ORDIN nr. 4.978 din 23 august 2021privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Școala Europeană București" din municipiul București
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 14 septembrie 2021  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.640/2016*) privind acordarea autorizării de funcționare provizorie pentru nivelul de învățământ „liceal“, profilul „umanist“, specializarea „științe sociale“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Școala Europeană București“ din municipiul București,*) Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.640/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 5 din 29.06.2021 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular evaluată în perioada 13 aprilie-18 iunie 2021,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru nivelul de învățământ „liceal“ (nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare), filiera teoretică, profilul „real“, specializarea „științe ale naturii“, program bilingv limba engleză, respectiv profilul „umanist“, specializarea „științe sociale“, program bilingv limba engleză, forma de învățământ „cu frecvență“, limba de predare „română“, din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Școala Europeană București“, cu sediul în municipiul București, Bulevardul Expoziției nr. 24D, sectorul 1, începând cu anul școlar 2021-2022, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Școala Europeană București“ din municipiul București, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Școala Europeană București“ din municipiul București are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2025-2026.  +  Articolul 4Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învățământ „liceal“, filiera teoretică, profilul „real“, specializarea „științe ale naturii“, program bilingv limba engleză, respectiv profilul „umanist“, specializarea „științe sociale“, program bilingv limba engleză, autorizate, se preia la nivelul de învățământ „liceal“, filiera teoretică, profilul „real“, specializarea „științe ale naturii“, program bilingv limba engleză, respectiv profilul „umanist“, specializarea „științe sociale“, program bilingv limba engleză, acreditate în cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Școala Europeană București“ din municipiul București.  +  Articolul 5(1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Școala Europeană București“ din municipiul București dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat și va fi utilizat numai în interesul învățământului.(2) În cazul desființării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unității de învățământ preuniversitar particular acreditate Liceul Teoretic „Școala Europeană București“ din municipiul București revine fondatorilor.  +  Articolul 6Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Școala Europeană București“ din municipiul București este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 7Asociația Școala Europeană București din municipiul București, unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic „Școala Europeană București“ din municipiul București, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară din Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 23 august 2021.Nr. 4.978.  +  ANEXĂ
  Municipiul București, sectorul 1
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareProfilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/Specializarea/Limba de predareForma de învățământ
  1.Liceul Teoretic „Școala Europeană București“7/24.05.2021Asociația Școala Europeană BucureștiBd. Expoziției nr. 24D, sectorul 1, tel. 0748105046nicoleta.dina@scoalaeuropeana.ro Liceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)Real (filieră teoretică)Științe ale naturii - bilingv, limba englezăRomânăCu frecvență
  Uman (filieră teoretică)Științe sociale - bilingv, limba engleză RomânăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare*) - 24 de formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 24 de formațiuni de studiu/schimbul 1)Număr de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate, conform resursei umane calificate identificate: 24 de formațiuni de studiu
  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.
  ----