ORDIN nr. 4.992 din 23 august 2021privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Creștin "Logos" din municipiul Bistrița
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 15 septembrie 2021  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.635/2017*) privind acordarea autorizării de funcționare provizorie pentru nivelul de învățământ „preșcolar“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Creștin „Logos“ din municipiul Bistrița,*) Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.635/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 4 din 18.06.2021 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 6 aprilie-11 iunie 2021,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Creștin „Logos“, cu sediul în municipiul Bistrița, Strada Busuiocului nr. 17, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, limbile de predare „română“, „engleză“, „germană“, program „normal“ și program „prelungit“, începând cu anul școlar 2021-2022, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Creștin „Logos“ din municipiul Bistrița, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Creștin „Logos“ din municipiul Bistrița are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2025-2026.  +  Articolul 4Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitatea de învățământ preuniversitar particular autorizată Liceul Creștin „Logos“ din municipiul Bistrița, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Liceul Creștin „Logos“ din municipiul Bistrița.  +  Articolul 5(1) Unitatea de învățământ preuniversitar Liceul Creștin „Logos“ din municipiul Bistrița dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat și va fi utilizat numai în interesul învățământului.(2) În cazul desființării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unității de învățământ preuniversitar particular acreditate Liceul Creștin „Logos“ din municipiul Bistrița revine fondatorilor.  +  Articolul 6Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Creștin „Logos“ din municipiul Bistrița este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 7Fundația Gamaliel din municipiul Bistrița, unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Liceul Creștin „Logos“ din municipiul Bistrița, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară din Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 23 august 2021.Nr. 4.992.  +  ANEXĂ  +  Județul Bistrița-Năsăud
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareProfilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Liceul Creștin „Logos“5/11.06.2021Fundația Gamaliel BistrițaMunicipiul Bistrița, Str. Busuiocului nr. 17, tel.: 0363/401284, liclogosbn@gmail.comPreșcolar   română, engleză, germanăPN și PP
  Capacitate maximă de școlarizare*): 46 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 31 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 15 formațiuni de studiu/schimbul 2), din care 6 formațiuni de studiu pentru învățământ preșcolarNumăr de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate, conform resursei umane calificate identificate: 6 formațiuni de studiu
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în 2 schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
  -----