ORDIN nr. 4.999 din 23 august 2021privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul German "Hermann Oberth" din orașul Voluntari
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 15 septembrie 2021  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. II alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 230/2019,luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.762/2015*) privind acordarea autorizării de funcționare provizorie S.C. Centrul Educațional „Hermann Oberth“ - S.R.L. din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul German „Hermann Oberth“ din orașul Voluntari,*) Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.762/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 13 din 30.07.2021 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular evaluate în perioada 10 mai-2 iulie 2021,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul German „Hermann Oberth“ din orașul Voluntari, șoseaua Pipera-Tunari nr. 34 E, județul Ilfov, pentru nivelul de învățământ „liceal“ (nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare), profilul „real“ (filieră teoretică), specializările „matematică-informatică“ și „științe ale naturii“, profilul „umanist“ (filieră teoretică), specializarea „filologie“, forma de învățământ „cu frecvență“, limba de predare „germană“, începând cu anul școlar 2021-2022, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul German „Hermann Oberth“ din orașul Voluntari, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul German „Hermann Oberth“ din orașul Voluntari are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2025-2026.  +  Articolul 4Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învățământ „liceal“ (nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare), profilul „real“ (filieră teoretică), specializările „matematică-informatică“ și „științe ale naturii“, profilul „umanist“ (filieră teoretică), specializările „filologie“ și „științe sociale“, se preiau la nivelul de învățământ (nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare), profilul „real“ (filieră teoretică), specializările „matematică-informatică“ și „științe ale naturii“, profilul „umanist“ (filieră teoretică), specializările „filologie“ și „științe sociale“, forma de învățământ „cu frecvență“, acreditate în cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul German „Hermann Oberth“ din orașul Voluntari.  +  Articolul 5(1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul German „Hermann Oberth“ din orașul Voluntari dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat și va fi utilizat numai în interesul învățământului.(2) În cazul desființării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unității de învățământ preuniversitar particular acreditate Liceul German „Hermann Oberth“ din orașul Voluntari revine fondatorilor.  +  Articolul 6Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul German „Hermann Oberth“ din orașul Voluntari este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 7S.C. Centrul Educațional Hermann Oberth - S.R.L. din orașul Voluntari, unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Liceul German „Hermann Oberth“ din orașul Voluntari, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară din Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 23 august 2021.Nr. 4.999.  +  ANEXĂ  +  Județul Ilfov
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareDomeniul/ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Liceul German „Hermann Oberth“11/22.06.2021S.C. Centrul Educațional „Hermann Oberth“ - S.R.L.Orașul Voluntari, șos. Pipera-Tunari nr. 34E, tel. 0723/338700Liceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)Real (filiera teoretică) Matematică-informaticăGermanăCu frecvență
  Științe ale naturiiGermanăCu frecvență
  Umanist (filiera teoretică) FilologieGermanăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare*) - 12 formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 12 formațiuni de studiu/schimbul 1)
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în 2 schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
  -----