ORDIN nr. 572 din 30 septembrie 2021privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul operațional Competitivitate (POC)"
EMITENT
 • MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 13 octombrie 2021  Având în vedere:– Programul operațional Competitivitate, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. 10.233 din 19.12.2014, cu modificările ulterioare;– prevederile Acordului de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului operațional Competitivitate 2014-2020 din 23.02.2017 dintre Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Ministerul Cercetării și Inovării, cu modificările și completările ulterioare;– Adresa Autorității de management POC, înregistrată la Direcția generală Organism intermediar pentru cercetare cu nr. 3.640 din 24.08.2021, privind solicitarea de modificare a Schemei de ajutor de CDI, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.822/2015, în sensul prelungirii perioadei de aplicare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– Avizul Consiliului Concurenței nr. 10.754 din 23.09.2021 referitor la Proiectul de ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării pentru modificarea schemei de ajutor de stat,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările ulterioare,ministrul cercetării, inovării și digitalizării, interimar, emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul operațional Competitivitate (POC)“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 26 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Autoritatea care administrează schema este Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, prin Direcția generală Organism intermediar pentru cercetare.(2) Furnizor de ajutor de stat este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de management a Programului operațional Competitivitate (POC).2. La articolul 8 litera d), punctele (i) și (ii) vor avea următorul cuprins:(i) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puțin de trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la cel mult șapte ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, «societate cu răspundere limitată» se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (6), iar «capital social» include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;(ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de mai puțin de trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la cel mult șapte ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, «o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății» se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Ajutorul se acordă sub formă de granturi (asistență financiară nerambursabilă în una sau mai multe tranșe). Plata ajutorului către beneficiarii schemei se poate face până la 31 decembrie 2023. Contractele de finanțare vor fi încheiate, cel târziu, până la 31 decembrie 2022.4. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Beneficiarii sunt numai cei care nu vor fi considerați întreprinderi aflate în dificultate în conformitate cu definiția din art. 8 lit. d), cu excepția beneficiarilor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi aflate în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2021.5. Articolul 19 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică până la 31 decembrie 2022. Bugetul schemei este de maximum 620 milioane euro pe perioada 2015-2022, repartizat estimativ după cum urmează:Tabel 2
  Art.2016201720182019202020212022TOTAL
  1429.610.408,430,0028.477.826,080,0043.906.126,0785.548.670,760187.543.031,33
  2225.816.894,061.083.370,520,000,0013.094.313,390,00039.994.577,97
  258.584.608,777.558.539,5115.063.669,748.379.195,82115.887.931,6083.802.779,520239.276.724,96
  260,000,000,000,0013.094.313,390,00013.094.313,39
  274.949.131,440,000,000,0055.615.612,000,0024.838.699,0085.403.442,45
  28877.641,200,000,000,0035.097.995,902.618.836,86038.594.473,96
  290,000,000,000,0013.474.599,092.618.836,86016.093.435,95
  TOTAL69.838.683,908.641.910,0243.541.495,828.379.195,82228.398.509,20174.589.124,00 620.000.000,00
  6. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Cotele de bază de finanțare a investițiilor inițiale pentru cercetare-dezvoltare sunt, per beneficiar, următoarele: – 50% în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia;– 35% în regiunea Vest și în județul Ilfov; – 15% pentru ajutoarele regionale acordate în municipiul București până la 31 decembrie 2017 și 10% pentru ajutoarele regionale acordate în municipiul București în perioada 2018-2023.7. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Cotele de bază de finanțare a investițiilor inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare sunt, per beneficiar, următoarele: – 50% în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia; – 35% în regiunea Vest și în județul Ilfov; – 15% pentru ajutoarele regionale acordate în municipiul București până la 31 decembrie 2017 și 10% pentru ajutoarele regionale acordate în municipiul București în perioada 2018-2023.8. La articolul 29, tabelul 3 „Sintetizare a cotelor maxime de finanțare“ va avea următorul cuprins:Tabel 3 - Sintetizare a cotelor maxime de finanțare
  Tipul întreprinderii:MareMijlocieMică
  Cercetare fundamentală100%100%100%
  Cercetare industrială50%60%70%
  Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor65%75%80%
  Dezvoltare experimentală25%35%45%
  Dezvoltare experimentală în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor40%50%60%
  Studii de fezabilitate(pentru activități de CD)50%60%70%
  Activități de inovare pentru IMM-50%50%
  Servicii de consultanță în domeniul inovării și servicii de sprijinire a inovării (opțiune)-Maximum 0,2 milioane euro per 3 ani
  Inovare de proces și organizațională (pentru IMM)-50%50%
  Construcția și modernizarea infrastructurilor de cercetare50%
  Investiții în clustere de inovare55% (București-Ilfov)65% (celelalte regiuni)
  Activități de exploatare în clustere de inovare50%
  Investiții inițiale pentru cercetare-dezvoltare în municipiul București15%(2015-2017)10%(2018-2023)25%(2015-2017)20%(2018-2023)35%(2015-2017)30%(2018-2023)
  Investiții inițiale pentru cercetare-dezvoltare în regiunea Vest și în județul Ilfov35%45%55%
  Investiții inițiale pentru cercetare-dezvoltare în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia50%60%70%
  Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare în municipiul București15%(2015-2017)10%(2018-2023)25%(2015-2017)20%(2018-2023)35%(2015-2017)30%(2018-2023)
  Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare în regiunea Vest și în județul Ilfov35%45%55%
  Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia50%60%70%
  Activități pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare--100%^1
  ^1 Cu condiția ca ajutorul să nu depășească 1,2 milioane euro în regiunea București-Ilfov și 1,6 milioane euro în celelalte regiuni ale României.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIPersonalul Autorității de management a Programului operațional Competitivitate și al Organismului intermediar pentru cercetare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  p. Ministrul cercetării, inovării și digitalizării, interimar,
  Iulian-Vasile Popescu,
  secretar de stat
  București, 30 septembrie 2021.Nr. 572.-----