METODOLOGIE din 22 iunie 2001de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a personalului tehnic al agenţilor economici şi instituţiilor, cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor
EMITENT
  • MINISTERUL DE INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 18 septembrie 2001     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Terminologie  +  Articolul 1În sensul prezentei metodologii următorii termeni au semnificatia: a) certificat de competenţa - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, ce indica existenta încrederii adecvate ca persoana numita este competenţa să efectueze anumite servicii; b) competenţa profesională - totalitatea cunoştinţelor, deprinderilor şi aptitudinilor necesare în vederea îndeplinirii în condiţii de eficienta a unei funcţii sau desfăşurării unei activităţi într-un domeniu dat; c) formare iniţială - formare profesională realizată de o persoană în perioada şcolarizării ca elev, student sau ucenic; d) curs - modalitate de desfăşurare a unei acţiuni concrete de formare care comporta evaluări şi care poate conduce la o recunoaştere a cunoştinţelor; e) formator - persoana care executa o activitate de formare ce comporta un contact direct cu cursanţii şi o activitate de pregătire, în scopul transferului de cunoştinţe; f) standard ocupational - document care identifica ansamblul competentelor şi nivelurilor de performanţă cerute pentru practicarea unei profesii; g) perfecţionare profesională - activitate de formare care are drept scop creşterea calitativă şi perfecţionarea cunoştinţelor într-un domeniu profesional; h) evaluarea formării - etapa a unei activităţi de formare prin care se verifica, pornind de la rezultate masurabile, dacă au fost atinse obiectivele formării; i) persoana atestata - persoana fizica care a obţinut certificatul de competenţa prin evaluarea pe baza probelor stabilite prin standardul ocupational aprobat; j) cadru tehnic cu atribuţii de p.s.i persoana fizica angajata cu contract de muncă sau convenţie civilă special pentru îndeplinirea atribuţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor; k) persoana tehnica cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor - persoana fizica angajata cu contract de muncă sau convenţie civilă, care îndeplineşte prin cumul de funcţii şi atribuţiile specifice cadrului tehnic cu atribuţii de p.s.i.  +  Secţiunea a 2-a Domeniu de aplicare  +  Articolul 2Atestarea cadrelor tehnice cu atribuţii de p.s.i. şi a personalului tehnic cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se realizează, în condiţiile prezentei metodologii, de marile unităţi şi unităţile Corpului Pompierilor Militari.  +  Articolul 3Cadrele tehnice din ministere, de la autorităţile publice centrale de specialitate, regiile autonome, societăţile comerciale şi cele naţionale se atesta la Centrul de Studii, Experimentari şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor.  +  Articolul 4Cadrele tehnice cu atribuţii de p.s.i. şi personalul tehnic cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor de la administraţia publică locală, de la instituţii şi societăţi comerciale, precum şi cele de la filialele sau sucursalele teritoriale ale regiilor autonome, societăţilor comerciale şi societăţilor naţionale se atesta de brigazile şi de grupurile de pompieri militari.  +  Secţiunea a 3-a Conţinutul atestării  +  Articolul 5Atestarea însuşirii cunoştinţelor teoretice şi formării deprinderilor practice necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice cadrelor tehnice şi personalului tehnic cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se realizează prin certificat de competenţa.  +  Articolul 6Certificatul de competenţa se eliberează în urma parcurgerii programelor de formare profesională şi după evaluarea candidaţilor pe baza unităţilor de competenţa cuprinse în Standardul ocupational "Cadru tehnic cu atribuţii de p.s.i.", aprobat de Consiliul pentru Standarde Ocupationale şi Atestare (COSA).  +  Articolul 7 (1) Certificarea competentei se face numai pentru unităţile de competenţa din standardul ocupational pentru care candidatul dovedeşte la evaluare ca deţine cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice necesare. (2) Unităţile de competenţa pentru care se acordă atestarea se înscriu în certificatul de competenţa.  +  Capitolul 2 Desfăşurarea atestării  +  Secţiunea 1 Condiţii privind atestarea  +  Articolul 8 (1) Atestarea se face la solicitarea scrisă a persoanelor fizice numite în funcţii de cadre tehnice cu atribuţii de p.s.i. sau care, prin fişa postului, au stabilite atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi care nu poseda certificate de competenţa sau care deţin certificate cu valabilitate expirată. (2) Cererea de înscriere la programul de formare profesională aferent atestării se adresează comandantului unităţii organizatoare şi se întocmeşte conform modelului prezentat în anexa nr. 1.  +  Articolul 9Sunt admise pentru atestare persoanele fizice care deţin formarea iniţială corespunzătoare, după cum urmează: a) cadrele tehnice şi personalul tehnic din ministere, de la organele administraţiei publice centrale şi de la regiile autonome, societăţile comerciale şi societăţile naţionale trebuie să fie absolvente ale unei instituţii de învăţământ superior tehnic; b) cadrele tehnice şi personalul tehnic de la administraţia publică locală, de la instituţii şi societăţi comerciale trebuie să fie, de regula, absolvente ale învăţământului liceal.  +  Articolul 10La societăţile comerciale şi instituţiile la care nivelul riscului de incendiu este redus (mic) şi care nu au obiective încadrate în categoriile de clădiri înalte, foarte înalte, cu sali aglomerate sau aglomerari de persoane şi cu depozite de mari valori, cadrele tehnice şi personalul tehnic pot fi admise la atestare dacă au urmat şi au absolvit învăţământul obligatoriu de stat.  +  Secţiunea a 2-a Formarea profesională în vederea atestării  +  Articolul 11Formarea profesională în vederea atestării cadrelor tehnice cu atribuţii de p.s.i. şi a personalului tehnic cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se realizează prin programe de formare care trebuie să asigure candidaţilor dobândirea competentelor precizate în Standardul ocupational "Cadru tehnic cu atribuţii de p.s.i.", aprobat de Consiliul pentru Standarde Ocupationale şi Atestare.  +  Articolul 12Programele de formare profesională cuprind în principal următoarele elemente: a) obiectivele programului, exprimate în unităţile de competenţa profesională ce urmează să fie dobândite; b) numărul minim de participanţi, după caz, pe serie; c) persoanele stabilite sa conducă instruirea teoretică şi, după caz, practica (formatorii); d) programa de pregătire (planul de învăţământ şi programa analitica); e) mijloacele de învăţământ teoretic şi practic utilizate; f) criteriile şi modul de evaluare finala.  +  Articolul 13 (1) Programele de formare profesională se organizează, după caz, pentru iniţierea în ocupaţie sau pentru perfecţionarea cunoştinţelor candidaţilor care solicită atestarea în vederea îndeplinirii unităţilor de competenţa precizate în standardul ocupational. (2) Programele de formare profesională se întocmesc de formatori şi se aproba de comandantul unităţii organizatoare.  +  Articolul 14 (1) Programele de formare profesională pentru iniţierea în ocupaţie se organizează cu persoanele fizice salariate care solicită atestarea, numite recent ori care urmează să fie desemnate pe funcţii de cadre tehnice cu atribuţii de p.s.i. sau de personal tehnic cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, şi au ca scop dobândirea cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice minime necesare pentru desfăşurarea activităţilor specifice ocupaţiei. (2) Programa de pregătire aferentă iniţierii în ocupaţie se desfăşoară pe o durată de minimum 15 zile lucrătoare, în care se include şi timpul necesar evaluării.  +  Articolul 15 (1) Programele de formare profesională pentru perfecţionare sunt destinate dezvoltării competentelor profesionale dobândite anterior prin reactualizarea şi completarea cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice. (2) Programele de perfecţionare profesională se organizează la solicitarea cadrelor tehnice şi a personalului tehnic atestat anterior pentru care a încetat termenul de valabilitate a certificatelor de competenţa. (3) Programa de pregătire aferentă perfecţionării se desfăşoară pe o durată minima de 10 zile lucrătoare, inclusiv timpul necesar evaluării.  +  Articolul 16La înscriere candidaţii care solicită atestarea profesională prin programul de iniţiere în ocupaţie depun următoarele documente: a) cerere de înscriere; b) adeverinta de salariat din care să reiasă ca a fost numit recent sau ca urmează sa îndeplinească atribuţii specifice funcţiei de cadru tehnic p.s.i. sau de personal tehnic cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor; c) originalul şi copia xerox de pe documentul care atesta nivelul studiilor absolvite. Copia se confrunta cu originalul pentru stabilirea autenticităţii şi se retine la dosar, iar originalul se restituie posesorului; d) dovada achitării contravalorii aferente participării la programul de formare profesională, precizată în contractul de prestări de servicii încheiat cu solicitantul.  +  Articolul 17Candidaţii care solicită înscrierea la programul de perfecţionare depun următoarele documente: a) cerere de înscriere; b) copie de pe certificatul de competenţa deţinut; c) dovada achitării contravalorii aferente participării la programul de formare profesională, precizate în contractul de prestări de servicii încheiat cu solicitantul.  +  Articolul 18Candidaţii care solicită înscrierea la programul de perfecţionare profesională, dar deţin certificate de competenţa cu termenul de valabilitate expirat de mai mult de 3 ani, se admit la atestare numai după parcurgerea programului de formare profesională pentru iniţierea în ocupaţie.  +  Secţiunea a 3-a Evaluarea şi atestarea  +  Articolul 19Evaluarea consta în susţinerea în prezenta plenului comisiei de evaluare a unor probe prin care candidaţii care au solicitat atestarea să facă dovada însuşirii cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice necesare în vederea îndeplinirii cerinţelor unităţilor de competenţa cuprinse în standardul ocupational.  +  Articolul 20 (1) Probele de evaluare trebuie să fie reprezentative şi sa cuprindă în totalitate programa de pregătire. (2) Lucrarea destinată examinării teoretice este unica şi se desfăşoară în prezenta tuturor participanţilor la programul de formare profesională. (3) Probele practice se elaborează pentru toate unităţile de competenţa cuprinse în standardul ocupational şi se desfăşoară cu fiecare candidat. (4) Subiectele probelor teoretice şi practice se elaborează de membrii comisiei de evaluare şi se aproba de preşedintele acesteia.  +  Articolul 21Comisia de evaluare este constituită din 5 membri, dintre care un preşedinte şi un secretar, şi se numeşte prin ordin de zi al comandantului unităţii, care organizează programul de formare profesională.  +  Articolul 22 (1) Secretarul comisiei de evaluare primeşte documentele de înscriere, înaintează spre aprobare cererea de atestare comandantului unităţii organizatoare, întocmeşte documentele de lucru ale comisiei de evaluare, înregistrează documentele şi păstrează dosarele candidaţilor până la finalizarea programului de formare profesională, după care le preda la arhiva. (2) Secretarul comisiei de evaluare nu participa la evaluare şi la notare.  +  Articolul 23 (1) Preşedintele comisiei de evaluare participa nemijlocit la activităţile acesteia, analizează modul de acordare şi validează notele obţinute de candidaţi la probe, avizează procesul-verbal cu rezultatele finale şi cu propunerile de atestare sau de respingere a atestării, pe care îl supune aprobării comandantului. (2) Preşedintele comisiei de evaluare nu participa la notare.  +  Articolul 24La acordarea şi la stabilirea notelor obţinute de candidaţi trebuie să se asigure corectitudine, imparţialitate şi transparenta faţă de candidaţi, respectându-se următoarele cerinţe: a) notele acordate se aduc la cunoştinţa candidaţilor după încheierea fiecărei probe de evaluare; b) nota la examinarea teoretică este media aritmetica a notelor acordate de membrii comisiei de evaluare şi reprezintă 40% din nota finala; c) la fiecare proba practica se acordă o nota rezultată ca medie aritmetica a notelor acordate de membrii comisiei de evaluare; d) nota la evaluarea practica este media aritmetica a notelor obţinute la fiecare proba practica şi constituie 60% din nota finala; e) nota finala obţinută de candidat este media ponderată a notelor rezultate la examinarea teoretică şi la evaluarea practica; f) notele la probele de evaluare se acordă individual de către membrii comisiei de evaluare în raport cu gradul de cuprindere/tratare a unităţilor şi elementelor de competenţa şi cu criteriile de realizare calitativă precizate în standardul ocupational.  +  Articolul 25 (1) Pentru atestare candidaţii care participa la programul de formare profesională pentru iniţierea în ocupaţie trebuie să obţină cel puţin nota 5 atât la nota finala, cat şi la probele practice de evaluare, pentru unităţile de competenţa precizate în standardul ocupational la nr. crt. 5, 6, 7, 8, 9, 11 şi 13. (2) Candidaţii care solicită atestarea în urma participării la programul de formare profesională pentru perfecţionare trebuie să obţină cel puţin nota 5 atât la nota finala, cat şi la probele practice de evaluare, pentru toate unităţile de competenţa cuprinse în standardul ocupational.  +  Articolul 26 (1) Candidaţilor care îndeplinesc condiţiile precizate la art. 25 li se eliberează, personal şi în termen de 10 zile de la finalizarea evaluării, certificatul de competenţa al cărui model este prezentat în anexa nr. 2 şi care are termen de valabilitate 5 ani. (2) În certificatul de competenţa se specifică unităţile de competenţa pentru care s-a acordat atestarea.  +  Articolul 27Respingerea atestării se comunică în scris candidatului şi angajatorului acestuia, precizându-se motivele care au condus la luarea deciziilor şi condiţiile în care poate susţine o noua evaluare.  +  Articolul 28 (1) Cadrele militare trecute în rezerva sau direct în retragere şi salariaţii civili din cadrul Corpului Pompierilor Militari, care au îndeplinit timp de minimum 5 ani atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor, de întreţinere şi exploatare a tehnicii de intervenţie, precum şi de cercetare, specializare şi experimentare în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi care îndeplinesc condiţiile de studii precizate la art. 9, pot obţine, la cerere, certificatul de competenţa fără a participa la programa de pregătire aferentă programului de formare profesională, dacă la evaluare au obţinut rezultatele precizate la art. 25. (2) În situaţia în care trecerea în rezerva, retragerea sau pensionarea s-a făcut de cel puţin 5 ani, este obligatorie înscrierea la programul de formare profesională de perfecţionare şi evaluare.  +  Secţiunea a 4-a Soluţionarea contestaţiilor  +  Articolul 29 (1) Candidaţii respinsi sau nemultumiti de modul de apreciere ori de notare pot contesta în scris rezultatul evaluării. (2) Contestaţia se depune în nume propriu la secretarul comisiei de evaluare în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de respingere a atestării. (3) Contestaţiile privind rezultatele evaluării pe probe se depun imediat după comunicarea notelor acordate.  +  Articolul 30 (1) Contestaţiile se soluţionează de către o comisie formată din 3 membri, numita prin ordin de zi al comandantului unităţii organizatoare, din care nu vor face parte membrii comisiei de evaluare. (2) Analizarea şi soluţionarea contestaţiilor privind respingerea atestării se fac în termen de 5 zile lucrătoare, iar cele privind acordarea notelor la probele de evaluare se fac în cel mai scurt timp, dar obligatoriu înaintea începerii probei următoare. (3) Hotărârile privind modul de soluţionare a contestaţiilor se supun aprobării comandantului unităţii organizatoare. (4) După aprobare hotărârile comisiei sunt definitive şi se comunică contestatarilor.  +  Articolul 31 (1) Candidaţii respinsi la atestare pot solicita reevaluarea în vederea atestării de către comisia de evaluare constituită cu prilejul finalizarii urmatorului program de formare profesională. (2) În situaţia în care candidatul supus reevaluarii este respins pentru atestare, acesta poate solicita reînscrierea la programul de formare profesională pentru iniţierea în ocupaţie. (3) Dacă şi după parcurgerea noului program de formare profesională candidatul nu obţine atestarea, concomitent cu decizia de respingere i se comunică şi hotărârea de neadmitere la un nou program, ca urmare a lipsei aptitudinilor necesare în vederea îndeplinirii acestei ocupaţii.  +  Articolul 32Deţinătorii certificatului de competenţa pot solicita obţinerea unor noi certificate cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al acestora, în condiţiile prevăzute la art. 15.  +  Secţiunea a 5-a Înregistrări  +  Articolul 33 (1) Înregistrările documentelor cu privire la activitatea de atestare a cadrelor tehnice cu atribuţii de p.s.i. şi personalului tehnic cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se realizează într-un registru unic de evidenta, numerotat şi înregistrat. (2) Registrul unic de evidenta se înfiinţează şi se păstrează la secretariatul unităţii organizatoare, iar completarea acestuia se face în ordinea cronologică a primirii documentelor, de către secretarul comisiei de evaluare.  +  Articolul 34 (1) Cererile de atestare se înregistrează în momentul depunerii de către solicitanţi, comunicându-li-se acestora, după caz, neconformităţile privind celelalte documente necesare în vederea înscrierii la programul de formare profesională. (2) Cererile se înaintează spre aprobare după eliminarea tuturor neconformitatilor.  +  Articolul 35Evidenta certificatelor de competenţa eliberate se tine în partea a 2-a a registrului unic prevăzut la art. 33, menţionându-se datele de identificare a candidatului, locul de muncă din care provine, tipul programului de formare profesională la care a participat, data expirării termenului de valabilitate al certificatului eliberat, competentele care fac obiectul atestării şi, după caz, certificatele de competenţa deţinute anterior.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 36Activităţile aferente programului de formare profesională desfăşurat în vederea atestării competentei profesionale a cadrelor tehnice cu atribuţii de p.s.i. şi personalului tehnic cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor constituie prestări de servicii şi se taxeaza potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 37Candidatul care solicită atestarea suporta cota-parte care îi revine din costul total al organizării, desfăşurării şi finalizarii programului de formare profesională, rezultată prin repartizarea acestuia la numărul total de participanţi.  +  Articolul 38Categoriile de personal prevăzute la art. 28 sunt admise la atestare în condiţiile precizate în prezenta metodologie, fără suportarea cheltuielilor aferente, cu excepţia taxei de eliberare a certificatului de competenţa, prevăzută de reglementările în vigoare.  +  Articolul 39Dosarele candidaţilor conţinând toate documentele privind activitatea de atestare se păstrează la unităţile care organizează programele de formare profesională aferente, pe durata prevăzută de reglementările în vigoare.  +  Articolul 40 (1) Persoanele fizice atestate poarta întreaga răspundere pentru activităţile desfăşurate. (2) Certificatul de competenţa nu exonereaza deţinătorul acestuia de răspunderea ce îi revine potrivit legii.  +  Articolul 41Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1 -------la metodologie--------------CătreCOMANDATUL BRIGAZII (GRUPULUI) DE POMPIERI .......................A (AL) JUDEŢULUI/MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ............................(ŞEFUL CENTRULUI DE STUDII, EXPERIMENTARI ŞI SPECIALIZAREPENTRU PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR)Subsemnatul(a) .........................................., domiciliat(a) în localitatea .........................................., judeţul(sectorul) .........................., str. ............................................ nr. ............. , bl. .............., ap. ......., salariat(a) la ......................................................., solicit atestarea competentei profesionale pentru îndeplinirea funcţiei de cadru tehnic cu atribuţii de p.s.i. (de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor), în condiţiile Metodologiei de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a personalului tehnic al agenţilor economici şi instituţiilor cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului de interne nr. 90/2001, pe care o cunosc şi ma oblig sa o respect întocmai în toate obligaţiile ce imi revin.Anexez alăturat dosarul cuprinzând documentele care justifica îndeplinirea criteriilor şi condiţiilor prevăzute în metodologia de atestare.Localitatea ....................... Data ....................Semnatura.............................  +  Anexa 2 -------la metodologie--------------ROMÂNIAMINISTERUL DE INTERNECORPUL POMPIERILOR MILITARIBRIGADA (GRUPUL) DE POMPIERI .................................A (AL) JUDEŢULUI/MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ................................CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTARI ŞI SPECIALIZAREPENTRU PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILORCERTIFICAT DE COMPETENTADomnul (doamna) ....................................., născut(a) în anul ............, luna ..............., ziua ..................., localitatea ........................, judeţul(sectorul) ......................., de profesie .................., a participat la programul de formare profesională şi evaluare în perioada ......................Se atesta titularul pentru deţinerea cunoştinţelor teoretice şi deprinderilor practice necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice funcţiei de cadru tehnic cu atribuţii de p.s.i. (de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor), potrivit unităţilor de competenţa menţionate pe verso.Valabil 5 ani de la data eliberării, cu drept de prelungire.Comandantul brigazii Preşedintele comisiei(Grupului de pompieri), de evaluare,............................... ..................................Data eliberării ..........................................Nr. de înregistrare ......................................NOTĂ:Se va înscrie denumirea unităţii care eliberează documentul.
                                                                       (Verso)
    ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Unităţi de competenţa: ││crt.├────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤│ │ prevăzute în standardul ocupational │ pentru care se atesta ││ │ │titularul certificatului│├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 1. │Planificarea activităţii de prevenire şi │ ││ │stingere a incendiilor în unitate │ ││ 2. │Organizarea activităţii de apărare împotriva │ ││ │incendiilor │ ││ 3. │Controlul modului de respectare a măsurilor │ ││ │de prevenire şi stingere a incendiilor │ ││ 4. │Acordarea asistenţei tehnice de specialitate │ ││ │în situaţii critice │ ││ 5. │Monitorizarea activităţii de prevenire şi │ ││ │stingere a incendiilor │ ││ 6. │Instruirea salariaţilor în domeniul prevenirii │ ││ │şi stingerii incendiilor │ ││ 7. │Avizarea documentaţiilor privind prevenirea şi │ ││ │stingerea incendiilor │ ││ 8. │Investigarea contextului producerii incendiilor │ ││ 9. │Elaborarea documentelor specifice activităţii de│ ││ │prevenire şi stingere a incendiilor │ │└────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘------------