medicul practician abilitat şi serviciile de medicina muncii, necesare pentru protecţia sănătăţii persoanelor: examinari medicale complementare, aplicarea unor măsuri medicale de decontaminare şi/sau tratamente de urgenta.  +  Capitolul 6 Prevederi finale şi tranzitorii  +  Articolul 8Rezultatele examinarilor medicale preventive (examenul medical la angajare şi controlul medical periodic), precum şi cele din supravegherea medicală specială sunt puse, la cerere, la dispoziţie persoanei expuse profesional şi medicilor din reţelele de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei (medicina muncii şi igiena radiatiilor).  +  Articolul 9Persoana supravegheată medical poate contesta în contencios deciziile luate în aplicarea prevederilor art. 3, 4 şi 6.  +  Articolul 10 (1) Verificarea modului în care sunt respectate prevederile prezentelor norme de către titularul de autorizaţie se face prin medicii reţelei de igiena radiatiilor din Ministerul Sănătăţii şi Familiei, care dispun măsurile corective necesare. (2) Nerespectarea de către titularul de autorizaţie a prevederilor prezentelor norme atrage răspunderea administrativă, disciplinară, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 11În sensul prezentelor norme, prin medic abilitat se înţelege un medic de medicina muncii cu drept de libera practica, responsabil pentru supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante, şi care a absolvit un curs de pregătire specifică avizat de Direcţia generală de perfecţionare postuniversitară a medicilor, farmacistilor şi asistentilor medicali.  +  Articolul 12Serviciul de medicina muncii recunoscut de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru aplicarea prevederilor prezentelor norme îndeplineşte condiţiile generale de constituire, conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii şi Familiei, este încadrat cu medici abilitaţi şi are o pondere majoritara a activităţii în domeniul supravegherii medicale a personalului expus profesional la radiatii ionizante.  +  Articolul 13Serviciile de medicina muncii pot solicita serviciile de specialitate din laboratoarele de igiena radiatiilor teritoriale în toate cazurile în care o persoană expusă profesional la radiatii ionizante a primit doze superioare celor prevăzute la art. 22 din Normele fundamentale de securitate radiologica.  +  Articolul 14Personalul medical implicat în acţiunea de supraveghere medicală a personalului expus profesional la radiatii ionizante este format printr-un program de pregătire specifică, iniţială şi periodică, avizat de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, prin experţii recunoscuţi în domeniu.  +  Articolul 15Ministerul Sănătăţii şi Familiei organizează anual intalniri dedicate schimbului de informaţii între medici de medicina muncii abilitaţi, serviciile de medicina muncii recunoscute, experţii calificaţi, serviciile de dozimetrie agreate şi reţeaua de igiena radiatiilor, cu participarea autorităţii naţionale competente în domeniul nuclear.  +  Articolul 16În decurs de un an de la publicarea prezentelor norme medicii abilitaţi şi serviciile de medicina muncii vor obţine recunoaşterea de la Ministerul Sănătăţii şi Familiei, conform prevederilor art. 11 şi 12.  +  Articolul 17 (1) Înregistrarea datelor în dosarele medicale existente ale persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante se va face în decurs de un an. (2) Dosarele medicale noi se vor completa de la data publicării prezentelor norme. (3) Medicii abilitaţi şi serviciile de medicina muncii vor păstra dosarele medicale.  +  Anexa 1 -------la norme--------EXAMENUL MEDICAL SUPLIMENTAR(caz de supraexpunere, expunere excepţionala sau accidentala la radiatii ionizante)Pentru angajaţii expusi profesional la doze superioare limitelor de doza stabilite de Normele fundamentale de securitate radiologica se asigura o supraveghere medicală specială, în funcţie de tipul şi de nivelul de expunere, constând în:- examen clinic general;- examen hematologic complet;- analize citogenetice (aberatii cromozomiale);- evaluări de doze prin contorizare de corp uman şi teste radiotoxicologice;- alte examene de specialitate necesare precizarii stării de sănătate, recomandate de medicul abilitat.--------