HOTĂRÂRE nr. 928 din 1 septembrie 2021pentru modificarea și completarea titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 14 septembrie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ITitlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La punctul 1, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) În aplicarea art. 266 alin. (1) pct. 35 și art. 266 alin. (1) pct. 36 din Codul fiscal, se consideră că bunurile au fost expediate sau transportate de către furnizor sau în contul acestuia, inclusiv în cazul în care furnizorul intervine în mod indirect în expedierea sau transportul bunurilor, în situații precum cele prevăzute la art. 5a din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (reformare), cu modificările și completările ulterioare.2. La punctul 3 alineatul (7), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) valoarea achizițiilor de bunuri a căror livrare a fost o vânzare intracomunitară de bunuri la distanță, pentru care locul livrării se consideră a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (2) din Codul fiscal;3. La punctul 7, alineatul (14) se modifică și va avea următorul cuprins: (14) Nontransferul cuprinde și expedierea sau transportul de produse accizabile din România în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoana impozabilă sau de altă persoană în contul său, în vederea efectuării unei vânzări intracomunitare de bunuri la distanță către persoane neimpozabile din acel stat membru, altele decât persoanele juridice neimpozabile.4. La punctul 7, după alineatul (17) se introducdouă noi alineate, alineatele (18) și (19), cu următorul cuprins:(18) În aplicarea art. 270 alin. (15) și (16) din Codul fiscal, termenul «facilitează» are înțelesul prevăzut la art. 5b din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare.(19) În aplicarea prevederilor art. 270 alin. (15), art. 293 alin. (1) lit. d), art. 315^2 și 315^3 din Codul fiscal, termenul «loturi» reprezintă bunuri ambalate împreună și expediate simultan de același furnizor către același destinatar și acoperite de același contract de transport.5. La punctul 10, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Nu este asimilată unei achiziții intracomunitare efectuate cu plată utilizarea în România de către o persoană impozabilă în vederea efectuării unei vânzări intracomunitare de bunuri la distanță către persoane neimpozabile din România, altele decât persoanele juridice neimpozabile, de produse accizabile transportate sau expediate din alt stat membru al Uniunii Europene de persoana impozabilă sau de altă persoană, în numele acesteia.6. Punctul 12 se abrogă.7. La punctul 72 alineatul (1) litera c), după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 3 și 4, cu următorul cuprins:3. prestarea de servicii către persoane neimpozabile stabilite în România, vânzarea intracomunitară de bunuri la distanță impozabilă în România conform art. 275 alin. (2) din Codul fiscal, livrarea de bunuri efectuată de către o persoană impozabilă care facilitează această livrare în conformitate cu art. 270 alin. (16) din Codul fiscal, atunci când expedierea sau transportul bunurilor livrate începe și se încheie în România, efectuate de către persoana impozabilă prevăzută la art. 315 alin. (14) din Codul fiscal;4. vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, impozabilă în România conform art. 275 alin. (3) sau (4) din Codul fiscal, efectuată de către persoana impozabilă prevăzută la art. 315^2 alin. (24) din Codul fiscal.8. La punctul 72 alineatul (7), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) o declarație din partea solicitantului că nu a livrat bunuri și nu a prestat servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul României pe parcursul perioadei de rambursare, cu excepția operațiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) pct. 1-4.9. La punctul 74 alineatul (1) litera b), punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. prestarea de servicii către persoane neimpozabile stabilite în România, supuse regimului special prevăzut la art. 314 din Codul fiscal.10. La punctul 74 alineatul (1) litera b), după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:4. vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, impozabilă în România conform art. 275 alin. (3) sau (4) din Codul fiscal, supuse regimului special prevăzut la art. 315^2 din Codul fiscal.11. La punctul 74, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Pentru a îndeplini condițiile pentru rambursare, orice persoană impozabilă prevăzută la alin. (1) trebuie să desemneze un reprezentant în România în scopul rambursării. Prin excepție, persoanele prevăzute la art. 314 alin. (12) din Codul fiscal, respectiv la art. 315^2 alin. (24) din Codul fiscal nu au obligația de a desemna un reprezentant în România în scopul rambursării, toate obligațiile reprezentantului, prevăzute de prezentul punct, revenind acestor persoane.12. La punctul 81, alineatul (3) se abrogă.13. La capitolul XIII, după secțiunea a 5-a se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 5^1-a, cuprinzând punctul 102^1, cu următorul cuprins:  +  Secţiunea a 5^1-a Evidențe speciale102^1 (1) Persoana impozabilă prevăzută la art. 321^1 alin. (1) din Codul fiscal păstrează următoarele registre în ceea ce privește livrările sau prestările, în situația în care se consideră că aceasta a primit și a livrat ea însăși bunuri în conformitate cu art. 270 alin. (15) și (16) din Codul fiscal sau în cazul în care participă la o prestare de servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune sau prestate pe cale electronică, pentru care se prezumă că acționează în nume propriu, în conformitate cu art. 271 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv art. 9a din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare:a) registrele prevăzute la art. 63c din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care persoana impozabilă a optat pentru aplicarea unuia dintre regimurile speciale prevăzute la art. 314, 315 sau 315^2 din Codul fiscal;b) documentele prevăzute la pct. 101, după caz, în situația în care persoana impozabilă nu a optat pentru aplicarea regimurilor speciale prevăzute la art. 314, 315 sau 315^2 din Codul fiscal.(2) Persoana impozabilă prevăzută la art. 321^1 alin. (1) din Codul fiscal păstrează informațiile menționate la art. 54c alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la alte livrări sau prestări decât cele menționate la alin. (1).  +  Articolul IINormele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 1 septembrie 2021.Nr. 928.----