LEGE nr. 145 din 9 iulie 1998privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională**)(actualizată până în 2001*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 13 iulie 1998. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 06 iulie 2001, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 24 iunie 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 16 iunie 2000 RESPINSĂ de LEGEA nr. 310 din 18 iunie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 294 din 30 decembrie 2000; LEGEA nr. 312 din 18 iunie 2001; LEGEA nr. 340 din 06 iulie 2001.**) Titlul legii se modifica de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 294 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000 şi va avea următorul cuprins: Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică. (2) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională organizează şi coordonează, la nivel naţional, activitatea de ocupare şi de formare a forţei de muncă, precum şi de protecţie a persoanelor neincadrate în munca. (3) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională are sediul în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 2 (1) Pentru organizarea şi coordonarea activităţii de ocupare şi formare a forţei de muncă, la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, se înfiinţează, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, agenţii pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti, unităţi cu personalitate juridică. (2) Agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti pot înfiinţa subunitati de furnizare a serviciilor pentru ocupare şi formare profesională. (3) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională poate înfiinţa în structura sa compartimente de specialitate pentru pregătirea personalului propriu, culegerea şi prelucrarea datelor privind piaţa muncii, precum şi pentru desfăşurarea altor activităţi specifice, necesare realizării obiectivelor sale, în condiţiile stabilite în statut.  +  Capitolul 2 Atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională  +  Articolul 3Obiectivele principale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională sunt: a) institutionalizarea dialogului social în domeniul ocupării şi formării profesionale; b) aplicarea strategiilor în domeniul ocupării şi formării profesionale; c) aplicarea măsurilor de protecţie socială a persoanelor neincadrate în munca.  +  Articolul 4Pentru realizarea obiectivelor sale, Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională are, în principal, următoarele atribuţii: a) organizează servicii de ocupare a forţei de muncă; b) organizează, prestează şi finanţează, în condiţiile legii, servicii de formare profesională pentru persoanele neincadrate în munca; aceleaşi servicii pot fi organizate, cu plata, şi pentru alte persoane fizice sau juridice interesate; c) orienteaza persoanele în căutarea unui loc de muncă şi mediază între acestea şi angajatorii din ţara, în vederea realizării echilibrului dintre cerere şi oferta pe piaţa interna a forţei de muncă; d) face propuneri privind elaborarea proiectului de buget al Fondului pentru plata ajutorului de şomaj; e) administrează bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi prezintă Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale rapoarte trimestriale şi anuale privind execuţia bugetară. f) propune Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale proiecte de acte normative în domeniul ocupării şi formării profesionale şi al protecţiei sociale a persoanelor neincadrate în munca; g) elaborează studii şi analize în domeniul ocupării şi formării profesionale, care vor fi folosite de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale la elaborarea strategiilor din acest domeniu. h) aproba programele de restructurare pentru societăţile comerciale la care actionarii sunt persoane fizice sau juridice, altele decât statul, şi care deţin drepturi de proprietate asupra unui pachet de acţiuni reprezentând mai mult de două treimi din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. i) organizează serviciile de stabilire, plata şi evidenta a ajutoarelor, alocaţiilor şi indemnizaţiilor finanţate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj; j) elaborează, în baza indicatorilor sociali de performanţă stabiliţi de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, programe anuale de activitate pe care le supune spre aprobare ministrului muncii şi solidarităţii sociale; monitorizarea realizării prevederilor acestor programe se face de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale pe baza raportarilor trimestriale şi anuale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.-----------------Lit. h) a art. 4 a fost introdusă prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 29 iunie 1999; modificată de art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 16 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 22 iunie 2000, RESPINSĂ de LEGEA nr. 310 din 18 iunie 2001; modificată de Legea nr. 312 din 18 iunie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 6 iulie 2001;Literele b), c) şi e) ale art. 4 au fost modificate de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 294 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.Lit. b) şi c) ale art. 4 au fost modificate de LEGEA nr. 340 din 06 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 11 iulie 2001.Literele i) şi j) ale art. 4 au fost introduse prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 294 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.  +  Articolul 5Alte atribuţii ale Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, precum şi atribuţiile agentiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti pot fi stabilite prin statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, cu respectarea prevederilor art. 3.  +  Articolul 5^1Realizarea atribuţiilor ce revin, potrivit legii, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi a programului anual de activitate prevăzut la art. 4 lit. j) este supusă controlului Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin organele sale centrale de specialitate.-----------------Art. 5^1 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 294 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000; modificat de LEGEA nr. 340 din 6 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 11 iulie 2001.  +  Articolul 6 (1) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională asigura, fără plata, în condiţiile legii, servicii de ocupare şi de formare profesională a persoanelor fizice sau juridice interesate. (2) Principalele servicii de ocupare şi formare profesională, furnizate de Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională, sunt:1. Servicii pentru persoane fizice: a) orientarea şi consilierea persoanelor neincadrate în munca şi a altor persoane, în vederea gasirii unui loc de muncă; b) calificarea şi recalificarea persoanelor neincadrate în munca; c) reconversia profesională a personalului din cadrul agenţilor economici supuşi restructurării, în vederea prevenirii somajului; d) stabilirea şi plata, potrivit legii, a drepturilor de protecţie socială a persoanelor neincadrate în munca şi a altor categorii socio-profesionale.2. Servicii pentru persoane juridice: a) medierea între cererea şi oferta de pe piaţa muncii; b) selecţionarea candidaţilor pentru ocuparea locurilor de muncă; c) aplicarea măsurilor de stimulare pentru crearea de locuri de muncă; d) consiliere pentru crearea de întreprinderi mici şi mijlocii.  +  Articolul 7 (1) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională poate să încredinţeze, în condiţiile legii, serviciile de ocupare şi formare profesională şi unor prestatori din sectorul public sau privat. (2) Criteriile de acreditare a prestatorilor de servicii de ocupare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.-----------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 294 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.  +  Capitolul 3 Organizarea, funcţionarea şi conducerea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională  +  Articolul 8 (1) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională este condusă de consiliul de administraţie. (2) Consiliul de administraţie este format din reprezentanţi ai organelor administraţiei publice centrale, precum şi ai organizaţiilor patronale şi sindicale, reprezentative la nivel naţional.  +  Articolul 9*) (1) Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă este alcătuit din 15 membri, după cum urmează: a) 5 membri, reprezentanţi ai Guvernului, desemnaţi de ministrul muncii şi solidarităţii sociale, dintre care un membru este secretar de stat în Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi are calitatea de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, numit de primul-ministru; b) 5 membri numiţi prin consens de asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional; c) 5 membri numiţi prin consens de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional. (2) Sunt reprezentative la nivel naţional asociaţiile patronale şi organizaţiile sindicale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată.----------------Art. 9 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 294 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.*) A se vedea DECIZIA nr. 270 din 2 decembrie 1998 privind numirea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională publicată în Monitorul Oficial nr. 60 din 11 februarie 1999.  +  Articolul 10Atribuţiile consiliului de administraţie sunt stabilite prin statut.  +  Articolul 11Consiliul de administraţie adopta hotărâri în domeniile prevăzute în statut.  +  Articolul 12 (1) Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie este de 4 ani. (2) Pe durata mandatului, membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi de cei care i-au numit. (3) În cazul vacantarii locurilor din consiliul de administraţie ca urmare a demisiei, revocării sau decesului, vor fi numiţi noi membri, până la încheierea mandatului iniţial.  +  Articolul 13 (1) Consiliul de administraţie este legal constituit începând cu data la care sunt numiţi cel puţin 11 dintre membrii acestuia, fiecare parte fiind reprezentată în consiliu. (2) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la cererea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. (3) Consiliul de administraţie funcţionează în mod legal în prezenta a cel puţin 11 dintre membrii săi. (4) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată.  +  Articolul 14*) (1) Preşedintele consiliului de administraţie este şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională. (2) Mandatul preşedintelui încetează la încheierea exercitării funcţiei de secretar de stat. (3) Numirea preşedintelui se face pentru o perioadă de 4 ani. (4) Mandatul încetează prin demisie, prin revocare de către primul-ministru, la propunerea motivată a ministrului muncii şi protecţiei sociale, sau prin deces.---------------Art. 14 a fost modificat prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 294 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de LEGEA nr. 340 din 6 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 11 iulie 2001.*) A se vedea DECIZIA nr. 292 din 15 decembrie 1998 privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesionalăpublicată în Monitorul Oficial nr. 60 din 11 februarie 1999.  +  Articolul 15 (1) Preşedintele reprezintă Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională în relaţiile cu terţii. (2) Ministrul muncii şi protecţiei sociale va delega, în fiecare an, atribuţiile sale de ordonator principal de credite pentru bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, după aprobarea acestuia, preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională. (3) Preşedintele exercită şi alte atribuţii, care se stabilesc prin statut.-----------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 294 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.  +  Articolul 16 (1) Conducerea operativă a activităţii Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională se exercită de către un director general executiv, numit de preşedinte. (2) Ocuparea postului de director general executiv se face prin concurs, în condiţiile legii.  +  Articolul 17 (1) Agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt conduse de un director executiv, numit de către preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională. (2) Ocuparea postului de director executiv se face prin concurs, în condiţiile legii.  +  Articolul 18 (1) Pentru rezolvarea problemelor legate de activitatea agentiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti, directorii executivi sunt sprijiniti de un consiliu consultativ, format din 15 membri, reprezentând autorităţile publice locale, organizaţiile sindicale şi patronale, numiţi după cum urmează: a) 5 membri, de către prefect, reprezentând autorităţile publice locale; b) 5 membri numiţi prin consens de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional; c) 5 membri numiţi prin consens de asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional.(1^1) În vederea numirii membrilor în consiliile consultative ale agentiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului Bucureşti, organizaţiile sindicale şi asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional vor stabili, prin consens, reprezentativitatea la nivel teritorial a organizaţiilor sindicale, respectiv a asociaţiilor patronale, precum şi numărul de locuri ce le revin acestora în consiliile consultative în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti. (2) Atribuţiile consiliului consultativ sunt stabilite prin statut. (3) Dispoziţiile art. 12 se aplică în mod corespunzător şi în cazul membrilor consiliilor consultative.-----------------Lit. b) şi c) ale alin. (1) al art. 18 au fost modificate de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 294 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.Alin. (1^1) al art. 18 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 294 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.  +  Capitolul 4 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 19 (1) Salarizarea şi alte drepturi ale preşedintelui şi ale personalului din aparatul propriu al Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională şi indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie al acesteia, precum şi salarizarea şi alte drepturi ale personalului agentiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti şi indemnizaţiile membrilor consiliilor consultative ale acestora se stabilesc prin lege. (2) Până la intrarea în vigoare a legii prevăzute la alin. (1), salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 8 şi, respectiv, ale anexei nr. 9 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi a celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, republicată, cu modificările ulterioare. (3) Până la intrarea în vigoare a legii prevăzute la alin. (1) membrii Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care participa la şedinţe, cu excepţia preşedintelui, beneficiază de o indemnizaţie de şedinţa de 10% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat. Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administraţie ca urmare a participării la şedinţe nu poate depăşi într-o luna 20% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat. (4) Prevederile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător şi membrilor care fac parte din consiliile consultative, drepturile acestora calculandu-se în raport cu salariul lunar al directorului executiv. (5) Echivalarea funcţiilor de conducere şi de execuţie ale personalului din Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională şi din agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti se face în conformitate cu tabelul prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.-----------------Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 294 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.  +  Articolul 20 (1) Personalul preluat de către Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională şi de către agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, de la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti şi, respectiv, de la centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor se considera transferat în interesul serviciului. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) îşi va păstra salariul de baza şi celelalte drepturi salariale avute anterior, dacă va ocupa aceleaşi funcţii, grade şi trepte profesionale. (3) Numărul de posturi din structura Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, care va fi preluat de Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională, se determina prin protocol încheiat între cele doua instituţii, în raport cu prevederile art. 3, art. 4 şi ale art. 21 alin. (1) din prezenta lege. (4) În termen de 30 de zile de la data preluării personalului de către Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională, Guvernul va modifica, în mod corespunzător, atribuţiile şi structura organizatorică a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 21 (1) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională şi, respectiv, agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti preiau în administrare, pe bază de protocol, de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, terenurile, spaţiile şi bunurile utilizate de Direcţia generală forta de muncă şi şomaj din cadrul ministerului, respectiv cele utilizate de oficiile de forta de muncă şi şomaj din direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, de centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, precum şi alte bunuri mobile şi imobile. (2) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională are drept de administrare asupra bunurilor mobile şi imobile dobândite din activităţi proprii, subvenţii, donaţii sau din alte surse. (3) Pentru dezvoltarea activităţilor proprii, autorităţile publice centrale sau locale pot atribui, în condiţiile prevăzute de lege, terenuri, clădiri şi spaţii Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, respectiv agentiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti. (4) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională poate realiza investiţii, potrivit legii, din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj sau din alte surse stabilite prin statut.  +  Articolul 22Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională şi a agentiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, în limita sumelor aprobate prin acesta, dar nu mai mult de 5% din cheltuielile anuale totale.  +  Articolul 23Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională, precum şi agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti vor funcţiona începând cu data de 1 ianuarie 1999.  +  Articolul 24 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, partenerii sociali, prevăzuţi la art. 9 alin. (1), vor numi o comisie de pregătire pentru aplicarea prezentei legi, formată din 15 membri, în componenta prevăzută la articolul menţionat. (2) Membrii comisiei de pregătire se stabilesc în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1). (3) Comisia de pregătire va elabora, în termen de 30 de zile de la constituire, proiectul de statut al Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională. Proiectul de statut se aproba prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (4) Comisia de pregătire îşi încetează activitatea după realizarea proiectului de statut.------------A se vedea HOTĂRÂREA nr. 4 din 14 ianuarie 1999 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională publicată în Monitorul Oficial nr. 14 din 20 ianuarie 1999.  +  Articolul 25Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională va convoca consiliul de administraţie în prima sa şedinţa plenara, în termen de 15 zile de la aprobarea de către Guvern a statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORPAULA MARIA IVANESCU  +  Anexă                  TABELprivind echivalarea funcţiilor de conducere şi de execuţie ale personalului din     Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională------------------------------------------------------------------------------- Funcţiile de conducere din Anexa la Legea nr. 40/1991, cadrul Agenţiei Naţionale Funcţia cu care se republicată, cu modificările pentru Ocupare şi Formare face echivalarea şi completările ulterioare, Profesională conform căreia se face                                                   echivalarea funcţiei------------------------------------------------------------------------------- I. Agenţia Naţionala pentru     Ocupare şi Formare     Profesională: 1. Preşedinte Secretar de stat Anexa nr. 2, poziţia 4 2. Director general     executiv Subsecretar de stat Anexa nr. 2, poziţia 5II. Agenţiile pentru    ocupare şi formare    profesională judeţene    şi a municipiului    Bucureşti:    Director executiv Director general Anexa nr. 9, cap. I lit. B,                                                   poziţia 18-------------------------------------------------------------------------------NOTĂ:1. Funcţiilor de conducere şi de execuţie din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională li se vor aplica prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 40/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2. Funcţiilor de conducere şi de execuţie din cadrul agentiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti li se vor aplica prevederile pct. 1 din nota la anexa nr. 9 la Legea nr. 40/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.----------------