ORDIN nr. 4.987 din 23 august 2021privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "profesional" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" din municipiul Ploiești
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 15 septembrie 2021  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice, nr. 5.643/2016*) privind acordarea autorizării de funcționare provizorie pentru nivelul de învățământ „profesional“, domeniul „comerț“, calificările profesionale „recepționer-distribuitor“, „comerciant-vânzător“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret“ din municipiul Ploiești,*) Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.643/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 6 din 6.07.2021 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular evaluate în perioada 13 aprilie-25 iunie 2021,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru nivelul de învățământ „profesional“ (nivel 2, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare, și nivel 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare), profilul „comerț“, specializarea „comerciant-vânzător“, forma de învățământ „cu frecvență“, limba de predare „română“, din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret“, cu sediul în municipiul Ploiești, strada Dr. Toma Ionescu nr. 27, județul Prahova, începând cu anul școlar 2021-2022, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret“ din municipiul Ploiești, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret“ din municipiul Ploiești are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2025-2026.  +  Articolul 4Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii, la nivelul de învățământ „profesional“ (nivel 2, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare, și nivel 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare), profilul „comerț“, specializarea „comerciant-vânzător“, forma de învățământ „cu frecvență“, autorizat, se preia la nivelul de învățământ „profesional“ (nivel 2, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare, și nivel 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare), profilul „comerț“, specializarea „comerciant-vânzător“, forma de învățământ „cu frecvență“, acreditate în cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret“ din municipiul Ploiești.  +  Articolul 5(1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret“ din municipiul Ploiești dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat și va fi utilizat numai în interesul învățământului.(2) În cazul desființării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unității de învățământ preuniversitar particular acreditate Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret“ din municipiul Ploiești revine fondatorilor.  +  Articolul 6Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret“ din municipiul Ploiești este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 7Fundația Învățământului Preuniversitar al Cooperației Meșteșugărești „Spiru Haret“ din municipiul Ploiești, unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret“ din municipiul Ploiești, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară din Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Prahova vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 23 august 2021.Nr. 4.987.  +  ANEXĂ  +  Județul Prahova
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareDomeniul/ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret“9/8.06.2021Fundația Învățământului Preuniversitar al Cooperației Meșteșugărești „Spiru Haret“Municipiul Ploiești, str. Dr. Toma Ionescu nr. 27, tel.: 0244/523381, ucecompl@yahoo.com ProfesionalNivel 2(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare)Nivel 3(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)ComerțComerciant-vânzătorRomânăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare*): 24 de formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 12 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 12 formațiuni de studiu/schimbul 2)Număr de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate, conform resursei umane calificate identificate: 3 formațiuni de studiu
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în 2 schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
  -----