NORMĂ nr. N3.13 din 10 decembrie 2021"Garanții EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19" (NI-GAR-14-IV/0)
EMITENT
 • COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANȚĂRI, GARANȚII ȘI ASIGURĂRI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 14 ianuarie 2022  Notă
  Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 531 din 10 decembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 ianuarie 2022.
  Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu:– Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările și completările ulterioare; – Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului, cu modificările și completările ulterioare;– Comunicarea Comisiei Europene referitoare la Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, subcapitolul 3.2 „Ajutor sub forma de garanții la credite“;– Decizia Comisiei Europene C(2020) 4565 din 1.07.2020 privind schema-cadru de ajutor de stat acordat sub formă de credite cu dobândă subvenționată și garanții la credite, în contextul pandemiei COVID-19, și deciziile ulterioare de prelungire a schemei.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1În baza prevederilor Schemei-cadru de ajutor de stat acordat sub formă de credite cu dobândă subvenționată și garanții la credite, în contextul pandemiei de COVID-19, prezenta normă instituie o schemă de garantare cu componentă de ajutor de stat (Schema), care are ca obiectiv deblocarea accesului la finanțare al companiilor care se confruntă cu un deficit de lichidități generat de pandemia de COVID-19, în vederea asigurării continuității în desfășurarea activității acestora.  +  Articolul 2În cadrul Schemei, EximBank acordă beneficiarilor, în numele și în contul statului, ajutor de stat sub formă de garanții, care acoperă în proporție de maximum 90% creditele acordate de către instituții de credit pentru realizarea investițiilor și/sau pentru susținerea activității curente.  +  Articolul 3Acordarea ajutoarelor de stat sub formă de garanții la credite se face cu respectarea criteriilor de eligibilitate aplicabile beneficiarilor și a condițiilor de acordare a garanțiilor prevăzute în Schemă.  +  Capitolul II Definiții  +  Articolul 4În sensul prezentei norme, următorii termeni se definesc astfel:a) ajutor de stat sub formă de garanții la credite - ajutor de stat acordat în baza prevederilor Comunicării Comisiei Europene referitoare la Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19;b) întreprinderi mici și mijlocii (IMM) - acele întreprinderi care au mai puțin de 250 de angajați și care au fie o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește echivalentul în lei a 50 milioane euro, fie active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro. Calculul cifrei de afaceri și al numărului de salariați se face ținând cont de statutul întreprinderii, respectiv întreprindere autonomă, legată sau parteneră, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;c) întreprinderi mari - întreprinderi care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare; d) întreprinderi în dificultate - în conformitate cu art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651 din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, o întreprindere este considerată în dificultate în următoarele situații: (i) în cazul unei societăți cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de mai puțin de trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, o IMM aflată la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de evaluare efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE(4), iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;(ii) în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât o IMM care există de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, așa cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei prevederi, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății“ se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;(v) în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii doi ani:1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și 2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;e) bancă finanțatoare - instituție de credit care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:(i) își desfășoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;(ii) acordă credite cu respectarea prevederilor reglementărilor sale interne aplicabile, a celor privind cunoașterea clientelei, precum și a celor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.În cazul operațiunilor de sindicalizare bancară, prin bancă finanțatoare se va înțelege fie toate băncile finanțatoare participante, fie oricare dintre acestea în calitate de agent de garantare, în numele și pe seama celorlalte bănci finanțatoare;f) credit - facilitate cash, non-revolving, acordată de banca finanțatoare sub forma unui credit de investiții sau a unui credit pentru capital de lucru; în noțiunea de credit nu se includ plafoanele de facilități (plafon de scrisori de garanție bancară, plafon multiprodus, alte tipuri de plafoane); prin credit se va înțelege și facilitatea cash acordată unui beneficiar de un consorțiu/asociere de mai multe bănci finanțatoare;g) EximBank NCS - Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în numele și în contul statului;h) garanție - angajament irevocabil, necondiționat, direct și expres, materializat într-o scrisoare de garanție, conform căruia EximBank NCS se angajează să plătească băncii finanțatoare o parte din pierderea suportată ca urmare a producerii riscului de credit;i) beneficiar - persoană juridică pentru care o bancă finanțatoare a aprobat acordarea unui credit cu garanția EximBank NCS și care îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute de Schemă;j) convenție de garantare - contractul încheiat între EximBank NCS, banca finanțatoare și beneficiar, care stabilește termenii și condițiile de acordare și derulare a garanției;k) procent garantat - partea din credit (principal) care este acoperită de garanție, exprimată în valoare procentuală;l) valoarea garanției - valoarea menționată în scrisoarea de garanție, al cărei nivel este determinat prin aplicarea procentului garantat la valoarea creditului (principal). Dobânzile curente sau restante, comisioanele și spezele bancare aferente creditului, precum și costurile aferente garanției nu sunt incluse în valoarea garanției;m) prima de garantare - costul garanției, suportat de către beneficiar;n) dosar de garantare - cererea de garantare și documentația necesară realizării analizei de către EximBank NCS; o) risc de credit - riscul de pierdere datorat neîndeplinirii de către beneficiar a obligațiilor contractuale față de Banca finanțatoare, concretizat în trecerea integrală a creditului la restanță;p) valoarea de executare a garanției - suma ce urmează a fi plătită de către EximBank NCS băncii finanțatoare în cazul producerii riscului de credit, determinată prin aplicarea procentului garantat la soldul creditului (principalului) restant;q) valoarea netă a sumelor recuperate - sume recuperate fie de banca finanțatoare, fie de EximBank NCS, prin executarea silită a garanțiilor creditului, din care se deduc cheltuielile ocazionate de recuperarea creanței.  +  Capitolul III Bugetul și durata Schemei  +  Articolul 5Sursa de finanțare a măsurilor instituite în baza Schemei este reprezentată de fondurile puse la dispoziție de către Ministerul Finanțelor în condițiile legii și administrate de EximBank NCS.  +  Articolul 6Bugetul Schemei are un cuantum de 2 miliarde lei (aproximativ 400 milioane euro) care va permite constituirea unui portofoliu de garanții la credite estimat la 6,5 miliarde lei (aproximativ 1,5 miliarde euro), fiind destinat unui număr estimat de 325 de beneficiari.  +  Articolul 7În baza Schemei, EximBank NCS acordă garanții beneficiarilor pentru care banca finanțatoare depune dosarul de garantare până cel târziu la data de 30.04.2022, iar acordarea garanțiilor (semnarea convențiilor de garantare) se face până cel târziu la data de 30.06.2022.  +  Articolul 8Acordarea de garanții în cadrul Schemei se face în limita bugetului alocat, pe principiul „primul venit, primul servit“, unde prin „servit“ se înțelege încadrarea în disponibilul de buget, conform cap. VII.1 secțiunea 1.  +  Capitolul IV Beneficiari și criterii de eligibilitate  +  Articolul 9(1) În baza Schemei, pot accesa garanții de stat beneficiarii care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, din toate sectoarele de activitate, cu următoarele excepții:a) industria jocurilor de noroc și pariurilor;b) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;c) activități de investigare și protecție;d) tranzacții imobiliare (construirea/achiziționarea de bunuri imobile în scopul vânzării/închirierii);e) intermediere financiară și asigurări, conform Listei activităților neeligibile pentru acordarea garanțiilor EximBank NCS în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.(2) Nu sunt eligibili în cadrul Schemei beneficiarii care au ca activitate principală (cod CAEN principal) una dintre activitățile neeligibile menționate în anexa la prezenta normă, indiferent de activitatea finanțată.  +  Articolul 10În cadrul Schemei, garanțiile se acordă beneficiarilor care, la data depunerii de către banca finanțatoare a dosarului de garantare, îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt persoane juridice de drept privat, organizate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; b) se încadrează în categoria IMM și au cifra de afaceri peste 20 milioane lei^1 în anul 2019 sau se încadrează în categoria întreprinderilor mari;^1 Conform situației financiare anuale depuse la administrația financiară.c) nu se aflau în dificultate la data de 31.12.2019, așa cum această noțiune este definită în cap. II „Definiții“;d) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;e) nu se află în procedură de executare silită, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială și nu fac obiectul niciunei cereri adresate instanțelor judecătorești competente de deschidere a procedurii de concordat preventiv sau de insolvență, la inițiativa acestora ori la solicitarea vreunui terț creditor;f) nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului; în situația existenței unor sume restante, se poate accepta:(i) ca beneficiarul să prezinte până cel târziu la data semnării convenției de garantare documente din care să reiasă că și-a achitat sau a reglementat respectivele restanțe, prin reglementare înțelegându-se modalitatea rezultată din lege prin care s-a convenit asupra modului de plată a sumelor restante datorate bugetului general consolidat; sau(ii) achitarea sumelor restante din creditul pentru capital de lucru garantat în baza Schemei, cu ocazia primei trageri din credit;g) nu figurează cu incidente majore cu cecuri și bilete la ordin în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți (CIP) începând cu data de 1.12.2019; criteriul se consideră îndeplinit dacă incidentele au apărut după data declarării stării de urgență pe teritoriul României (16.03.2020) și s-au datorat dificultăților generate de pandemia de COVID-19, conform declarației pe propria răspundere a beneficiarului;h) prezintă serviciul datoriei de tip A, B sau C, începând cu 1.12.2019, conform consultării Centralei Riscurilor de Credit (CRC); în cazul în care serviciul datoriei este diferit de A, B sau C, criteriul se consideră îndeplinit dacă sumele restante au apărut după data declarării stării de urgență pe teritoriul României (16.03.2020) și s-au datorat dificultăților generate de pandemia de COVID-19, conform declarației pe propria răspundere a beneficiarului;i) nu se află în litigiu cu EximBank;j) nu se află în litigiu^2 cu Ministerul Finanțelor, inclusiv cu Agenția Națională de Administrare Fiscală.^2 Criteriul de eligibilitate privind litigiile cu Ministerul Finanțelor/Agenția Națională de Administrare Fiscală are în vedere litigiile înregistrate pe rolul instanțelor de judecată și se referă la entitățile împotriva cărora Ministerul Finanțelor/Agenția Națională de Administrare Fiscală a inițiat în instanță un litigiu de orice natură, indiferent de faza procesuală a litigiului la data depunerii dosarului de garantare.  +  Capitolul V Condiții de acordare a garanțiilor în cadrul Schemei  +  Secţiunea 1 Caracteristici ale garanției EximBank NCS  +  Articolul 11Garanțiile se acordă beneficiarilor pentru:a) credite noi;b) credite în derulare, pentru suplimentarea garanțiilor colaterale existente, în scopul menținerii/majorării finanțărilor la un nivel care să permită beneficiarilor continuarea activității.  +  Articolul 12(1) Garanția acoperă:a) maximum 90% din valoarea creditului (principal), în cazul creditelor noi;b) maximum 50% din valoarea creditului (principal), în cazul creditelor în derulare. (2) Valoarea garanției se reduce prorata pe măsura rambursării de către beneficiar a creditului, în baza informațiilor referitoare la soldul creditului garantat, transmise lunar de către banca finanțatoare.  +  Articolul 13(1) Durata garanției este egală cu durata Creditului garantat și nu poate depăși 6 ani.(2) Garanția se acordă în moneda creditului.  +  Secţiunea a 2-a Caracteristici ale creditului garantat  +  Articolul 14În cadrul Schemei, EximBank NCS acordă garanții la credite pentru investiții sau pentru capital de lucru.  +  Articolul 15Sunt eligibile pentru finanțare:a) în cazul creditelor de investiții - cheltuieli de investiții, constând în:– achiziția de echipamente și lucrări de construcții-montaj aferente acestora (noi capacități de producție, precum și dezvoltarea, modernizarea și/sau retehnologizarea celor existente etc.);– terenuri și construcții destinate folosinței împrumutatului (achiziția și construirea de clădiri, unități de producție/servicii, dezvoltarea și modernizarea construcțiilor existente, achiziția de terenuri în scopul realizării proiectului de investiții etc.);– imobilizări necorporale (licențe, brevete, programe informatice, documentații etc.);– cheltuieli de consultanță și cheltuieli aferente întocmirii documentațiilor;– alte cheltuieli legate de implementarea proiectului de investiții, inclusiv TVA;b) în cazul creditelor pentru capital de lucru - cheltuieli aferente activității curente, constând în: – cheltuieli aferente unor contracte comerciale/comenzi (de exemplu, achiziționarea de materii prime, materiale, mărfuri, cheltuieli cu salarii și asimilate, cheltuieli cu utilități/chirii etc.); – cheltuieli generale aferente activității curente (inclusiv plata datoriilor restante la bugetul de stat).  +  Articolul 16(1) Creditele nu pot avea ca obiect refinanțarea altor credite sau retrofinanțarea unor cheltuieli deja efectuate de beneficiari.(2) Creditele nu pot fi utilizate pentru plata de dividende sau pentru rambursări de împrumuturi acordate de asociați/acționari.  +  Articolul 17(1) Garanțiile pentru credite în derulare se acordă pentru suplimentarea garanțiilor colaterale existente doar în cazurile în care: (i) la solicitarea beneficiarului, banca finanțatoare modifică condițiile inițiale de acordare a creditului (majorarea valorii, prelungirea maturității etc.) sau (ii) deprecierea colateralelor existente determină banca finanțatoare să revizuiască condițiile de acordare a creditului.(2) În ambele situații prevăzute la alin. (1), suplimentar condițiilor de acordare aplicabile creditelor noi, garanțiile pentru credite în derulare se acordă cu condiția ca: a) creditul pentru care se solicită garanția să nu fie neperformant (să nu aibă serviciul datoriei mai mare de 30 de zile);b) conform ultimei aprobări, creditul garantat să fi avut un grad de acoperire cu garanții de minimum 100%, stabilit conform normelor de creditare ale băncii finanțatoare;c) banca finanțatoare să mențină sau să îmbunătățească pentru beneficiar condițiile de acordare a creditului (respectiv să nu reducă valoarea creditului și/sau să nu majoreze costurile acestuia);d) banca finanțatoare să mențină celelalte garanții colaterale constituite deja la credit; se poate accepta înlocuirea acestora doar cu colaterale echivalente ca tip, valoare și lichiditate;e) în cazul în care valoarea creditului nu se majorează, valoarea garanției să acopere doar deprecierea aferentă garanțiilor colaterale existente; f) dosarul de garantare să fie transmis EximBank NCS cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data scadenței finale a creditului.  +  Articolul 18(1) Valoarea maximă a unui credit nu poate depăși:a) dublul valorii anuale a cheltuielilor cu salariile ale beneficiarului din anul 2019 (incluzând contribuțiile sociale și costurile cu personalul care lucrează la punctele de lucru ale societății, dar este oficial pe statul de plată al subcontractanților) sau din ultimul an disponibil. În cazul societăților înființate după 1.01.2019, valoarea maximă a creditului nu va depăși valoarea anuală estimată a cheltuielilor salariale pentru primii doi ani de activitate; saub) 25% din totalul cifrei de afaceri a beneficiarului din anul 2019; sauc) necesarul de lichidități estimat de beneficiar pe o perioadă de 18 luni (în cazul IMM), respectiv de 12 luni (în cazul întreprinderilor mari).(2) Estimarea prevăzută la alin. (1) lit. c) poate include costuri legate atât de investiții, cât și de capital de lucru, pe baza declarației pe propria răspundere a beneficiarului referitoare la nevoile de lichiditate.(3) Opțiunea prevăzută la alin. (1) lit. c) are caracter de excepție și va fi utilizată doar în situația beneficiarilor pentru care, în funcție de domeniul de activitate sau de natura activității lor, valoarea maximă determinată conform alin. (1) lit. a) și b) va fi insuficientă pentru acoperirea necesarului de lichidități. Această opțiune este disponibilă în special:(i) în cazul întreprinderilor cu o dezvoltare rapidă, dar care au avut un nivel scăzut al cifrei de afaceri sau cheltuieli cu salariile mai puțin relevante în 2019 și care își propun implementarea unor proiecte de dimensiuni mari, care urmăresc acoperirea unor necesități ale pieței în sectoare specifice precum sănătate, educație sau industrie alimentară^3; sau^3 Enumerare cu titlu de exemplu, nefiind limitativă.(ii) în cazul întreprinderilor din domeniul turismului sau transporturilor^4, care se confruntă cu necesități crescute de lichiditate pentru implementarea proiectelor de investiții, pe o perioadă scurtă de timp, destinate adaptării la noile standarde de funcționare ale activității curente, cum ar fi: infrastructură de protecție, echipamente suplimentare de protecție, investiții suplimentare necesare conformării la noile reguli privind distanțarea socială etc.^4 Enumerare cu titlu de exemplu, nefiind limitativă.(4) În cazul creditelor în valută, pentru verificarea încadrării valorii Creditului în valorile maxime menționate la prezentul articol, transformarea în lei se realizează utilizând cursul mediu anual valută/RON comunicat de Banca Națională a României pentru anul 2019.  +  Articolul 19Durata maximă a creditului (care include perioada de grație la plata ratelor de credit, acolo unde este cazul) este de:a) 6 ani, în cazul creditelor de investiții;b) 4 ani, în cazul creditelor pentru capital de lucru.  +  Articolul 20(1) Perioada de grație aferentă unui credit poate fi de maximum 24 de luni, dar nu va depăși jumătate din perioada de creditare stabilită de către banca finanțatoare.(2) În cazul creditelor în derulare, dacă aprobarea băncii finanțatoare prevede o nouă perioadă de grație, această perioadă de grație acordată nu va depăși jumătatea perioadei rămase de creditare/noii perioade de creditare, în cazul modificării scadenței finale a creditului.(3) Pe durata perioadei de rambursare, creditele se vor rambursa în rate/anuități egale, lunare sau trimestriale, conform graficului de rambursare.  +  Articolul 21(1) Utilizările din credite se pot efectua numai cu respectarea destinației aprobate a creditului.(2) În cazul creditelor de investiții, precum și în cazul creditelor pentru capital de lucru, atunci când beneficiarul desfășoară și activități neeligibile, cu pondere de peste 10% în cifra de afaceri, utilizările din credite se pot efectua în baza documentelor justificative prezentate băncii finanțatoare de către beneficiar.  +  Articolul 22Creditele trebuie să fie acoperite cu garanții, conform normelor de creditare ale băncii finanțatoare, dar nu mai puțin de 100%, reprezentate de:a) în cazul creditelor noi:– garanții constituite de beneficiar de minimum 10%;– garanția EximBank NCS de maximum 90%;b) în cazul creditelor în derulare:– garanții constituite de beneficiar de minimum 50%;– garanția EximBank NCS de maximum 50%.  +  Articolul 23(1) În mixul de garanții se acceptă numai ipoteci de prim rang. (2) Ipotecile de rang subsecvent se pot accepta numai dacă:– toate rangurile deja înscrise sunt constituite pentru produse acordate/garantate de EximBank NCS; sau– nu au fost luate în calcul cu valoare la determinarea gradului de acoperire cu garanții a creditului.(3) Prin convenția de garantare, beneficiarul și banca finanțatoare își asumă obligația de a constitui garanțiile la credit și în favoarea EximBank NCS, în calitate de cocreditor cu rang egal, proporțional cu procentul garantat.  +  Articolul 24(1) Mixul de garanții colaterale constituite la credit trebuie să includă cel puțin următoarele tipuri de garanții:a) ipotecă mobiliară pe toate conturile curente deschise de beneficiar la banca finanțatoare (ipoteca poate fi constituită și cu rang subsecvent);b) în cazul creditelor de investiții, ipotecă mobiliară și/sau imobiliară cu rang I asupra bunurilor achiziționate din credit (ipoteca poate fi constituită cu sau fără valoare). (2) Banca finanțatoare are obligația de a solicita beneficiarului prezentarea unei polițe de asigurare pentru toate riscurile, în cazul tuturor bunurilor mobile și imobile acceptate în garanție cu valoare, ce se pretează a fi asigurate, precum și cesionarea în favoarea băncii finanțatoare și EximBank NCS, proporțional cu procentul de garantare, a drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate.  +  Articolul 25(1) În cazul creditelor de investiții, contribuția proprie a beneficiarului și creditul acordat vor acoperi integral valoarea proiectului de investiții.(2) Sunt asimilate contribuției proprii: a) resursele financiare proprii ale beneficiarului; b) activele fixe deja achiziționate de beneficiar în cadrul proiectului de investiții, avansuri sau alte plăți efectuate de beneficiar în cadrul proiectului. (3) Contribuția proprie a beneficiarului nu poate fi mai mică de 10% din valoarea totală a proiectului de investiții și va fi utilizată integral înainte de prima tragere din credit.  +  Articolul 26EximBank NCS poate acorda unui beneficiar, în baza Schemei, garanții pentru unul sau mai multe credite, cu condiția ca valoarea cumulată a acestora să se încadreze în limitele menționate la art. 18.  +  Articolul 27(1) Garanțiile în baza Schemei nu pot fi emise pentru credite în numele și în contul statului acordate de EximBank NCS sau de alte instituții. (2) Ajutorul de stat sub formă de garanții acordat în baza Schemei poate fi cumulat, pentru aceleași costuri eligibile, cu ajutorul acordat în baza regulamentelor de minimis, regulamentelor privind exceptările în bloc, precum și cu alte forme de finanțare comunitare, cu condiția respectării regulilor de cumul și a intensităților maxime admise prevăzute în reglementările relevante aplicabile.  +  Articolul 28Un beneficiar poate accesa mai multe măsuri de ajutor de stat (credite sau garanții), adoptate în baza prevederilor subcapitolelor 3.2 și 3.3 din Comunicarea Comisiei Europene referitoare la Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, cu condiția ca valoarea totală a creditelor acordate/garantate să nu depășească pragurile menționate la art. 18.  +  Articolul 29Garanțiile în baza Schemei se acordă cu respectarea prevederilor Recomandării Comisiei C(2020) 4885 F din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante.  +  Capitolul VI Prima de garantare  +  Articolul 30Pentru garanțiile acordate în cadrul Schemei, beneficiarii datorează EximBank NCS o primă de garantare, al cărei nivel este stabilit progresiv, în funcție de tipul beneficiarului, durata creditului garantat și de procentul garantat (PG):
  %
  Anul 1Anii 2 și 3Anii 4, 5 și 6
  IMM
  75% < PG ≤ 90%0,250,501
  50% < PG ≤ 75%0,200,400,80
  PG ≤ 50%0,150,300,60
  Întreprinderi mari
  75% < PG ≤ 90%0,5012
  50% < PG ≤75%0,400,701,7
  PG ≤ 50%0,300,601,2
   +  Articolul 31Modalitatea de calcul și cea de plată a primei de garantare sunt prevăzute în cadrul convenției de garantare. Prima se calculează și se plătește după cum urmează: a) pentru primul an de garantare, valoarea primei de garantare se calculează prin aplicarea procentului de primă corespunzător primului an la valoarea garanției și se plătește la data semnării convenției de garantare;b) pentru anii următori de garantare, prima de garantare se calculează prin aplicarea procentului de primă corespunzător anului respectiv la soldul garanției de la fiecare aniversare și se plătește în primele 15 zile calendaristice ale anului următor de garantare; în cazul fracțiilor de an, calculul se face raportat la numărul efectiv de zile de garantare.  +  Articolul 32Pentru orice garanție acordată în baza Schemei, neplata primei de garantare la termenele și în condițiile stabilite în convenția de garantare atrage expirarea automată și în totalitate a garanției.
   +  Capitolul VII Documentația, analiza și aprobarea garanțiilor  +  Secţiunea 1 Documentația și înregistrarea solicitării de garantare  +  Articolul 33(1) Accesarea unei garanții în cadrul Schemei se face prin intermediul site-ului băncii, la adresa www.eximbank.ro, prin transmiterea de către beneficiar/banca finanțatoare, pe adresa de e-mail suport.companii@eximbank.ro menționată pe site, a unui mesaj privind intenția de accesare a garanției. Ca urmare a acestei solicitări, EximBank NCS pune la dispoziția potențialilor beneficiari și băncilor finanțatoare documentația aferentă unei solicitări de garantare (dosarul de garantare) prin intermediul unei platforme online dedicate.(2) Dosarul de garantare cuprinde cererea de garantare și documentația necesară analizei solicitării.(3) Dosarul de garantare se întocmește și se transmite EximBank NCS de către banca finanțatoare.  +  Articolul 34Dosarul de garantare complet va fi transmis EximBank NCS de către banca finanțatoare scanat, prin intermediul platformei online. Data și ora depunerii vor fi cele la care a fost finalizată încărcarea completă a dosarului de garantare pe platforma EximBank NCS.  +  Articolul 35(1) EximBank NCS va înregistra solicitările de garantare în Registrul de garanții ajutor de stat (RGS), în ordinea depunerii de către băncile finanțatoare a dosarelor de garantare complete.(2) Dosarul de garantare complet implică existența tuturor documentelor indicate prin lista de documente, în funcție de obiectul garanției, având forma și conținutul solicitat.  +  Articolul 36(1) Înregistrarea fiecărei solicitări în RGS asigură rezervarea resurselor aferente din bugetul Schemei. (2) EximBank NCS va urmări permanent încadrarea solicitărilor de garantare în disponibilul de fonduri al Schemei. Solicitările înregistrate după epuizarea bugetului Schemei vor fi procesate conform secțiunii a 2-a, în ordinea cronologică a înregistrării, doar în situația în care evoluția ulterioară a soldului disponibil al bugetului Schemei o va permite. (3) EximBank NCS va comunica epuizarea bugetului Schemei atât public, prin afișarea corespunzătoare pe site-ul www.eximbank.ro, cât și individual, prin e-mail, în termen de 2 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitărilor de garantare, beneficiarilor și băncilor finanțatoare aflați în situația descrisă la alin. (2).  +  Articolul 37În vederea respectării principiului Schemei - „primul venit, primul servit“ - EximBank NCS va menține rezervarea resurselor aferente din bugetul Schemei pentru toate solicitările de garanții înregistrate în ordinea cronologică în RGS până la soluționarea acestora în oricare din modalitățile descrise la secțiunea a 2-a sau până la împlinirea termenului indicat la art. 7.  +  Secţiunea a 2-a Analiza și aprobarea solicitărilor de garantare  +  Articolul 38În cadrul procesului de analiză a dosarelor de garantare primite, EximBank NCS:a) verifică dacă dosarul este complet, respectiv dacă forma și conținutul documentației din dosar respectă prevederile listei de documente și ale instrucțiunilor specifice referitoare la alcătuirea dosarului postate pe site-ul băncii la adresa www.eximbank.ro;b) verifică dacă dosarul este eligibil, respectiv dacă solicitarea îndeplinește criteriile de eligibilitate și condițiile de acordare a garanțiilor în cadrul Schemei, în raport cu prevederile prezentei norme; îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și a condițiilor de acordare a garanțiilor prevăzute în Schemă permite inițierea procesului de analiză a dosarului;c) analizează dosarele de garantare complete și eligibile, în raport cu prevederile reglementărilor interne specifice aplicabile în vederea formulării propunerii de aprobare/respingere a solicitării, conform art. 42 alin. (1); în funcție de caracteristicile fiecărei solicitări de garantare și în urma analizei riscurilor asociate tranzacției, EximBank NCS poate stabili condiții specifice de acordare a garanției.  +  Articolul 39(1) În cazul în care, în urma verificărilor prevăzute la art. 38 lit. a) și b), dosarul nu este complet și/sau eligibil, EximBank NCS, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării, comunică beneficiarului și băncii finanțatoare:(i) necesitatea completării dosarului de garantare, în condițiile reluării procedurii de depunere și înregistrare a documentației prevăzute la cap. VII secțiunea 1; sau (ii) faptul că solicitarea nu este eligibilă, împreună cu motivația aferentă.(2) Dosarele de garantare care nu sunt complete și/sau eligibile se elimină din RGS.  +  Articolul 40(1) Pe parcursul procesului de analiză, EximBank NCS poate solicita beneficiarului și/sau băncii finanțatoare informații suplimentare în situația în care elementele cuprinse în dosarul de garantare nu sunt suficiente pentru evaluarea solicitării.(2) Perioada de completare a documentației menționate la alin. (1) suspendă perioada de analiză.  +  Articolul 41(1) Operațiunile de garantare realizate în baza prezentei norme se vor aproba după cum urmează:a) până la echivalentul a 50 milioane euro, aprobarea operațiunii se va face de către Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA);b) peste plafonul prevăzut la lit. a), CIFGA va supune operațiunea spre aprobare Guvernului.(2) În cazul în care operațiunea de garantare realizată în baza prezentei norme conduce la o expunere cumulată^5, pe același client sau grup de clienți peste echivalentul a 50 de milioane euro, CIFGA va supune operațiunea spre aprobare Guvernului.^5 În sensul prezentei norme, prin expunere cumulată se înțelege suma dintre expunerea rezultată din acordarea garanției în baza normei și expunerea existentă rezultată din alte operațiuni în derulare, desfășurate de EximBank NCS.  +  Articolul 42(1) În baza rezultatelor procesului de analiză, EximBank NCS propune Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA)/Guvernului României aprobarea/respingerea solicitării de garantare. (2) EximBank NCS comunică beneficiarului și băncii finanțatoare aprobarea/respingerea solicitării de garantare în termen de maximum două zile lucrătoare de la data primirii hotărârii.  +  Capitolul VIII Derularea garanțiilor în cadrul Schemei  +  Articolul 43(1) Condițiile aprobate de acordare și derulare a garanțiilor sunt reflectate în convenția de garantare. (2) În baza convenției încheiate, EximBank NCS va emite o scrisoare de garanție în favoarea băncii finanțatoare.  +  Articolul 44(1) Administrarea și monitorizarea garanțiilor emise se realizează de către EximBank NCS pe baza informațiilor referitoare la creditul garantat, transmise lunar de către banca finanțatoare. (2) Administrarea efectivă a riscului de credit aferent creditului garantat este responsabilitatea exclusivă a băncii finanțatoare.  +  Articolul 45(1) Banca finanțatoare are obligația menținerii garanțiilor colaterale constituite la credit, sens în care nu va elibera nicio componentă a mixului de garanții aprobat de EximBank NCS.(2) Orice modificare realizată de banca finanțatoare privind contractul de credit, contractele accesorii și mixul de garanții se poate face doar cu acordul prealabil al EximBank NCS, prin transmiterea unei cereri și a documentației necesare analizei solicitării, conform prevederilor convenției de garantare.  +  Articolul 46(1) Pentru parcursul perioadei de garantare, graficul de rambursare aferent creditelor garantate în baza Schemei nu poate fi modificat, cu excepția situației în care modificarea intervine ca urmare a diminuării valorii creditului, caz în care:a) toate ratele de credit se diminuează cu o sumă egală, fără modificarea perioadei de creditare; saub) ratele de credit de la finalul perioadei de creditare se rambursează, cu reducerea corespunzătoare a perioadei de creditare și menținerea la același nivel a ratelor de credit rămase de rambursat. (2) Pentru garanțiile acordate în baza Schemei, beneficiarul și/sau banca finanțatoare nu pot/poate solicita modificări de condiții inițiale care conduc la majorarea valorii garanției/procentului garantat și/sau la prelungirea perioadei de garantare.  +  Capitolul IX Executarea garanțiilor în cadrul Schemei  +  Articolul 47(1) Banca finanțatoare are dreptul de a solicita plata garanției dacă riscul de credit s-a produs în cadrul perioadei de garantare. (2) În acest sens, banca finanțatoare va transmite EximBank NCS o notificare privind trecerea integrală a creditului la restanță, menționând valoarea creditului restant (principalul) și data trecerii la restanță, în condițiile prevăzute în scrisoarea de garanție.  +  Articolul 48Banca finanțatoare poate transmite EximBank NCS cererea de executare, însoțită de documentația necesară analizei solicitării de executare, menționată în scrisoarea de garanție, oricând după producerea riscului de credit, dar nu mai târziu de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării perioadei de garantare.  +  Articolul 49(1) EximBank NCS va efectua plata în favoarea băncii finanțatoare numai dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) banca finanțatoare a transmis EximBank NCS notificarea producerii riscului de credit în condițiile prevăzut(e) în scrisoarea de garanție;b) cererea de executare este conformă;c) banca finanțatoare a menținut garanțiile aprobate la credit, sens în care nu a eliberat nicio componentă a mixului de garanții aprobat de EximBank NCS; d) orice modificare a contractului de credit, contractelor accesorii și a mixului de garanții s-a realizat cu acordul prealabil al EximBank NCS;e) banca finanțatoare a formulat în termen legal declarația de creanță în cazul insolvenței beneficiarului.(2) O cerere de executare se consideră conformă dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a) banca finanțatoare a transmis EximBank NCS cererea de executare completă în termenul și în condițiile prevăzute în scrisoarea de garanție; b) semnăturile care apar pe cererea de executare transmisă EximBank NCS aparțin persoanelor autorizate să reprezinte banca finanțatoare.  +  Articolul 50Plata garanției se face de către EximBank NCS în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii de executare și a documentației aferente complete.  +  Articolul 51(1) Banca finanțatoare este obligată să informeze EximBank NCS referitor la orice sumă recuperată din executarea garanțiilor creditului și/sau prin orice alte mijloace/proceduri, indiferent dacă recuperarea s-a produs înainte sau ulterior plății în executare a garanției EximBank NCS.(2) Banca finanțatoare va utiliza suma reprezentând valoarea de executare a garanției EximBank NCS pentru a acoperi soldul creditului (principalul).  +  Articolul 52(1) Banca finanțatoare și EximBank NCS suportă proporțional, corespunzător procentului de risc asumat de fiecare parte, pierderile survenite ca urmare a producerii riscului de credit.(2) Valoarea netă a oricărei sume recuperate fie de banca finanțatoare, fie de EximBank NCS din executarea garanțiilor creditului va fi împărțită între acestea proporțional cu participarea fiecăreia la risc.  +  Articolul 53(1) După plata valorii de executare a garanției, EximBank NCS va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondul statului, atât împotriva beneficiarului, cât și împotriva oricărei alte persoane asupra căreia acesta și-a transferat obligațiile. (2) Recuperarea prin executare silită se efectuează prin corpul executorilor fiscali al EximBank, conform dispozițiilor legale privind Codul de procedură fiscală și cadrului intern de reglementare privind recuperarea creanțelor administrate de EximBank NCS.  +  Capitolul X Monitorizarea Schemei. Raportări  +  Articolul 54EximBank NCS va păstra evidențe detaliate referitoare la toate garanțiile acordate în cadrul Schemei timp de 10 ani de la data acordării acestora. Aceste evidențe vor conține toate informațiile necesare pentru a stabili dacă au fost respectate condițiile de acordare a garanțiilor în cadrul Schemei și vor fi furnizate, la cerere, Comisiei Europene.  +  Articolul 55Beneficiarii garanțiilor acordate în baza Schemei trebuie să păstreze toate documentele aferente acestora, inclusiv documentele justificative aferente utilizării creditului garantat, timp de 10 ani, și sunt obligați să le pună la dispoziția EximBank NCS sau a Consiliului Concurenței ori de câte ori le sunt solicitate.  +  Articolul 56EximBank NCS, în calitate de furnizor de ajutor de stat, va transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.  +  Articolul 57(1) EximBank NCS monitorizează garanțiile acordate în cadrul Schemei pe întreaga perioadă de derulare a acestora, în conformitate cu prevederile prezentei norme și reglementările interne specifice.(2) În cazul în care beneficiarul nu a respectat condițiile de acordare a garanției prevăzute de schema de ajutor de stat și transpuse în contractul de credit și convenția de garantare, EximBank NCS are dreptul să recupereze ajutorul de stat acordat, la care se adaugă dobânda aferentă, stabilită conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Beneficiarul și băncile finanțatoare au obligația de a accepta și facilita controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul Schemei.  +  Articolul 58EximBank NCS va înregistra în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) Schema, convențiile de garantare și eventualele recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat.  +  Capitolul XI Dispoziții tranzitorii  +  Articolul 59Prevederile normei se aplică:a) dosarelor de garantare înregistrate în RGS ulterior intrării în vigoare a prezentei norme;b) dosarelor de garantare înregistrate în RGS până la data de 30.11.2021, pentru care nu s-au semnat documentele contractuale aferente acordării garanțiilor.  +  Capitolul XII Dispoziții finale  +  Articolul 60În scopul aplicării prezentei norme, EximBank NCS emite proceduri, care se supun aprobării CIFGA.  +  Articolul 61Ori de câte ori actele normative la care se face referire în prezenta normă vor fi modificate, completate sau abrogate, trimiterile respective se vor înțelege ca fiind făcute la forma modificată sau completată a actului normativ respectiv ori la actul normativ care a înlocuit actul abrogat.  +  ANEXĂla normă
  LISTA
  activităților neeligibile pentru acordarea garanțiilor EximBank NCS
  în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19
  Sector de activitateClasificare CAEN
  Activități de jocuri de noroc și pariuri
  Activități de jocuri de noroc și pariuri920
  Producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, cu referire, în principal, la următoarele coduri CAEN*:
  Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice1101
  Fabricarea produselor din tutun1200
  Fabricarea armamentului și muniției2540
  Fabricarea explozivilor2051
  Comerț cu ridicata al produselor din tutun4635
  Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate4726
  Activități de investigare și protecție
  Activități de protecție și gardă801
  Activități de servicii privind sistemele de securizare802
  Activități de investigații803
  Tranzacții imobiliare
  Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii681
  Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing682
  Activități imobiliare pe bază de comision sau contract683
  Dezvoltare (promovare) imobiliară411
  Intermediere financiară și asigurări
  Intermediere monetară641
  Activități ale holdingurilor642
  Fonduri mutuale și alte entități financiare similare643
  Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii649
  Activități de asigurări651
  Activități de reasigurare652
  Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)653
  Activități auxiliare intermedierilor financiare, cu excepția activităților de asigurări și fonduri de pensii661
  Activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii662
  Activități de administrare a fondurilor663
  Producție sau comercializare de substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, așa cum sunt acestea definite/reglementate de prevederile următoarelor acte normative:- Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;- Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, cu modificările și completările ulterioare.
  * Activitățile neeligibile menționate la art. 9 alin. (1) din normă nu vor face obiectul finanțării garantate, inclusiv dacă sunt identificate în cadrul altor activități decât cele având coduri CAEN din lista de mai sus.
  -----