ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 11 ianuarie 2001 - (*actualizată*)privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor(actualizată până la data de 11 aprilie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 11 aprilie 2003, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 574 din 22 octombrie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 28 februarie 2002 respinsă de LEGEA nr. 604 din 6 noiembrie 2002; LEGEA nr. 199 din 16 aprilie 2002; LEGEA nr. 630 din 27 noiembrie 2002.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.--------------Titlul ordonanţei a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 28 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2002.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 28 februarie 2002 a fost respinsă de LEGEA nr. 604 din 6 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 18 noiembrie 2002.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor.-------------Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 574 din 22 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 30 octombrie 2001.Art. 1 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 28 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2002.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 28 februarie 2002 a fost respinsă de LEGEA nr. 604 din 6 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 18 noiembrie 2002.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Culturii şi Cultelor asigura elaborarea şi aplicarea strategiei în domeniile culturii şi artei, cultelor şi cinematografiei. (2) Strategia în domeniul audiovizualului este elaborata de Ministerul Culturii şi Cultelor, în cooperare cu Consiliul Naţional al Audiovizualului, şi este aplicată de Consiliul Naţional al Audiovizualului.-------------Art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 574 din 22 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 30 octombrie 2001.Art. 2 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 28 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2002.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 28 februarie 2002 a fost respinsă de LEGEA nr. 604 din 6 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 18 noiembrie 2002.Art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 199 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 18 noiembrie 2002.  +  Articolul 3 (1) Ministrul culturii şi cultelor asigura coordonarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, care este în subordinea Guvernului şi este condus de un director general numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului culturii şi cultelor. (2) Cheltuielile curente şi de capital ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se finanţează din alocaţii acordate de la bugetul de stat. (3) Organizarea şi funcţionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se aproba prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa Ministerului Culturii şi Cultelor.--------------Art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 574 din 22 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 30 octombrie 2001.  +  Articolul 4Abrogat.--------------Alin. (1) şi (4) ale art. 4 au fost modificate de LEGEA nr. 574 din 22 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 30 octombrie 2001.Art. 4 a fost abrogat de LEGEA nr. 630 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 9 decembrie 2002.  +  Articolul 5Abrogat.--------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 574 din 22 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 30 octombrie 2001.Art. 5 a fost abrogat de LEGEA nr. 630 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 9 decembrie 2002.  +  Articolul 6Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei se înlocuieşte cu Colegiul consultativ al Centrului Naţional al Cinematografiei, ale cărui atribuţii şi mod de organizare şi funcţionare se stabilesc prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.  +  Articolul 7Inspectoratele pentru cultura şi culte judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, se reorganizează în direcţii judeţene pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, prin comasare cu oficiile judeţene pentru patrimoniul cultural naţional.-------------Art. 7 a fost modificat de LEGEA nr. 574 din 22 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 30 octombrie 2001.  +  Articolul 8 (1) Membrii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor, Comisiei Naţionale de Arheologie, ai Consiliului Fondului Cultural Naţional, Colegiului consultativ al Centrului Naţional al Cinematografiei, precum şi ai altor comisii de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor au calitatea de colaborator şi îşi pot desfăşura activitatea prin încheierea unor convenţii civile, în condiţiile legii. (2) Convenţiile civile prevăzute la alin. (1) se încheie pe durata pentru care membrii sunt numiţi în comisiile de specialitate, dar nu mai mult de un an, cu posibilitatea prelungirii acestora. (3) Indemnizaţia lunară cuvenită fiecărui membru al comisiilor de specialitate, indiferent de numărul şedinţelor, nu poate depăşi 12% din indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de secretar de stat. (4) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1), care îşi desfăşoară activitatea în alte localităţi decât cea de domiciliu, beneficiază, de asemenea, de decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, în condiţiile stabilite pentru salariaţii instituţiilor publice.-------------Alin. (1), (2) şi (4) ale art. 8 au fost modificate de LEGEA nr. 574 din 22 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 30 octombrie 2001.  +  Articolul 9Abrogat.-------------Art. 9 a fost abrogat de LEGEA nr. 574 din 22 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 30 octombrie 2001.  +  Articolul 10Art. 2, 3, 7, 8, 9 şi 10 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 67/1997*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 12 alin. (2), (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice se abroga.-------------Art. 10 a fost modificat de LEGEA nr. 574 din 22 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 30 octombrie 2001.-------------*) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 67/1997 a fost abrogată de LEGEA nr. 630 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 9 decembrie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian Sarbu---------