ORDIN nr. 4.991 din 23 august 2021privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-28 mai 2021
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 15 septembrie 2021  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 4/18.06.2021 privind propunerea de acordare a autorizației de funcționare provizorie pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-28 mai 2021,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă autorizația de funcționare provizorie pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-28 mai 2021, prevăzute în anexele nr. 1-11 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Autorizația de funcționare provizorie constituie actul de înființare pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale respectivelor unități de învățământ preuniversitar de stat prevăzute în anexele nr. 1-11 la prezentul ordin, începând cu anul școlar 2021-2022.(2) Autorizația de funcționare provizorie acordă unităților de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1 dreptul de organizare și funcționare provizorie pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale prevăzute în anexele nr. 1-11 la prezentul ordin.  +  Articolul 3(1) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1 au următoarele obligații:a) de a angaja personal didactic de conducere și de predare, după caz, cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare;b) de a solicita acreditarea în termen de maximum 3 ani de la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în vigoare, dar nu mai târziu de anul școlar prevăzut în anexele nr. 1-11 la prezentul ordin, sub sancțiunea ridicării autorizației de funcționare provizorie;c) de a întocmi și înainta la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calității până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an.(2) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea autorizației sanitare de funcționare și autorizația de securitate la incendiu pentru imobilele în care se desfășoară activitățile de învățământ.(3) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele școlare județene/al municipiului București, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului articol.  +  Articolul 4Direcția generală management resurse umane și rețea școlară din Ministerul Educației, unitățile de învățământ preuniversitar de stat prevăzute în anexele ordinului, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 23 august 2021.Nr. 4.991.  +  Anexa nr. 1
  Acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru nivelurile de
  învățământ/specializările/calificările profesionale ale unităților de învățământ
  preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-28 mai 2021
   +  Județul Argeș
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareDomeniul/ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământTermenul-limită (an școlar) pentru depunerea cererii de acreditare
  1.Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sfântul Stelian“1/6.04.2021 Orașul Costești, Str. Morii nr. 7A,tel.: 0248/673398scoalaspecialacostestiarges@yahoo.comProfesional/Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare)Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)Agricultură Lucrător în agricultură ecologicăRomânăCu frecvență2026-2027
  Capacitate maximă de școlarizare*): 10 formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 10 formațiuni de studiu/schimbul 1)Număr de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate, conform resursei umane calificate identificate: 1 formațiune de studiu
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în 2 schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
   +  Anexa nr. 2
  Acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru nivelurile de
  învățământ/specializările/calificările profesionale ale unităților de învățământ
  preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-28 mai 2021
   +  Județul Bihor
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareProfilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământTermenul-limită (an școlar) pentru depunerea cererii de acreditare
  1.Școala Gimnazială nr. 12/13.04.2021 Comuna Girișu de Criș, satul Tărian, Str. Unirii nr. 6,tel.: 0259/390161,scoalagimnazialatarian@gmail.comPreșcolar   RomânăPP2026-2027
  Capacitate maximă de școlarizare*): 17 formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 13 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 4 formațiuni de studiu/schimbul 2)Număr de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate, conform resursei umane calificate identificate: 1 formațiune de studiu
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în 2 schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
   +  Anexa nr. 3
  Acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru nivelurile de
  învățământ/specializările/calificările profesionale ale unităților de învățământ
  preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-28 mai 2021
   +  Județul Cluj
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareProfilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământTermenul-limită (an școlar) pentru depunerea cererii de acreditare
  2.Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai“6/18.05.2021 Comuna Florești, str. Andrei Mureșan nr. 1,tel.: 0264/265134scoala_sincai_floresti@yahoo.comPrimar   MaghiarăCu frecvență2028-2029
  Capacitate maximă de școlarizare*): 42 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 29 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 13 formațiuni de studiu/schimbul 2)Număr de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate, conform resursei umane calificate identificate: 1 formațiune de studiu
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în 2 schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
   +  Anexa nr. 4
  Acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru nivelurile de
  învățământ/specializările/calificările profesionale ale unităților de învățământ
  preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-28 mai 2021
   +  Municipiul București
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareDomeniul/ProfilulDomeniul pregătirii de bazăSpecializareaLimba de predareForma de învățământTermenul-limită (an școlar) pentru depunerea cererii de acreditare
  2.Școala Gimnazială nr. 1652/13.04.2021 Aleea Slătioara nr. 8, sectorul 4,tel.: 021/4503517scoalanr165@gmail.comPrimarSportiv (Filieră vocațională) Baschet, volei, fotbal, atletismRomânăCu frecvență2028-2029
  GimnazialNivel 1(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)Sportiv (Filieră vocațională)Baschet, volei, fotbal, atletism   2027-2028
  Capacitate maximă de școlarizare*): 54 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 29 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 26 de formațiuni de studiu/schimbul 2)Număr de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate, conform resursei umane calificate identificate: 2 formațiuni de studiu
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în 2 schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
   +  Anexa nr. 5
  Acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru nivelurile de
  învățământ/specializările/calificările profesionale ale unităților de învățământ
  preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-28 mai 2021
   +  Județul Covasna
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareDomeniul/ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământTermenul-limită (an școlar) pentru depunerea cererii de acreditare
  1.Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu“5/10.05.2021 Orașul Întorsura Buzăului, str. Gheorghe Doja nr. 5,tel.: 0267/370728,fax: 0267/370243Profesional/Nivel 2(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare)Nivel 3(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare) (învățământ dual)Turism și alimentație Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentațieRomânăCu frecvență2026-2027
   Lucrător hotelierRomânăCu frecvență
  Industrie alimentară Preparator produse din carne și peșteRomânăCu frecvență
  Mecanică Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plasticeRomânăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare*): 12 formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 6 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 6 formațiuni de studiu/schimbul 2)Număr de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate, conform resursei umane calificate identificate: 9 formațiuni de studiu
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în 2 schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
   +  Anexa nr. 6
  Acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru nivelurile de
  învățământ/specializările/calificările profesionale ale unităților de
  învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-28 mai 2021
   +  Județul Dâmbovița
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareDomeniul/ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământTermenul-limită (an școlar) pentru depunerea cererii de acreditare
  1.Școala Gimnazială4/27.04.2021 Comuna Niculești, Str. Principală nr. 265, tel.: 021/2670753, scoala.niulesti@yahoo.comPreșcolar   RomânăPP2026-2027
  Capacitate maximă de școlarizare*): 2 formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 2 formațiuni de studiu/schimbul 1) Număr de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate, conform resursei umane calificate identificate: 2 formațiuni de studiu
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în 2 schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
   +  Anexa nr. 7
  Acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru nivelurile de
  învățământ/specializările/calificările profesionale ale unităților de învățământ
  preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-28 mai 2021
   +  Județul Giurgiu
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareDomeniul/ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământTermenul-limită (an școlar) pentru depunerea cererii de acreditare
  1.Școala Gimnazială nr. 11/6.04.2021 Comuna Adunații Copăceni, Str. Școlii nr. 14, tel.: 0246/282093, scoalaadunati@yahoo.com Preșcolar   RomânăPP2026-2027
  Capacitate maximă de școlarizare*): 2 formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 2 formațiuni de studiu/schimbul 1)Număr de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate, conform resursei umane calificate identificate: 2 formațiuni de studiu
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în 2 schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
   +  Anexa nr. 8
  Acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru nivelurile de
  învățământ/specializările/calificările profesionale ale unităților de învățământ
  preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-28 mai 2021
   +  Județul Ialomița
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareDomeniul/ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământTermenul-limită (an școlar) pentru depunerea cererii de acreditare
  1.Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară4/27.04.2021 Municipiul Fetești, Str. Bănățenilor nr. 14, tel.: 0243/362713, gs_ind_alim_fetesti@yahoo.comProfesional/Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare)Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)Electric Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energeticeRomânăCu frecvență2026-2027
  Capacitate maximă de școlarizare*): 57 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 32 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 25 de formațiuni de studiu/schimbul 2)
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în 2 schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
   +  Anexa nr. 9
  Acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru nivelurile de
  învățământ/specializările/calificările profesionale ale unităților de învățământ
  preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-28 mai 2021
   +  Județul Mureș
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareDomeniul/ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământTermenul-limită (an școlar) pentru depunerea cererii de acreditare
  1.Școala Gimnazială „Kiss Gergely“ (Grădinița cu program normal, structură)6/17.05.2021 Comuna Păsăreni, Str. Principală nr. 293/A, tel./fax: 0265/710150 Str. Principală nr. 27Preșcolar   MaghiarăPP2026-2027
  Capacitate maximă de școlarizare*): 25 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 15 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 10 formațiuni de studiu/schimbul 2)Grădinița cu program normal, comuna Păsăreni - capacitate maximă de școlarizare: 1 formațiune de studiu/schimbul 1Număr de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate, conform resursei umane calificate identificate: 1 formațiune de studiu
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în 2 schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
   +  Anexa nr. 10
  Acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru nivelurile de
  învățământ/specializările/calificările profesionale ale unităților de învățământ
  preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-28 mai 2021
   +  Județul Mureș
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareDomeniul/ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământTermenul-limită (an școlar) pentru depunerea cererii de acreditare
  2.Școala Gimnazială „Benedek Elek“ (Grădinița cu program normal, structură)4/27.04.2021 Comuna Livezeni, Str. Școlii nr. 2, tel./fax: 0265/258151 Str. Bisericii nr. 21Preșcolar   MaghiarăPP2026-2027
  Capacitate maximă de școlarizare*): 34 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 21 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 14 formațiuni de studiu/schimbul 2) Grădinița cu program normal, comuna Livezeni - capacitate maximă de școlarizare: 3 formațiuni de studiu/schimbul 1 Număr de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate, conform resursei umane calificate identificate: 2 formațiuni de studiu
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în 2 schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
   +  Anexa nr. 11
  Acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru nivelurile de
  învățământ/specializările/calificările profesionale ale unităților de învățământ
  preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 aprilie-28 mai 2021
   +  Județul Prahova
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământProfilulDomeniul pregătirii de bazăSpecializareaLimba de predareForma de învățământTermenul-limită (an școlar) pentru depunerea cererii de acreditare
  1.Liceul „Carol I“5/11.05.2021 Orașul Plopeni, Str. Republicii nr. 21 B, Str. Republicii nr. 25, tel.: 0244/220917, liceulcarol.plopeni@gmail.comLiceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)Sportiv (Filiera vocațională) HandbalRomânăCu frecvență2027-2028
  UmanistFilologie
  Capacitate maximă de școlarizare*): 62 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 32 de formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 30 de formațiuni de studiu/schimbul 2) Număr de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate, conform resursei umane calificate identificate: 2 formațiuni de studiu
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în 2 schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
  -----