ORDIN nr. 380 din 15 septembrie 2021privind informarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 20 septembrie 2021  În temeiul:– prevederilor art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;– prevederilor art. 39 alin. (3) lit. k), art. 40 alin. (2) și (5) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;– prevederilor art. 5 alin. (2) și ale art. 6 alin. (1) lit. i) și p) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021,președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă forma și modalitatea de transmitere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a informării cu privire la orice neconcordanță dintre informațiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali și informațiile pe care le dețin entitățile raportoare cu privire la aceștia, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se realizează conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Obligația de transmitere a informării prevăzute la art. 1 revine entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Transmiterea informării prevăzute la art. 1, completată în format electronic, se face exclusiv prin mesageria sistemului de raportare on-line, pus la dispoziție de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, după cum urmează:a) pentru entitățile raportoare, cu excepția instituțiilor de credit și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine - prin portalul web accesibil la adresa de internet https://rapoarte.onpcsb.ro;b) pentru instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine - prin portalul https://sestdi.onpcsb.ro, accesibil în rețeaua de comunicații interbancare a Băncii Naționale a României;c) mesajul prin care se transmite informarea prevăzută la art. 1 cuprinde în mod obligatoriu:– în rubrica „Subiect“: „Informare neconcordanțe beneficiar real“; – în corpul mesajului: orice alte precizări considerate a fi necesare de către emitent;– în atașament: informarea elaborată după modelul prevăzut în anexa la prezentul ordin, în format document word (.doc, .docx);– semnătura electronică a emitentului.  +  Articolul 4Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, modelul informării prevăzute în anexa la prezentul ordin, în format document word (.doc, .docx).  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
  p. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
  Constantin Ilie Aprodu
  București, 15 septembrie 2021.Nr. 380.  +  ANEXĂNumăr/Dată de înregistrare:Către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
  INFORMARE
  referitoare la neconcordanțele privind beneficiarul real,
  în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,
  precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
  În temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de entitate raportoare, vă informăm cu privire la neconcordanțele existente între informațiile disponibile în registrul central privind beneficiarii reali organizat la autoritatea ............... și informațiile privind beneficiarii reali pe care le deținem pentru clientul .............:  +  Capitolul I Informații privind entitatea raportoare
  Denumirea
  Forma juridică de organizare
  Județul
  Localitatea
  Persoana de contact
  Numele și prenumele:
  Funcția:
  Tel.:
  E-mail:
   +  Capitolul II Informații privind clientul entității raportoare
  Denumirea
  Forma juridică de organizare
  Numărul de înregistrare la ONRC
  Codul unic de înregistrare
  Adresa
  Județul
  Localitatea
  Strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, sector
  Reprezentantul legal
  Numele și prenumele:
  Funcția:
  Tel.:
  E-mail:
   +  Capitolul III Informații privind beneficiarul(ii) real(i) pe care le deține entitatea raportoare
  Numele și prenumele:
  Data nașterii
  Codul numeric personal
  Act de identitate: seria, numărul:
  Cetățenia
  Domiciliul
  Județul
  Localitatea
  Strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, sector
  Dacă sunt mai mulți beneficiari reali, se completează un tabel separat cu datele pentru fiecare persoană în parte.
   +  Capitolul IV Informații privind beneficiarul(ii) real(i) înregistrat(ți) în registrul central organizat la nivelul ONRC/MJ/ANAF*)*) Se va menționa explicit la nivelul cărei autorități este organizat registrul central în care figurează beneficiarul(ii) real(i).
  Numele și prenumele:
  Data nașterii
  Codul numeric personal
  Act de identitate: seria, numărul:
  Cetățenia
  Domiciliul
  Județul
  Localitatea
  Strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, sector
  Dacă sunt mai mulți beneficiari reali, se completează un tabel separat cu datele pentru fiecare persoană în parte.
   +  Capitolul V Neconcordanțe între informațiile privind beneficiarii reali pe care le deține entitatea raportoare și informațiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali
  ----