HOTĂRÂRE nr. 1.318 din 27 decembrie 2001pentru modificarea şi completarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 4/1999
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 15 ianuarie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 4/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 20 ianuarie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Litera g) a alineatului (2) al articolului 3 se abroga.2. Litera i) a alineatului (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"i) implementeaza programe finanţate din Fondul Social European;"3. La articolul 3 alineatul (2), după litera i) se introduce litera j) cu următorul cuprins:"j) îndeplineşte funcţia de autoritate de plată pentru Fondul Social European."4. Litera f) a articolului 7 va avea următorul cuprins:"f) analizează şi avizează propunerile pentru fundamentarea bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, în vederea inaintarii acestora la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale."5. Litera a) a articolului 8 va avea următorul cuprins:"a) emite decizii şi instrucţiuni în exercitarea atribuţiilor sale şi pentru realizarea hotărârilor consiliului de administraţie;"6. Litera g) a articolului 8 va avea următorul cuprins:"g) numeşte prin decizie, în condiţiile legii, directorul general executiv al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi directorii executivi ai agentiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului Bucureşti."7. După alineatul (1) al articolului 10 se introduc alineatele (1^1) şi (1^2) cu următorul cuprins:"(1^1) În subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă funcţionează centrele regionale de formare profesională a adulţilor, cu personalitate juridică, finanţate din bugetul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.(1^2) Conducerea centrelor prevăzute la alin. (1^1) este asigurata de un director, ajutat de un director adjunct economic şi un director adjunct responsabil cu problemele formării profesionale, numiţi prin decizie, în condiţiile legii, de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă."8. Anexele nr. 1 şi 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu luna ianuarie 2002.  +  Articolul 3Hotărârea Guvernului nr. 4/1999, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂNumărul maxim de posturi: 200 (exclusiv preşedintele)                               ┌────────────────┐                               │ CONSILIUL │                               │DE ADMINISTRAŢIE│                               └───────┬────────┘                                       │                                 ┌─────┴──────┐                                 │ PREŞEDINTE │                                 └─────┬──────┘                                       │       ┌─────────────────────┐ │       │DIRECŢIA AUDIT INTERN│ │ ┌───────────────────────┐       │ŞI CONTROL FINANCIAR ├─────────┼────────┤ DIRECŢIA RESURSE UMANE│       │ PROPRIU │ │ └───────────────────────┘       └─────────────────────┘ │        ┌─────────────────┐ │        │DIRECŢIA JURIDICĂ├────────────┤        └─────────────────┘ │                                       │                         ┌─────────────┴─────────────┐                         │ DIRECTOR GENERAL EXECUTIV │                         └─────────────┬─────────────┘                                       │       ┌──────────────────┐ │ ┌─────────────────────┐       │DIRECŢIA ECONOMICĂ├────────────┼───────────┤DIRECŢIA MANAGEMENTUL│       │ŞI EXECUŢIE BUGET │ │ │ PIEŢEI MUNCII │       └──────────────────┘ │ └─────────────────────┘                                       │             ┌─────────────────────────┼───────────────────────┐             │ │ │  ┌──────────┴────────┐ ┌─────────┴───────┐ ┌──────────┴────────┐  │DIRECŢIA TEHNOLOGIA│ │DIRECŢIA APLICARE│ │DIRECŢIA COMUNICARE│  │ INFORMATIEI │ │ ACORDURI │ └───────────────────┘  └───────────────────┘ │ INTERNAŢIONALE │                             └─────────────────┘  +  Anexa 2INSTITUŢIILEcare funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentruOcuparea Forţei de Muncă1. În subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă funcţionează agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, şi centrele regionale de formare profesională a adulţilor, instituţii cu personalitate juridică.2. Agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, au în structura următoarele tipuri de subunitati: a) agenţii locale pentru ocuparea forţei de muncă; b) centre de formare profesională.3. Instituţiile prevăzute la pct. 1 funcţionează cu un număr maxim de 5.782 de posturi finanţate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj.4. Repartizarea numărului de posturi pentru instituţiile menţionate la pct. 1 se face prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.-------------