ORDIN nr. 1.240 din 4 octombrie 2021privind unele prevederi aplicabile persoanelor care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 20 octombrie 2021  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 27 alin. (6) și art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Persoanele juridice fără scop patrimonial care, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au obligația să înștiințeze unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor despre exercițiul financiar ales cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exercițiului financiar ales. Persoanele nou-înființate depun înștiințarea respectivă în termen de 30 de zile calendaristice de la data înființării.(2) Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în condițiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Raportările contabile anuale prevăzute la alin. (2) se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.(4) Entitățile prevăzute la alin. (1) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie distinct de situațiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5) La întocmirea de către entitățile prevăzute la alin. (1) a situațiilor financiare anuale sunt avute în vedere prevederile Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017, cu modificările și completările ulterioare.(6) Prevederile prezentului articol se aplică începând cu raportările contabile anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021.  +  Articolul 2În vederea depunerii înștiințării și a raportărilor contabile anuale prevăzute la art. 1 se utilizează programul de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor pentru acestea.  +  Articolul 3Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 12 ianuarie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul VI, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) În cazul în care, în condițiile prevăzute la art. 27 alin. (7) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare. De exemplu, în cazul unei entități care aplică Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care revine la anul calendaristic începând cu data de 1 ianuarie 2021, pentru comparabilitatea informațiilor, acestea se raportează astfel:– bilanțul care este parte componentă a situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 cuprinde solduri la următoarele date: 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2021; – contul de profit și pierdere care este parte componentă a situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 cuprinde două coloane cu rulaje corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2020 și 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2021.2. La articolul VI, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) și (9), cu următorul cuprins:(8) Modalitatea de raportare prevăzută la alin. (7) se aplică ori de câte ori entitatea revine la anul calendaristic și se prezintă în notele explicative care însoțesc respectivele situații financiare anuale.(9) Prevederile prezentului articol se aplică, de asemenea, persoanelor juridice fără scop patrimonial care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, respectiv revin la anul calendaristic.3. După articolul VI se introduce un nou articol, articolul VI^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul VI^1Entitățile care aplică reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care revin la anul calendaristic nu au obligația auditării situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar în care revin la anul calendaristic, chiar dacă această obligație a existat pentru ultimele situații financiare anuale întocmite pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic. Din al doilea an calendaristic de raportare se aplică prevederile secțiunii 10.1 «Cerințe generale privind auditul» din reglementările contabile.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 4 octombrie 2021.Nr. 1.240.  +  ANEXĂ
  SISTEMUL
  de raportare contabilă anuală la 31 decembrie
  I. Cerințe privind întocmirea și depunerea raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie1. Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordin întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor raportări contabile anuale la 31 decembrie, care cuprind următoarele formulare:a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10), în structura prevăzută la pct. 12;b) Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20), în structura prevăzută la pct. 13.2. Formularele „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ și „Situația veniturilor și cheltuielilor“, cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie, sunt întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.3. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se planul de conturi cuprins în reglementările contabile aplicabile.4. (1) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii.(2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității. 5. (1) Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml.(2) Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităților prevăzute la pct. 1. Programul de asistență este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistență aplicabil pentru întocmirea situațiilor financiare anuale.6. (1) Entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.eguvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.(2) Entitățile prevăzute la pct. 1 pot depune raportările contabile anuale direct la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către operatorii economici și alți contribuabili.7. (1) Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon), precum și datele referitoare la codurile CAEN aferente activității fără scop patrimonial, respectiv activității economice și codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau inițiale.(2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității, aceasta fiind sancționată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 8. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.II. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor9. Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entitățile prevăzute la pct. 1, se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.10. (1) Persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) și (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să înștiințeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor despre exercițiul financiar ales.(2) Înștiințarea prevăzută la alin. (1) se va depune în format electronic. În vederea depunerii înștiințării menționate în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie și în format electronic, entitățile folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(3) Înștiințarea prevăzută la alin. (2) va cuprinde toate datele de identificare a entității:– denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);– adresa și numărul de telefon;– codul unic de înregistrare;– capitalul social.(4) Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor a înștiințării menționate la alin. (2) se efectuează cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exercițiului financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înființării pentru persoanele nou-înființate care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înființării acestora.11. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, precum și a înștiințării prevăzute la pct. 10. alin. (2) se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.III. Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie12. Structura formularului*) „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ (cod 10), prevăzut la pct. 1 lit. a), este următoarea:*) Formularul este reprodus în facsimil.13. Structura formularului*) „Situația veniturilor și cheltuielilor“ (cod 20), prevăzut la pct. 1 lit. b), este următoarea:*) Formularul este reprodus în facsimil.
  -----