ORDIN nr. 62 din 25 mai 2017pentru stabilirea Standardelor necesar a fi respectate la contractarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a serviciilor de specialitate pentru recepția și cazarea solicitanților de azil
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 26 mai 2017  Având în vedere dispozițiile art. 17 alin. (8) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (11) din Legea nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Standardele necesar a fi respectate la contractarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a serviciilor de specialitate pentru recepția și cazarea solicitanților de azil sunt stabilite în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Standardele prevăzute în anexa la prezentul ordin trebuie respectate de către prestatorul de servicii cu care Inspectoratul General pentru Imigrări încheie contractul de prestări servicii, în urma achiziției publice derulate potrivit Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.(3) Specificațiile tehnice ale serviciilor care urmează a fi prestate se prevăd în caietul de sarcini care stă la baza achiziției publice.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  București, 25 mai 2017.Nr. 62.  +  AnexăStandardele necesar a fi respectate la contractarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a serviciilor de specialitate pentru recepția și cazarea solicitanților de azil1. Spațiul de cazare să asigure o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană, cu acces la rețeaua electrică și de încălzire, potrivit anotimpului. (la 14-09-2021, Punctul 1. din Anexă a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 127 din 4 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 14 septembrie 2021 ) 2. Spațiile de cazare să asigure cazarea individuală, colectivă și familială. Cazarea colectivă se face pe camere în funcție de sex, iar cazarea familială presupune cazarea împreună a membrilor unei familii, asigurându-li-se un nivel corespunzător de intimitate 3. Spațiile de cazare să fie mobilate adecvat, cu pat, saltea, dulap, potrivit numărului de persoane ce vor fi cazate4. Spațiile de cazare să dețină autorizațiile necesare pentru funcționare, respectiv autorizația sanitară, autorizația sanitar-veterinară, autorizația de securitate la incendiu, autorizația de mediu și protecția muncii, după caz, în conformitate cu prevederile legale5. Organizarea accesului controlat în incintă prin asigurarea pazei permanente (la 14-09-2021, Punctul 5. din Anexă a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 127 din 4 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 14 septembrie 2021 ) 6. Asigurarea accesului permanent la grupuri sanitare, compuse cel puțin din chiuvetă, duș, vas de toaletă, iar grupurile sanitare să fie racordate la apă rece și apă caldă curentă 7. Asigurarea condițiilor pentru pregătirea hranei, în incinta imobilului în care se află spațiile de cazare, în sensul asigurării spațiilor și utilităților pentru pregătirea și păstrarea hranei, a bunurilor materiale necesare pregătirii și preparării hranei, servitului mesei, păstrării la rece a alimentelor și a hranei gata preparate 8. Asigurarea articolelor pentru pat și a prosoapelor, schimbarea lenjeriei de pat săptămânal, precum și asigurarea, săptămânal, a condițiilor pentru spălarea obiectelor personale9. Asigurarea igienizării zonelor comune în care se află spațiile de cazare, la care au acces toți solicitanții de azil cazați, precum și a spațiilor de cazare, iar în acest caz aceasta putând fi realizată și prin punerea la dispoziție, săptămânal, a articolelor pentru menaj (la 14-09-2021, Punctul 9. din Anexă a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 127 din 4 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 14 septembrie 2021 ) 10. Asigurarea funcționalității imobilului, atât în spațiile de cazare, cât și în cele comune, și a mentenanței instalațiilor (instalații electrice, termice, sanitare, alimentare cu apă etc.) și a echipamentelor pentru prepararea și păstrarea hranei și pentru spălarea obiectelor personale11. Abrogat. (la 14-09-2021, Punctul 11. din Anexă a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 127 din 4 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 14 septembrie 2021 ) 11^1. Asigurarea accesului personalului Inspectoratului General pentru Imigrări și al reprezentanților organizațiilor neguvernamentale și al organismelor naționale sau internaționale cu atribuții în domeniul azilului, în vederea desfășurării activităților de informare și consiliere (la 14-09-2021, Anexa a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 127 din 4 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 14 septembrie 2021 ) 12. La nivelul spațiilor de cazare se asigură evidența, conform registrului de evidență prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele standarde, a prezenței zilnice a persoanelor cazate, precum și a locurilor disponibile/ocupate 13. Facilitarea comunicării către solicitanții de azil cazați a tuturor informărilor și actelor procedurale emise de Inspectoratul General pentru Imigrări sau alte instituții competente, primite pe numele solicitanților de azil la adresa imobilului în care se află spațiile de cazare14. În situația manifestărilor violente, a riscului de suicid, a refuzului de hrană, a violenței sexuale sau de gen, a decesului unui străin, precum și a altor evenimente în care sunt implicați solicitanții de azil cazați în spațiile de cazare, se anunță de îndată autoritățile competente în gestionarea acestor evenimente și se informează Inspectoratul General pentru Imigrări  +  ANEXĂla standarde
  Registru de evidență a solicitanților de azil cazați în spațiile contractate de Inspectoratul General pentru Imigrări
  Nr. crt. Numele și prenumele Țara de origine Documente deidentitate Data cazării Camera repartizată Data încetăriicazării Observații
  1.
  2.
  3.
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.