ORDIN nr. 87 din 14 septembrie 2021pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-șef al Inspecției Judiciare nr. 49/2021
EMITENT
  • INSPECȚIA JUDICIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 15 septembrie 2021    În temeiul art. 66 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,inspectorul-șef al Inspecției Judiciare emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-șef nr. 49/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 11 iunie 2021, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:j) Compartimentul de psihologie.2. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 22^1(1) Compartimentul de psihologie se constituie cu respectarea prevederilor Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, și sprijină inspectorul-șef prin exercitarea de către un psiholog, cu specializarea în domeniul de competență psihologia muncii și organizațională, a următoarelor atribuții:a) analizarea activităților organizaționale la nivelul Inspecției Judiciare pentru diagnosticarea eventualelor disfuncționalități, în scopul eficientizării actului de inspecție și ameliorării condițiilor de muncă;b) evaluarea cantității, calității și eficienței resurselor umane în scopul optimizării sarcinilor de muncă, reorientării profesionale în cadrul instituției și formării anumitor abilități profesionale;c) asigurarea asistenței psihologice a personalului din aparatul propriu al Inspecției Judiciare pentru facilitarea acomodării cu cerințele specifice unui anumit post și a integrării noilor angajați în colectivul de lucru;d) medierea conflictelor interpersonale care afectează calitatea relațiilor de muncă, în vederea diminuării sau rezolvării acestora;e) elaborarea programelor de dezvoltare organizațională;f) conceperea și, după caz, asigurarea utilizării instrumentelor de diagnoză organizațională;g) asigurarea pregătirii motivaționale și aptitudinale a resurselor umane - antrenarea motivației intrinseci, capacității de memorare, capacității de autocontrol, abilităților comunicaționale și optimizarea atenției;h) îndeplinirea atribuțiilor corespunzătoare sferei sale de competență privind sănătatea și securitatea în muncă;i) participarea la evaluarea psihologică periodică a inspectorilor judiciari și a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor de la Inspecția Judiciară;j) asigurarea, la cerere, a consilierii psihologice a personalului Inspecției Judiciare în cazul confruntării cu situații existențiale critice, inclusiv de natură profesională, în vederea optimizării performanțiale și asigurării confortului personal și interpersonal în mediul organizațional.(2) Psihologul poate participa în comisiile de examinare la concursurile/examenele organizate de Inspecția Judiciară.(3) Psihologul poate participa în proiectele organizate de către Consiliul Superior al Magistraturii.(4) Psihologul îndeplinește orice alte sarcini din sfera sa de competență, primite de la inspectorul-șef.(5) Inspectorul-șef stabilește calendarul activităților pe care psihologul le realizează.(6) Atribuțiile prevăzute la alin. (1) se realizează conform calendarului aprobat de inspectorul-șef.(7) Psihologul are obligația de a păstra confidențialitatea datelor deținute în exercitarea funcției.(8) Psihologul întocmește un raport anual asupra activității sale, pe care îl prezintă inspectorului-șef.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Inspectorul-șef al Inspecției Judiciare,
    Lucian Netejoru
    București, 14 septembrie 2021.Nr. 87.-----