ACORD din 27 noiembrie 1998de cooperare privind serviciile de căutare şi salvare pe mare între statele riverane Marii Negre*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 3 noiembrie 2000  Notă *) Traducere.Guvernul Republicii Bulgaria, Guvernul Georgiei, Guvernul României, Guvernul Federaţiei Ruse, Guvernul Republicii Turcia şi Guvernul Ucrainei, denumite în continuare părţi,având în vedere obiectivele şi prevederile relevante ale Convenţiei internaţionale privind căutarea şi salvarea pe mare din 1979,recunoscând ca un înalt nivel de cooperare între statele riverane Marii Negre este necesar pentru stabilirea unui plan de căutare şi salvare pe mare (SAR) în regiune, ca parte a planului internaţional,recunoscând, de asemenea, ca servicii aeronautice SAR sunt furnizate de părţi în conformitate cu Convenţia privind aviaţia civilă internationala din 1944,recunoscând necesitatea urgenta de a conveni acorduri bilaterale şi/sau multilaterale ori înţelegeri pentru prevederea şi coordonarea serviciilor SAR şi cooperarea dintre statele riverane Marii Negre, de a facilita conducerea eficienta a operaţiunilor SAR şi de a le aduce în atenţia Organizaţiei Maritime Internaţionale (O.M.I.),au convenit următoarele:Aplicare  +  Articolul 1Prezentul acord se aplică cooperării dintre părţi cu privire la serviciile maritime SAR în Marea Neagra.Autorităţile competente ale fiecărei părţi, cărora le revine aplicarea practica a acestui acord, sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentul acord. Părţile se vor informa reciproc dacă şi când intervine vreo modificare a autorităţilor competente respective.Jurisdicţie  +  Articolul 2Nici o prevedere a prezentului acord nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor vreunei părţi, care rezultă din alte acorduri internaţionale bilaterale şi/sau multilaterale la care acestea sunt părţi.Terminologie  +  Articolul 3În sensul prezentului acord, termenii şi definiţiile cuprinse în cap. 1 din anexa la Convenţia internationala privind căutarea şi salvarea pe mare din 1979 vor fi aplicabile.Alertare  +  Articolul 4În cazul în care un centru de coordonare a salvării (RCC) al oricărei părţi solicita asistenţa pentru coordonarea activităţilor SAR, RCC care primeşte o astfel de solicitare va răspunde imediat în cel mai eficient mod posibil.Coordonare şi cooperare  +  Articolul 5Regiunile de căutare şi salvare (SRR) vor fi înfiinţate prin acorduri bilaterale şi/sau multilaterale între părţi. Părţile se vor informa reciproc asupra încheierii unor astfel de acorduri. Până când aceste SRR vor fi stabilite părţile vor desfăşura servicii SAR prin coordonare şi cooperare comune sau în conformitate cu principiul primului sosit la locul unde o activitate SAR va avea loc. Implementarea unei operaţiuni SAR de către o parte într-o zona data nu va conferi acelei părţi nici un fel de drepturi sau privilegii cu privire la acea zonă în viitor.Delimitarea SRR nu se referă la şi nu va prejudicia delimitarea oricărei frontiere între statele riverane Marii Negre.Părţile vor asigura cea mai strânsă cooperare posibila între serviciile SAR maritime şi aeronautice, astfel încât să ofere cele mai eficiente şi efective servicii SAR în interiorul şi deasupra SRR, care urmează să fie stabilite în conformitate cu paragraful 1 al acestui articol.Admitere  +  Articolul 6Cu excepţia cazurilor în care părţile implicate convin altfel, o parte ar trebui sa autorizeze, cu respectarea legislaţiei, regulilor şi reglementărilor naţionale aplicabile, intrarea imediata în sau deasupra marii sale teritoriale ori teritoriului sau a unităţilor de salvare ale altor părţi, numai în scopul cautarii locului de producere a accidentelor maritime şi al salvării supravietuitorilor unor astfel de accidente. Într-un astfel de caz operaţiunile SAR vor fi coordonate, în măsura posibilităţilor, de către RCC corespunzător al părţii care a autorizat intrarea sau de către o alta astfel de autoritate, asa cum a fost desemnată de acea parte.O unitate de salvare a unei părţi, care a primit permisiunea de acces în sau deasupra marii teritoriale ori teritoriului unei alte părţi, trebuie să urmeze indicaţiile serviciului SAR al acelei părţi şi sa stabilească prompt comunicaţii cu acest serviciu.Schimb de informaţii  +  Articolul 7Părţile îşi vor furniza reciproc informaţii asupra localizarii unităţilor şi echipamentului SAR, caracteristicilor de performanţă şi disponibilităţii şi, de asemenea, pot schimba planuri de operaţiuni şi liste de acţiuni ce urmează să fie întreprinse pentru a rezolva diferitele tipuri de incidente.Exercitii  +  Articolul 8Părţile vor decide de comun acord sa organizeze un exerciţiu maritim SAR sau exercitii bazate pe incidente simulate, astfel încât să îşi pregătească organizaţiile SAR în spiritul colaborării şi cu participarea organizaţiilor aeronautice SAR, dacă se considera necesar.Întrunirea reprezentanţilor  +  Articolul 9Reprezentanţii autorităţilor competente ale părţilor se vor întruni ori de câte ori este necesar şi cel puţin o dată pe an, în scopul dezvoltării cooperării, al schimbului de experienta şi de informaţii.Părţile vor organiza conferinţe regionale, după cum va fi necesar pentru a menţine o coordonare operationala eficienta a serviciilor SAR în regiune.Limba  +  Articolul 10În timpul operaţiunilor SAR comune, al exerciţiilor şi al intalnirilor limba de lucru va fi limba engleza.Prevederi financiare  +  Articolul 11Fiecare parte se angajează să îşi plătească costurile ce rezultă din implementarea prezentului acord.Aderare  +  Articolul 12Prezentul acord este deschis spre semnare statelor riverane Marii Negre.Intrare în vigoare  +  Articolul 13Prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile după primirea de către depozitar a celui de-al saselea instrument de ratificare.Amendament  +  Articolul 14Propunerile de amendament la prezentul acord ale oricărei părţi vor fi transmise, în forma scrisă, depozitarului acestui acord. Depozitarul va trimite aceste propuneri tuturor părţilor.Dacă într-o perioadă de 3 luni după ce propunerea a fost trimisa nici una dintre părţi nu a notificat în scris depozitarului ca propunerea de amendament este inacceptabila pentru aceasta, amendamentul se considera ca fiind adoptat. În cazul în care părţile nu sunt de acord cu propunerea trimisa, acestea trebuie să îl informeze pe depozitar dacă sunt în favoarea convenirii unei conferinţe a părţilor, în vederea discutarii propunerii respective de amendament. Depozitarul va convoca în mod prompt o conferinţa a părţilor dacă o majoritate de două treimi din numărul părţilor a convenit astfel. Conferinţa părţilor va adopta prin consens orice amendament transmis spre analiza. Amendamentul va intra în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la art. 13 din prezentul acord.Perioada şi procedura de retragere  +  Articolul 15Prezentul acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă nelimitată.În afară cazului în care se stabileşte o perioadă ulterioară mai îndelungată, părţile se pot retrage din prezentul acord după 12 luni de la notificarea depozitarului asupra intentiei acestora.Depozitarul va informa celelalte părţi despre aceasta notificare şi, înainte ca retragerea să între în vigoare, va convoca o conferinţa a părţilor pentru a analiza cursul acţiunilor ce urmează să fie întreprinse.Statutul anexelor  +  Articolul 16Anexele la prezentul acord vor constitui parte integrantă a acordului şi o referinţa la acest acord constituie, în acelaşi timp, o referinţa la anexele sale.Depozitar  +  Articolul 17Depozitarul acestui acord va fi Guvernul Republicii Turcia.Semnat la Ankara la 27 noiembrie 1998, într-un singur exemplar original, în limba engleza.Depozitarul va furniza părţilor şi Secretariatului General al O.M.I. copii legalizate de pe prezentul acord.
         
    În numele GuvernuluiÎn numele GuvernuluiÎn numele Guvernului
    Republicii Bulgaria,Georgiei,României,
    Apik Garabedyan,Vakhatang Lomadze,Nicolae Dascălu,
    ministru adjunct,prim-adjunct al ministrului,însărcinat cu afaceri ad-interim,
    Ministerul TransporturilorMinisterul TransporturilorAmbasada României la Ankara
         
    În numele GuvernuluiÎn numele GuvernuluiÎn numele Guvernului
    Federaţiei Ruse,Republicii Turcia,Ucrainei,
    Aleksandr Lugoveţ,Omer Kilic,Oleksander Motysk,
    prim-adjunct al ministrului,subsecretar,ambasador,
    Ministerul TransporturilorSubsecretariatul pentruAmbasada Ucrainei în
      Afaceri MaritimeRepublica Turcia
   +  Anexă            Autorităţile administrative maritime ale fiecărei părţi
         
    Republica Bulgaria-Ministerul Transporturilor
    Georgia-Administraţia Maritimă a Ministerului Transporturilor din Georgia
    România-Ministerul Transporturilor
    Federaţia Rusă-Administraţia Maritimă a Ministerului Transporturilor din Federaţia Rusă
    Republica Turcia-Subsecretariatul pentru Afaceri Maritime, aflat în subordinea primului-ministru
    Ucraina-Ministerul Transporturilor
  -------