REGULAMENT nr. 7 din 16 aprilie 2020privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020    În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și (2) și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 alin. (2),art. 4 alin. (2) și (3), art. 8 alin. (1) lit. b) și c), art. 9 alin. (7), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (2), art. 18 alin. (5), art. 19 alin. (1) și (2), art. 20 alin. (3), art. 22 alin. (1) lit. j), art. 24 alin. (3), art. 27 alin. (4), art. 30 alin. (4), art. 31 alin. (7), art. 32 alin. (1), art. 35 lit. b), art. 36 alin. (10), art. 38 alin. (2), art. 39 alin. (18), art. 42 alin. (2) lit. a), art. 46 alin. (1) și (3), art. 47, art. 49 alin. (3), art. 50 alin. (2) lit. g), art. 57 alin. (3) și art. 63 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,în aplicarea dispozițiilor art. 4 alin. (5), art. 5 alin. (4), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (2), (3), (7) și (8), art. 10, art. 11 alin. (1)-(3) și (7), art. 12 alin. (1) și (5), art. 19, 20, art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (2), art. 24, art. 32 alin. (3), art. 35 alin. (1) lit. b), art. 38 alin. (1) și (3), art. 41 alin. (2), art. 47 alin. (6), art. 51 alin. (1), art. 52 alin. (1) și (2), art. 62, 71, 72, 76 și art. 81 alin. (2) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 15.04.2020, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.  +  Titlul I Organizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament stabilește condițiile privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative și este emis în aplicarea Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, denumită în continuare Legea nr. 243/2019.(2) Organismele de plasament colectiv subiect al prezentului regulament, denumite în mod generic fonduri de investiții alternative sau F.I.A., sunt acele entități definite la art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015, și prevăzute la art. 3 pct. 20 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 74/2015.  +  Articolul 2(1) În activitatea de autorizare, monitorizare și supraveghere de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., a activității F.I.A. și a administratorilor acestora se aplică prevederile regulamentelor Comisiei Europene emise în aplicarea unor prevederi din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 1.095/2010 (DAFIA) menționate la lit. a-d), precum și prevederile Ghidului ESMA/2013/611 privind conceptele-cheie ale Directivei AFIA:a) Regulamentul delegat (U.E.) nr. 231/2013 al Comisiei de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea, denumit în continuare Regulamentul delegat (U.E.) nr. 231/2013;b) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 447/2013 al Comisiei de stabilire a procedurii pentru AFIA care optează să intre sub incidența Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului;c) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 448/2013 al Comisiei de instituire a unei proceduri pentru stabilirea statului membru de referință al unui AFIA din afara UE în temeiul Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului;d) Regulamentul delegat (UE) nr. 694/2014 al Comisiei de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc tipurile de administratori ai fondurilor de investiții alternative.(2) Fondurile de piață monetară și administratorii de fonduri de piață monetară, astfel cum sunt definiți în Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile de piață monetară, au obligația respectării prevederilor Normei A.S.F. nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piață monetară („Money-market funds“).  +  Articolul 3Termenii, abrevierile și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute în Legea nr. 243/2019, în Legea nr. 74/2015, în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012, în reglementările A.S.F. emise în aplicarea acestora, în ghidurile emise de ESMA în domeniul F.I.A., precum și următoarele semnificații:a) aranjamente de acoperire a riscurilor („hedging arrangements“) - tehnici și strategii legate de măsurarea și administrarea riscurilor utilizate de administratorii de fonduri de investiții alternative (A.F.I.A.) pentru fiecare F.I.A. pe care îl administrează, prevăzute la art. 45 din Regulamentul (UE) delegat nr. 231/2013 și în Ghidul CESR/10-788 privind cuantificarea riscului și determinarea expunerii globale și riscului de contraparte al O.P.C.V.M., cu modificările și completările ulterioare, drept combinații de tranzacții cu instrumente financiare derivate și/sau titluri de capital care nu se referă strict la aceleași active-suport și unde tranzacțiile sunt realizate în scopul exclusiv de a compensa riscul în legătură cu pozițiile/deținerile pe alte instrumente financiare și/sau titluri de capital;b) organisme de plasament colectiv - entități organizate, cu sau fără personalitate juridică, denumite în continuare O.P.C., care atrag resurse financiare de la persoane fizice și/sau juridice, în scopul investirii acestora, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 32/2012, ale Legii nr. 243/2019 sau ale actelor normative din statele unde respectivele entități sunt stabilite;c) persoane care acționează în mod concertat - persoane fizice sau juridice definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr. 24/2017;d) personal identificat - categoriile de personal, inclusiv conducerea superioară a A.F.I.A., așa cum este definită la art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015, persoanele care își asumă riscurile, cele cu funcții de control și orice angajat care primește o remunerație totală care îl plasează în aceeași categorie de remunerare cu persoanele aflate în funcții de conducere și persoanele care își asumă riscurile, ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al A.F.I.A. sau asupra profilurilor de risc ale F.I.A. pe care le administrează și categoriile de personal aparținând entității/entităților cărora le-au fost delegate activitățile de administrare a portofoliului sau de administrare a riscurilor de către A.F.I.A., ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilurilor de risc ale F.I.A. pe care le administrează A.F.I.A.;e) subscripție publică - subscripție publică astfel cum este prevăzută în capitolul II al titlului II din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990;f) titluri de participare ale F.I.A. - titluri de participare astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 45 din Legea nr. 74/2015;g) V.A.N. - valoarea activului net;h) V.U.A.N. - valoarea unitară a activului net;i) zi lucrătoare - zi din săptămâna de lucru (luni-vineri), mai puțin zilele libere prevăzute de Codul muncii ca sărbători legale, zilele libere stabilite de Guvernul României, precum și alte zile în care operatorii de piață/sistem autorizați de A.S.F. decid să nu opereze locurile de tranzacționare administrate.  +  Capitolul II Autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 4(1) Documentele prevăzute în prezentul regulament necesare autorizării, respectiv înregistrării, precum și cele referitoare la evidențe și raportări sunt transmise A.S.F. în limba română, în copie legalizată și în traducere legalizată în limba română pentru documentele prezentate în alte limbi străine.(2) Actele și documentele emise de autorități ale altor state, transmise A.S.F., au regimul juridic stabilit de legislația română aplicabilă, precum și de reglementările A.S.F. și sunt transmise într-o limbă de circulație internațională.(3) În înțelegerea prezentului regulament, limba de circulație internațională agreată de către A.S.F. este limba engleză.(4) În aplicarea art. 4 alin. (4) din Legea nr. 243/2019, A.S.F. acordă autorizația unui F.I.A. în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii cererii de autorizare și a documentației complete prevăzute de prezentul regulament.(5) În cazul în care documentele sau informațiile solicitate de A.S.F. sunt incomplete, ilizibile, nu respectă cerințele prevăzute în prezentul regulament ori nu sunt transmise în termen de 60 de zile de la data solicitării, A.S.F. emite o decizie motivată de respingere a cererii de autorizare.(6) Termenul de 60 de zile prevăzut la alin. (5) se aplică pentru toate solicitările de autorizare de către A.S.F. a operațiunilor A.F.I.A. și a F.I.A. administrate de acesta.(7) Modificarea documentelor referitoare la procesul de autorizare a unui F.I.A. se transmit către A.S.F. cu evidențierea exclusivă a modificărilor operate, precum și a justificării aferente acestora.(8) În cazul retragerii autorizației unui F.I.A., prevederile alin. (4)-(7) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 5(1) În vederea transformării voluntare, la inițiativa unui A.F.I.A., a unui F.I.A. (destinat investitorilor profesionali sau de retail) într-o anumită categorie de F.I.A.I.R. (F.I.A. destinate investitorilor de retail), respectivul F.I.A. își modifică documentele în sensul încadrării sale într-una dintre categoriile de F.I.A.I.R. prevăzute la art. 31 din Legea nr. 243/2019 și transmite întreaga documentație către A.S.F., urmând procedura de autorizare a unui F.I.A.I.R. reglementată în prezentul regulament.(2) A.F.I.A. ce administrează activele F.I.A. transmite o notă de informare către investitori cu privire la transformarea respectivului F.I.A. în noua categorie de F.I.A.I.R., în termen de maximum două zile lucrătoare de la data autorizării de către A.S.F. a transformării F.I.A. în noua categorie de F.I.A.I.R.(3) Nota de informare prevăzută la alin. (2) cuprinde o analiză de impact asupra portofoliului investițional al F.I.A. generat de operațiunea de transformare în noua categorie de F.I.A.I.R., cu luarea în considerare a noii strategii investiționale, profilului de lichiditate, frecvenței de răscumpărare oferite investitorilor, precum și a noilor limite investiționale și a activelor eligibile impuse de necesitatea de conformare cu prevederile Legii nr. 243/2019 și cu prezentul regulament.(4) În situația în care investitorii nu sunt de acord cu modificările propuse, A.F.I.A. are obligația de a onora cererile de răscumpărare integrală depuse într-un interval de maximum 15 zile de la data publicării notei de informare prevăzute la alin. (2). Termenul de 15 zile poate fi extins până la 60 de zile cu aprobarea A.S.F., în cazul în care regulile F.I.A. nu prevăd diferit un termen mai mic de 60 de zile și doar în situația în care A.F.I.A. deține în portofoliul investițional active cu lichiditate redusă neadmise la tranzacționare sau netranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare sau burse dintr-un alt stat terț, ce reprezintă peste 50% din activele F.I.A. la data depunerii cererii de transformare.(5) În situația în care, după exercitarea dreptului de retragere de către investitori, activele F.I.A. sunt atrase de la mai puțin de 2 investitori, atunci A.F.I.A. procedează la lichidarea F.I.A. în cauză.(6) A.S.F. retrage autorizația vechiului F.I.A. la data autorizării acestuia în noua categorie de F.I.A.I.R., ca urmare a transformării.(7) Actul individual emis de A.S.F. prin care se autorizează F.I.A.I.R. prevede perioada tranzitorie până la care F.I.A.I.R. autorizat se conformează cu prevederile Legii nr. 243/2019 și prezentului regulament, cu luarea în considerare cel puțin a profilului de lichiditate a F.I.A., frecvenței de subscriere și răscumpărare oferite investitorilor și a condițiilor de lichiditate din piața de capital de la momentul autorizării operațiunii de transformare, care nu poate depăși 90 de zile lucrătoare de la data emiterii actului individual. În cazul în care un F.I.A.I.R. deține în portofoliul investițional active cu lichiditate redusă neadmise la tranzacționare sau netranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare sau burse dintr-un alt stat terț ce reprezintă peste 50% din activele F.I.A. la data depunerii cererii de transformare, atunci termenul de 90 de zile lucrătoare poate fi extins până la 180 de zile lucrătoare, la solicitarea expresă și fundamentată a A.F.I.A., cu aprobarea A.S.F.  +  Articolul 6A.F.I.A. are obligația de a publica documentele de ofertă, regulile, actele constitutive și documentele cu privire la informațiile-cheie destinate investitorilor F.I.A. administrate, pe pagina proprie de internet sau dacă este disponibilă o astfel de pagină, pe pagina de internet a F.I.A., în termen de două zile lucrătoare de la data notificării aprobării acestora de către A.S.F.  +  Articolul 7(1) Prevederile art. 100-104 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F nr. 9/2014, se aplică în mod corespunzător F.I.A. care, în conformitate cu documentele de constituire, calculează și publică zilnic valoarea unitară a activului net.(2) Prevederile art. 57 din O.U.G. nr. 32/2012 privind obligația folosirii și publicării doar a activului net certificat de depozitar sunt aplicabile în mod corespunzător și F.I.A.  +  Articolul 8(1) Activele F.I.A. pot fi garantate, caz în care F.I.A. se caracterizează prin următoarele:a) oferă o garanție deținătorilor de titluri de participare privind recuperarea investiției inițiale sau, după caz, a investiției inițiale majorate cu o anumită creștere;b) garanția poate fi acordată F.I.A. (garanție internă) sau individual deținătorilor titlurilor de participare sau acționarilor F.I.A., după caz (garanție externă), de către o instituție de credit cu sediul în România sau într-un alt stat membru;c) garanția este valabilă pentru o perioadă dată, specificată în documentul de ofertă, prospectul de emisiune sau actul constitutiv al respectivului F.I.A.(2) În situația în care garanția este o garanție internă, cel care oferă garanția plătește direct F.I.A. orice diferență pozitivă care se constată între valoarea garantată și valoarea reală a investiției la expirarea perioadei, iar în cazul în care este o garanție externă, plata acestei diferențe este acordată direct deținătorilor titlurilor de participare a respectivului F.I.A.(3) Modalitatea de oferire și de plată a garanției, datele de identificare ale entității care oferă garanția, valoarea pentru care se oferă garanția, perioada pe care se oferă garanția și orice informații relevante cu privire la garantare vor fi menționate în documentele de constituire ale F.I.A. respectiv.  +  Secţiunea a 2-a Reguli prudențiale și de conduită  +  Articolul 9Fondurile proprii și disponibilitățile bănești ale A.F.I.A. nu pot fi utilizate în tranzacții având drept contraparte un O.P.C. administrat de respectivul A.F.I.A.  +  Articolul 10A.F.I.A. investesc disponibilitățile bănești ale F.I.A. administrate numai în active și instrumente financiare ce pot fi evaluate și ale căror riscuri pot fi identificate, măsurate, monitorizate, gestionate, controlate și raportate în mod adecvat.  +  Articolul 11Simulările de criză aferente portofoliului investițional al F.I.A. se derulează în baza principiului judecății profesionale a conducerii superioare și a persoanei responsabile/ comitetului responsabil cu administrarea riscurilor A.F.I.A.  +  Articolul 12În aplicarea art. 5 alin. (4) din Legea nr. 243/2019, A.S.F. poate decide temporar limitarea emisiunii și/sau răscumpărării titlurilor de participare ale unui F.I.A. în una dintre următoarele situații și/sau condiții:a) dificultăți de evaluare justă a activelor F.I.A. din cauza existenței unui număr limitat de contrapărți la un nivel de preț considerat rezonabil;b) expuneri semnificative din activul net al F.I.A. față de instrumente financiare suspendate de la tranzacționare prin decizia A.S.F., ESMA sau unei alte autorități competente din alt stat membru, în baza competențelor de intervenție conferite de Regulamentul (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;c) existența unor divergențe privind evaluarea activelor F.I.A. între A.F.I.A. și depozitarul activelor F.I.A. de natură a conduce la refuzul depozitarului de a certifica V.A.N.;d) alte situații justificate de protecția interesului public și a investitorilor.  +  Secţiunea a 3-a Autorizarea și funcționarea F.I.A. de tip contractual  +  Articolul 13(1) Prevederile prezentei secțiuni sunt aplicabile F.I.A. fără personalitate juridică, înființate în baza unui contract de societate, în temeiul prevederilor aplicabile din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare F.I.A. de tip contractual ( F.I.A.C.), prin oferirea către investitori a unui număr limitat de titluri de participare, denumite în continuare „unități de fond“, pe o perioadă determinată de timp.(2) Contractul de societate al unui F.I.A. de tip contractual, denumit în continuare F.I.A.C., reprezintă un contract-cadru de adeziune la care investitorul devine parte contractuală prin semnarea acestuia și subscrierea de unități de fond.(3) Oferirea unităților de fond ale unui F.I.A.C. se poate face numai după autorizarea acestuia de către A.S.F. și înscrierea în Registrul public al A.S.F., cu respectarea prevederilor prezentului regulament și în condițiile menționate în documentul de ofertă.(4) Perioada de derulare a ofertei inițiale de subscriere a unităților de fond este de maximum 365 de zile de la data autorizării F.I.A.C. de către A.S.F.(5) Fiecare investitor în unități de fond semnează obligatoriu o declarație că a primit, a citit și a înțeles prevederile documentului de ofertă al F.I.A.C.  +  Articolul 14(1) Documentele F.I.A.C. stabilesc în mod clar:a) perioada ofertei publice inițiale;b) perioadele de derulare a unor oferte ulterioare de unități de fond, în cazul în care A.F.I.A. intenționează să deruleze emisiuni ulterioare de unități de fond;c) datele exacte la care se pot răscumpăra unitățile de fond deținute sau stabilirea anumitor perioade, determinate cu exactitate. În acest sens, documentele F.I.A.C. pot prevedea un număr maxim de unități de fond care pot fi răscumpărate la anumite date.(2) Perioadele în care se derulează ofertele ulterioare de unități de fond pot să nu coincidă cu perioadele în care investitorii F.I.A.C. pot depune cereri de răscumpărare.  +  Articolul 15În aplicarea art. 4 alin. (4) și art. 7 alin. (1) din Legea nr. 243/2019, în vederea autorizării de către A.S.F. a unui F.I.A.C., A.F.I.A. depune la A.S.F. o cerere, însoțită de următoarele documente:a) contractul de societate în original, semnat de reprezentantul legal al A.F.I.A., având conținutul prevăzut în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 6, după caz;b) documentul de ofertă în original, semnat de reprezentantul legal al A.F.I.A., având conținutul prevăzut în anexa nr. 2 sau în anexa nr. 7A, după caz. Documentul de ofertă este editat pe suport hârtie, fiecare pagină neavând un format mai mic de A5, caracterele utilizate având minimum mărimea 10;c) documentul cu informații esențiale având conținutul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014, în cazul F.I.A. destinate investitorilor de retail;d) regulile F.I.A.C., semnate de reprezentantul legal al A.F.I.A., având conținutul prevăzut în anexa nr. 3;e) copia contractului de depozitare întocmit cu respectarea prevederilor art. 83 din Regulamentul (UE) delegat nr. 231/2013;f) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 16(1) A.F.I.A. precizează în regulile F.I.A.C. de tip deschis condițiile și situațiile excepționale în care emisiunea și răscumpărarea de unități de fond pot fi limitate sau suspendate la inițiativa A.F.I.A. În scopul prezentului articol, se consideră condiții și situații excepționale cel puțin următoarele circumstanțe:a) A.F.I.A. constată dificultăți de evaluare justă a activelor F.I.A.C. din cauza existenței unui număr limitat de contrapărți la un nivel de preț considerat rezonabil;b) A.F.I.A. constată un nivel neanticipat de mare de subscrieri/răscumpărări de unități de fond, în conformitate cu prevederile documentului de ofertă sau regulilor F.I.A.C.;c) constatarea imposibilității de realizare a obiectivelor investiționale ale F.I.A.C. din motive neimputabile administratorului.(2) Condițiile și situațiile excepționale menționate în regulile F.I.A.C. conform alin. (1) sunt coerente cu mecanismele de administrare a lichidității în situații extreme de piață care trebuie să fie utilizate de A.F.I.A. și sunt similare exemplelor indicate în continuare, fără ca acestea să fie limitative:1. investitorii care dețin mai mult de un anumit procent din activul respectivului F.I.A.C. pot solicita în decursul unei perioade de timp răscumpărarea a cel mult un anumit procent din activul respectivului F.I.A.C.;2. orice cerere de răscumpărare care depășește un anumit procent din valoarea activului F.I.A.C. va fi tarifată suplimentar din valoarea totală sau din valoarea care depășește procentul respectiv de deținere;3. în situația în care, în cursul unei zile, contravaloarea cererilor de răscumpărare depășește un anumit procent din valoarea activelor F.I.A.C., A.F.I.A. își rezervă dreptul de a limita/suspenda operațiunile pentru o anumită perioadă de timp;4. cesiunea cu titlu gratuit a unor active nelichide din portofoliul F.I.A.C. către investitori denumită „redemption in kind“, cu aplicarea Codului civil, în cazul F.I.A.C. speculative, care prevăd aceste mecanisme de administrare a lichidității în documentele de constituire;5. utilizarea de buzunare laterale, denumite „side-pockets“, în cazul F.I.A.C. speculative, care prevăd aceste mecanisme de administrare a lichidității în documentele de constituire;6. alte mecanisme de administrare a lichidității prevăzute în documentele de constituire ale F.I.A.C. aprobate de către A.S.F.(3) În cazul în care apreciază că aplicarea mecanismelor de administrare a lichidității prevăzute la alin. (2) dispuse de A.F.I.A. nu s-a făcut cu respectarea prevederilor aplicabile sau prelungirea acesteia afectează interesele investitorilor, A.S.F. este în drept să dispună ridicarea mecanismelor de administrare a lichidității sau încetarea limitării/suspendării emisiunii și răscumpărării de unități de fond ale F.I.A.C.(4) În cazul în care documentele de constituire ale F.I.A.C. prevăd posibilitatea activării de mecanisme de administrare a lichidității în situații extreme/excepționale, A.F.I.A. întocmește un plan de escaladare, prin care se asigură că mecanismele de administrare a lichidității F.I.A.C. sunt actuale și pot fi utilizate eficient, echitabil și de o manieră ordonată. A.F.I.A. testează cel puțin anual planul de escaladare și îl modifică, dacă este cazul. Planul de escaladare cuprinde măsuri și stabilește reguli prin care A.F.I.A. se asigură că:a) A.F.I.A. dispune de capacitatea operațională de exercitare a mecanismelor de administrare a lichidității portofoliului F.I.A.C. de o manieră eficientă, echitabilă și ordonată, în vederea asigurării respectării intereselor investitorilor F.I.A.;b) planul de escaladare în situații extreme poate fi activat prompt și derulat de o manieră ordonată, cu luarea în considerare a duratei portofoliului F.I.A.C. și al profilului de risc-randament al acestuia;c) planul de escaladare cuprinde un inventar de măsuri, ce pot fi adoptate de A.F.I.A. în condiții extreme, o listă de persoane din conducerea superioară și/sau cu funcții-cheie din cadrul A.F.I.A. responsabile de derularea fiecărei măsuri pe baza unor termene adecvate, precum și un calendar de comunicare cu A.S.F. în cazul activării unui mecanism de administrare a lichidității.(5) În aplicarea art. 8 alin. (8) din Legea nr. 243/2019, regulile F.I.A.C. de tip deschis conțin prevederi privind mecanismele de administrare a lichidității utilizate de A.F.I.A. în condiții și situații extreme/excepționale prevăzute la alin. (1).(6) F.I.A.C. de tip închis optează voluntar pentru aplicarea prevederilor alin. (5), caz în care procedează la completarea dispozițiilor regulilor F.I.A.C. în acest sens.  +  Articolul 17În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 243/2019, câștigul acumulat într-o anumită perioadă stabilită în documentul de ofertă al F.I.A.C. poate fi distribuit investitorilor, cu condiția ca documentul de ofertă al fondului să cuprindă calendarul propus de plată, către deținătorii de unități de fond și să fie respectate următoarele condiții:a) în cazul în care distribuția din câștig este dependentă de randamentul fondului, se specifică faptul că distribuția nu este garantată și că această plată depinde de randamentul fondului, care este influențat de riscurile specifice;b) în cazul în care fondul distribuie o valoare fixă a câștigului acumulat, ce este stabilit în avans de către A.F.I.A., se precizează următoarele informații:1. distribuția poate implica și rambursări ale sumelor investite de către investitor;2. activul F.I.A.C. se va diminua;3. distribuția unei sume fixe este realizată cu afectarea potențialului de apreciere a valorii unității de fond.  +  Articolul 18În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (7) din Legea nr. 243/2019, retragerea autorizației unui F.I.A.C. se efectuează în următoarele cazuri:a) la solicitarea scrisă transmisă A.S.F. de către A.F.I.A., ca urmare a unei hotărâri adoptate la nivelul organului statutar al A.F.I.A., pe baza unui document de fundamentare a deciziei comerciale adoptate de către A.F.I.A.;b) la expirarea duratei F.I.A.C. de tip închis și în cazul în care A.F.I.A. nu a decis prelungirea acestuia, sub condiția ca documentele sale să prevadă această posibilitate;c) prin fuzionare cu un F.I.A.C. absorbant, cu respectarea prevederilor Legii nr. 243/2019 și cu aprobarea prealabilă a A.S.F.  +  Articolul 19(1) Prețul de emisiune al unei unități de fond al F.I.A.C. este prețul plătit de investitor și este reprezentat de valoarea unitară a activului net calculat de A.F.I.A. și certificat de depozitarul activelor F.I.A.C., astfel:a) pentru sumele intrate în contul F.I.A.C. înainte de momentul zilei stabilit la alin. (5), prețul de emisiune este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a făcut creditarea contului colector al F.I.A.C.;b) pentru sumele intrate în contul F.I.A.C. după momentul zilei stabilit la alin. (5), prețul de emisiune este calculat pe baza activelor din ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului F.I.A.C.(2) Prețul de emisiune include și comisionul de subscriere, dacă este prevăzut în documentul de ofertă al F.I.A.C.(3) A.F.I.A. furnizează depozitarului activelor F.I.A.C. detalierea subscrierilor/răscumpărărilor de unități de fond în funcție de momentul zilei stabilit conform alin. (5).(4) O persoană care subscrie unități de fond devine investitor al F.I.A.C. în ziua emiterii unităților de fond care se realizează astfel:a) pentru sumele intrate în contul F.I.A.C. înainte de momentul zilei stabilit conform alin. (5), emiterea unităților de fond se realizează în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului F.I.A.C.;b) pentru sumele intrate în contul F.I.A.C. după momentul zilei stabilit conform alin. (5), emiterea unităților de fond se realizează în a doua zi lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului F.I.A.C.(5) În documentul de ofertă al F.I.A.C. se poate stabili momentul zilei în funcție de care A.F.I.A. va calcula prețul de emisiune/subscriere, respectiv prețul de răscumpărare, precum și momentul înregistrării cererilor de subscriere, respectiv de răscumpărare al unităților de fond ale F.I.A.C.(6) În situația în care în documentul de ofertă al F.I.A.C. nu se stabilește momentul zilei menționat la alin. (5), se aplică următoarele prevederi:a) prețul de emisiune a unității de fond este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a făcut creditarea contului F.I.A.C.;b) emiterea unităților de fond se face în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului F.I.A.C.(7) Pe perioada dintre data creditării contului F.I.A.C., inclusiv, și data emiterii unităților de fond, exclusiv, sumele nealocate din contul colector nu vor fi parte și nici nu vor fi incluse în calculul activului net al F.I.A.C., evidențierea acestora în structura activului net fiind opțională.(8) În situația în care sumele aflate în contul F.I.A.C. sunt remunerate cu dobândă de cont curent, dobânda respectivă reprezintă venit al respectivului F.I.A.C.(9) Prin excepție de la prevederile alin. (1)-(8) și după obținerea acordului depozitarului F.I.A.C. monetar, în cazul în care oferă investitorilor decontarea zilnică a tranzacțiilor („intra-day settlement“), F.I.A.C. monetar poate stabili în documentul de ofertă că:a) pentru sumele intrate în contul F.I.A.C. după momentul zilei stabilit conform alin. (5), prețul de emisiune este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a făcut creditarea contului colector al F.I.A.C.;b) o persoană care subscrie unități de fond devine investitor al F.I.A.C. în ziua emiterii unităților de fond, în condițiile în care, pentru sumele intrate în contul F.I.A.C. înainte sau după momentul zilei stabilit la alin. (5), emiterea unităților de fond se realizează în ziua lucrătoare în care s-a făcut creditarea contului F.I.A.C.;c) prețul de răscumpărare a unităților de fond calculat pentru răscumpărările înregistrate înainte sau după momentul zilei stabilit conform alin. (5) este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare din care se scade comisionul de răscumpărare (dacă este prevăzut de documentul de ofertă al F.I.A.C.), precum și orice alte taxe sau speze legale și comisioane bancare conform prevederilor documentului de ofertă al F.I.A.C.;d) cererea de răscumpărare este onorată în aceeași zi lucrătoare în care a fost depusă de investitor.(10) În cazul în care optează pentru aplicarea prevederilor alin. (9), A.F.I.A. care administrează activele F.I.A.C. monetar menționează aceste aspecte în contractul de depozitare a activelor F.I.A.C. monetar, precum și în regulile F.I.A.C.(11) Identificarea sumelor achitate de investitori sau potențiali investitori în vederea emiterii titlurilor de participare subscrise, procesarea plăților sumelor datorate către investitori ca urmare a anulării titlurilor de participare răscumpărate, precum și efectuarea de verificări în aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor, a finanțării actelor de terorism și/sau a minimizării riscului de fraudă se realizează pe baza codului numeric personal (CNP) al investitorului sau potențialului investitor.  +  Articolul 20(1) Prețul de răscumpărare al unei unități de fond a F.I.A.C. este prețul cuvenit investitorului la data înregistrării cererii de răscumpărare și este format din valoarea unitară a activului net calculat de A.F.I.A. și certificat de depozitarul activelor F.I.A.C., astfel:a) pentru răscumpărările înregistrate înainte de momentul zilei stabilit conform art. 19 alin. (5), prețul de răscumpărare este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare;b) pentru răscumpărările înregistrate după momentul zilei stabilit conform art. 19 alin. (5), prețul de răscumpărare este calculat pe baza activelor din ziua lucrătoare următoare celei în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare.(2) Pentru determinarea prețului de răscumpărare menționat la alin. (1), din valoarea de răscumpărat se scade comisionul de răscumpărare, în cazul în care este prevăzut de documentul de ofertă al F.I.A.C., precum și orice alte taxe și speze legale și comisioane bancare conform documentului de ofertă.(3) În situația în care în documentul de ofertă al F.I.A.C. nu se stabilește momentul zilei menționat la art. 19 alin. (5), prețul de răscumpărare al unității de fond este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare.(4) Cererea de răscumpărare este onorată în maximum 15 zile de la data depunerii ei.(5) Anularea unităților de fond emise de un F.I.A.C. se realizează în funcție de momentul înregistrării cererii de răscumpărare, astfel:a) pentru răscumpărările înregistrate înainte de momentul zilei stabilit conform art. 19 alin. (5), în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare;b) pentru răscumpărările înregistrate după momentul zilei stabilit conform art. 19 alin. (5), la două zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de răscumpărare.(6) În situația în care documentul de ofertă al F.I.A.C. nu stabilește momentul zilei menționat la art. 19 alin. (5), anularea unităților de fond se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare.  +  Articolul 21Unitățile de fond ale F.I.A.C. pot fi subscrise și răscumpărate prin internet în conformitate cu dispozițiile Regulamentului A.S.F. nr. 10/2019 privind procedura de subscriere și răscumpărare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv, precum și pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și pentru completarea art. 41 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019, cu condiția ca titlurile de participare ale respectivului F.I.A.C. să nu fie admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare.  +  Articolul 22(1) Distribuția prin telefon a unităților de fond se va efectua în baza unui contract la distanță, definit conform art. 60 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018, încheiat între investitor și A.F.I.A. sau, după caz, distribuitorii de unități de fond menționați în documentele de constituire ale F.I.A. ori în baza unui contract încheiat la sediul A.F.I.A./distribuitorilor prevăzuți la art. 23 alin. (1).(2) Subscrierile și răscumpărările efectuate prin telefon se vor realiza cu respectarea corespunzătoare a prevederilor prezentului regulament, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018, în cazul distribuției unităților de fond prin intermediul unei societăți de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) sau instituții de credit, și ale documentelor de constituire ale F.I.A.C.(3) Utilizarea telefonului ca mijloc de distribuție a unităților de fond nu exonerează A.F.I.A. de obligația respectării regulilor stabilite de Legea nr. 243/2019, Legea nr. 74/2015 și de prezentul regulament cu privire la desfășurarea activității de administrare a F.I.A.C.(4) Pentru a face față eventualelor disfuncționalități ale sistemelor telefonice, A.F.I.A. trebuie să asigure proceduri alternative eficiente astfel încât activitatea de distribuție a unităților de fond să se poată desfășura în bune condiții. Investitorii sunt informați de către A.F.I.A. în contractul încheiat cu privire la existența acestor proceduri alternative și la modalitatea de utilizare a acestora.(5) Plata aferentă răscumpărărilor se poate realiza doar în contul deținut de investitor în calitate de titular sau în cel al împuternicitului, indicat în cadrul contractului pentru operațiuni cu unități de fond prin telefon sau în cadrul formularului de adeziune sau în contul notificat de investitor în scris A.F.I.A., în cazul modificării acestuia.(6) În situația derulării de operațiuni de subscriere și/sau răscumpărare de titluri de participare prin telefon, A.F.I.A. sau, după caz, distribuitorii de titluri de participare menționați în documentele de constituire ale F.I.A.C. au obligația păstrării înregistrărilor convorbirilor telefonice cu investitorii pe un suport durabil pe o perioadă de minimum 5 ani.(7) În cazul delegării activității de distribuție în condițiile prevăzute de Legea nr. 74/2015 sau de O.U.G. nr. 32/2012, după caz, regulile privind distribuția de unități de fond prin telefon sunt aplicabile mutatis mutandis distribuitorilor de titluri de participare menționați în documentele de constituire ale F.I.A.  +  Articolul 23(1) În aplicarea art. 19 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 și cu respectarea art. 20 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015, ale art. 7-14 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și în baza contractelor de distribuție și a menționării delegării în documentul de ofertă al F.I.A.C., activitatea de distribuție a unităților de fond ale F.I.A.C. poate fi delegată către următoarele entități:a) A.F.I.A. autorizat de A.S.F. sau de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru;b) o societate de administrare a investițiilor (S.A.I.) autorizată de A.S.F. sau de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru;c) S.S.I.F. autorizate de A.S.F. sau firme de investiții autorizate de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, ulterior îndeplinirii procesului de notificare conform reglementărilor emise de A.S.F.;d) instituții de credit din România autorizate de Banca Națională a României (B.N.R.) sau de autorități competente din alte state membre să desfășoare activități și servicii de investiții financiare, ulterior îndeplinirii procedurii de notificare conform legislației bancare în vigoare;e) persoane autorizate de A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 126/2018.(2) Suplimentar dispozițiilor alin. (1), activitatea de distribuție de unități de fond se poate derula, cu aprobarea A.S.F., inclusiv prin intermediul agenților de distribuție ai A.F.I.A. care administrează respectivul F.I.A.C., cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. 10-14 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.(3) Regulile și procedurile interne ale A.F.I.A. care administrează F.I.A.C. includ obligația reținerii copiei de pe actul de identitate al investitorului/împuternicitului acestuia, la momentul depunerii cererii de răscumpărare a unităților de fond. În situația delegării activității de distribuție de unități de fond către entitățile menționate la alin. (1), contractul de distribuție cuprinde obligația distribuitorului de a reține copia de pe actul de identitate al investitorului/împuternicitului acestuia, la momentul depunerii cererii de răscumpărare a unităților de fond.  +  Articolul 24(1) În cazul în care activul F.I.A.C. este exprimat în lei, sunt aplicabile următoarele prevederi:a) pentru elementele de activ denominate în valute convertibile, pentru conversia în lei se utilizează cursul comunicat de B.N.R. pentru acea valută în ziua pentru care se efectuează calculul;b) pentru elementele de activ denominate în valute pentru care B.N.R. nu comunică un curs de schimb, pentru conversia în lei se utilizează cursul comunicat de banca centrală a țării în moneda căreia este denominat activul față de euro și cursul EUR/RON comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul.(2) În cazul în care activul F.I.A.C. este exprimat într-o valută convertibilă, sunt aplicabile următoarele prevederi:a) pentru elementele de activ denominate în alte valute convertibile decât valuta fondului, pentru conversia în valuta fondului se utilizează cursul comunicat de B.N.R. al valutei de denominare a activului față de RON și apoi cursul comunicat de B.N.R. în raport cu moneda fondului;b) pentru elementele de activ denominate în valute pentru care B.N.R. nu comunică un curs de schimb, pentru conversia în valuta fondului se utilizează cursul comunicat de banca centrală a țării în moneda căreia este denominat activul față de euro, cursul EUR/RON comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se calculează activul și apoi cursul comunicat de B.N.R. în raport cu moneda fondului.(3) În cazul în care activul F.I.A.C. este exprimat într-o valută pentru care B.N.R. nu comunică un curs de schimb sunt aplicabile următoarele prevederi:a) pentru elementele de activ denominate în valute convertibile, pentru conversia în valuta fondului se utilizează cursul comunicat de B.N.R. al valutei de denominare a activului față de RON, cursul EUR/RON comunicat de B.N.R. și apoi cursul comunicat de banca centrală a țării în moneda căreia este denominat fondul în raport cu euro;b) pentru elementele de activ denominate în valute pentru care B.N.R. nu comunică un curs de schimb, pentru conversia în valuta fondului, se utilizează cursul comunicat de banca centrală a țării în moneda căreia este denominat activul față de euro și apoi cursul comunicat de banca centrală a țării în moneda căreia este denominat fondul în raport cu euro.(4) În situația în care unitățile de fond sunt denominate în valută trebuie îndeplinite următoarele condiții:a) activul net al fondului este calculat în valuta respectivă, folosind regulile de evaluare stabilite de prezentul regulament, cu luarea în considerare a categoriei de F.I.A.C. în care se încadrează;b) distribuitorii fondului trebuie să fie exclusiv societăți de servicii de investiții financiare care au în obiectul de activitate prestarea serviciilor de schimb valutar și respectă reglementările cu privire la aceste servicii sau instituții de credit autorizate de B.N.R./sucursale ale unei instituții de credit dintr-un stat membru care își desfășoară activitatea pe teritoriul României în baza pașaportului conferit de legislația europeană.  +  Articolul 25(1) A.F.I.A. poate solicita A.S.F. aprobarea conversiei unităților de fond. În cazul F.I.A.C. destinate investitorilor de retail, factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unei unități de fond să nu scadă sub valoarea de 5 lei sau echivalentul acestei sume în alte valute, în situația când F.I.A.C. destinate investitorilor de retail este denominat în alte valute, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 243/2019.(2) În cazul în care F.I.A.C. emite mai multe oferte ulterioare de unități de fond sau clase de unități de fond, conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 243/2019, regulile fondului și documentul de ofertă pot stabili factorul de conversie și modalitățile de realizare a conversiei de către A.F.I.A.(3) A.S.F. soluționează solicitarea A.F.I.A. menționată la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data formulării acesteia.  +  Articolul 26În aplicarea art. 11 alin. (1)-(3) din Legea nr. 243/2019, nu sunt considerate modificări semnificative următoarele modificări:a) modificarea comisioanelor de subscriere și/sau răscumpărare sub nivelul maxim prevăzut de documentul de ofertă al F.I.A.C.;b) modificarea comisioanelor de administrare și/sau depozitare sub nivelul maxim prevăzut de documentul de ofertă al F.I.A.C.;c) modificarea, în cazul F.I.A.C. destinate investitorilor de retail, a documentului cu informații esențiale, cu respectarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 12/2018 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), cu modificările ulterioare;d) modificarea informațiilor prevăzute la pct. 1, 2, 9, 11 și 12 din anexa nr. 1 sau din anexa nr. 4, după caz;e) modificarea informațiilor prevăzute la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 3.11, 3.12, 4, 6, 8 și 9 din anexa nr. 2 și pct. 5-9 din anexa nr. 5, în cazul F.I.A.C. constituite din mai multe compartimente de investiții;f) modificarea informațiilor prevăzute la pct. 1.1, 2.1, 2.3, 3.1, 3.4. și 3.5 lit. d) din anexa nr. 3.  +  Articolul 27F.I.A.C. constituit din cel puțin două compartimente de investiții, denumite în continuare subfonduri, prezintă cumulativ următoarele caracteristici:a) fiecare subfond are o politică de investiții separată, inclusă în cadrul documentului de ofertă al fondului;b) un subfond nu poate investi în unitățile de fond ale altui subfond din cadrul aceluiași F.I.A.C.;c) obligațiile unui subfond nu pot fi acoperite din activele altui subfond;d) investitorii unui subfond se pot transfera la alt subfond din cadrul aceluiași F.I.A.C., cu menționarea modului prin care se realizează procedura de conversie de unități de fond în cadrul documentului de ofertă al F.I.A.C.;e) subfondurile pot avea valute diferite de exprimare a valorii activului net;f) fiecare subfond poate fi lichidat separat, fără ca lichidarea respectivă să determine lichidarea altui subfond;g) activele tuturor subfondurilor vor fi încredințate spre păstrare unui singur depozitar;h) fiecare fond și/sau subfond poate emite una sau mai multe clase de unități de fond. Structura comisioanelor, minimul prevăzut pentru investiția inițială, valuta de exprimare a valorii activului net și categoriile de investitori eligibili pot diferi în funcție de fiecare clasă de unități de fond;i) fiecare subfond nou sau clasă de unități de fond nouă necesită autorizarea acestora de către A.S.F.;j) fiecare subfond va avea conturi contabile separate, cu aplicarea principiului segregării individuale a activelor.  +  Articolul 28(1) În aplicarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 243/2019, un subfond nou înființat se supune autorizării A.S.F. Solicitarea de autorizare se aplică pentru fiecare subfond nou și este însoțită de următoarele documente:a) documentul cu informații esențiale destinate investitorilor în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014, în cazul F.I.A.C. destinate investitorilor de retail;b) contractul de societate, având conținutul minim din anexa nr. 4, în cazul F.I.A.C. destinat investitorilor de retail;c) documentul de ofertă, având conținutul minim din anexa nr. 5, în cazul F.I.A.C. destinat investitorilor de retail;d) regulile subfondului, conform conținutului minim din anexa nr. 3;e) documentul de ofertă, având conținutul minim din anexa nr. 7B, în cazul F.I.A.C. destinat investitorilor profesionali;f) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor A.S.F.(2) În aplicarea art. 4 alin. (10) și art. 6 alin. (5) din Legea nr. 243/2019, un F.I.A.C. autorizat de A.S.F. poate emite clase de unități de fond, cu respectarea cumulativă a cel puțin următoarelor principii și reguli:a) profilul de risc-randament, categoriile de riscuri specifice, precum și caracteristicile fiecărei clase de unități de fond sunt identificate și detaliate în documentul de ofertă și în documentul cu informații esențiale, în cazul F.I.A.C. destinate investitorilor de retail;b) fiecare clasă de unități de fond are la bază o strategie comună de investiții, predefinită, detaliată și transparentă;c) toate clasele de unități de fond aparținând aceluiași F.I.A.C. au un trunchi comun de active;d) obligațiile rezultate din deținerea unei unități de fond dintr-o anumită clasă de unități de fond nu sunt achitate/nu afectează drepturile conferite de o altă clasă de unități de fond;e) F.I.A.C. poate utiliza doar aranjamente de acoperire a riscului valutar definite în prezentul regulament, nefiind permise alte tipuri de strategii de acoperire a riscului, precum, fără a se limita la acestea, strategiile de acoperire a riscului de dobândă, de durată sau de volatilitate;f) A.F.I.A. care administrează F.I.A.C. derulează, cel puțin anual sau de fiecare dată când condițiile de piață o impun, simulări de criză pentru evaluarea riscurilor de contagiune dintre clasele de unități de fond ale aceluiași F.I.A.C., în cazul în care activul F.I.A.C. este structurat în mai multe clase de unități de fond.  +  Articolul 29(1) F.I.A.C. de tip feeder, respectiv F.I.A.C. de tip master prevăzute la art. 3 pct. 23 și 24 din Legea nr. 74/2015 sunt organizate și funcționează conform prevederilor Legii nr. 243/2019 și ale prezentului regulament.(2) Documentul de ofertă de unități de fond emise de F.I.A.C. de tip feeder sau F.I.A.C. de tip master are conținutul minim prevăzut în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 7A.(3) Fiecare investitor în unități de fond va semna obligatoriu o declarație că a primit, a citit și a înțeles prevederile documentului de ofertă al F.I.A.C. de tip feeder, respectiv F.I.A.C. de tip master.(4) În cazul modificării documentului de ofertă al F.I.A.C. de tip feeder/master destinat investitorilor de retail, acesta este notificat A.S.F., în termen de 2 de zile lucrătoare de la operarea modificării.(5) În cazul modificării documentului de ofertă al F.I.A.C. de tip feeder/master destinat investitorilor de profesionali, acesta este notificat A.S.F., în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârșitul anului calendaristic în care a avut loc modificarea.  +  Articolul 30(1) În vederea admiterii la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din România, F.I.A.C. de tip închis are următoarele obligații:a) conformarea în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, și cu normele operatorului de piață/sistem cu privire la condițiile de admitere la tranzacționare sau tranzacționării în cadrul unui loc de tranzacționare;b) transmiterea către operatorul locului de tranzacționare a unui prospect, în vederea obținerii unui acord de principiu al operatorului pieței respective în scopul admiterii la tranzacționare sau tranzacționării unităților de fond; prospectul este elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2019/980 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei, denumit în continuare Regulamentul nr. 980/2019/UE, în ceea ce privește formatul și conținutul prospectului, ale prospectului de bază, ale rezumatului și ale condițiilor finale și în ceea ce privește cerințele de publicitate, dacă normele operatorului locului de tranzacționare aprobate de A.S.F. nu prevăd altfel;c) transmiterea acordului de principiu menționat la lit. b) către A.S.F. împreună cu documentația aplicabilă prevăzută de Legea nr. 24/2017 și de Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, în vederea admiterii la tranzacționare sau tranzacționării valorilor mobiliare.(2) Unitățile de fond ale F.I.A.C. de tip deschis nu pot fi tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare sau burse dintr-un stat terț.  +  Articolul 31(1) F.I.A.C. autorizate de A.S.F. admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare pot realiza, la inițiativa exclusivă a A.F.I.A. care administrează respectivul F.I.A.C., operațiuni de răscumpărare din piață a unităților de fond emise în limita anuală a 10% din numărul total al unităților de fond aflate în circulație la momentul aprobării de către A.S.F. a programului de răscumpărare, în scopul unic de diminuare a diferenței negative dintre prețul de piață al unității de fond și V.U.A.N. calculat de A.F.I.A. și certificat de depozitarul F.I.A, cu respectarea în mod corespunzător a reglementărilor A.S.F. și a celor emise de operatorul de piață sau de sistem în cadrul căruia F.I.A.C. este admis la tranzacționare, după caz, referitoare la programele de răscumpărare derulate de emitenți.(2) Prin derogare de la prevederile art. 17 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015, A.F.I.A. poate răscumpăra din piață unitățile de fond proprii la un preț inferior ultimului V.U.A.N. publicat și certificat de depozitarul F.I.A.C. admis la tranzacționare.(3) După închiderea programului de răscumpărare a propriilor unități de fond din activul său, A.F.I.A. procedează la anularea integrală a unităților de fond răscumpărate din cadrul locului de tranzacționare, precum și la publicarea noilor V.A.N. și V.U.A.N. actualizate atât în cadrul locului de tranzacționare, cât și pe site-ul propriu al A.F.I.A.  +  Articolul 32Suspendarea sau retragerea voluntară de la tranzacționare din cadrul unui loc de tranzacționare a unui F.I.A.C. se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 referitoare la suspendarea și retragerea valorilor mobiliare de la tranzacționarea pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau unui sistem organizat de tranzacționare.  +  Secţiunea a 4-a Autorizarea și funcționarea F.I.A. înființate ca societăți de investiții  +  Articolul 33(1) F.I.A.S. emite acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont. Acțiunile emise în cadrul unei clase au o valoare egală.(2) F.I.A.S., persoană juridică română, administrat de un A.F.I.A extern este autorizat de A.S.F. în situația în care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) sediul social și sediul central, după caz, sunt situate în România;b) face dovada existenței unui capital social subscris și vărsat reprezentând cel puțin contravaloarea în lei a 125.000 euro sau corespunzător categoriei de F.I.A.S. pentru care solicită autorizarea, în cazul F.I.A.S. specializate pentru care este stabilit un capital inițial minim în Legea nr. 243/2019;c) are încheiat un contract cu un auditor financiar, care îndeplinește condițiile privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către A.S.F.  +  Articolul 34(1) În aplicarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 243/2019, documentele atașate cererii de autorizare a F.I.A.S. administrat de un A.F.I.A. extern sunt cel puțin următoarele:a) actul constitutiv al F.I.A.S., în original sau în copie conformă cu originalul, având conținutul minim prevăzut de Legea nr. 31/1990, completat cu informațiile prevăzute la art. 20 alin. (2) din Legea nr. 243/2019, precum și cu informațiile prevăzute la alin. (3)-(5);b) extras sau certificat de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, denumit în continuare O.N.R.C., care să ateste data înregistrării, administratorii, obiectul de activitate și capitalul social;c) certificatul de înregistrare la O.N.R.C. în copie conformă cu originalul;d) contractul de administrare în original sau în copie conformă cu originalul, încheiat de către F.I.A.S. cu un A.F.I.A. extern autorizat de/înregistrat la A.S.F., în cazul F.I.A.S. care nu se autoadministrează;e) copia contractului de depozitare întocmit cu respectarea prevederilor art. 83 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013;f) prospectul de emisiune pentru F.I.A.S. înființate prin subscripție publică, dacă este cazul;g) regulile F.I.A.S.;h) documentul de ofertă al F.I.A.S. care atrag capital exclusiv de la investitori profesionali, având conținutul minim din anexa nr. 8, dacă este cazul;i) prospectul F.I.A.S. care atrage capital inclusiv de la investitori de retail întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/1.129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2017/1.129, dacă este cazul;j) documentul cu informații esențiale având conținutul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014, în cazul F.I.A.S. destinate investitorilor de retail;k) dovada achitării tarifelor datorate A.S.F.;l) contractul încheiat cu un auditor financiar, aprobat de A.S.F. conform reglementărilor emise în acest sens, în original sau în copie conformă cu originalul.(2) Odată cu transmiterea documentelor prevăzute la alin. (1), A.F.I.A. prezintă la A.S.F. înscrisuri care să cuprindă informații referitoare la:a) acționarii F.I.A.S., persoane juridice:1. extras sau certificat care să ateste data înregistrării, administratorii, obiectul de activitate și capitalul social, eliberat de O.N.R.C., pentru persoanele juridice române, sau de autoritatea similară din statul în care este înregistrată și funcționează persoana juridică străină, emis cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;2. structura acționarilor semnificativi sau asociaților, până la nivelul persoanelor fizice; prin structură a acționarilor semnificativi până la nivel de persoană fizică se înțelege prezentarea acționarilor/asociaților care dețin indirect controlul asupra acționarilor semnificativi ai societății de investiții de tip închis;3. ultima situație financiară anuală și, după caz, situația financiară semestrială a anului curent, înregistrată la administrația financiară, pentru persoanele juridice române, sau la autoritatea fiscală națională din statul de origine, pentru persoanele juridice străine;b) acționarii F.I.A.S., persoane fizice:1. copia actului de identitate;2. certificat de cazier judiciar depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;3. certificat de cazier fiscal depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original.(3) Pe lângă conținutul minim prevăzut de Legea nr. 31/1990, actul constitutiv al unui F.I.A.S. administrat de un A.F.I.A. cuprinde cel puțin mențiuni cu privire la:a) emisiunea, deținerea și vânzarea acțiunilor;b) modalitatea de calcul al activului net;c) reguli prudențiale privind politica de investiții în conformitate cu reglementările A.S.F.;d) condiții de înlocuire a depozitarului și reguli de asigurare a protecției acționarilor în astfel de situații;e) reguli privind remunerarea administratorilor și dimensionarea cheltuielilor de administrare, în situația unei F.I.A.S. care atrage/a atras resurse financiare inclusiv de la investitori de retail.(4) Modificările intervenite în actul constitutiv al F.I.A.S. și în prospectul de emisiune al F.I.A.S. admis la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare sau unei burse dintr-un stat terț, după caz, depuse în vederea autorizării de către A.S.F. intră în vigoare după autorizarea acestora de către A.S.F. și, în cazul actului constitutiv, după înregistrarea acestuia la O.N.R.C. Înregistrarea modificărilor actului constitutiv la O.N.R.C. se face după autorizarea de către A.S.F. a modificării aduse acestuia.(5) În termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.N.R.C. a modificărilor menționate la alin. (4), dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizării de către A.S.F., F.I.A.S. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situația în care modificarea propusă impune eliberarea unui nou certificat.  +  Articolul 35Regulile F.I.A.S. conțin mențiuni referitoare la cel puțin următoarele informații:a) regulile de evaluare utilizate pentru portofoliul F.I.A.S.;b) frecvența calculării valorii activului net;c) mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii activului net;d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi strategii de acoperire a riscurilor;e) obiectivele, politica de investiții și riscurile specifice ale F.I.A.S.;f) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi.  +  Articolul 36(1) În aplicarea prevederilor art. 24 din Legea nr. 243/2019, retragerea autorizației la solicitarea expresă a F.I.A.S. se efectuează în următoarele condiții:a) la solicitarea acționarilor F.I.A.S., exprimată prin intermediul unei hotărâri a Adunării generale extraordinare a acționarilor (A.G.E.A.) a F.I.A.S întrunită conform legii și cu respectarea prevederilor prezentului articol;b) la expirarea duratei F.I.A.S. și în cazul în care acționarii F.I.A.S. nu au decis prelungirea acesteia, conform documentelor sale;c) în cazul fuzionării cu o F.I.A.S. absorbantă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 și cu aprobarea prealabilă a A.S.F. anterior înregistrării noii F.I.A.S. la O.N.R.C.; prevederile prezentei litere nu se aplică F.I.A.S. înființate prin subscripție publică.(2) În vederea retragerii autorizației unui F.I.A.S. ale cărui titluri de participare nu sunt admise la tranzacționare sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare sau al unei burse dintr-un stat terț în condițiile prevăzute la alin. (1), A.F.I.A. extern/F.I.A.S. administrat intern întocmește și transmite la A.S.F. un plan de lichidare a activelor F.I.A.S., aprobat de către Adunarea generală a acționarilor F.I.A.S. și avizat de un lichidator desemnat conform legii, ce deține și calitatea de auditor financiar sau firmă de audit avizat/avizată de A.S.F. conform reglementărilor emise de A.S.F.(3) În cazul în care un A.F.I.A. extern/F.I.A.S. administrat intern intenționează retragerea de la tranzacționare a titlurilor de participare ale unui F.I.A.S. menționat la art. 80 alin. (1) din Legea nr. 243/2019, atunci respectivul A.F.I.A. extern/F.I.A.S. administrat intern convoacă A.G.E.A. a F.I.A.S. și introduce pe ordinea de zi a acesteia următoarele puncte:a) aprobarea intenției de solicitare a retragerii autorizației de F.I.A.S. de către A.S.F.;b) aprobarea retragerii de la tranzacționare a titlurilor de participare ale respectivului F.I.A.S.;c) aprobarea planului de lichidare a activelor F.I.A.S. avizat de un lichidator desemnat conform alin. (2) și cu respectarea prevederilor art. 67;d) aprobarea intenției de solicitare a retragerii autorizației de A.F.I.A. de către A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 11 lit. a) din Legea nr. 74/2015 și ale reglementărilor emise de A.S.F., în cazul F.I.A.S. administrat intern;e) modificarea obiectului de activitate și a denumirii F.I.A.S., în sensul eliminării sintagmei „F.I.A.“.(4) În cazul aprobării tuturor punctelor de pe ordinea de zi a A.G.E.A. menționate la alin. (3), A.F.I.A. extern/F.I.A.S. administrat intern procedează la ducerea la îndeplinire a tuturor demersurilor necesare operațiunii de retragere de la tranzacționare a titlurilor de participare ale F.I.A.S., în conformitate cu prevederile art. 60 lit. c) din Legea nr. 24/2017 și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia.(5) După finalizarea operațiunii de retragere de la tranzacționare a acțiunilor F.I.A.S. prevăzut la alin. (3), A.F.I.A. extern/F.I.A.S. administrat intern solicită A.S.F. retragerea autorizației F.I.A.S., în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) și (5) din Legea nr. 243/2019.(6) În aplicarea prevederilor art. 24 din Legea nr. 243/2019, documentele atașate cererii de retragere a autorizației unui F.I.A.S. sunt cel puțin următoarele:a) hotărârea A.G.E.A. prevăzută la alin. (4), ce stabilește schimbarea obiectului de activitate și a denumirii societății (în sensul eliminării sintagmei „F.I.A.“);b) dovada publicării într-o publicație periodică națională cu apariție zilnică a unui anunț cu privire la hotărârea menționată la lit. a);c) dovada achitării datoriilor față de A.S.F.;d) indicarea adresei arhivei și a datelor de identificare și de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei F.I.A.S.;e) raportul auditorului financiar cu privire la situația F.I.A. la data încetării activității autorizate;f) planul de lichidare a activelor F.I.A.S. aprobat de A.G.E.A. a societății;g) orice alte documente pe care A.S.F. le consideră necesare pentru soluționarea cererii.  +  Articolul 37(1) F.I.A.S. de tip feeder, respectiv F.I.A.S. de tip master prevăzute la art. 3 pct. 23 și 24 din Legea nr. 74/2015, care sunt înființate ca societate de investiții, respectă prevederile aplicabile ale Legii nr. 243/2019 și ale prezentului regulament.(2) Documentul de ofertă de titluri de participare emise de F.I.A.S. de tip feeder sau F.I.A.S. de tip master are conținutul minim prevăzut în anexa nr. 8, în cazul în care este oferit exclusiv investitorilor profesionali.(3) În cuprinsul documentului de ofertă de la alin. (2) sunt incluse și următoarele:a) extras din contractul de depozitare;b) regulile și procedurile interne în cazul societăților de investiții care se autoadministrează;c) locul de tranzacționare și/sau bursa din statul terț pe care se intenționează tranzacționarea acțiunilor societății de investiții.(4) Documentul de ofertă de titluri de participare emise de F.I.A.S. de tip feeder sau F.I.A.S. de tip master care atrage capital inclusiv de la investitori de retail este întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/1.129.  +  Articolul 38(1) Prospectul F.I.A.S. care atrage capital inclusiv de la investitori de retail previne investitorii potențiali, printr-o formulă standard, tipărită pe coperta acestuia, asupra faptului că:a) investițiile în F.I.A.S. nu sunt depozite bancare, iar băncile, în situația în care dețin calitatea lor de acționar al unui A.F.I.A., nu oferă nicio garanție investitorului cu privire la recuperarea sumelor investite, cu excepția cazului în care prospectul F.I.A.S. conține prevederi contrare;b) aprobarea inițierii și derulării ofertei publice de titluri de participare de către A.S.F. nu implică în niciun fel aprobarea sau evaluarea de către A.S.F. a calității plasamentului în respectivele titluri de participare, ci evidențiază respectarea de către ofertant a prevederilor Legii nr. 74/2015, Legii nr. 243/2019 și ale prezentului regulament;c) deținerea de titluri de participare comportă nu numai avantajele ce le sunt specifice, dar și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul.(2) Fiecare investitor în titluri de participare ale F.I.A.S. care nu sunt admise la tranzacționare semnează obligatoriu o declarație că a primit, a citit și a înțeles prevederile documentului de ofertă sau prospectului F.I.A.S., după caz.(3) A.F.I.A. pune la dispoziția investitorilor toate actele adiționale la documentul de ofertă sau prospectul F.I.A.S., după caz, după cum urmează:a) prin publicarea pe pagina de internet a A.F.I.A. sau F.I.A.S., în cazul F.I.A.S. care atrag capital inclusiv de la investitori de retail;b) prin intermediul canalelor stabilite în documentul de ofertă, în cazul F.I.A.S. care atrag capital de la investitori profesionali.(4) În cazul modificării documentului de ofertă al F.I.A.S. destinat investitorilor profesionali, acesta este notificat A.S.F., cu cel puțin 10 zile anterior aplicării noilor prevederi ale acestuia.(5) În cazul în care titlurile de participare ale F.I.A.S. sunt admise la tranzacționare sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare sau unei burse dintr-un stat terț, acestea pot fi răscumpărate oricând la inițiativa F.I.A.S. sau A.F.I.A., după caz, respectiv A.F.I.A., cu respectarea legislației în vigoare, operațiune ce nu afectează calificarea F.I.A.S. în categoria deschis sau închis.  +  Articolul 39(1) Convocarea și desfășurarea Adunării generale a acționarilor (A.G.A.) a F.I.A.S. se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 243/2019, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, în cazul F.I.A.S. admise la tranzacționare, precum și ale prezentului regulament.(2) În cazul prevăzut la art. 29 alin. (3) din Legea nr. 243/2019, A.F.I.A. sau F.I.A.S. autoadministrat întocmește și transmite Adunării generale extraordinare a acționarilor o prezentare a fiecărei operațiuni de returnare de capital proporțională cu cotele-părți din aporturile investitorilor, în scopul reducerii capitalului social al F.I.A.S., ce cuprinde cel puțin următoarele:a) fundamentarea necesității de derulare a respectivei returnări de capital;b) sursele de finanțare a respectivei returnări de capital;c) data/datele anticipată(e) de plată și cuantumul respectivei returnări de capital;d) modalitatea de acomodare a returnărilor de capital cu obiectivul/obiectivele investițional(e) și strategia investițională principală a F.I.A.S., în scopul asigurării sustenabilității F.I.A.S. și a respectării intereselor de afaceri ale acționarilor acesteia;e) diseminarea oricărui conflict de interese potențial sau existent în care se află membrii consiliului de administrație, consiliului de supraveghere, directoratului/directorii și/sau al personalului identificat al A.F.I.A. extern sau F.I.A.S. administrat intern în legătură cu respectiva operațiune de returnare de capital.(3) În aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) și (4) din Legea nr. 243/2019, plata returnărilor de capital proporționale cu cotele-părți din aporturile acționarilor F.I.A.S., precum și plata acțiunilor dobândite în cadrul operațiunilor de răscumpărare a acțiunilor proprii, în scopul diminuării capitalului social, se realizează exclusiv din surse proprii.  +  Articolul 40Titlurile de participare ale F.I.A.S. pot fi subscrise și răscumpărate prin internet sau telefon în conformitate cu dispozițiile Regulamentului A.S.F. nr. 10/2019, cu condiția ca documentul de ofertă al F.I.A.S. să permită aceste operațiuni și titlurile de participare ale respectivului F.I.A.S. să nu fie admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare.  +  Capitolul III F.I.A. destinate investitorilor de retail  +  Secţiunea 1 Investiții și operațiuni permise  +  Articolul 41În aplicarea art. 32 alin. (3) și art. 41 alin. (2) din Legea nr. 243/2019, un F.I.A.I.R., care solicită A.S.F. încadrarea sa în altă categorie dintre cele prevăzute la art. 31 din aceeași lege, se supune procedurii de autorizare în respectiva calitate de F.I.A.C. sau F.I.A.S., după caz.  +  Articolul 42(1) În aplicarea art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 243/2019, la evaluarea eligibilității bursei dintr-un stat terț, A.S.F. va avea în vedere îndeplinirea de către aceasta a următoarelor condiții:a) bursa face obiectul autorizării și supravegherii de către o autoritate competentă desemnată în acest scop în statul respectiv, asigurându-se cel puțin următoarele:1. existența unor resurse financiare necesare funcționării operatorului pieței/bursei respective;2. supravegherea directă și continuă a participanților la piață;3. existența unor condiții de admitere la tranzacționare;4. existența unor cerințe de lichiditate;5. transparența tranzacțiilor;6. aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea regulilor și reglementărilor pe care participanții la piață trebuie să le respecte;b) sistemul de compensare-decontare existent în statul terț respectiv trebuie să fie reglementat și să prevadă termene de decontare similare celor din statele membre UE;c) legislația aplicabilă în respectivul stat terț permite organismelor de plasament colectiv similare F.I.A.I.R. investiția pe bursa respectivă, fiind asigurate condiții optime de custodie a activelor respectivelor organisme;d) tranzacțiile de pe bursa respectivă trebuie să se deruleze în mod regulat în cadrul unui program de tranzacționare cel puțin similar locurilor de tranzacționare din statele membre UE;e) investitorii au acces direct sau indirect la informațiile privind instrumentele financiare tranzacționate pe respectiva bursă, inclusiv cele legate de eventuale limitări investiționale aplicabile investitorilor din alte state decât respectivul stat terț sau eventuale reglementări care permit sau condiționează repatrierea de către respectivii investitori a capitalului și/sau profiturilor aferente investițiilor pe acea bursă.(2) În procesul de evaluare a eligibilității unei piețe sau bursei dintr-un stat terț, prevederile alin. (1) se consideră a fi îndeplinite de drept pentru bursele dintr-un stat non-UE membru al G7.(3) În cazul investițiilor efectuate într-un stat terț, care anterior a deținut calitatea de stat membru UE, și sub excepția prevăzută la alin. (2), A.F.I.A. are obligația ca, în termen de 30 de zile de la data oficială a expirării perioadei tranzitorii oferite cu prilejul dobândirii statutului de stat terț în relația cu Uniunea Europeană de către statul membru în cauză, să solicite A.S.F. aprobarea bursei sau pieței reglementate stipulate la alin. (1).(4) Până la data aprobării de către A.S.F. a bursei sau pieței reglementate conform alin. (1), investițiile deja existente ale F.I.A.I.R. se consideră eligibile, iar A.F.I.A. nu poate efectua noi investiții în respectivul stat terț.  +  Articolul 43(1) F.I.A.I.R. de tip contractual administrat de un A.F.I.A. nu poate deține o expunere totală mai mare de 50% din activele sale nete pe instrumente financiare emise de persoane juridice membre ale aceluiași grup de societăți. În sensul prezentului articol, un grup de societăți este format din persoane juridice care au cel puțin un acționar/asociat comun ce deține cel puțin 33% din capitalul social al fiecărei societăți membre a grupului sau care au cel puțin un membru comun în consiliul de administrație, în cazul societăților organizate în sistem unitar, sau în directorat, în cazul societăților organizate în sistem dualist. (la 13-10-2021, Alineatul (1) din Articolul 43 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din REGULAMENT nr. 14 din 29 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 13 octombrie 2021 ) (2) F.I.A.I.R. nu efectuează schimburi de instrumente financiare contra numerar sau altor instrumente financiare din portofoliul acestora și nu utilizează cesiuni cu titlu gratuit a unor active nelichide din portofoliul său investițional către investitori („redemption in kind“).(3) F.I.A.I.R. admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare sau unei burse dintr-un stat terț nu efectuează operațiuni în calitate de emitent, în cazul în care aceste operațiuni nu sunt permise de legislația aferentă domeniului F.I.A.  +  Articolul 44(1) F.I.A.I.R. investește în obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare, cu respectarea cel puțin a următoarelor condiții detaliate în prospectele sau documentele de ofertă ale F.I.A.I.R., după caz:a) emitentul de obligațiuni corporative trebuie să aibă cel puțin 2 ani de activitate la momentul efectuării plasamentului F.I.A.I.R. în emisiunea de obligațiuni corporative. În cazul în care emitentul de obligațiuni corporative are mai puțin de 2 ani de activitate, A.F.I.A. sau organul statutar competent al societății de investiții autoadministrate, în numele F.I.A.I.R., investește doar în emisiuni de obligațiuni corporative garantate de o instituție de credit autorizată de B.N.R. sau de o sucursală din România a unei instituții de credit autorizată într-un alt stat membru sau cu alte garanții lichide/exigibile reprezentând cel puțin 100% din valoarea emisiunii de obligațiuni corporative;b) situațiile financiare anuale ale emitentului de obligațiuni corporative trebuie să fie auditate conform legii și să nu indice riscuri semnificative, precum riscul de bonitate, lichiditate sau solvabilitate, privind poziția financiară a acestuia, de natură să determine nerespectarea obligațiilor de plată ale cupoanelor și principalului aferent emisiunii de obligațiuni corporative;c) emitentul de obligațiuni corporative nu trebuie să fie înscris în lista contribuabililor cu restanțe fiscale publicată pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;d) emitentul de obligațiuni corporative a înregistrat profit în cel puțin ultimele 3 exerciții financiare consecutive anterioare, astfel cum rezultă din situațiile financiare anuale aferente, auditate conform legii; în cazul în care emitentul de obligațiuni corporative are mai puțin de 2 ani de activitate, atunci acesta a înregistrat profit în toate exercițiile financiare.(2) Situația garanțiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) este notificată A.S.F. cu ocazia transmiterii primului raport săptămânal cu privire la situația activului net al F.I.A.I.R. după momentul realizării plasamentului.(3) În aplicarea alin. (2), situația garanțiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), ce pot fi scrisori de garanție bancară, asigurarea emisiunii de obligațiuni de către o societate de asigurări sau alte înscrisuri doveditoare similare emise de instituții financiare sau de reprezentantul legal al emitentului garanțiilor respective, cuprinde semnătura persoanelor responsabile din cadrul A.F.I.A. și pe cea a reprezentantului depozitarului respectivului F.I.A.I.R.(4) Evaluarea respectivelor garanții se va realiza extrabilanțier în conformitate cu regulile aplicabile evaluării activelor F.I.A.I.R.(5) Prin excepție de la prevederile art. 121 alin. (8) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, evaluarea în activul F.I.A.I.R. a obligațiunilor corporative neadmise la tranzacționare în cadrul unei piețe reglementate sau unui sistem alternativ/multilateral de tranzacționare pentru care nu a fost onorată plata la scadență a principalului și cupoanelor aferente se realizează la valoarea 0 (zero) ori la valoarea garanției executate, după caz, fiind interzisă efectuarea de investiții suplimentare în instrumente financiare emise de același emitent.(6) În condițiile în care sumele aferente investițiilor F.I.A.I.R. în obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare în cadrul unei piețe reglementate sau unui sistem alternativ/multilateral de tranzacționare emise de societăți pe acțiuni nu sunt încasate în termen de 10 zile lucrătoare de la termenul prevăzut în prospectul de emisiune, respectiv directorii sau membrii directoratului societății de investiții autoadministrate inițiază și comunică A.S.F. demersurile legale pentru recuperarea creanței.(7) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale de monitorizare și control al activelor F.I.A.I.R. și de raportare către A.S.F. a eventualelor încălcări ale prevederilor legale și ale reglementărilor în vigoare privind decontarea operațiunilor, depozitarul verifică respectarea de către F.I.A.I.R. a dispozițiilor prezentului articol.(8) În cazul în care dețin în portofoliul investițional al F.I.A.I.R. sau intenționează să investească în obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare, A.F.I.A. completează regulile și procedurile interne privind asigurarea unei funcții permanente de administrare a riscului/portofoliului cu reguli suplimentare referitoare la metodologia internă de selecție a acestui tip de instrument financiar, cu respectarea cerințelor stabilite în prezentul articol.(9) Metodologia internă elaborată de A.F.I.A. de selecție a obligațiunilor corporative neadmise la tranzacționare în portofoliul F.I.A.I.R. cuprinde o analiză a riscului de credit al emitentului de obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare și se bazează cel puțin pe următoarele principii:a) cuantificarea riscului de credit al emitentului de obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare și evaluarea probabilității de intrare în incapacitate de plată a acestuia și a emisiunii respective de obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare, pe baza unui model de evaluare;b) utilizarea de indicatori calitativi pentru evaluarea riscului de credit al emitentului, cu luarea în considerare a situației macroeconomice naționale și internaționale și a condițiilor de piață existente;c) utilizarea ratingului furnizat de o agenție de credit înregistrată de ESMA sau recunoscută internațional sau a cotațiilor indicative furnizate de agenții specializate, pe baza principiului comparației cu alte tranzacții financiare similare, dacă acestea sunt disponibile;d) analiza cost-beneficiu a fiabilității și rentabilității economice a scopului investițional pentru care emitentul de obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare urmărește atragerea de finanțare;e) analiza lichidității emisiunii de obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare prin raportare la alte valori mobiliare emise de același emitent.(10) Prevederile alin. (1)-(9) se aplică în mod corespunzător inclusiv conturilor individuale ale investitorilor administrate de A.F.I.A. extern în conformitate cu art. 14 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015.(11) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul în care obligațiunile corporative neadmise la tranzacționare sunt emise de către o societate la care F.I.A.I.R. deține cel puțin 51% din capitalul social, în conformitate cu categoria de F.I.A.I.R. corespunzătoare.  +  Secţiunea a 2-a Calculul activului și reguli de evaluare privind F.I.A.I.R.  +  Articolul 45(1) Instrumentele financiare din portofoliul F.I.A.I.R., mai puțin certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, sunt evaluate în conformitate cu prevederile art. 113-122 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 coroborat cu art. 17 alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015.(2) În cazul S.A.I. care administrează active ale O.P.C.V.M., precum și ale F.I.A.I.R., S.A.I. utilizează metode de evaluare unice pentru fiecare categorie de active ale O.P.C.V.M., pe de o parte, respectiv pentru fiecare categorie de active ale F.I.A.I.R., pe de altă parte.(3) Părțile sociale și certificatele de emisii de gaze cu efect de seră din portofoliul F.I.A.I.R. sunt evaluate cel puțin anual pe baza valorii determinate prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii (în care este utilizat principiul valorii juste), aprobate de către conducerea superioară a A.F.I.A.(4) Dividendele distribuite de societăți neadmise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare dintr-un stat membru sau unei burse dintr-un stat terț se înregistrează în evidențele contabile ale F.I.A.I.R. de tip societate de investiții cu titlu de creanțe în baza hotărârilor A.G.A. de aprobare a dividendelor respective și sunt înregistrate în activul net al F.I.A.I.R.(5) Activele imobiliare din portofoliul F.I.A.I.R. sunt evaluate în conformitate cu prevederile art. 62-64 din Legea nr. 243/2019.(6) În aplicarea art. 40 alin. (6) lit. f) din Legea nr. 243/2019, un F.I.A.I.R. de tip închis specializat în investiții imobiliare poate prelungi durata inițială de existență a respectivului F.I.A.I.R., în conformitate cu dispozițiile regulilor sale sau ale actului său constitutiv. În cazul în care investitorii nu sunt de acord cu prelungirea duratei inițiale, aceștia pot răscumpăra titlurile de participare într-o perioadă stabilită prin documentul prin care se decide prelungirea sa. A.F.I.A. ce administrează activele F.I.A.I.R. poate decide odată cu prelungirea duratei inițiale și derularea unei noi oferte de emisiune.(7) Pentru instrumentele financiare cu venit fix necotate aflate în portofoliul F.I.A.I.R., în scop prudențial, în situația în care A.F.I.A. constată, conform situațiilor financiare periodice ale emitentului acestor instrumente, că există un risc semnificativ ca acesta să nu își îndeplinească obligațiile de plată aferente cupoanelor periodice și principalului, A.F.I.A. realizează gradual ajustări de valoare ale expunerii pe respectivul instrument, în baza unei analize interne sau a unui raport de evaluare întocmit de un evaluator extern, numit în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (9) din Legea nr. 74/2015, transmise în prealabil către A.S.F. cu cel puțin 5 zile lucrătoare anterior punerii în aplicare a deciziei A.F.I.A.(8) Metodologia de ajustare graduală este detaliată în prospectul de emisiune sau documentul de ofertă, după caz, al F.I.A.I.R.(9) În termen de două zile lucrătoare, A.F.I.A. notifică A.S.F. cu privire la cauzele care au determinat ajustarea de valoare. În cazul în care ulterior emitentul de instrumente financiare cu venit fix necotate nu își îndeplinește efectiv obligația de plată aferentă cupoanelor periodice și principalului, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero.(10) În cazul societăților pe acțiuni neadmise la tranzacționare în cadrul unei piețe reglementate sau unui sistem multilateral de tranzacționare, în care F.I.A.I.R. deține peste 33% din capitalul social, acțiunile respective se evaluează în activul F.I.A.I.R. exclusiv în conformitate cu standardele internaționale de evaluare în baza unui raport de evaluare, actualizat cel puțin anual.(11) Abrogat. (la 28-08-2020, Alineatul (11) din Articolul 45 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de Articolul II din REGULAMENT nr. 20 din 26 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 28 august 2020 ) (12) Abrogat. (la 28-08-2020, Alineatul (12) din Articolul 45 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de Articolul II din REGULAMENT nr. 20 din 26 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 28 august 2020 )  +  Articolul 46(1) Valoarea activului net al F.I.A.I.R. de tip contractual se determină conform prevederilor art. 123-125 și art. 126 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.(2) Prevederile art. 126 alin. (2)-(5) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 se aplică în mod corespunzător F.I.A.I.R. de tip contractual pentru care A.F.I.A. calculează zilnic valoarea activului net.  +  Articolul 47(1) Valoarea activului net al unui F.I.A.I.R. înființat ca societate de investiții (F.I.A.S.) se determină ca diferență între valoarea totală a activelor și valoarea însumată a datoriilor respectivului F.I.A.S. și a veniturilor înregistrate în avans.(1^1) În aplicarea prevederilor alin. (1), în calculul valorii însumate a datoriilor sunt incluse atât datoriile curente, cât și cele necurente, precum și provizioanele constituite de către F.I.A.S. în cauză. (la 24-03-2021, Articolul 47 din Secțiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din REGULAMENT nr. 6 din 12 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 24 martie 2021 ) (2) Valoarea totală a activelor unui F.I.A.S. se calculează cu o frecvență stabilită în actul constitutiv, precum și la orice alte termene impuse prin reglementările pieței pe care sunt tranzacționate acțiunile F.I.A.S. respectiv, conform reglementărilor legale în vigoare, prin cumularea:a) activelor imobilizate compuse din:1. imobilizări necorporale;2. imobilizări corporale;3. imobilizări financiare;b) activelor circulante;c) instrumentelor financiare derivate;d) cheltuielilor înregistrate în avans.(3) Valoarea totală a datoriilor unui F.I.A.S. se determină pe baza informațiilor furnizate de contabilitatea proprie organizată și condusă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(4) Valoarea unitară a activului net se calculează conform următoarei relații:Valoarea unitară a activului net la acea dată =valoarea netă a activului la acea datănumărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile de trezorerie și acțiunile aferente certificatelor de depozit sau certificatelor de interes de acțiuni proprii răscumpărate și deținute la data raportării(5) În scopul calculării valorii unitare a activului F.I.A.S., acțiunilor proprii răscumpărate de societate menționate la alin. (4) le sunt asimilabile certificatele de depozit și certificatele de interes emise de o terță parte având la bază acțiunile suport respective.(6) Titlurile de participare ale F.I.A.S. admise la tranzacționare sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare sau unei burse dintr-un stat terț se încadrează la categoria „acțiuni“ în activul net al O.P.C., precum și în raportările transmise de A.F.I.A. către A.S.F.  +  Articolul 48(1) Obligațiile unui F.I.A.I.R. sunt constituite, după caz, din:a) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate A.F.I.A.;b) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului;c) cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor și alte cheltuieli legate direct sau indirect de tranzacționare și/sau de achiziționarea/vânzarea activelor F.I.A.I.R. sau admiterea la tranzacționare, inclusiv taxele și comisioanele datorate operatorilor de piață relevanți;d) cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare;e) cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către F.I.A.I.R. a împrumuturilor în condițiile legii;f) cheltuieli cu comisioanele și tarifele datorate A.S.F. sau altor autorități competente, precum și orice taxe sau alte obligații fiscale impuse ca urmare a activității F.I.A.I.R.;g) cheltuieli de emisiune cu documentele F.I.A.I.R. și orice obligații de raportare și transparență în legătură cu F.I.A.I.R.;h) cheltuieli cu auditul financiar pentru F.I.A.I.R., precum și orice cheltuieli cu serviciile nonaudit, ce pot fi efectuate de auditorul financiar conform legislației în vigoare;i) contravaloarea sumelor datorate în contul împrumuturilor contractate în condițiile impuse de regulament;j) contravaloarea unităților de fond anulate (la prețul de răscumpărare) și care nu au fost încă achitate investitorilor;k) cheltuieli aferente relațiilor cu investitorii și relațiilor publice în interesul F.I.A.I.R. de tip societate, în cazul în care aceste cheltuieli sunt prevăzute în prospectul, regulile sau actul constitutiv al respectivului F.I.A.S., după caz.(2) În situațiile în care apar alte categorii de cheltuieli decât cele menționate la alin. (1), acestea sunt menționate distinct în prospectul F.I.A.I.R.  +  Articolul 49(1) Cheltuielile de înființare, de distribuție, de publicitate ale F.I.A.I.R. sunt suportate de către A.F.I.A.(2) Sumele încasate din comisioanele de subscriere și/sau răscumpărare a unităților de fond, în cazul în care acestea există, pot fi încasate de A.F.I.A., cu condiția ca acest fapt să fie stipulat expres în documentele de constituire ale respectivului F.I.A.I.R.(3) Cheltuielile se înregistrează cu frecvența stipulată în documentele de constituire ale F.I.A.I.R., fiind înregistrate cu frecvența respectivă în calculul valorii activului net.(4) În cazul în care F.I.A.I.R. de tip deschis are o frecvență de răscumpărare aferentă fiecărei zile lucrătoare, A.F.I.A. aplică prevederile art. 129 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.(5) A.F.I.A. are obligația ca, în cazul în care există, nivelul comisionului de răscumpărare perceput investitorilor să fie stabilit exclusiv ca procent din activele acestora în funcție de caracteristicile, strategia investițională, durata de deținere a titlurilor de participare și politica de administrare activă sau pasivă a portofoliului investițional al F.I.A.I.R. și să nu prejudicieze în niciun fel interesele acestora prin modalitatea de calcul sau perioada de aplicare a comisionului de răscumpărare.(6) În sensul alin. (5), A.S.F. poate solicita A.F.I.A. să își revizuiască politica de comisioane în situația în care sunt indicii privind o posibilă prejudiciere a intereselor deținătorilor de titluri de participare.(7) Categoriile de cheltuieli ale unui F.I.A.S. destinat investitorilor de retail și cuantumul estimat al acestora sunt prevăzute în bugetul anual de venituri și cheltuieli aprobat de acționari în adunarea generală a acționarilor.  +  Secţiunea a 3-a Obligații de transparență, informare și raportare  +  Articolul 50(1) În aplicarea art. 38 alin. (1) și (2) din Legea nr. 243/2019, A.F.I.A. care administrează un F.I.A.I.R. sau, după caz, consiliul de administrație/directoratul F.I.A.I.R. care se autoadministrează întocmește și transmite A.S.F. și publică rapoartele cu privire la valorile V.A.N. și V.U.A.N. calculate de administrator și certificate de depozitar, precum și cu privire la situația detaliată a investițiilor la data de raportare, având conținutul stabilit, după caz, în funcție de forma de constituire a F.I.A.I.R., în anexa nr. 9, în cazul unui F.I.A.I.R. de tip contractual, sau în anexele nr. 10 și 11, în cazul unui F.I.A.I.R. de tip societate. Raportările privind valorile V.A.N. și V.U.A.N. calculate de administrator și certificate de depozitar, având conținutul stabilit în anexa nr. 9 sau anexa nr. 10, după caz, se transmit A.S.F. în maximum 5 sau 15 zile calendaristice de la sfârșitul perioadei pentru care se face raportarea, după caz, în funcție de frecvența oferită investitorilor pentru răscumpărarea titlurilor de participare din activul F.I.A.I.R. la inițiativa acestora. Sfârșitul perioadei de raportare se consideră a fi ultima zi calendaristică din perioada de raportare. În cazul în care ultima zi de transmitere la A.S.F. sau de publicare a rapoartelor nu este o zi lucrătoare, acestea sunt transmise în următoarea zi lucrătoare după această dată. (la 13-10-2021, Alineatul (1) din Articolul 50 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 14 din 29 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 13 octombrie 2021 ) (2) A.F.I.A. publică rapoartele menționate la alin. (1) pe siteul propriu sau pe site-ul F.I.A.I.R., dacă acesta există, în termenele prevăzute la același alineat. (la 13-10-2021, Alineatul (2) din Articolul 50 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 14 din 29 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 13 octombrie 2021 ) (3) În cazul F.I.A.I.R. admis la tranzacționare în cadrul unei piețe reglementate sau unei burse dintr-un stat terț, A.F.I.A. nu publică lunar situația detaliată a investițiilor din portofoliul F.I.A.I.R. stabilită în anexa nr. 9 sau anexa nr. 11, după caz, ci cu o frecvență trimestrială, semestrială și anuală, în termenele prevăzute de legislația aplicabilă în acest sens, pentru publicarea rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale. (la 13-10-2021, Alineatul (3) din Articolul 50 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 14 din 29 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 13 octombrie 2021 ) (4) A.S.F. poate solicita, ori de câte ori consideră necesar, detalierea rapoartelor prevăzute la alin. (1), A.F.I.A. având obligația de a răspunde solicitării în termen de 5 zile lucrătoare, urmând ca detalierea respectivă să fie certificată de depozitar în termen de o zi lucrătoare. (la 13-10-2021, Alineatul (4) din Articolul 50 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 14 din 29 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 13 octombrie 2021 ) (5) În aplicarea art. 38 alin. (3) din Legea nr. 243/2019, raportul anual transmis la A.S.F. cuprinde situațiile financiare anuale, raportul consiliului de administrație/directoratului A.F.I.A., raportul auditorului financiar, precum și situația detaliată a investițiilor realizate în exercițiul financiar aferent perioadei de raportare ce are conținutul stabilit în anexa nr. 11. Raportul semestrial cuprinde raportările contabile semestriale, precum și situația detaliată a investițiilor aferente perioadei de raportare ce are conținutul stabilit în anexa nr. 11.(6) Rapoartele prevăzute la alin. (5) sunt transmise la A.S.F. după cum urmează:a) raportul pentru primul semestru, în termen de două luni de la încheierea semestrului respectiv;b) raportul anual, în termen de 4 luni de la sfârșitul anului pentru care se face raportarea.(7) A.F.I.A. publică rapoartele menționate la alin. (5) pe site-ul propriu sau pe site-ul F.I.A.I.R. în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea de către organele statutare ale A.F.I.A. extern sau F.I.A.I.R. autoadministrat.  +  Articolul 51(1) În sensul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 243/2019, în vederea informării investitorilor cu privire la orice modificări semnificative intervenite în regulile fondului sau documentul de ofertă, după caz, F.I.A.I.R. de tip contractual transmite o notă de informare cu privire la acestea în termen de maximum două zile lucrătoare de la data autorizării lor către A.S.F. sau, în cazul unui F.I.A.I.R. de tip contractual admis la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare ori în cadrul unei burse dintr-un stat terț, în termenul prevăzut de legislația incidentă emitenților și/sau în reglementările operatorului locului de tranzacționare/bursei, dacă acestea prevăd un termen mai scurt.(2) În situația în care investitorii nu sunt de acord cu modificările semnificative intervenite, A.F.I.A. care administrează activele respectivului F.I.A.I.R. de tip contractual are obligația de a onora cererile de răscumpărare integrală depuse de investitori într-un interval de cel mult 15 zile de la data transmiterii notei de informare prevăzute la alin. (1).(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul transferului activelor unui F.I.A.I.R. de la un depozitar cedent la un nou depozitar, A.F.I.A. care administrează activele respectivului F.I.A.I.R. de tip contractual are obligația de a onora cererile de răscumpărare integrală depuse de investitori într-un interval de maximum 15 zile de la data finalizării efective a transferului activelor către noul depozitar.  +  Articolul 52În situația în care, în termen de 3 luni după exercitarea dreptului de retragere de către investitori, F.I.A.I.R. are mai puțin de 2 investitori, A.F.I.A. procedează la lichidarea F.I.A.I.R.  +  Secţiunea a 4-a Publicitatea și distribuția titlurilor de participare ale F.I.A.I.R.  +  Articolul 53(1) Comunicările publicitare adresate investitorilor F.I.A.I.R. sunt corecte, clare, identificabile ca atare și descriu în mod echitabil riscurile și avantajele deținerii de titluri de participare ale unui F.I.A.I.R., în conformitate cu cerințele de transparență stabilite de Regulamentul (UE) nr. 1.156/2019 din 20 iunie 2019 privind facilitarea distribuției transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013 și (UE) nr. 1.286/2014.(2) A.F.I.A. aplică în mod corespunzător prevederile art. 188-190 și art. 192 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 în ceea ce privește publicitatea aplicată F.I.A.I.R. ale căror active le administrează.(3) În cazul în care A.F.I.A. publică notele de informare a investitorilor referitoare la modificarea documentelor F.I.A.I.R. de tip contractual pe site-ul propriu al A.F.I.A. sau pe site-ul F.I.A.I.R., dacă există, fără a publica respectivele documente și într-o publicație periodică națională cu apariție zilnică, A.F.I.A. întreprinde demersurile necesare pentru a putea dovedi ulterior oricărui terț data exactă a informării prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 243/2019 și conținutul publicării respectivelor note de informare pe site-ul său.  +  Articolul 54(1) A.F.I.A. exercită cel puțin anual un control expost privind monitorizarea „piețelor-țintă“ și a canalelor de distribuție ale titlurilor de participare ale F.I.A.I.R., în scopul de a identifica activități de marketing ce nu respectă prevederile documentelor de constituire sau materialelor publicitare ale respectivului F.I.A.I.R.(2) Rezultatul controlului ex-post efectuat de A.F.I.A. asupra distribuitorilor titlurilor de participare ale F.I.A.I.R. administrate contribuie la identificarea și evaluarea eventualelor abateri de la strategia sa de distribuție în mod proporțional și în funcție de caracteristicile relevante ale „piețelor-țintă“, precum, fără a se limita la acestea, dimensiunea pieței și gradul de educație financiară a investitorilor și ale F.I.A.I.R. în sine, precum, fără a se limita la acestea, încadrarea F.I.A.I.R. ca fond diversificat sau fond specializat, deținerea de instrumente financiare complexe în portofoliu și utilizarea semnificativă de instrumente financiare derivate.(3) Rezultatele controlului ex-post sunt incluse într-o secțiune distinctă în raportul anual întocmit de A.F.I.A. pentru fiecare F.I.A. administrat și prevăzut la art. 21 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015.  +  Capitolul IV F.I.A. destinate investitorilor profesionali  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 55Titlurile de participare ale F.I.A. destinate investitorilor profesionali, denumite în continuare F.I.A.I.P., nu sunt distribuite investitorilor de retail, cu excepția acelor categorii de F.I.A.I.P. pentru care Legea nr. 243/2019 prevede diferit.  +  Secţiunea a 2-a Reguli de evaluare și calculul activului F.I.A.I.P.  +  Articolul 56(1) Instrumentele financiare din portofoliul F.I.A.I.P., mai puțin certificatele de emisii de gaze cu efect de seră și portofoliile care conțin credite neperformante achiziționate cu discount față de valoarea noțională, sunt evaluate în conformitate cu prevederile din regulile sau actul constitutiv al respectivului F.I.A.I.P., în cazul în care Legea nr. 243/2019 și prezentul regulament nu prevăd distinct.(2) În cadrul procesului de evaluare a activelor F.I.A.I.P. pe baza metodelor și regulilor de evaluare stabilite în regulile sau actul constitutiv al F.I.A.I.P., A.F.I.A. aplică principii de evaluare prudențială și de marcare la piață, în cazul în care există cotații de piață disponibile și relevante.(3) Părțile sociale și certificatele de emisii de gaze cu efect de seră din portofoliul F.I.A.I.P. sunt evaluate cel puțin anual pe baza valorii determinate prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii (în care este utilizat principiul valorii juste), aprobate de către conducerea superioară a A.F.I.A.(4) Activele imobiliare din portofoliul F.I.A.I.P. sunt evaluate în conformitate cu prevederile art. 62-64 din Legea nr. 243/2019.(5) Portofoliile care conțin credite sau creanțe achiziționate cu discount față de valoarea noțională sunt evaluate la data includerii acestora în activul F.I.A.I.P. la valoarea de achiziție plătită de către A.F.I.A., ce corespunde cu pierderea potențială maximă posibilă a respectivului F.I.A.I.P. pentru respectivul activ.(6) Prevederile art. 48 și 49 referitoare la tipurile de cheltuieli aferente administrării activelor F.I.A.I.R. se aplică în mod corespunzător și F.I.A.I.P.  +  Articolul 57(1) Valoarea activului net al F.I.A.I.P. de tip contractual sau de tip societate de investiții se determină în mod corespunzător prevederilor art. 46 sau art. 47, după caz.(2) În scopul diminuării efectului de diluție a investitorilor proprii, un F.I.A.I.P. de tip deschis poate utiliza metode de ajustare integrală sau parțială, denumite partial or full swing pricing a V.A.N. și V.U.A.N., în funcție de nivelul intrărilor nete de capital (diferența dintre valoarea subscrierilor și cea a răscumpărărilor de titluri de participare) de la datele de răscumpărare oferite investitorilor, în conformitate cu prevederile stabilite în regulile sau actul său constitutiv.  +  Articolul 58În aplicarea art. 47 alin. (6) din Legea nr. 243/2019 nu sunt considerate modificări semnificative următoarele modificări:a) modificarea comisioanelor de subscriere și/sau răscumpărare sub nivelul maxim prevăzut de documentul de ofertă al F.I.A.I.P. de tip contractual;b) modificarea comisioanelor de administrare și/sau depozitare sub nivelul maxim prevăzut de documentul de ofertă al F.I.A.I.P. de tip contractual;c) pct. 1, 2, 9, 11 și 12 din anexa nr. 6;d) pct. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 5, 6 și 7 din anexa nr. 7A și pct. 4, 5 și 6 din anexa nr. 7B.  +  Secţiunea a 3-a Obligații de transparență, informare și raportare  +  Articolul 59(1) În aplicarea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 243/2019, A.F.I.A. care administrează un F.I.A.I.P. sau, după caz, consiliul de administrație/directoratul unui F.I.A. care se autoadministrează întocmește și transmite la A.S.F. rapoarte trimestriale cu privire la valorile V.A.N. și V.U.A.N. calculate de administrator și certificate de depozitarul activelor F.I.A.I.P., precum și cu privire la situația detaliată a investițiilor la data de raportare, având conținutul stabilit în anexa nr. 12.(2) În aplicarea art. 52 alin. (1) și (2) din Legea nr. 243/2019, rapoartele anuale aferente F.I.A.I.P. se transmit la A.S.F. în termenul prevăzut la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 74/2015.(3) Prevederile art. 48 alin. (1) se aplică în mod corespunzător F.I.A.I.P., cu respectarea prevederilor documentului de ofertă al acestuia referitoare la canalele specifice de comunicare cu investitorii.  +  Secţiunea a 4-a Cerințe generale aplicabile diferitelor tipuri de F.I.A. destinate investitorilor profesionali  +  Articolul 60Regulile F.I.A.I.P. stabilesc că pierderea potențială maximă a unui investitor este egală cu suma investită în cadrul F.I.A.I.P.  +  Articolul 61(1) F.I.A.I.P. cu capital privat stabilesc că V.A.N. propriu nu poate avea o valoare negativă.(2) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (2) și art. 54 alin. (1) și (2) din Legea nr. 243/2019, prin data înființării F.I.A.I.P. cu capital privat se înțelege data autorizării sale de către A.S.F. în conformitate cu prevederile respectivei legi și ale prezentului regulament.(3) Persoanele juridice ce dețin calitatea de investitori în cadrul unui F.I.A.I.P. cu capital privat se consideră investitori instituționali a căror activitate principală constă în investiții în instrumente financiare și se încadrează în categoria clienților profesionali la momentul constituirii F.I.A.I.P. în conformitate cu dispozițiile alin. (2), cu excepția cazului în care aceste persoane au solicitat voluntar renunțarea la această calitate. (la 24-03-2021, Alineatul (3) din Articolul 61 , Subsecțiunea 4.2 , Secțiunea a 4-a , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 6 din 12 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 24 martie 2021 )  +  Articolul 62A.F.I.A. care administrează F.I.A.I.P. cu capital privat sau F.I.A.I.P. cu capital privat administrat intern testează în cadrul simulărilor de criză derulate periodic inclusiv un scenariu ce cuprinde situația în care capitalurile proprii ale societăților deținute în portofoliu sunt negative sau în care expunerea globală obținută prin utilizarea de instrumente financiare derivate este negativă.  +  Articolul 63(1) În aplicarea art. 62 din Legea nr. 243/2019, condițiile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească evaluatorul independent al activelor imobiliare ale unui F.I.A.I.P. specializat în investiții imobiliare, suplimentar față de prevederile art. 18 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015, sunt următoarele:a) să fie persoană juridică, membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, denumită în continuare ANEVAR, desemnată în calitate de membru acreditat ANEVAR, specializare Proprietăți imobiliare, și să desemneze în calitate de reprezentant al său pentru a realiza evaluările, în conformitate cu reglementările pieței de capital, un evaluator autorizat, membru acreditat, persoană fizică, având specializarea evaluări de întreprinderi; saub) să fie persoană fizică membru acreditat ANEVAR, specializare Proprietăți imobiliare;c) să aibă o asigurare de răspundere profesională de minimum 10.000 euro, în cazul persoanelor fizice, și de minimum 50.000 euro, în cazul persoanelor juridice.(2) Înregistrarea evaluatorilor autorizați la A.S.F. se face în baza următoarelor documente depuse la A.S.F. de către evaluatorul autorizat:a) în cazul persoanelor juridice, a declarației privind persoana care este desemnată reprezentant conform alin. (1) lit. a);b) confirmării de către ANEVAR date cu cel mult 5 zile lucrătoare anterior depunerii acesteia la A.S.F. a:(i) calității de membru și a categoriei de încadrare prevăzute la alin. (1) lit. a) pentru solicitantul persoană juridică și reprezentantul acesteia, respectiv la lit. b) pentru solicitantul persoană fizică;(ii) îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) și a obligațiilor de plată a cotizațiilor conform reglementărilor ANEVAR.c) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.(3) Pentru determinarea prețului, evaluatorii au obligația să acționeze în mod imparțial, obiectiv și echidistant.(4) În vederea determinării prețului, evaluatorul autorizat prevăzut la alin. (1) îndeplinește următoarele condiții de independență:a) evaluatorul sau orice persoană care acționează în mod concertat cu acesta să nu fie acționarul, asociatul sau o persoană care acționează în mod concertat cu partea interesată sau cu persoanele care acționează în mod concertat cu aceasta;b) onorariul evaluatorului să nu depindă în vreun fel de un acord, aranjament sau înțelegere care conferă evaluatorului ori unei persoane care acționează în mod concertat cu acesta un stimulent financiar pentru concluziile exprimate în evaluare ori pentru finalizarea tranzacției;c) evaluatorul sau orice persoană care acționează în mod concertat cu acesta să nu fie acționar cu poziție semnificativă, administrator sau să aibă o altă funcție cu putere de decizie într-o terță parte interesată în tranzacție;d) evaluatorul să nu fie auditorul financiar al A.F.I.A. și nici persoană care acționează în mod concertat cu auditorul;e) evaluatorul sau orice persoană care acționează în mod concertat cu acesta să nu aibă un alt interes financiar legat de finalizarea tranzacției;f) evaluatorul sau orice persoană care acționează în mod concertat cu acesta să nu aibă în derulare sau să nu fi derulat în ultimele 24 de luni cu A.F.I.A. ori cu persoane care acționează în mod concertat alte activități comerciale, cu excepția prestării unor servicii de evaluare.(5) Îndeplinirea condițiilor de independență de către evaluator va fi certificată printr-o declarație pe propria răspundere, întocmită în formă autentică.(6) Furnizarea de informații false privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (4) intră sub incidența prevederilor legale în vigoare.(7) Evaluatorii sunt ținuți să nu utilizeze în interes propriu sau al vreunui terț informațiile privilegiate la care au acces ca urmare a întocmirii raportului de evaluare, în caz contrar fiind supuși rigorilor legii.(8) Radierea înregistrării evaluatorilor de la A.S.F. prin retragerea actului de înscriere în Registrul A.S.F. se poate realiza de către A.S.F. în următoarele situații:a) evaluatorul nu mai îndeplinește condițiile profesionale de înscriere, stabilite la alin. (1);b) evaluatorul este sancționat de Consiliul director al ANEVAR, potrivit reglementărilor proprii, cu suspendarea calității de membru sau cu retragerea calității de membru;c) există indicii temeinice că evaluatorul nu a îndeplinit cerința de a acționa în mod imparțial, obiectiv și echidistant față de toate persoanele interesate pentru determinarea prețului ce rezultă din evaluare;d) există indicii temeinice că evaluatorul nu a îndeplinit condițiile de independență prevăzute la alin. (4) și/sau că a furnizat, în cadrul declarațiilor date, informații false privind îndeplinirea condițiilor de independență;e) evaluatorul nu respectă prevederi legale incidente din legislația pieței de capital.(9) Radierea evaluatorilor în situațiile prevăzute la alin. (8) lit. a) și b) se face în urma unei confirmări din partea ANEVAR cu privire la îndeplinirea respectivelor condiții.(10) Regulile sau actul constitutiv al F.I.A.I.P. specializat în investiții imobiliare, după caz, stabilesc/stabilește că pierderea potențială maximă a unui investitor este egală cu suma investită în cadrul F.I.A.I.P. specializat în investiții imobiliare.(11) Prevederile prezentului articol se aplică și F.I.A.I.R. specializate în investiții imobiliare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (5) din Legea nr. 243/2019.  +  Titlul II Fuziunea, divizarea și lichidarea F.I.A.  +  Capitolul I Fuziunea, divizarea și lichidarea F.I.A.C.  +  Articolul 64(1) În aplicarea art. 71 și 72 din Legea nr. 243/2019, prevederile cap. II și III ale titlului IV al Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 referitoare la fuziunea, divizarea și lichidarea fondurilor deschise de investiții se aplică în mod corespunzător și F.I.A.C., în funcție de caracterul național sau transfrontalier al acestor operațiuni.(2) Este interzisă divizarea unui F.I.A.C.  +  Articolul 65(1) A.F.I.A. poate dispune fuzionarea doar a acelor F.I.A.C. care au o politică de investiții, de administrare a riscului și profiluri de lichiditate similare.(2) F.I.A.C. de tip deschis nu poate fuziona cu un F.I.A.C. de tip închis.(3) F.I.A. admis la tranzacționare sau tranzacționat în cadrul unui loc de tranzacționare sau unei burse dintr-un stat terț nu poate fuziona cu un alt F.I.A.(4) F.I.A.I.P. nu poate fuziona prin absorbție cu un F.I.A.I.R.  +  Articolul 66(1) Decizia A.F.I.A. de a lichida un F.I.A.C. de tip deschis sau de a lichida un F.I.A.C. de tip închis înainte de expirarea duratei sale de existență se bazează strict pe o fundamentare economică riguroasă și pe o evaluare a valorii de piață a activelor F.I.A.C., care nu favorizează un investitor în detrimentul altuia sau pe respectivul F.I.A.C. în defavoarea altor O.P.C. administrate de același A.F.I.A. sau de alte entități din grupul din care face parte respectivul A.F.I.A.(2) În cadrul procesului de lichidare a unui F.I.A.C., A.F.I.A. care administrează respectivul F.I.A.C. poate răscumpăra active nelichide din portofoliul investițional al F.I.A.C., cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:a) posibilitatea derulării de operațiuni de achiziție de active nelichide din portofoliul F.I.A.C. este prevăzută în regulile F.I.A.C.;b) scopul tranzacției/tranzacțiilor este strict de a furniza lichiditate F.I.A.C. în vederea finalizării cu succes a procesului de lichidare ordonată a acestuia; ulterior achiziției activelor nelichide, A.F.I.A. se subrogă F.I.A.C. în toate drepturile și obligațiile care derivă din calitatea de proprietar al respectivelor active;c) evaluarea activelor achiziționate se realizează în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii, pe baza unui raport de evaluare elaborat de un evaluator extern independent, ce îndeplinește cerințele stabilite la art. 18 alin. (9) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 74/2015;d) valoarea activelor răscumpărate de A.F.I.A. nu depășește 10% din ultimul V.A.N. al F.I.A.C. certificat de depozitarul fondului anterior inițierii procedurii de lichidare și emiterii de A.S.F. a deciziei de suspendare a procesului de subscriere și răscumpărare a unităților de fond;e) acționarii A.F.I.A., membrii organului de conducere, conducerea superioară, persoanele cu funcție-cheie și ceilalți angajați ai A.F.I.A. depun individual la A.S.F. o declarație pe propria răspundere care atestă că aceste persoane nu se află în conflict de interese, ca urmare a tranzacției ce urmează să fie derulată între A.F.I.A. și F.I.A.C. administrat;f) activele F.I.A.C. sunt deținute de mai puțin de 2 investitori;g) F.I.A.C. este distribuit exclusiv către investitori profesionali;h) A.F.I.A. a informat în prealabil investitorii privind intenția sa de a achiziționa active nelichide din portofoliul investițional al F.I.A.C. în cadrul notei de informare a acestora cu privire la lichidarea F.I.A.C.;i) achiziția activelor nelichide se realizează din surse proprii ale A.F.I.A.  +  Capitolul II Fuziunea, divizarea și lichidarea F.I.A.S.  +  Articolul 67(1) Fuziunea, divizarea și lichidarea F.I.A.S. sunt supuse prevederilor Legii nr. 31/1990 și ale prezentului regulament.(2) Prevederile cap. IV al titlului IV al Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 privind fuziunea și divizarea societăților de investiții autorizate de A.S.F. se aplică în mod corespunzător F.I.A.S. și F.I.A.S. înființate prin subscripție publică, în funcție de caracterul național sau transfrontalier al acestor operațiuni.  +  Titlul III Cerințe aplicabile depozitării activelor F.I.A.  +  Articolul 68(1) În aplicarea art. 20 alin. (8) din Legea nr. 74/2015, depozitarul certifică modalitatea de calcul al V.A.N. și V.U.A.N. al F.I.A. cu frecvența stabilită de Legea nr. 243/2019, prezentul regulament și documentele constitutive ale F.I.A., după cum urmează:a) în cazul activelor F.I.A. încredințate spre păstrare depozitarului, pe baza evidențelor depozitarului;b) în cazul altor active, pe baza informațiilor sau documentelor furnizate de F.I.A. sau de A.F.I.A., rapoartelor de evaluare întocmite de către evaluatori independenți și, atunci când sunt disponibile, pe baza altor înscrisuri doveditoare externe.(2) Depozitarul răspunde pentru prejudiciile suferite de deținătorii de titluri de participare ale F.I.A. ca urmare a neîndeplinirii intenționate sau din neglijență a propriilor atribuții stabilite de Legea nr. 243/2019, Legea nr. 74/2015 sau de prezentul regulament.  +  Articolul 69(1) Depozitarul F.I.A. certifică calculul V.A.N. și V.U.A.N. efectuat de către A.F.I.A., cu obligația încadrării permanente în următoarele limite maxime de toleranță a materialității erorii de calculare a activului net al F.I.A., în funcție de categoria de F.I.A., după cum urmează:a) 0,5% (50 de puncte de bază) din valoarea activului net pentru toate categoriile de F.I.A.I.R., mai puțin F.I.A.I.R. monetare și F.I.A.I.R. specializate în investiții imobiliare;b) 0,20% (20 de puncte de bază) din valoarea activului net pentru F.I.A.I.R. monetare;c) 2% (200 de puncte de bază) din valoarea activului net pentru F.I.A.I.R. specializate în investiții imobiliare și toate categoriile de F.I.A.I.P.(2) În cazul în care se constată încadrarea în limitele maxime de toleranță a erorii de calculare a activului net prevăzute la alin. (1) sau lipsa unor situații de prejudiciere a investitorilor pentru care au avut loc operațiuni cu titluri de participare în cazul în care limita de toleranță a erorii de calculare a fost depășită, A.F.I.A. nu revine asupra evaluării efectuate.(3) În cazul în care se constată depășirea limitei de toleranță a erorii de calculare și existența unor situații de prejudiciu adus investitorilor pentru care au avut loc operațiuni cu titluri de participare se determină valoarea acestuia și se efectuează operațiunile necesare prin corectarea numărului de titluri de participare alocate, respectiv prin plata diferenței de sumă către investitori la data realizării corecției.  +  Articolul 70A.F.I.A. are obligația de a transmite depozitarului toate informațiile cu privire la operațiunile derulate cu activele neadmise la tranzacționare ale F.I.A. administrate, cel mai târziu până la ora 24,00 a zilei lucrătoare următoare celei în care acestea au fost încheiate.  +  Titlul IV Sancțiuni  +  Articolul 71(1) Pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament, în funcție de natura și gravitatea faptei, A.S.F. aplică sancțiuni și/sau măsuri administrative, în conformitate cu prevederile titlului III din Legea nr. 243/2019.(2) Activitățile unui A.F.I.A. în legătură cu activul unui F.I.A. administrat, ce constau în informare eronată, furnizare de date sau informații inexacte sau incomplete, raportare defectuoasă sau în scop de a eluda cerințele legale, precum și intenția de a induce în eroare A.S.F., depozitarul F.I.A. sau investitorii F.I.A. reprezintă contravenție în cazul încadrării acestor fapte în dispozițiile art. 51 sau 51^1 din Legea nr. 74/2015 și se sancționează în acest caz conform prevederilor art. 52 din aceeași lege.  +  Titlul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 72(1) A.F.I.A., atât pentru sine, cât și pentru A.O.P.C. administrate, A.O.P.C. autoadministrate și depozitarii A.O.P.C. ce funcționează sau care sunt în curs de autorizare/înregistrare la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt obligați ca în termenul prevăzut la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019:a) să își adapteze documentele de constituire și funcționare, precum și activitatea la prevederile Legii nr. 243/2019 și ale prezentului regulament;b) să solicite autorizarea în calitate de F.I.A.C. sau F.I.A.S. și să depună cererile și documentația în acest sens.(2) A.F.I.A. extern pentru A.O.P.C. administrate, precum și A.O.P.C. administrate intern au obligația modificării portofoliului investițional al respectivelor A.O.P.C. în funcție de categoria de F.I.A. în care se vor încadra, investițiile permise și limitele investiționale aplicabile conform prevederilor Legii nr. 243/2019 și ale prezentului regulament, până cel târziu la 6 luni de la data autorizării în baza prezentului regulament.(3) În cazul acelor instituții de credit din România/sucursale ale unor instituții de credit din state membre UE avizate de A.S.F. anterior intrării în vigoare a prezentului regulament pentru desfășurarea activității de depozitare a activelor A.O.P.C., avizul în cauză își menține valabilitatea, acestea fiind obligate însă ca în cazul depozitării activelor F.I.A. să transmită la A.S.F., în termenul prevăzut la alin. (1), următoarele documente:a) contractul de depozitare actualizat, având cel puțin conținutul prevăzut la art. 83 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013;b) politicile și procedurile de lucru actualizate cu luarea în considerare a prevederilor Legii nr. 243/2019 și ale prezentului regulament.(4) Până la data emiterii de către A.S.F. a autorizației de funcționare în calitate de F.I.A.C. sau F.I.A.S.:a) A.F.I.A., atât pentru sine, cât și pentru A.O.P.C. administrate, precum și A.O.P.C. autoadministrate transmit în continuare către A.S.F. rapoartele cu conținutul stabilit în anexele nr. 10, 11, 16 și 17 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, precum și rapoartele aplicabile cu conținutul stabilit în Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 sau în anexele nr. 4-6 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2010, cu modificările și completările ulterioare, după caz;b) actele individuale pentru autorizarea/înregistrarea entităților menționate la lit. a) emise de A.S.F. anterior intrării în vigoare a Legii nr. 243/2019 își păstrează valabilitatea;c) obligațiile instituite în baza legislației aplicabile anterior intrării în vigoare a prezentului regulament își păstrează valabilitatea și se aplică în continuare.(5) În aplicarea art. 79 alin. (2) din Legea nr. 243/2019, A.F.I.A. și depozitarilor F.I.A. aflați în situația prevăzută la alin. (1) și care nu dau curs obligațiilor prevăzute de acest articol în termenul menționat li se retrage sau nu li se acordă autorizarea/avizul de funcționare, după caz.(6) În cazul retragerii autorizației de funcționare a unui A.F.I.A. prevăzut la alin. (5), A.F.I.A. procedează la inițierea demersurilor de lichidare a activelor respectivelor F.I.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 243/2019 și ale reglementărilor emise de A.S.F.(7) În aplicarea prevederilor art. 32 alin. (1) și ale art. 53 alin. (5) din Legea nr. 243/2019, valoarea inițială a unei unități de fond se referă la valoarea inițială a unității de fond a unui F.I.A. constituit pentru prima dată în conformitate cu prevederile acestei legi. (la 24-03-2021, Articolul 72 din Titlul V a fost completat de Punctul 3, Articolul I din REGULAMENT nr. 6 din 12 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 24 martie 2021 ) (8) Prevederile art. 13 alin. (4) din prezentul regulament se referă la F.I.A. constituite pentru prima dată în conformitate cu prevederile Legii nr. 243/2019. (la 24-03-2021, Articolul 72 din Titlul V a fost completat de Punctul 3, Articolul I din REGULAMENT nr. 6 din 12 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 24 martie 2021 )  +  Articolul 73(1) Ca urmare a modificărilor documentelor de constituire ale A.O.P.C. de tipul fondurilor închise de investiții în baza prezentului regulament, nu se aplică prevederile art. 155 alin. (1) coroborat cu art. 237 alin. (3) și (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, prevederile art. 208 alin. (3) și art. 212 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, precum și în alte situații stabilite prin act individual de A.S.F., după caz, cu privire la retragerea investitorilor din A.O.P.C.(2) A.O.P.C. autorizate de A.S.F. la data intrării în vigoare a Legii nr. 243/2019 care au obligația de a solicita autorizarea modificărilor necesare ale documentelor de constituire și funcționare conform art. 79 din Legea nr. 243/2019 și care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 14 al Regulamentului (UE) 2017/1.129, respectiv sunt emitenți ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare pe o piață reglementată cel puțin în ultimele 18 luni pot opta pentru întocmirea unui prospect simplificat în conformitate cu prevederile relevante ale Regulamentului (UE) 2017/1.129.(3) În cazul A.O.P.C. înființate prin act normativ, acestea nu transmit către A.S.F. înscrisurile prevăzute la art. 34 alin. (2), și nici încheierea judecătorului delegat solicitată de A.S.F. la autorizarea altor entități care nu se regăsesc deja în Registrul public al A.S.F. (la 27-05-2020, sintagma: prevăzute la art. 36 alin. (2) a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 mai 2020 )  +  Articolul 74(1) Investițiile directe ale unui F.I.A.I.R., precum și cele efectuate prin intermediul conturilor individuale ale investitorilor administrate de un A.F.I.A. extern în obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare, anterioare datei intrării în vigoare a prezentului regulament, sunt exceptate de la aplicarea art. 44 alin. (1)-(9).(2) Investițiile unui A.O.P.C. care atrage în mod public resurse financiare/F.I.A.I.R., anterioare datei intrării în vigoare a prezentului regulament, în bilete la ordin și alte instrumente ale pieței monetare de tipul efectelor de comerț neadmise la tranzacționare sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, se realizează cu respectarea dispozițiilor Normei A.S.F. nr. 14/2013 privind investițiile organismelor de plasament colectiv în instrumente ale pieței monetare de tipul biletelor la ordin, aprobată prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 59/2013, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 14/2013.(3) De la data prevăzută la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019, A.O.P.C. care atrag în mod privat resurse financiare nu mai aplică prevederile Normei A.S.F. nr. 14/2013 decât în legătură cu investițiile realizate anterior acestei date.(4) De la data prevăzută la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019, prevederile Normei A.S.F. nr. 14/2013 nu se aplică F.I.A.I.P.  +  Articolul 75(1) În situația prevăzută la art. 79 alin. (3) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 243/2019, lichidarea unui A.O.P.C. fără personalitate juridică care atrage în mod privat resurse financiare se realizează în conformitate cu prevederile prezentului regulament, cu respectarea conținutului reglementărilor respectivului A.O.P.C.(2) În situația prevăzută la art. 79 alin. (3) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 243/2019, lichidarea unui A.O.P.C. cu personalitate juridică care atrage în mod privat resurse financiare se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu respectarea prevederilor actului său constitutiv.  +  Articolul 76Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezentul regulament, stabilind conținutul raportărilor către A.S.F. În scopul prelucrării automate a informațiilor primite de A.S.F., formatul de raportare este stabilit de A.S.F. prin decizie a A.S.F.*) Anexele nr. 1-12 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 77(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către A.F.I.A. se realizează în conformitate cu prevederile prezentului regulament, ale Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale altor prevederi legale în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal.(2) A.S.F. cooperează cu alte autorități competente, cu respectarea legislației aplicabile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în legătură cu schimbul de informații pe care le deține sau pe care solicită să le primească, în scopul evaluării modului de conformare a A.F.I.A. și a depozitarilor F.I.A. cu prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 78(1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul A.S.F., precum și pe site-ul acesteia și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.(2) La împlinirea termenului prevăzut la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 se abrogă:a) Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004 pentru aprobarea Regulamentului nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.271 din 29 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția anexelor nr. 10, 11, 16 și 17, care se abrogă la data autorizării F.I.A. conform prevederilor art. 74 alin. (4);b) Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2010 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea“ - S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 12 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția anexelor nr. 4-6, care se vor abroga la data autorizării F.I.A. conform prevederilor art. 74 alin. (4);c) Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 11/2006 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 2/2006 emise în aplicarea prevederilor art. 185 alin. (1) lit. e) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 8 februarie 2006;d) Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2012 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 1/2012 privind organismele de plasament colectiv monetare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 26 ianuarie 2012;e) Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. nr. 140/2012 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 6/2012 emise în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2013;f) dispunerile de măsuri ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2007, 2/2009, 9/2010, 18/2010, 21/2010, 11/2011, 6/2012, 13/2012 și 19/2012;*)g) deciziile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 2200/2006, nr. 357/2007, nr. 884/2007, nr. 971/2007, nr. 1.287/2007, nr. 1.658/2007, nr. 92/2008, nr. 2.095/2008, nr. 57/2010, nr. 662/2010, nr. 1.481/2010 și nr. 105/2011;*)h) deciziile Autorității de Supraveghere Financiară nr. 834/2013, nr. 23/2014 și nr. 45/2014;*)i) avizele Autorității de Supraveghere Financiară. nr. 56/2007, nr. 21/2009, nr. 21/2014 și nr. 71/2014;*)*) Actele prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. f)-i) nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.j) orice alte dispoziții contrare prevăzute în reglementările emise de C.N.V.M./A.S.F.(3) Actele individuale de interpretare emise de A.S.F. sau C.N.V.M. în baza actelor normative sau individuale abrogate la alin. (2) își încetează aplicabilitatea.
    p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Cristian Roșu
    București, 16 aprilie 2020.Nr. 7.  +  Anexe nr. 1-12ANEXEprivind stabilirea conținutului raportărilor către A.S.F.