REGULAMENT din 13 septembrie 2001de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 14 septembrie 2001   +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) atribuire - act administrativ prin care Ministerul Tineretului şi Sportului eliberează Certificatul de identitate sportiva şi acorda număr de identificare structurilor sportive, cu respectarea unor condiţii şi sub un anumit control; b) avizare - act administrativ prin care Ministerul Tineretului şi Sportului avizează constituirea şi funcţionarea unei structuri sportive; c) autorizare - act administrativ prin care Ministerul Tineretului şi Sportului aproba: participarea reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale, europene şi regionale; afilierea organizaţiilor cu profil sportiv la forurile internaţionale de specialitate, precum şi organizarea pe teritoriul României de campionate mondiale, europene şi regionale; d) înregistrare - consemnare facuta în scop de publicitate în Registrul sportiv, pentru realizarea unei evidente centralizate la nivel naţional a structurilor sportive; e) recunoaştere - act administrativ emis de Ministerul Tineretului şi Sportului, care atesta calitatea de structura sportiva în raport cu terţii; f) revocarea recunoaşterii - act administrativ prin care Ministerul Tineretului şi Sportului anulează recunoaşterea emisă anterior; g) supravegherea şi controlul structurilor sportive - complex de activităţi prin care Ministerul Tineretului şi Sportului verifica modul de funcţionare şi administrare a structurilor sportive, în conformitate cu statutele, regulamentele şi dispoziţiile legale în vigoare; h) afiliere - ca act juridic reprezintă decizia luată de o federatie sportiva naţionala de a admite printre membrii săi o structura sportiva; ca relaţie juridică este legătură care uneste o federatie sportiva naţionala cu fiecare structura sportiva afiliată; i) legitimare - act juridic bilateral între o structura sportiva şi un sportiv, care le conferă acestora drepturi şi obligaţii reciproce; j) legitimatie sportiva - document care atesta apartenenţa unui sportiv la un club sportiv; k) asociaţie sportiva - societate civilă particulară fără personalitate juridică, pe ramuri de sport, constituită în condiţiile Codului civil; l) societate comercială sportiva pe acţiuni - club sportiv constituit în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, precum şi, în completare, ale Codului comercial; m) structura sportiva de utilitate publică - structura sportiva care a urmat procedura prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, pentru a fi recunoscută ca fiind de utilitate publică, precum şi structura sportiva care este de utilitate publică în condiţiile Legii nr. 69/2000; n) secţie pe ramura de sport - subunitate în cadrul unui club sportiv sau unei asociaţii sportive fără personalitate juridică; o) proba sportiva - ansamblu de exercitii fizice complexe, specializate printr-o tehnica distinctă şi un profil propriu de efort, care face parte dintr-o ramura de sport, având reguli de concurs specifice şi o performanta de un anumit gen, evaluată după un anumit cod şi printr-un sistem de unităţi de măsura propriu; p) proba olimpica - proba sportiva inclusă în programul fiecărei editii a Jocurilor Olimpice; r) ramura de sport - ansamblul exerciţiilor fizice sportive şi/sau probelor sportive, validate în timp, care se realizează în concurs după reguli prestabilite şi în condiţii proprii; s) disciplina sportiva - ansamblul ramurilor şi/sau probelor sportive ale căror structura motrica, elemente şi procedee tehnice, tip de efort, condiţii şi mod asemănător de reglementare, alcătuire şi evaluare - concursuri pe echipe/individuale -, pe acelaşi aparat, cu acelaşi obiect de intrecere, cu aceeaşi durata, pe acelaşi spaţiu de joc, se constituie într-un sistem unitar de pregătire şi competiţie.  +  Capitolul 2 Educaţia fizica şi sportul şcolar, universitar şi militar  +  Articolul 2Educaţia fizica este cuprinsă în trunchiul comun al planurilor de învăţământ. Numărul orelor va fi stabilit de comun acord de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de Ministerul Tineretului şi Sportului, diferenţiat pe cicluri şcolare, după cum urmează: a) la învăţământul preşcolar, zilnic, câte o activitate psihomotrica; b) la învăţământul preuniversitar, 3 ore de educaţie fizica, săptămânal, în trunchiul comun, pentru fiecare clasa.  +  Articolul 3Educaţia fizica în universităţi este disciplina de învăţământ cu frecventa saptamanala prevăzută în planurile de învăţământ peste numărul de ore alocat pe profiluri, pe parcursul a 4 semestre, optional pe ramura de sport sau grupe sportive.  +  Articolul 4Unităţile de învăţământ cu program sau profil sportiv, precum şi palatele şi cluburile copiilor se pot afilia la federaţiile sportive naţionale, sub condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor cerinţe: a) existenta actului de dispoziţie privind înfiinţarea persoanei juridice de drept public; b) existenta actului de dispoziţie care să stabilească pe lângă activitatea de învăţământ şi activităţi de selecţie, pregătire şi participare la sistemul competitional naţional.  +  Articolul 5 (1) În aplicarea prezentului regulament instituţiile sistemului de apărare, ordine publică, siguranţa naţionala şi cele aflate în reţeaua învăţământului de stat pot emite ordine şi instrucţiuni cu caracter sportiv în domeniul de activitate propriu, cu consultarea Ministerului Tineretului şi Sportului. (2) Instituţiile menţionate la alin. (1) pot încheia protocoale şi convenţii cu structurile sportive naţionale de profil, precum şi cu cele internaţionale de specialitate.  +  Capitolul 3 Organizarea Registrului sportiv  +  Articolul 6 (1) Ministerul Tineretului şi Sportului organizează Registrul sportiv, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1. (2) Registrul sportiv este public. (3) Structurile sportive sunt supuse înregistrării în Registrul sportiv. (4) Ca urmare a înregistrării în Registrul sportiv, structurile sportive primesc număr de identificare şi Certificat de identitate sportiva, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2. (5) Ministerul Tineretului şi Sportului poate elibera, la solicitarea şi pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea, copii certificate de pe înregistrarea sau menţiunile făcute, precum şi certificatele constatatoare referitoare la un anumit act sau fapt înscris ori menţionat în Registrul sportiv.  +  Articolul 7 (1) Registrul sportiv este compus din două subregistre - subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridică şi subregistrul structurilor sportive fără personalitate juridică. (2) Subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridică se tine la Ministerul Tineretului şi Sportului şi cuprinde 6 părţi: a) partea I - A, destinată înregistrării cluburilor sportive, este structurată în 3 secţiuni:- secţiunea A(1): cluburi sportive persoane juridice de drept public;- secţiunea A(2): cluburi sportive persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ;- secţiunea A(3): cluburi sportive societăţi comerciale sportive pe acţiuni. b) partea a II-a - B, destinată înregistrării asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport; c) partea a III-a - C, destinată înregistrării federaţiilor sportive naţionale; d) partea a IV-a - D, destinată înregistrării ligilor profesioniste; e) partea a V-a - E, destinată înregistrării organizaţiilor sportive naţionale şi Comitetului Olimpic Roman; f) partea a VI-a - F, destinată centralizarii datelor structurilor sportive fără personalitate juridică înregistrate, din subregistrul structurilor sportive fără personalitate juridică, de la direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti. (3) Subregistrul structurilor sportive fără personalitate juridică cuprinde evidenta asociaţiilor sportive fără personalitate juridică. El se tine de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se centralizează, numeric şi nominal, de Ministerul Tineretului şi Sportului. (4) Fiecare dintre structurile sportive se înregistrează în partea corespunzătoare a Registrului sportiv şi poarta un număr de identificare. (5) În fiecare an se deschide un nou Registru sportiv. (6) Toate menţiunile ulterioare cu privire la o structura sportiva înregistrată în Registrul sportiv se operează sub acelaşi număr.  +  Articolul 8Înregistrarea în Registrul sportiv se face pe baza cererii, semnată şi stampilata, formulată de reprezentantul legal al fiecărei structuri sportive.  +  Articolul 9Cererea de înregistrare în Registrul sportiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, următoarele: a) pentru persoanele juridice fără scop lucrativ:- numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;- numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanelor fizice şi/sau juridice care se asociaza;- denumirea şi sediul structurii sportive, telefon, fax;- precizarea patrimoniului iniţial;- numărul şi data autentificării actului constitutiv şi ale statutului;- numărul şi data emiterii Certificatului de înscriere în Registrul naţional;- hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, prin care a dobândit personalitate juridică, sau încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor; b) pentru societăţile comerciale sportive pe acţiuni:- numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;- numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanelor fizice şi/sau juridice care se asociaza;- denumirea şi sediul structurii sportive, telefon, fax;- precizarea capitalului social iniţial;- numărul şi data autentificării actului constitutiv şi ale statutului;- numărul şi data emiterii Certificatului de înmatriculare în Registrul comerţului; c) pentru asociaţiile sportive societăţi civile particulare:- numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;- numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanelor fizice şi/sau juridice care se asociaza;- denumirea şi sediul structurii sportive, telefon, fax;- precizarea aporturilor;- precizarea ramurilor de sport practicate;- numărul şi data autentificării contractului de societate; d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:- numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;- denumirea şi sediul structurii sportive, telefon, fax;- numărul şi data actului de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale, în baza căruia funcţionează.  +  Articolul 10La cerere se anexează, sub sancţiunea nulităţii: a) pentru persoanele juridice fără scop lucrativ:- copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de acordare a personalităţii juridice sau de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;- actul constitutiv şi statutul, autentificate;- dovada sediului;- dovada patrimoniului iniţial;- copie legalizată de pe Certificatul de înscriere în Registrul naţional; b) pentru societăţile comerciale sportive pe acţiuni:- actul constitutiv şi statutul, autentificate;- dovada sediului;- dovada capitalului social;- copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul comerţului; c) pentru asociaţiile sportive societăţi civile particulare:- contractul de societate civilă autentificat;- actele doveditoare ale sediului şi aporturilor; d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:- actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale în baza căruia funcţionează;- dovada sediului.  +  Articolul 11După depunerea, analizarea cererii şi înscrierea în Registrul sportiv structura sportiva primeşte număr de identificare şi Certificatul de identitate sportiva, în condiţiile legii.  +  Articolul 12 (1) În termen de 15 zile de la producerea modificărilor aduse statutului şi actului constitutiv/contractului de societate/actului de dispoziţie, structura sportiva este obligată să solicite înregistrarea lor în Registrul sportiv. (2) Cererea pentru înregistrarea modificărilor aduse actului constitutiv şi statutului/contractului de societate, cuprinde în mod corespunzător menţiunile prevăzute la art. 9, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. (3) La cerere se anexează în afară înscrisurilor prevăzute la art. 10, sub sancţiunea nulităţii, şi următoarele acte: a) pentru persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ:- hotărârea autentificată a organului de conducere prin care s-a dispus modificarea actelor de constituire;- actul adiţional autentificat;- copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, prin care s-a dispus modificarea, sau de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor; b) pentru societăţile comerciale sportive pe acţiuni:- hotărârea autentificată a organului de conducere prin care s-a dispus modificarea actelor de constituire;- actul adiţional autentificat; c) pentru asociaţiile sportive societăţi civile particulare:- actul adiţional autentificat;- alte acte; d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:- actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale care a decis modificarea.  +  Articolul 13Cluburile sportive notifica Ministerului Tineretului şi Sportului în termen de 30 de zile orice modificare intervenita în practicarea ramurilor de sport prevăzute în actul constitutiv şi în statut, în vederea operarii modificărilor în Registrul sportiv.  +  Articolul 14Prevederile art. 13 se aplică în mod corespunzător şi asociaţiilor sportive societăţi civile particulare.  +  Articolul 15Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 13 conduce la suspendarea temporară a Certificatului de identitate sportiva sau la radierea din Registrul sportiv a structurii sportive respective, în condiţiile legii.  +  Capitolul 4 Procedura avizării constituirii structurilor sportive  +  Articolul 16Ministerul Tineretului şi Sportului avizează constituirea structurilor sportive.  +  Articolul 17Cererea pentru acordarea avizului va cuprinde, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, sub sancţiunea nulităţii: a) pentru persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ:- numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;- numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanelor fizice sau juridice care se asociaza;- denumirea şi sediul structurii sportive;- precizarea patrimoniului iniţial;- numărul şi data autentificării actului constitutiv şi ale statutului; b) pentru societăţile comerciale sportive pe acţiuni:- numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;- numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanelor fizice şi/sau juridice care se asociaza;- denumirea şi sediul structurii sportive;- precizarea capitalului social iniţial;- numărul şi data autentificării actului constitutiv şi ale statutului;- numărul Certificatului de înmatriculare la Registrul comerţului; c) pentru asociaţiile sportive societăţi civile particulare:- numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;- numele/denumirea şi domiciliul/sediul asociaţilor;- denumirea şi sediul structurii sportive;- precizarea aporturilor;- precizarea ramurilor de sport practicate;- numărul şi data autentificării contractului de societate; d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:- numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;- numele/denumirea şi domiciliul/sediul membrilor;- denumirea şi sediul structurii sportive;- precizarea ramurii/ramurilor de sport practicate.  +  Articolul 18La cerere se anexează, sub sancţiunea nulităţii: a) pentru persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ:- copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de dobândire a personalităţii juridice sau de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;- copie legalizată de pe actul constitutiv şi de pe statut;- actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial; b) pentru societăţile comerciale sportive pe acţiuni:- copie legalizată de pe actul constitutiv şi de pe statut;- actele doveditoare ale sediului şi capitalului social iniţial;- copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare la Registrul comerţului; c) pentru asociaţiile sportive societăţi civile particulare:- copie legalizată de pe contractul de societate;- actele doveditoare ale sediului/aporturilor; d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:- actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale în baza căruia funcţionează;- actul de dispoziţie care stabileşte pe lângă activitatea de învăţământ şi activităţi de selecţie, pregătire şi participare la sistemul competitional naţional;- dovada sediului.  +  Capitolul 5 Avizarea şi autorizarea afilierii federaţiilor sportive naţionale şi a tuturor organizaţiilor cu profil sportiv la federaţiile sportive internaţionale, la forurile europene şi mondiale şi la alte foruri sportive de specialitate.Procedura autorizării desfăşurării pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi a participării reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale europene şi regionale organizate în străinătate  +  Articolul 19 (1) Ministerul Tineretului şi Sportului avizează afilierea federaţiilor sportive naţionale la federaţiile sportive internaţionale şi la alte foruri europene sau mondiale şi autorizeaza afilierea tuturor organizaţiilor cu profil sportiv la forurile internaţionale de specialitate, în baza următoarelor acte: a) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă privind dobândirea personalităţii juridice sau de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor; b) actul constitutiv şi statutul, autentificate; c) statutul forului internaţional de specialitate, în traducere legalizată; d) angajamentul solicitantului, conform căruia cheltuielile care decurg din calitatea de membru afiliat vor fi suportate din surse financiare proprii. (2) Condiţiile avizării sau autorizării afilierii prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.  +  Articolul 20Ministerul Tineretului şi Sportului autorizeaza participarea reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale, europene şi regionale în baza cererii scrise a federaţiei sportive naţionale, care va cuprinde: a) locul şi data desfăşurării acţiunii; b) obiectivele de performanţă; c) componenta nominală şi calitatea oficială a fiecărui membru în delegaţie.  +  Articolul 21 (1) Ministerul Tineretului şi Sportului autorizeaza desfăşurarea pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale, în următoarele condiţii: a) angajarea de negocieri cu organismele sportive internaţionale privind acceptarea candidaturii federaţiilor sportive naţionale de organizare în România a unor competitii sportive oficiale - campionate mondiale, europene sau regionale - se poate realiza numai cu aprobarea prealabilă a Ministerului Tineretului şi Sportului; b) aprobarea pentru depunerea candidaturii unei federaţii sportive naţionale de a organiza în România campionate mondiale, europene şi regionale se acordă cu respectarea următoarelor cerinţe:- prezentarea devizului de cheltuieli şi precizarea surselor din care vor fi acoperite acestea;- prezentarea angajamentului scris al deţinătorului bazei sportive în cadrul căreia urmează să se desfăşoare competiţia, care să confirme asigurarea tuturor condiţiilor necesare;- prezentarea programului de măsuri privind organizarea şi desfăşurarea competitiei. (2) După acordarea dreptului de organizare în România a competitiei sportive oficiale de către organismul internaţional federaţia sportiva naţionala acţionează în scopul pregătirii, organizării şi desfăşurării competitiei în cele mai bune condiţii. (3) La încheierea competitiei federaţia sportiva naţionala înaintează Ministerului Tineretului şi Sportului un raport complet cu privire la desfăşurarea acesteia.  +  Capitolul 6 Procedura revocării recunoaşterii funcţionarii structurilor sportive  +  Articolul 22 (1) Ministerul Tineretului şi Sportului revoca recunoaşterea funcţionarii structurilor sportive în următoarele cazuri: a) scopul sau obiectul de activitate al structurii sportive a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri, ordinii publice şi siguranţei naţionale; b) structura sportiva, fără a fi autorizata, urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit şi pe care l-a declarat; c) deciziile adunării generale sunt luate cu încălcarea dispoziţiilor actelor constitutive şi ale legii; d) alte cazuri, în condiţiile legii. (2) Revocarea recunoaşterii funcţionarii unei structuri sportive operează de drept în cazul dizolvării şi lichidării acesteia.  +  Articolul 23Actul administrativ de revocare a recunoaşterii funcţionarii unei structuri sportive se comunică de către Ministerul Tineretului şi Sportului instanţei judecătoreşti din circumscripţia în care îşi are sediul respectiva structura sportiva, precum şi Ministerul Justiţiei, după caz.  +  Capitolul 7 Dispoziţii speciale referitoare la federaţiile sportive naţionale; recunoaşterea oficială a practicării unei ramuri de sport în România; procedura afilierii unui club sau a unei asociaţii judeţene la o federatie sportiva naţionala  +  Articolul 24 (1) Denumirea federaţiilor sportive naţionale este "Federaţia Română de - ramura de sport - ", cu excepţia cazurilor prevăzute de Legea nr. 69/2000. (2) Utilizarea denumirii "Federaţia Română de - ramura de sport -" pentru orice federatie sportiva naţionala se autorizeaza de către Ministerul Tineretului şi Sportului în cadrul procesului de avizare şi/sau recunoaştere, sub sancţiunea nulităţii absolute.  +  Articolul 25 (1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, precum şi în cadrul procedurii de reorganizare se vor depune la Ministerul Tineretului şi Sportului actul constitutiv şi statutul federaţiei sportive naţionale, în forma autentică, precum şi actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial. (2) Actul constitutiv va cuprinde în mod obligatoriu cel puţin următoarele elemente: a) datele de identificare a membrilor, respectiv denumirea, sediul şi dovada personalităţii juridice ale cluburilor sportive şi ale asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport ce compun federaţia sportiva naţionala; b) exprimarea prin acte doveditoare a voinţei de asociere şi a scopului propus; c) denumirea federaţiei sportive naţionale; d) sediul federaţiei sportive naţionale; e) durata de funcţionare a federaţiei sportive naţionale; f) patrimoniul federaţiei sportive naţionale; g) componenta nominală a organelor de conducere, administrare şi control ale federaţiei sportive naţionale; h) persoana sau persoanele imputernicita/împuternicite sa desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice. (3) Statutul va cuprinde cel puţin următoarele elemente: a) dispoziţii generale; b) denumirea federaţiei sportive naţionale; c) statutul juridic; d) însemnele; e) sediul; f) patrimoniul; g) scopul şi mijloacele de acţiune; h) condiţiile pentru afiliere: cererea de afiliere, consecinţele afilierii, reafilierii, excluderii, radierii; i) membrii federaţiei sportive naţionale; drepturi şi obligaţii; modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de membru; j) organele de conducere ale federaţiei sportive naţionale:- adunarea generală - convocare, atribuţii: adunarea generală ordinară, adunarea generală extraordinară, alegeri;- birou federal sau comitet federal ori alta denumire, în conformitate cu statutul federaţiei;- organism de administrare: componenta, atribuţii, competente; k) organe de control financiar intern: atribuţii, competente; l) comisiile şi colegiile centrale: componenta, atribuţii, competente; m) asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport: organizare, structura, atribuţii, competente; n) mijloacele financiare; o) statutul disciplinar; p) organizarea activităţii profesioniste, după caz; r) dizolvarea; s) dispoziţii finale. (4) Statutul federaţiei sportive naţionale se elaborează în conformitate cu prevederile statutului federaţiei internaţionale pe ramura de sport corespondente.  +  Articolul 26 (1) Statutul unui club sportiv persoana juridică de drept privat fără scop lucrativ cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente: a) denumirea; b) sediul; c) patrimoniul; d) însemnele şi culorile; e) obiectul de activitate, cu nominalizarea expresă a secţiilor pe ramura de sport; f) cerinţele şi procedura de dobândire şi de pierdere a calităţii de membru; drepturile şi îndatoririle membrilor; g) organele de conducere, administrare şi control şi atribuţiile lor; h) regimul de disciplina pentru membrii clubului: recompense şi sancţiuni, condiţiile de acordare a acestora. (2) Actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale prin care s-a înfiinţat ori s-a organizat un club sportiv, persoana juridică de drept public cuprinde în mod obligatoriu elementele menţionate la alin. (1), cu circumstantierile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru instituţiile publice.  +  Articolul 27 (1) Recunoaşterea oficială a practicării unei ramuri de sport în România se face de către Ministerul Tineretului şi Sportului la solicitarea practicantilor acesteia. (2) Cererea de recunoaştere oficială se adresează Ministerului Tineretului şi Sportului şi cuprinde următoarele date: a) numărul de practicanti la nivel local şi naţional; b) regulamentele de competiţie; c) tipurile de instalaţii, materiale şi echipamente utilizate; d) informaţii sintetice despre practicarea ramurii de sport respective pe plan internaţional; e) statutul şi regulamentele organizaţiei internaţionale a ramurii de sport, dacă acestea exista; f) orice alte materiale documentare considerate elocvente pentru susţinerea cererii. (3) Analiza şi verificarea documentaţiei care însoţeşte cererea de recunoaştere oficială se efectuează de către comisia numita prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. (4) Raportul comisiei, întocmit în baza cererii de recunoaştere, a documentaţiei anexate şi în urma vizionarii a minimum 3 demonstratii, va conţine concluzii privind caracteristicile sportului respectiv, valentele sale sociale şi instructiv-educative, precum şi necesitatea recunoaşterii oficiale. (5) În baza raportului favorabil al comisiei Ministerul Tineretului şi Sportului recunoaşte oficial, prin ordin al ministrului, practicarea ramurii de sport respective în România. (6) În baza recunoaşterii oficiale practicantii ramurii de sport se pot constitui în asociaţii judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, cluburi sportive, federatie sportiva naţionala, şi pot participa la intreceri demonstrative şi competitii, potrivit legii.  +  Articolul 28Condiţiile necesare pentru înfiinţarea unei federaţii sportive naţionale sunt: a) activitatea ramurii de sport se desfăşoară în minimum 5 judeţe; b) la data constituirii sa existe minimum 10 cluburi sportive care să aibă minimum 200 de membri practicanti; c) activitatea în ramura de sport recunoscută oficial să se desfăşoare în mod organizat de cel puţin 3 ani de la recunoaşterea oficială a practicării ramurii de sport în România.  +  Articolul 29 (1) Federaţiile sportive naţionale stabilesc prin statut şi prin regulamentul de organizare şi funcţionare condiţiile de afiliere. (2) Afilierea unui club sportiv şi/sau a unei asociaţii judeţene şi a municipiului Bucureşti pe ramuri de sport se face pe bază de cerere-tip emisă de fiecare federatie sportiva naţionala. (3) Cererea conţine, sub sancţiunea nulităţii: a) numărul de identificare; b) Certificatul de identitate sportiva - numărul şi data emiterii; c) denumirea structurii sportive; d) sediul - judeţul, localitatea, adresa, telefon, fax, e-mail; e) organele de conducere şi de administrare; f) culorile clubului; g) data, semnatura şi ştampila. (4) La cerere se anexează următoarele înscrisuri doveditoare: a) actul constituirii şi statutul, autentificate; b) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de acordare a personalităţii juridice, de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în cazul structurilor sportive cu personalitate juridică; c) copie legalizată de pe Certificatul de identitate sportiva; d) copie legalizată de pe Certificatul de înscriere în Registrul naţional al persoanelor juridice, în cazul structurilor sportive persoane juridice fără scop patrimonial; e) copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul comerţului, în cazul societăţilor comerciale sportive pe acţiuni; f) dovada sediului; g) dovada patrimoniului.  +  Articolul 30În situaţia îndeplinirii condiţiilor statutare, organul de administrare şi conducere a federaţiei sportive naţionale hotărăşte afilierea provizorie pe care o supune spre ratificare primei adunări generale, care decide afilierea definitivă.  +  Articolul 31Afilierea unităţilor de învăţământ cu program sau profil sportiv, precum şi a palatelor şi cluburilor copiilor se face în condiţiile art. 4 şi 29.  +  Articolul 32În vederea afilierii cluburile sportive persoane juridice de drept public vor anexa la cerere, în afară celor prevăzute la art. 29 alin. (3), şi următoarele înscrisuri doveditoare: a) actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate şi/sau organizate; b) actul de dispoziţie prin care se aproba regulamentul de organizare şi funcţionare; c) dovada sediului; d) dovada patrimoniului.  +  Capitolul 8 Supravegherea şi controlul  +  Articolul 33Ministerul Tineretului şi Sportului exercita supravegherea şi controlul asupra structurilor sportive persoane juridice de drept public sau privat.  +  Articolul 34Supravegherea şi controlul structurilor sportive de drept public se realizează în colaborare cu organele administraţiei publice centrale sau locale în subordinea cărora se afla.  +  Articolul 35Ministerul Tineretului şi Sportului numeşte delegaţi în cadrul structurilor sportive persoane juridice de drept privat de utilitate publică cu care a încheiat contracte de finanţare pe bază de programe.  +  Articolul 36 (1) Delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului are dreptul de a suspenda executarea hotărârilor organului de conducere care contravin actelor de constituire şi statutelor, contractelor încheiate cu ministerul, legilor, ordinii publice şi siguranţei naţionale. (2) Delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului participa cu vot consultativ la şedinţele organelor de conducere şi administrare. (3) Delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului întocmeşte un proces-verbal care se comunică organelor de conducere ale persoanei juridice controlate.  +  Articolul 37Organele de conducere şi administrare sunt obligate sa repuna în discuţie problemele care fac obiectul hotărârii de suspendare. În caz de refuz din partea organelor de conducere şi administrare delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului va aduce cazul la cunoştinţa ministrului tineretului şi sportului, care decide în condiţiile legii.  +  Articolul 38În raport cu structurile sportive prezentate la art. 35, delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului poate exercita şi alte atribuţii, în baza mandatului stabilit prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.  +  Capitolul 9 Ocupaţii complementare în activitatea de educaţie fizica şi sport  +  Articolul 39 (1) În activitatea de educaţie fizica şi sport se exercită următoarele ocupaţii complementare:Grupa 1 de profesii:- preşedintele Comitetului Olimpic Roman;- director tehnic al lotului sportiv;- antrenor al federaţiei sportive;- preşedinte al federaţiei sportive;- preşedinte al clubului sportiv;- director al complexului sportiv, clubului sportiv;- secretar general al federaţiei sportive;- secretar general al Comitetului Olimpic Roman.Grupa 2 de profesii: specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice- consilier sportiv;- kinetoterapeut;- fizioterapeut;- biochimist;- medic de specialitate;- medic veterinar;- farmacist;- profesor de cultura fizica medicală;- jurisconsult;- documentarist;- economist;- traducător;- translator;- psiholog;- fotoreporter;- redactor;- reporter;- ziarist;- desenator artistic;- grafician;- acompaniator;- corepetitor;- coregraf.Grupa 3 de profesii: tehnicieni, maiştri şi profesiuni asociate- laborant chimist;- maistru mecanic;- operator calculator electronic şi reţele;- operator imagine;- fotograf;- laborant foto;- operator imagine;- asistent medical generalist;- igienist;- dietetician;- instructor educaţie fizica;- maseur;- asistent veterinar;- tehnician veterinar;- laborant farmacie;- sora medicală;- impresar sportiv;- contabil;- antrenor;- secretar de federatie;- sportiv profesionist;- instructor sportiv;- monitor schi;- arbitru, judecător sportiv;- cronometror;- animator sportiv;- antrenor coordonator;- oficial sportiv acreditat;- preparator fizic.Grupa 5 de profesii: lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi- cabanier;- bucatar;- organizator de prestări de servicii;- salvator.Grupa 6 de profesii: personal specializat în agricultura şi pescuit- antrenor de cabaline;- crescator-îngrijitor de cabaline.Grupa 7 de profesii: mestesugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor- potcovar;- electrician de întreţinere şi reparaţii;- armurier;- marangoz calafatuitor;- marangoz cala-tachelagiu.Grupa 8 de profesii: operatori de instalaţii, maşini şi ansambluri de maşini- operator la confecţionarea industriala a articolelor de sport şi proteze;- electronist;- asamblor articole de sport;- sofer;- conducător şalupă;- timonier.Grupa 9 de profesii: muncitori necalificati- îngrijitor animale;- lucrator la amenajarea terenurilor sportive (amenajator baza sportiva). (2) În activitatea de educaţie fizica şi sport, pe lângă profesiunile şi ocupatiile enumerate mai sus, pot fi exercitate şi alte ocupaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Capitolul 10 Protecţia socială a sportivilor de performanţă  +  Articolul 40Confirmarea dreptului la renta viageră se face de Ministerul Tineretului şi Sportului după următoarea procedura:1. Persoana care solicită renta viageră depune o cerere la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului, al carei model este prezentat în anexa nr. 6.2. Ministerul Tineretului şi Sportului transmite cererea federaţiei sportive naţionale care, în termen de 3 zile, atesta:- retragerea din activitatea competitionala a solicitantului;- performanţele realizate pentru care se solicita renta viageră.3. Cererea, însoţită de nota federaţiei sportive naţionale, se înaintează Comitetului Olimpic Roman care, în termen de 3 zile, atesta ca performanta a fost obţinută într-o proba olimpica.  +  Articolul 41Sportivul de performanţă care beneficiază de renta viageră este obligat sa comunice în scris, în termen de 30 de zile, Ministerului Tineretului şi Sportului revenirea în activitatea competitionala oficială ca sportiv activ.  +  Articolul 42Nerespectarea prevederilor art. 41 obliga persoana în cauza sa restituie Ministerului Tineretului şi Sportului sumele încasate necuvenit.  +  Articolul 43De realitatea şi exactitatea datelor cuprinse în cerere şi în notele prevăzute la art. 40 răspund, în condiţiile legii: petentul, federaţia sportiva naţionala şi Comitetul Olimpic Roman.  +  Capitolul 11 Încasarea şi gestionarea surselor pentru finanţarea activităţii sportive a Ministerului Tineretului şi Sportului şi a direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti  +  Articolul 44Sursele pentru finanţarea activităţii sportive a Ministerului Tineretului şi Sportului sunt următoarele: a) alocaţii de la buget, stabilite de administraţia publică centrala şi locală; b) venituri provenite din încasările Companiei Naţionale "Loteria Română", stabilite potrivit legii; c) 1% din taxele şi accizele aplicate la nivel naţional pentru tigari şi băuturi alcoolice; d) donaţii şi sponsorizări; e) alte venituri, în condiţiile legii; f) sume rămase din exerciţiul financiar precedent.  +  Articolul 45Sumele prevăzute la art. 44 lit. b), c) şi e) se virează în contul Ministerului Tineretului şi Sportului 50.03 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor şi instituţiilor subordonate", deschis la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti. Donaţiile şi sponsorizarile de care beneficiază Ministerul Tineretului şi Sportului se virează în contul 50.07 "Disponibil din donaţii", deschis la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 46 (1) Persoanele fizice şi juridice care, potrivit dispoziţiilor legale, datorează bugetului de stat taxe şi accize, aplicate la nivel naţional, pentru tigari şi băuturi alcoolice, au obligaţia sa vireze, lunar, cota de 1% din valoarea acestora, în contul Ministerului Tineretului şi Sportului, prevăzut la art. 45, până la data de 25 a lunii următoare, o dată cu virarea taxelor şi accizelor la bugetul de stat. În situaţia în care plata se efectuează în numerar, sumele datorate se depun la casieria Ministerului Tineretului şi Sportului. (2) Neplata în termen a cotei de 1% din taxele şi accizele aplicate la nivel naţional pentru tigari şi băuturi alcoolice generează majorări de întârziere stabilite, potrivit legii, de organele fiscale în a căror rază teritorială îşi au sediul plătitorii de taxe şi accize. (3) Sumele rezultate din calculul majorărilor de întârziere se virează la bugetul de stat.  +  Articolul 47Pentru realizarea obiectului de activitate al Comitetului Olimpic Roman, Ministerul Tineretului şi Sportului virează lunar, până la data de 5 a lunii următoare celei în care s-au încasat, o pătrime din sumele încasate potrivit art. 46 alin. (1).  +  Articolul 48Veniturile repartizate activităţii sportive derulate la nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului se gestionează pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat de ordonatorul principal de credite, în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice.  +  Articolul 49 (1) Pentru finanţarea activităţilor sportive de interes local şi judeţean, direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, îşi asigura sursele din: a) alocaţii de la bugetul de stat, repartizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, şi alocaţii de la bugetele locale, stabilite de administraţia publică locală; b) 30% din impozitele pe spectacolele sportive desfăşurate pe teritoriul judeţului respectiv; c) 15% din valoarea de piaţa a bazelor sportive dezafectate sau cărora li s-a schimbat destinaţia, aflate în proprietatea structurilor sportive de drept privat de pe teritoriul judeţului respectiv; d) donaţii şi sponsorizări; e) alte venituri, în condiţiile legii; f) sume rămase din exerciţiul financiar precedent. (2) Sursele prevăzute la lit. b)-e), precum şi alocaţiile de la bugetul de stat şi bugetele locale, după caz, se virează în contul 50.09 "Disponibil al instituţiilor subvenţionate de la bugetul de stat", deschis pe seama direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la trezoreriile municipale. (3) Excedentul bugetelor direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice descentralizate, se regularizează la finele anului bugetar cu bugetul de stat sau bugetele locale, în mod proporţional, în limita subvenţiilor primite de la acestea.  +  Articolul 50 (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează, cu plata, spectacole sportive au obligaţia sa plătească o cota de 30% din impozitul pe spectacole calculat potrivit dispoziţiilor legale asupra încasărilor din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, mai puţin valoarea timbrelor instituite potrivit legii. (2) Cota de 30% din impozitul pe spectacole sportive se plăteşte lunar, până la data de 15 inclusiv, a lunii următoare. Plata se poate efectua prin virament în contul 50.09 deschis pe seama direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la trezoreriile statului sau în numerar, prin casieriile direcţiilor respective. (3) Pentru nevirarea la termenul stabilit a cotei de 30% din impozitul pe spectacole sportive se calculează de către organele fiscale majorări de întârziere în cuantumurile stabilite, potrivit legii, pentru impozitele şi taxele datorate bugetului de stat. (4) Plătitorii de impozit pe spectacole sportive au obligaţia de a depune lunar, până la data de 15 inclusiv, a lunii următoare, la direcţia pentru tineret şi sport judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza teritorială au loc spectacolele sportive, o copie de pe decontul de impunere şi copia de pe documentul prin care s-a efectuat plata.  +  Articolul 51Veniturile repartizate activităţii sportive derulate la nivelul direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se gestionează pe baza bugetelor de venituri şi cheltuieli, aprobate de ordonatorul principal de credite, în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice.  +  Articolul 52Controlul asupra respectării prevederilor legale cu privire la impozitul pe spectacole, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac în condiţiile dispoziţiilor legale în materie.  +  Capitolul 12 Dispoziţii finale  +  Articolul 53 (1) Sumele de la bugetul de stat şi de la bugetele locale destinate finanţării programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat sunt aprobate prin legea bugetară anuală şi bugetele locale şi sunt prevăzute distinct în bugetul autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, după caz, la titlul "Transferuri". (2) În cazul în care legea anuală a bugetului de stat şi bugetele locale nu au fost aprobate cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, finanţarea programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat, până la aprobarea bugetului de stat şi a bugetelor locale, se realizează, pe bază de contract, în limita creditelor bugetare repartizate ordonatorilor principali de credite, conform legii.  +  Articolul 54 (1) Prin ordin al ministrului tineretului şi sportului se aproba programele sportive de utilitate publică, contractul-cadru, criteriile şi condiţiile de finanţare a structurilor sportive de drept privat. (2) Numărul de posturi ce se poate finanta de la bugetul de stat pentru federaţiile sportive naţionale, în cadrul programelor sportive de utilitate publică, este prevăzut în contractele încheiate între acestea şi Ministerul Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 55 (1) Propunerea federaţiei sportive naţionale privind condiţiile de practicare a profesionismului în ramura de sport respectiva se face în conformitate cu statutul şi regulamentele federaţiei internaţionale la care aceasta este afiliată şi vizează, după caz: a) cerinţele obţinerii licenţei de sportiv profesionist; b) cerinţele obţinerii licenţei de club profesionist; c) modul de organizare a competitiei profesioniste. (2) Sportul profesionist poate fi practicat în cluburi sportive, indiferent de forma lor de organizare, cu respectarea prevederilor statutare ale federaţiilor sportive naţionale în acest domeniu.  +  Articolul 56Cluburile sportive existente se pot transforma în societăţi comerciale sportive pe acţiuni în baza hotărârii adunării generale, cu avizul federaţiei sportive naţionale şi cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.  +  Articolul 57 (1) Ligile profesioniste sunt persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ, autonome. (2) Statutele şi regulamentele ligilor profesioniste se aproba de adunările generale şi se avizează în mod obligatoriu de federaţiile sportive naţionale şi de Ministerul Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 58 (1) Federaţiile sportive naţionale sunt obligate ca până la data de 30 ianuarie a fiecărui an sa transmită Ministerului Tineretului şi Sportului rapoarte pentru anul precedent, care cuprind, în principal, date referitoare la activitatea sportiva, modul de îndeplinire a obiectivelor şi de realizare a obligaţiilor asumate în contractul încheiat cu ministerul. (2) De asemenea, după caz, la informaţiile menţionate la alin. (1) se vor adauga şi date referitoare la: a) modificări survenite la statutele şi regulamentele organismelor internaţionale la care sunt afiliate; b) activitatea reprezentanţilor României aleşi în organismele internaţionale.  +  Articolul 59 (1) Ministerul Tineretului şi Sportului şi direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti vor asigura înregistrarea şi aducerea la zi a evidentei structurilor sportive, pe suport de hârtie şi electronic. (2) Ministerul Tineretului şi Sportului va lua măsuri pentru dotarea cu mijloacele tehnice necesare informatizarii sistemului de evidenta a structurilor sportive.  +  Articolul 60Ordinele cu caracter normativ emise de ministrul tineretului şi sportului în aplicarea prezentului regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 61Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1-------la regulament-------------REGISTRUL SPORTIV  +  Titlul I Subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridică  +  Partea I - A - CLUBURI SPORTIVE  +  Secţiunea I A(1) Cluburi sportive persoane juridice de drept public1. Numărul de identificare2. Numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti3. Numărul şi data înscrierii actului de dispoziţie prin care s-a înfiinţat4. Denumirea5. Sediul:- judeţul;- localitatea;- adresa;- telefon;- fax;- e-mail (URL).6. Durata de funcţionare7. Patrimoniul iniţial8. Scopul9. Obiectivele10. Reprezentantul legal11. Certificatul de identitate sportiva:- numărul;- data emiterii.12. Menţiuni cu privire la afilierea la o federatie sportiva naţionala:- denumirea federaţiei sportive naţionale;- sediul federaţiei sportive naţionale;- radierea.13. Modificări ale actelor de dispoziţie prin care s-a înfiinţat14. Menţiuni cu privire la reorganizare15. Alte menţiuni.  +  Secţiunea a II-a A(2)Cluburi sportive persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ1. Numărul de identificare2. Numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti3. Numărul şi data înscrierii în Registrul naţional, ţinut la Ministerul Justiţiei4. Numărul dosarului de la instanţa judecătorească care a admis dobândirea personalităţii juridice:- numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de acordare a personalităţii juridice.5. Denumirea6. Sediul:- judeţul;- localitatea:- adresa;- telefon;- fax;- e-mail (URL).7. Durata de funcţionare8. Patrimoniul iniţial9. Asociaţii - membrii10. Scopul11. Obiectivele12. Consiliul director - componenta nominală13. Organul de control - componenta nominală14. Reprezentantul legal15. Certificatul de identitate sportiva:- numărul;- data emiterii.16. Menţiuni cu privire la afilierea la federaţia/federaţiile sportiva/sportive naţionala/naţionale, după caz:- denumirea federaţiei sportive naţionale;- sediul federaţiei sportive naţionale;- radierea.17. Menţiuni cu privire la afilierea la alte organizaţii sportive:- denumirea organizaţiei sportive;- sediul organizaţiei sportive;- radierea.18. Menţiuni cu privire la statutul juridic de utilitate publică:- recunoaşterea: Hotărârea Guvernului nr.../...., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr..... din ............- retragerea: Hotărârea Guvernului nr...../......, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr..... din .............19. Modificări ale actelor de constituire:- numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti;- temeiul modificării;- obiectul modificării;- numărul dosarului de la instanţa judecătorească care a admis modificarea;- numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a admis modificarea.20. Menţiuni cu privire la reorganizare21. Menţiuni cu privire la dizolvare22. Alte menţiuni23. Data radierii.  +  Secţiunea a III-a A(3)Cluburi sportive societăţi comerciale sportive pe acţiuni1. Numărul de identificare2. Numărul şi data înscrierii în Registrul comerţului3. Numărul şi data Monitorului Oficial al României în care s-a făcut publicarea4. Denumirea5. Sediul:- judeţul;- localitatea;- adresa;- telefon;- fax;- e-mail (URL).6. Durata de funcţionare7. Capitalul social şi structura actionariatului8. Actionarii:- numele/denumirea;- domiciliul/sediul.9. Scopul10. Obiectivele11. Consiliul de administraţie - componenta nominală12. Organul de control - componenta nominală13. Reprezentantul legal14. Certificatul de identitate sportiva:- numărul;- data emiterii.15. Menţiuni cu privire la afilierea la federaţia sportiva naţionala:- denumirea federaţiei sportive naţionale;- sediul federaţiei sportive naţionale;- radierea.16. Menţiuni cu privire la afilierea la alte organizaţii sportive:- denumirea organizaţiei sportive;- sediul organizaţiei sportive;- radierea.17. Modificări ale actelor de constituire:- data înscrierii modificării în Registrul comerţului;- temeiul modificării;- obiectul modificării.18. Menţiuni cu privire la reorganizare19. Menţiuni cu privire la dizolvare20. Alte menţiuni21. Data radierii.  +  Partea a II-a - B - ASOCIAŢII SPORTIVE JUDEŢENE ŞI ALE MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, PE RAMURA DE SPORT 1. Numărul de identificare2. Numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti3. Numărul şi data înscrierii în Registrul naţional, ţinut la Ministerul Justiţiei4. Numărul dosarului de la instanţa judecătorească care a admis dobândirea personalităţii juridice:- numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de acordare a personalităţii juridice.5. Denumirea6. Sediul:- judeţul;- localitatea;- adresa;- telefon;- fax;- e-mail (URL).7. Durata de funcţionare8. Scopul9. Obiectivele10. Patrimoniul iniţial11. Asociaţii - membri12. Consiliul director - componenta nominală13. Organul de control - componenta nominală14. Reprezentantul legal15. Certificatul de identitate sportiva:- numărul;- data emiterii.16. Menţiuni cu privire la afilierea la federaţia sportiva naţionala:- denumirea federaţiei sportive naţionale;- sediul federaţiei sportive naţionale;- radierea.17. Menţiuni cu privire la statutul juridic de utilitate publică:- recunoaşterea: Hotărârea Guvernului nr.../..., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ..... din ........- retragerea: Hotărârea Guvernului nr.../...., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. .....din ......18. Modificări ale actelor de constituire:- numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti;- temeiul modificării;- obiectul modificării;- numărul dosarului de la instanţa judecătorească în care s-a admis modificarea;- numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a admis modificarea.19. Menţiuni cu privire la reorganizare20. Menţiuni cu privire la dizolvare21. Alte menţiuni22. Data radierii.  +  Partea a III-a - C - FEDERAŢII SPORTIVE NAŢIONALE 1. Numărul de identificare2. Numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti.3. Numărul şi data înscrierii în Registrul naţional, ţinut la Ministerul Justiţiei.4. Numărul dosarului de la instanţa judecătorească care a admis dobândirea personalităţii juridice:- numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de acordare a personalităţii juridice.5. Denumirea6. Sediul:- judeţul;- localitatea;- adresa;- telefon;- fax;- e-mail (URL).7. Durata de funcţionare8. Patrimoniul iniţial9. Structurile sportive membre:- numele/denumirea;- domiciliul/sediul;- numărul de identificare;- Certificatul de identitate sportiva - numărul şi data emiterii.10. Scopul11. Obiectivele12. Consiliul director - componenta nominală13. Organul de control - componenta nominală14. Reprezentantul legal15. Certificatul de identitate sportiva:- numărul;- data emiterii.16. Menţiuni cu privire la afilierea la federaţia sportiva internationala:- denumirea federaţiei sportive internaţionale;- sediul federaţiei sportive internaţionale;- radierea.17. Menţiuni cu privire la afilierea la alte organizaţii internaţionale:- denumirea organizaţiei;- sediul organizaţiei;- radierea.18. Menţiuni cu privire la statutul juridic de utilitate publică:- Legea nr. ..../...., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.... din....19. Modificări ale actelor de constituire:- numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti;- temeiul modificării;- obiectul modificării;- numărul dosarului de la instanţa judecătorească în care s-a admis modificarea;- numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a admis modificarea.20. Menţiuni cu privire la reorganizare21. Menţiuni cu privire la dizolvare23. Alte menţiuni24. Data radierii.  +  Partea a IV-a - D - LIGI PROFESIONISTE 1. Numărul de identificare2. Numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti.3. Numărul şi data înscrierii în Registrul naţional, ţinut la Ministerul Justiţiei4. Numărul dosarului de la instanţa judecătorească care a admis dobândirea personalităţii juridice:- numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de acordare a personalităţii juridice.5. Denumirea6. Sediul:- judeţul;- localitatea;- adresa;- telefon;- fax;- e-mail (URL).7. Durata de funcţionare8. Patrimoniul iniţial9. Asociaţii - membrii:- numele/denumirea;- domiciliul/sediul;- numărul de identificare;- Certificatul de identitate sportiva - numărul şi data emiterii.10. Scopul11. Obiective12. Consiliul director/administraţie - componenta nominală13. Organul de control - componenta nominală14. Reprezentantul legal15. Certificatul de identitate sportiva:- numărul;- data emiterii.16. Modificări ale actelor de constituire:- numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti;- temeiul modificării;- obiectul modificării;- numărul dosarului de la instanţa judecătorească în care s-a admis modificarea;- numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a admis modificarea.17. Menţiuni cu privire la reorganizare18. Menţiuni cu privire la dizolvare19. Alte menţiuni20. Data radierii.  +  Partea a V-a - E - ORGANIZAŢII SPORTIVE NAŢIONALE ŞI COMITETUL OLIMPIC ROMAN 1. Numărul de identificare2. Numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti3. Numărul şi data înscrierii în Registrul naţional, ţinut la Ministerul Justiţiei4. Numărul dosarului de la instanţa judecătorească care a admis dobândirea personalităţii juridice:- numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de acordare a personalităţii juridice.5. Denumirea6. Sediul:- judeţul;- localitatea;- adresa;- telefon;- fax;- e-mail (URL).7. Durata de funcţionare8. Patrimoniul iniţial9. Asociaţii - membrii:- numele/denumirea;- domiciliul/sediul;- numărul de identificare;- Certificatul de identitate sportiva - numărul şi data emiterii.10. Scopul11. Obiectivele12. Consiliul director - componenta nominală13. Organul de control - componenta nominală14. Reprezentantul legal15. Certificatul de identitate sportiva:- numărul;- data emiterii.16. Menţiuni cu privire la afilierea la alte organizaţii internaţionale:- denumirea organizaţiei;- sediul organizaţiei;- radierea.17. Modificări ale actelor de constituire:- numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti;- temeiul modificării;- obiectul modificării;- numărul dosarului de la instanţa judecătorească în care s-a admis modificarea;- numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a admis modificarea.18. Menţiuni cu privire la reorganizare19. Menţiuni cu privire la dizolvare20. Alte menţiuni21. Data radierii.  +  Partea a VI-a - F - STRUCTURILE SPORTIVE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ 1. Numărul de identificare2. Denumirea3. Ramura de sport4. Certificatul de identitate sportiva:- numărul;- data emiterii.  +  Titlul II Subregistrul structurilor sportive fără personalitate juridică1. Numărul de identificare2. Numărul şi data autentificării contractului de societate3. Denumirea4. Sediul:- judeţul;- localitatea;- adresa;- telefon;- fax;- e-mail (URL).5. Durata de funcţionare6. Aporturile7. Ramurile de sport8. Asociaţii:- numele/denumirea;- domiciliul/sediul.9. Scopul10. Obiectivele11. Certificatul de identitate sportiva:- numărul;- data emiterii.12. Menţiuni cu privire la calitatea de membru al asociaţiei judeţene pe ramura de sport13. Modificări ale actelor de constituire:- temeiul modificării;- obiectul modificării.14. Alte menţiuni.  +  Anexa 2    -------    la regulament    -------------┌────────────────────────┐ ┌──────────────────┐│ MINISTERUL │ │ Registrul special││TINERETULUI ŞI SPORTULUI│ │ nr. .............│└────────────────────────┘ └──────────────────┘                         Certificat de identitate sportiva┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. Denumirea structurii sportive ........................................ ││ ......................................................................... ││ 2. Sediul structurii sportive ........................................... ││ ......................................................................... ││ 3. Durata de funcţionare ................................................ ││ ......................................................................... ││ 4. Numărul de identificare din Registrul sportiv şi data ................ ││ ......................................................................... ││ 5. Menţiuni ............................................................. ││ ......................................................................... ││ 6. Semnatura şi ştampila ................................................ ││ ......................................................................... ││ 7. Data eliberării ...................................................... ││ ││ Eliberat în baza art. 21 alin. (3) şi a art. 24 alin. (1) din Legea ││ educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000. │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   +  Anexa 3
      la regulament
                                       CERERE
                        de înregistrare în Registrul sportiv
  1. Persoana care reprezintă structura sportiva: numele ............................................................... domiciliul ........................................................... 2. Asociaţii, fondatorii, membrii sau, după caz, persoanele juridice care constituie structura sportiva: numele/denumirea ..................................................... domiciliul/sediul .................................................... 3. Denumirea structurii sportive: ......................................................................... 4. Sediul: judeţul .............................................................. localitatea .......................................................... adresa ............................................................... telefon/fax .......................................................... e-mail (URL) ......................................................... 5. Patrimoniul iniţial/capitalul social iniţial/aportul asociaţilor ......................................................................... 6. Certificatul de înmatriculare în Registrul comerţului, în cazul structurilor sportive, societăţi comerciale sportive pe acţiuni (numărul şi data emiterii): ......................................................................... 7. Certificatul de înscriere în Registrul naţional, în cazul structurilor sportive, persoane juridice fără scop patrimonial (numărul şi data emiterii):................................................................. ......................................................................... 8. Actele de constituire autentificate de ............................... sub nr. ........ din data de ........... 9. Temeiul juridic al cererii (în baza prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000) ................................................. 10. Ramurile de sport practicate: ....................................... 11. Înscrisuri doveditoare: - copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de acordare a personalităţii juridice, în cazul structurilor sportive cu personalitate juridică; - contractul de societate, autentificat, în cazul structurilor sportive fără personalitate juridică; - copie legalizată de pe Certificatul de înregistrare a structurilor sportive, persoane juridice fără scop patrimonial, în Registrul naţional; - copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul comerţului, în cazul structurilor sportive societăţi comerciale sportive pe acţiuni; - copii de pe actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale în baza căruia funcţionează, inclusiv de pe regulamentul propriu de organizare şi funcţionare şi de pe act - dovada sediului. 12. Data .......................... ............................... (semnatura şi ştampila)
   +  Anexa 4
      la regulament
                                       CERERE
            de înregistrare în Registrul sportiv a modificărilor actelor
                                   de constituire
  1. Persoana imputernicita să efectueze procedura: numele ................................................................. domiciliul ............................................................. 2. Asociaţii, fondatorii, membrii sau, după caz, persoanele juridice care constituie structura sportiva: numele/denumirea ....................................................... domiciliul/sediul ...................................................... 3. Denumirea structurii sportive: ........................................................................... 4. Sediul: judeţul ................................................................... localitatea ............................................................... adresa .................................................................... telefon/fax ............................................................... e-mail (URL) .............................................................. 5. Modificarea se referă la: ........................................................................... 6. Actul adiţional autentificat de ......... sub nr. ........ din ......... 7. Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care s-a autorizat modificarea actelor constitutive, în cazul structurilor sportive cu personalitate juridică: ........................................................................... 8. Temeiul juridic al cererii (în baza prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000): ........................................................................... 9. Ramurile de sport nou-înfiinţate sau desfiinţate: ...................... 10. Înscrisuri doveditoare: - copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de acordare a personalităţii juridice, în cazul structurilor sportive cu personalitate juridică; - contractul de societate, autentificat, în cazul structurilor sportive fără personalitate juridică; - copie legalizată de pe Certificatul de înregistrare a structurilor sportive persoane juridice fără scop patrimonial în Registrul naţional; - copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul comerţului, în cazul structurilor sportive societăţi comerciale sportive pe acţiuni; - copii de pe actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale în baza căruia funcţionează, inclusiv de pe regulamentul propriu de organizare şi funcţionare şi de pe act - dovada sediului; - dovada patrimoniului. 11. Data ...................... ............................... (semnatura şi ştampila)
   +  Anexa 5
      la regulament
                                       CERERE
                 de acordare a avizului şi autorizării funcţionarii
                               structurilor sportive
  1. Persoana imputernicita să efectueze procedura: numele ................................................................. domiciliul ............................................................. 2. Asociaţii, fondatorii sau, după caz, persoanele juridice care constituie structura sportiva: numele/denumirea ....................................................... domiciliul/sediul ...................................................... 3. Denumirea structurii sportive: ........................................................................... 4. Sediul: judeţul ................................................................ localitatea ............................................................ adresa ................................................................. telefon/fax ............................................................ e-mail (URL) ........................................................... 5. Patrimoniul iniţial/capitalul social iniţial/aportul asociaţilor: ........................................................................... 6. Actele de constituire autentificate de ...... sub nr. ... din .... 7. Temeiul juridic al cererii (în baza prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000): ........................................................................... 8. Ramurile de sport practicate: .......................................... 9. Înscrisuri doveditoare: - copii legalizate de pe actele de constituire, în cazul structurilor sportive cu personalitate juridică; - contractul de societate, autentificat, în cazul structurilor sportive fără personalitate juridică; - copii de pe actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale în baza căruia funcţionează, inclusiv de pe regulamentul propriu de organizare şi funcţionare şi de pe act - dovada sediului; - dovada patrimoniului. 10. Data ...................... ............................... (semnatura şi ştampila)
   +  Anexa 6-------la regulament-------------CEREREpentru acordarea rentei viagereSubsemnatul/Subsemnata ..........................., nnăscut/născută la data de ........... în localitatea .............., domiciliat/domiciliata în ........., str. ......... nr. ......., bl. ......, sc. ...., ap. ...., judeţul (sectorul) ......, telefon ....., având cetăţenia română, act de identitate .... seria ... nr. ....., pasaport seria .... nr. ..... (pentru persoanele stabilite în străinătate care deţin cetăţenia română), solicit sa aprobaţi plata rentei viagere cuvenite în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 pentru rezultatele obţinute în activitatea sportiva, astfel:- medalie de ............. la Jocurile Olimpice/Campionatele Mondiale/Campionatele Europene de la ..........................., din anul ......, în proba olimpica de ..............................;- medalie de ................ la Jocurile Olimpice/Campionatele Mondiale/Campionatele Europene de la ............................, din anul ........, în proba olimpica de ......................;- medalie de ................. la Jocurile Olimpice/Campionatele Mondiale/Campionatele Europene de la .........................., din anul ........, în proba olimpica de .............................. .Mentionez ca m-am retras din activitatea sportiva competitionala oficială în anul ..... .Solicit ca plata drepturilor ce mi se cuvin să se efectueze: în numerar/prin mandat poştal la adresa sus-menţionată/prin virament în contul curent personal nr.*) .................... deschis la Banca ....................... .Ma oblig ca în cazul reveniri activitatea competitionala sa aduc la cunoştinţa acest fapt Ministerului Tineretului şi Sportului, în scris, în termen de cel mult 7 zile de la reluarea activităţii.Ma oblig ca în cazul renunţării sau retragerii cetateniei române sa aduc la cunoştinţa acest fapt Ministerului Tineretului şi Sportului, în scris, în termen de 7 zile de la aceasta.Anexez copie xerox de pe actul de identitate (pasaport/buletin de identitate/certificat de naştere) prin care dovedesc calitatea de cetăţean român.          ................ ..........       (localitatea, data) (semnatura)Domnului ministru al tineretului şi sportului--------- Notă *) Se bareaza situaţiile care nu corespund.--------------