ORDIN nr. 1.619 din 12 octombrie 2021privind completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.607/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a numărului de evidență a plății
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 18 octombrie 2021    Având în vedere prevederile art. 342 alin. (1) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor, comunicat prin Adresa nr. 742.029 din data de 11.10.2021,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.607/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a numărului de evidență a plății, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.023 din 20 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) ofertanții pentru plata taxei de participare la licitație și cumpărătorii pentru plata prețului rezultat în urma valorificării bunurilor sechestrate.2. La anexă, după punctul 2.2 se introduc trei noi puncte, punctele 2^1, 2^1.1 și 2^1.2, cu următorul cuprins:2^1. Prin excepție de la pct. 1, pentru încasarea taxei de participare la licitație sau a prețului rezultat în urma valorificării bunurilor sechestrate, potrivit prevederilor art. 2 lit. f) din ordin, numărul de evidență a plății are 23 de caractere numerice, a cărui structură este stabilită de către organul fiscal central.2^1.1. Numărul de evidență a plății prevăzut la pct. 2^1 este generat prin programele informatice prin care este gestionată procedura de valorificare a bunurilor sechestrate, odată cu emiterea actelor în procedura de valorificare a bunurilor sechestrate, pentru efectuarea viramentelor de către ofertanți ale taxei de participare la licitație ori de către cumpărători ale prețului bunului valorificat.2^1.2. Numărul de evidență a plății prevăzut la pct. 2^1 se înscrie în documentele de plată întocmite de către persoanele prevăzute la art. 2 lit. f) din ordin, pentru plata taxei de participare la licitație ori a prețului bunului valorificat, după caz.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Mirela Călugăreanu
    București, 12 octombrie 2021.Nr. 1.619.-----