PROCEDURĂ din 26 aprilie 2018de acordare a asistenței realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 1.938 din 26 aprilie 2018
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Nr. 4.735 din 7 mai 2018
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 9 mai 2018    Notă
    Aprobată prin Ordinul nr. 1.938/4.735/2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 399 din 9 mai 2018.
     +  Articolul 1(1) Organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central acordă asistență în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare declarația unică, contribuabililor care au domiciliul fiscal în localitatea în care își are sediul organul fiscal local și nu există o unitate teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(2) Prin organ fiscal central în sensul prezentei proceduri se înțelege organul fiscal competent, potrivit art. 30 sau 35 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prin organ fiscal local în sensul prezentei proceduri se înțelege organul fiscal competent, potrivit art. 38 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(4) În termen de 15 zile de la încheierea anului fiscal, organul fiscal central, în baza informațiilor deținute, întocmește lista cu persoanele care au obligația depunerii declarației unice, arondați pe fiecare organ fiscal local, în funcție de domiciliul fiscal al contribuabililor, și o transmite organului fiscal local.(5) Prin excepție de la alin. (4), în anul 2018, lista cu persoanele care au obligația depunerii declarației unice se întocmește în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.(6) Listele prevăzute la alin. (4) și (5) conțin datele de identificare ale persoanelor fizice, potrivit art. 1 pct. 40 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și organul fiscal local la care sunt arondate.(7) La elaborarea listei prevăzute la alin. (5), organul fiscal central va avea în vedere persoanele fizice despre care dețin informații că în anul 2017 au realizat următoarele categorii de venituri:a) venituri din activități independente, definite conform art. 67 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite potrivit art. 70 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celora căror impunere a fost finală potrivit art. 73 din aceeași lege;c) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția veniturilor din arendă a căror impunere a fost finală potrivit art. 84 alin. (8) din aceeași lege;d) venituri din investiții, definite conform art. 91 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția veniturilor din dividende, dobânzi și a celor din lichidarea unei persoane juridice, a căror impunere a fost finală potrivit art. 97 din aceeași lege;e) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, la care se face referire în cuprinsul lit. a)-e) sunt cele în vigoare în anul 2017.(8) Organul fiscal central analizează săptămânal listele prevăzute la alin. (4) sau (5) și în situația în care intervin modificări semnificative, respectiv de cel puțin 30% în aceste liste, le actualizează și le transmite de îndată organului fiscal local.  +  Articolul 2(1) În termen de 5 zile de la primirea listei cu persoanele care au obligația depunerii declarației unice, în cazul în care organul fiscal local apreciază că nu dispune de mijloacele tehnice (echipamente, conexiune în rețeaua ExtranetMFP) necesare asigurării asistenței privind completarea și/sau depunerea, precum și transmiterea declarației unice, informează organul fiscal central.(2) După primirea informării prevăzute la alin. (1), organul fiscal central împreună cu organul fiscal local identifică necesarul de mijloace tehnice pentru acordarea asistenței privind completarea și/sau depunerea, precum și transmiterea declarației unice de către organul fiscal local și, dacă este cazul, organul fiscal central pune la dispoziția organului fiscal local mijloacele tehnice necesare, cu respectarea legislației în vigoare.(3) Organul fiscal local comunică organului fiscal central, în termenul prevăzut la alin. (1), lista cu persoana/persoanele desemnată/desemnate pentru acordarea asistenței privind completarea și/sau depunerea, precum și transmiterea declarației unice din cadrul organului fiscal local implicată/implicate efectiv în procedura de asistență privind completarea și/sau depunerea, precum și transmiterea declarației unice.(4) Organul fiscal local stabilește lista cu persoana/ persoanele implicată/implicate în procedura de asistență privind completarea și/sau depunerea, precum și transmiterea declarației unice, în funcție de numărul contribuabililor care au domiciliul fiscal în localitatea în care își are sediul organul fiscal local și au obligația depunerii declarației unice.(5) Lista prevăzută la alin. (3) se afișează la sediul organului fiscal local și central și pe pagina de internet a acestora.  +  Articolul 3În situația în care organul fiscal local nu comunică organului fiscal central lista prevăzută la art. 2 alin. (3), organul fiscal central efectuează demersurile necesare în vederea clarificării situației.  +  Articolul 4(1) După primirea listei prevăzute la art. 2 alin. (3), organul fiscal central întocmește și comunică organului fiscal local un calendar de instruire a personalului desemnat cu acordarea asistenței privind completarea și/sau depunerea, precum și transmiterea declarației unice din cadrul organului fiscal local.(2) După finalizarea instruirii se încheie un proces-verbal semnat de organul fiscal central și organul fiscal local. Procesul-verbal se întocmește în 2 exemplare, din care unul pentru organul fiscal central și unul pentru organul fiscal local.(3) În cazul în care instruirea nu a putut fi efectuată din motive obiective, cele două organe fiscale stabilesc, de comun acord, reprogramarea acesteia.(4) Instruirea are loc, de regulă, la sediul organului fiscal local, unde pot fi grupate mai multe organe fiscale locale.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), cele două organe fiscale, de comun acord, pot stabili ca instruirea să aibă loc și la sediul organului fiscal central.  +  Articolul 5(1) Organul fiscal central stabilește lista cu persoana/persoanele care va/vor colabora cu organul fiscal local în vederea acordării asistenței privind completarea și/sau depunerea, precum și transmiterea declarației unice, precum și un calendar în care persoanele desemnate se deplasează la sediul organului fiscal local în acest scop, astfel încât cel puțin o zi pe săptămână, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, să fie prezent un funcționar cu atribuții de asistență din cadrul organului fiscal central sau un alt funcționar din cadrul organului fiscal central, de la data de 15 ianuarie și până la împlinirea termenului de depunere a declarației unice, prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. (la 15-09-2021, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 966 din 6 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 15 septembrie 2021 ) (2) Prin excepție de la alin. (1), în anul 2018, perioada de acordare a asistenței este 15 mai-15 iulie.(3) La nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, în perioada prevăzută la alin. (1) și (2), organul fiscal central și organul fiscal local organizează întâlniri cu contribuabilii vizați pentru diseminarea prevederilor legale, a procedurilor de completare și depunere a declarației, precum și instruire practică. Organul fiscal local și organul fiscal central mediatizează prin toate canalele de comunicare disponibile acțiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 5 alin. (1).(4) Organul fiscal central și organul fiscal local pot derula în comun și alte acțiuni de promovare a noului mecanism de impunere. Acțiunile prevăzute de prezenta procedură, precum și acțiunile de mediatizare a noului mecanism de impunere se realizează sub coordonarea și monitorizarea Direcției generale de asistență pentru contribuabili din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(5) Lista și calendarul prevăzute la alin. (1) se afișează potrivit art. 2 alin. (5) și se actualizează ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 6(1) Îndrumarea și asistența în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central constau în următoarele:a) îndrumarea și asistența cu privire la modul de completare a declarației unice pe suport hârtie sau în formă electronică;b) îndrumarea și asistența cu privire la înregistrarea în „Spațiul privat virtual“, potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică;c) îndrumarea și asistența pentru transmiterea declarației unice prin mijloace electronice de transmitere la distanță.(2) În cazul în care persoana care solicită îndrumare și asistență privind înregistrarea în „Spațiul privat virtual“ optează pentru verificarea datelor furnizate în cerere cu aprobare la ghișeu, atunci persoana desemnată din cadrul organului fiscal local sau persoana din cadrul organului fiscal central, dacă este prezentă, efectuează identificarea fizică a solicitantului fără a mai fi necesară deplasarea acestuia la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit art. 20 alin. (6) din procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017.(3) În vederea aprobării înregistrării în „Spațiul privat virtual“ a persoanelor care optează pentru verificarea datelor furnizate în cerere cu aprobare la ghișeu, organul fiscal local accesează aplicația Aprobare înrolare persoane fizice și juridice de pe portalul Extranet al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Pentru accesarea portalului Extranet al Agenției Naționale de Administrare Fiscală organul fiscal local trebuie să dețină un echipament compatibil și o conexiune în rețeaua extranet a Ministerului Finanțelor Publice - ExtranetMFP.(4) În cazul în care contribuabilul a primit îndrumare și asistență pentru completarea declarației unice pe suport hârtie, aceasta va fi înregistrată de organul fiscal local în registrul special pus la dispoziție de organul fiscal central împreună cu plaja de numere aferentă. Declarațiile se predau persoanei/persoanelor din cadrul organului fiscal central stabilite potrivit art. 5 alin. (1), pe baza unui borderou de predare-primire. Data depunerii declarației unice pe suport hârtie este data înregistrării în registrul special pus la dispoziție de organul fiscal central.(5) Declarațiile unice primite de persoana/persoanele din cadrul organului fiscal central sunt predate compartimentului responsabil din cadrul organul fiscal central, în vederea prelucrării.(6) Declarația unică se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.----