ORDIN nr. 1.474 din 5 august 2021privind constituirea și funcționarea grupurilor tehnice de experți responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel european și asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 12 august 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. IM 6.726 din 4.08.2021 al Direcției relații cu presa, afaceri europene și relații internaționale din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere dispozițiile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următorul înțeles:a) DRPAERI - Direcția relații cu presa, afaceri europene și relații internaționale;b) MAE - Ministerul Afacerilor Externe;c) RP RO - Reprezentanța permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană la Bruxelles;d) SM - state membre; e) mandat - poziție de negociere a României pentru temele aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene, a Comisiei Europene și a altor structuri ale Uniunii Europene, inclusiv pentru proiectele de acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu, precum și pentru propunerile de acte de punere în aplicare a unor acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu în domeniile de competență ale Ministerului Sănătății. Mandatul poate conține, după caz, și eventuale limite/marje/alternative care pot fi exprimate în procesul de negociere la reuniuni;f) mandat general - poziția de negociere a României pentru temele aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene, inclusiv pentru proiectele de acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu, precum și pentru propunerile de acte de punere în aplicare a unor acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu, în cazul în care implicațiile economice, sociale sau de mediu ale acestora au o importanță majoră sau privesc mai multe domenii sectoriale.Poziția Ministerului Sănătății pe o chestiune care necesită elaborarea unui mandat general se aprobă de ministru și urmează procedura de adoptare conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene;g) raport de deplasare - document elaborat în urma unei deplasări în interes de serviciu în vederea informării privind activitățile desfășurate pe parcursul deplasării. Modelul raportului de deplasare este prevăzut în anexa nr. 4;h) dosar tematic - dosar pe un domeniu specific care cuprinde: mandatele României susținute în cadrul grupurilor de lucru/reuniunilor la nivel european, documentele europene care au stat la baza elaborării mandatului, materialele de lucru utilizate în cadrul reuniunilor și copii ale rapoartelor de deplasare, precum și eventualele poziții ale altor SM transmise, în vederea continuării dezbaterilor;i) propunere de nominalizare - referatul întocmit de către structura de specialitate/autoritatea competentă/instituția competentă, adresat DRPAERI, prin care se propune participarea unuia sau mai multor experți la un grup de lucru/o reuniune la nivel european sau rezoluția directorului structurii de specialitate aplicată în scris pe agenda originală a reuniunii;j) coordonatorul de dosar tematic - persoana desemnată care gestionează, monitorizează și transmite mandatul.(2) Mandatul se completează conform anexei nr. 5 și trebuie să conțină următoarele elemente:a) descrierea pe scurt a temei aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene, a Comisiei Europene și a altor structuri ale Uniunii Europene, a comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie;b) prezentarea pe scurt a actelor juridice ale Uniunii Europene aflate în vigoare la nivel european și a altor angajamente internaționale asumate anterior de partea română în domeniul respectiv;c) impactul economic, social sau de mediu asupra României în cazul temelor aflate pe agendă; d) obiectivele României în raport cu tema aflată pe agenda Consiliului Uniunii Europene, a Comisiei Europene și ale Parlamentului European sau a comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011;e) limitele ce pot fi acceptate de România în procesul de negociere;f) eventuale poziții de negociere ale altor state membre ale Uniunii Europene, ale Comisiei Europene și ale Parlamentului European sau ale comisiilor acestuia;g) lista actelor normative din legislația română care reglementează materia la care face referire propunerea de act al Uniunii Europene, precum și o analiză a modificărilor pe care le-ar determina adoptarea respectivului proiect de act al Uniunii Europene.  +  Articolul 2(1) Se aprobă grupurile tehnice de lucru, formate din experți responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel european și asigurarea reprezentării la întâlnirile/reuniunile de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene, care își desfășoară activitatea pe domenii specifice, conform anexei nr. 1, anexei nr. 2 și anexei nr. 3 la prezentul ordin.(2) Pentru fiecare domeniu de lucru se desemnează un grup tehnic de lucru format din experți care au atribuții în elaborarea poziției României față de subiectele în discuție.(3) Unul sau mai mulți experți, desemnați prin prezentul ordin, care fac parte din grupul tehnic de lucru pentru domeniul/domeniile de lucru, vor asigura participarea la grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, precum și în cadrul grupurilor tehnice de lucru formate din experți ai Comisiei Europene.(4) În condiții temeinic justificate, propunerea de nominalizare pentru participarea la grupurile tehnice de lucru de la Consiliul Uniunii Europene, precum și în cadrul grupurilor tehnice de lucru formate din experți ai Comisiei Europene poate cuprinde și alți experți decât cei menționați în anexele la prezentul ordin. Acești experți pot fi atât din cadrul Ministerului Sănătății sau al structurilor/instituțiilor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Sănătății, cât și din alte instituții care dețin competențe în domeniile respective. În acest caz, propunerea de nominalizare trebuie să includă motivarea deciziei de către structura/instituția care face propunerea, să fie avizată de DRPAERI și aprobată de secretarul general/secretarul de stat coordonator al domeniului respectiv.(5) Structurile/Instituțiile care fac nominalizări pentru modificarea sau completarea grupurilor tehnice de lucru formate din experți trebuie să solicite DRPAERI modificarea sau completarea grupului tehnic de lucru ori de câte ori au survenit modificări în componența acestuia.  +  Articolul 3(1) Aprobarea participării fizice la întâlnirile/grupurile de lucru europene se face prin ordin al ministrului sănătății. Pentru fiecare participare la reuniuni, expertul va solicita de la Ministerul Sănătății ordinul de deplasare.(2) În cazul participării online la întâlnirile/grupurile de lucru europene, desemnarea experților se face de către coordonatorii direcțiilor de specialitate și/sau coordonatorii grupurilor tehnice de lucru formate din experți, în funcție de domeniu.  +  Articolul 4Persoanele responsabile pentru monitorizarea grupului tehnic de lucru format din experți, constituit prin prezentul ordin, sunt următoarele:a) secretarul general sau secretarul de stat responsabil cu domeniul afacerilor europene și relațiilor internaționale, conform competențelor stabilite prin Regulamentul privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății;b) directorul DRPAERI;c) personalul de specialitate din cadrul Compartimentului afaceri europene al DRPAERI, conform atribuțiilor specifice.  +  Articolul 5Experții prevăzuți la art. 2 au următoarele atribuții:a) pe domeniul lor de expertiză, elaborează mandatul referitor la documentele aflate în dezbatere la nivelul instituțiilor europene. Expertul (grupul tehnic de lucru format din experți) este responsabil de corectitudinea, calitatea și validitatea poziției exprimate în mandat, poziție aprobată de conducerea direcției de specialitate sau de conducătorul ierarhic superior, după caz; mandatele pentru negocierea la nivelul Comitetului reprezentanților permanenți ai guvernelor statelor membre pe lângă Uniunea Europeană sunt avizate de secretarul general/secretarul de stat coordonator al DRPAERI;b) elaborează raportul de deplasare prevăzut în anexa nr. 4, în termen de două zile lucrătoare de la întoarcerea în țară, în cazul în care au reprezentat România la reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor europene sau la alte tipuri de reuniuni; în cazul întâlnirilor susținute online, elaborează raportul prevăzut în anexa nr. 4, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea ședinței;c) participă în cadrul grupurilor de lucru și al reuniunilor de la nivel european în domeniul lor de expertiză;d) monitorizează evoluțiile legislative la nivel european în domeniul lor de expertiză și pozițiile celorlalte state membre față de temele dezbătute în domeniu;e) întocmesc dosarul tematic și îl actualizează ori de câte ori este cazul;f) informează direcția de specialitate și DRPAERI din cadrul Ministerului Sănătății privind orice eveniment în legătură cu activitățile desfășurate la nivel european în domeniul lor de expertiză;g) comunică celorlalți experți în domeniu materialele, rapoartele și informațiile obținute în urma participării la grupuri de lucru sau reuniuni la nivel european, în vederea asigurării unei reprezentativități instituționale și a unei viziuni tehnice coerente în domeniu;h) solicită/primesc consiliere de la comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, precum și de la personalul de specialitate din cadrul DRPAERI;i) răspund de poziția adoptată referitor la problematica solicitată;j) au obligația de a efectua, acolo unde este cazul, demersurile legale necesare în vederea rambursării de către instituțiile europene la ale căror grupuri de lucru au participat a sumelor reprezentând contravaloarea cheltuielilor de transport;k) au obligația de a transmite adresa de e-mail oficială la DRPAERI și de a-și verifica zilnic corespondența electronică;l) au obligația de a face demersurile necesare pentru a pune în aplicare deciziile adoptate în cadrul grupurilor tehnice de lucru la care au participat;m) au obligația de a transmite, la solicitarea DRPAERI, note de informare cu privire la stadiul negocierilor pe dosarul de expertiză;n) participă la grupurile tehnice de lucru în care se dezbat acte normative europene; participă și la lucrările grupului de lucru pentru transpunerea directivelor europene sau pentru crearea cadrului legislativ de aplicare a regulamentelor europene;o) coordonatorul grupului tehnic de lucru format din experți informează, semestrial, DRPAERI asupra stadiului documentelor aflate în dezbatere la nivel european.  +  Articolul 6În cazul deplasării în vederea participării la un grup tehnic de lucru sau la o reuniune la nivel european, procedura de lucru este următoarea:a) direcția de specialitate sau instituția competentă va nominaliza, prin referat, participarea persoanelor la grupurile tehnice de lucru, după o prealabilă discuție cu expertul propus pentru participare, pe care îl va transmite la DRPAERI, care va demara formalitățile de deplasare (referat de aprobare, ordin de deplasare);b) atunci când nu există o nominalizare din partea direcției de specialitate transmisă la DRPAERI, în termen de 24 de ore de la primirea convocării la grupul tehnic de lucru, DRPAERI poate să desemneze 1-2 experți cu atribuții în domeniul de specialitate prevăzut în prezentul ordin pentru participarea la grupurile tehnice de lucru;c) mandatul elaborat de către expert/experți va fi înaintat direcției de specialitate sau conducătorului ierarhic superior, după caz, spre aprobare, după cum urmează:1. în cazul aprobării mandatului, expertul/experții înaintează mandatul, cu cel puțin 48 de ore înaintea reuniunii (pe suport hârtie și în format electronic), către DRPAERI în vederea avizării, împreună cu documentele pe baza cărora a fost elaborat în format electronic;2. DRPAERI transmite mandatul spre avizare către MAE;3. în cazul neaprobării sau al unui aviz negativ, expertul/experții va/vor reface mandatul conform observațiilor. Mandatul elaborat de către expert/experți este transmis către DRPAERI atât pe suport hârtie, cât și în format electronic;d) expertul susține poziția României în cadrul reuniunilor la care participă în baza mandatului aprobat;e) în cazul în care în timpul dezbaterilor apar amendamente de ultim moment, acestea având drept consecință depășirea limitelor de acțiune ale mandatului elaborat, expertul sau reprezentantul Ministerului Sănătății prezent la reuniune va acționa, după caz, astfel:1. dacă amendamentele propuse nu aduc atingere limitelor mandatului aprobat, atunci expertul susține poziția din mandat și se abține privind noile amendamente, urmând ca în termen de 48 de ore de la încheierea reuniunii, în urma consultărilor instituțiilor responsabile, să transmită poziția pe amendamentele respective, în scris;2. dacă amendamentele propuse vin în contradicție, în totalitate sau în parte, cu conținutul mandatului ori aduc modificări substanțiale, expertul se va abține, urmând ca în termenul și în condițiile prevăzute la pct. 1 să elaboreze o nouă poziție. Această nouă poziție va fi exprimată printr-un nou mandat care urmează aceeași procedură de avizare și aprobare;f) la întoarcerea în țară, expertul redactează și transmite către direcția de specialitate și DRPAERI, în termen de maximum două zile lucrătoare, raportul de deplasare, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Totodată, transmite raportul de deplasare, spre informare, în format electronic, și celorlalți membri ai grupului tehnic de lucru din domeniul respectiv. În raportul de deplasare expertul prezintă demersurile efectuate în vederea clarificării și transmiterii poziției României pentru situațiile de abținere descrise la lit. e); în cazul participării online, expertul redactează și transmite către direcția de specialitate și DRPAERI, în termen de maximum două zile lucrătoare, un raport, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic;g) concluziile și propunerile experților menționate în raportul de deplasare vor fi analizate de către direcția de specialitate și, după caz, vor fi aduse la cunoștința ministrului sănătății, urmând a fi corelate în continuare cu politica în domeniu a Ministerului Sănătății;h) după elaborarea raportului de deplasare, expertul va transmite direcției de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și coordonatorului de domeniu, în format electronic, copii de pe documentele anexate raportului de deplasare în vederea completării dosarului tematic. Totodată, fiecare expert își întocmește, în vederea unei evidențe coerente domeniului pe care îl gestionează, propriul său dosar tematic, pe care îl va actualiza ori de câte ori este necesar;i) în cazul în care, din motive obiective, expertul/experții nu poate/nu pot participa la un grup tehnic de lucru sau problematica discutată este complexă, cuprinzând mai multe domenii, DRPAERI propune participarea unui reprezentant din cadrul DRPAERI, care va susține mandatul elaborat de către experții din domeniu. Totodată, personalul de specialitate din cadrul DRPAERI poate însoți experții la reuniunile grupurilor tehnice de lucru în vederea colaborării și asigurării ducerii la îndeplinire a angajamentelor asumate de către aceștia. Reprezentarea Ministerului Sănătății la reuniunile la nivel înalt (high level group) sau la conferințe europene care impun participarea la nivel înalt se va face pe baza nominalizării ministrului sănătății sau a secretarului de stat coordonator al domeniului respectiv.  +  Articolul 7DRPAERI are următoarele obligații:a) coordonează grupul tehnic de lucru format din experți, stabilit prin prezentul ordin, și asigură respectarea prevederilor acestuia;b) monitorizează procesul de elaborare a poziției României în diversele grupuri de lucru la nivel european;c) consiliază direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății în procesul elaborării mandatelor, rapoartelor pentru negocierea unor domenii/aspecte, conform cerințelor europene;d) monitorizează reprezentarea României la reuniunile organizate de către instituțiile europene și sprijină direcțiile de specialitate pentru ducerea la îndeplinire a angajamentelor asumate de către Ministerul Sănătății, ca stat membru al Uniunii Europene;e) transmite experților grupului tehnic de lucru, în format electronic sau, după caz, pe suport hârtie, documentele necesare elaborării mandatelor, în cazul în care acestea nu sunt transmise direct de instituțiile europene sau de RP RO;f) transmite experților invitația de participare pentru întocmirea referatului de nominalizare;g) avizează mandatele experților ulterior avizării de către conducerea direcției de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății;h) transmite mandatele spre avizare către Direcția afaceri europene - MAE;i) actualizează permanent baza de date privind participarea experților Ministerului Sănătății la întâlnirile de lucru europene, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);j) întocmește dosarul de deplasare pentru întâlnirile de nivel înalt (cu participarea ministrului sănătății sau a delegatului);k) întocmește documentația de deplasare (ordin al ministrului sănătății, referat de aprobare) în baza referatului de nominalizare al direcției de specialitate/instituției responsabile;l) DRPAERI poate, în anumite cazuri, să desemneze 1-2 experți cu atribuții în domeniul de specialitate, astfel cum sunt prevăzute la art. 5, pentru participarea la grupurile tehnice de lucru în cazul absenței unei nominalizări din partea direcției de specialitate transmise la DRPAERI în termen de 24 de ore de la primirea convocării la grupul tehnic de lucru sau pe motive de incompatibilitate ale expertului.  +  Articolul 8Persoanele nominalizate la art. 2 și structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Institutului Național de Sănătate Publică și celelalte instituții vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Neîndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 5 și 6 constituie o încălcare a îndatoririlor de serviciu și atrage răspunderea expertului și a tuturor persoanelor responsabile, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și nedesemnarea acestuia pentru participarea la alte grupuri de lucru.  +  Articolul 10Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Monica-Emanuela Althamer,
  secretar de stat
  București, 5 august 2021.Nr. 1.474.  +  Anexa nr. 1
  Grupuri tehnice de lucru în domeniul asistenței medicale
  1. Epidemiologia și supravegherea bolilor transmisibile:1.1. Coordonator: Adriana Pistol - Institutul Național de Sănătate Publică 1.2. Grup tehnic:a) Anca Sârbu - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Amalia Șerban - Ministerul Sănătățiic) Carmen Sima - Direcția de Sănătate Publică Maramureșd) Camelia Truică - Direcția de Sănătate Publică Călărași2. Supravegherea și controlul gripei epidemice și pandemice:2.1. Coordonator: Amalia Șerban - Ministerul Sănătății2.2. Grup tehnic:a) Adriana Pistol - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Cătălin Țucureanu - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“ c) Odette Popovici - Institutul Național de Sănătate Publică3. Vaccinare:3.1. Coordonator: Cătălin Țucureanu - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“ 3.1.1. Supleant: Amalia Șerban - Ministerul Sănătății3.2. Grup tehnic:a) Aurora Stănescu - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Daniela Vâlceanu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Adriana Pistol - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Gindrovel Dumitra - Societatea Națională de Medicina Familiei - Grup vaccinologie, Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova4. Combaterea cancerului:4.1. Coordonator: Florian Nicula - Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță“ Cluj-Napoca 4.2. Grup tehnic:a) Carmen Ungurean - Institutul Național de Sănătate Publică b) Bogdan Gafton - Institutul Regional de Oncologie Iașic) Cristina Isar - Centrul Național pentru Medicina Familieid) Carmen Domnariu - Institutul Național de Sănătate Publică5. Supravegherea și controlul tuberculozei:5.1. Coordonator: Gilda Popescu - Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“5.2. Grup tehnic:a) Magdalena Aurelia Ciobanu - Ministerul Sănătățiib) Roxana Mihaela Coriu - Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“c) Odette Popovici - Institutul Național de Sănătate Publică, Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibiled) Florentina Furtunescu - Institutul Național de Sănătate Publică6. Infecțiile asociate asistenței medicale, rezistența microbiană și consumul de antibiotice:6.1. Coordonator: Roxana Șerban - Institutul Național de Sănătate Publică6.2. Grup tehnic:a) Amalia Șerban - Ministerul Sănătățiib) Gabriel Popescu - Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“ Bucureștic) Maria Nica - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș“ Bucureștid) Andrei Tudor Rogoz - Ministerul Sănătățiie) Grațiela Bobe - Ministerul Sănătății7. Promovarea sănătății și educația pentru sănătate:7.1. Coordonator: Alexandra Cucu - Institutul Național de Sănătate Publică7.2. Grup tehnic:a) Carmen Domnariu - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Claudia Dima - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Petru Sandu - Institutul Național de Sănătate Publică8. Controlul tutunului:8.1. Coordonator: Magdalena Aurelia Ciobanu - Ministerul Sănătății 8.2. Grup tehnic:a) Anda Curta - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Cristian Bălan - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Oana Blaga - Universitatea „Babeș-Bolyai“ Cluj-Napocad) Cristian Meghea - Universitatea „Babeș-Bolyai“ ClujNapocae) Anca Șandru - Ministerul Sănătății9. Ingrediente tutun:9.1. Coordonator: Gabriela Cilincă - Institutul Național de Sănătate Publică9.1.1. Supleant: Doina Todea - Universitatea de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca 9.2. Grup tehnic:a) Irina Tănase - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Cristiana Cîrlan - Ministerul Sănătății c) Anca Șandru - Ministerul Sănătății10. Controlul consumului de alcool:10.1. Coordonator: Claudia Dima - Institutul Național de Sănătate Publică10.2. Grup tehnic:a) Adriana Galan - Institutul Național de Sănătate Publică b) Ciprian Ursu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Sandra Dura - Institutul Național de Sănătate Publică 11. Prevenirea dependenței de droguri:11.1. Coordonator: Teodora Ciolompea - Centrul de evaluare și tratament al toxicodependențelor pentru tineri „Sfântul Stelian“11.2. Grup tehnic:a) Dan Roșca - Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia“ Bucureștib) Laura Iuliana Bălășan - Institutul Național de Sănătate Publică12. Medicina muncii:12.1. Coordonator: Marina Ruxandra Oțelea - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București12.2. Grup tehnic:a) Liliana Râpaș - Direcția de Sănătate Publică București b) Felicia Steliana Popescu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Lavinia Călugăreanu - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Anca Șandru - Ministerul Sănătății13. Radiații ionizante:13.1. Coordonator: Alina Dumitrescu - Institutul Național de Sănătate Publică13.2. Grup tehnic:a) Olga Girjoaba - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Loredana Bogdan - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Irina Anca Popescu - Institutul Național de Sănătate Publică d) Iulia Crețu - Ministerul Sănătății14. Etichetare nutrițională, mențiuni nutriționale și de sănătate:14.1. Coordonator: Nicoleta Florescu - Institutul Național de Sănătate Publică14.1.1. Supleant: Mirela Nedelescu - Institutul Național de Sănătate Publică14.2. Grup tehnic:a) Gabriela Gârban - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Mariana Vlad - Institutul Național de Sănătate Publică c) Alina Dragomirișteanu - Ministerul Sănătății15. Alimente cu destinație nutrițională specială:15.1. Coordonator: Mariana Vlad - Institutul Național de Sănătate Publică15.1.1. Supleant: Daniela Nuță - Institutul Național de Sănătate Publică 15.2. Grup tehnic:a) Cristina Viman - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Mirela Nedelescu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Antonela Preoteasa - Ministerul Sănătății16. Aditivi, enzime, arome:16.1. Coordonator: Corina Zugravu - Institutul Național de Sănătate Publică16.1.1. Supleant: Aura Copciag - Direcția de Sănătate Publică Argeș16.2. Grup tehnic:a) Horațiu Zapîrțan - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Mirela Nedelescu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Anamaria Farr - Institutul Național de Sănătate Publică17. Organisme modificate genetic:17.1. Anca Roncea - Institutul Național de Sănătate Publică18. Materiale în contact cu alimentul:18.1. Coordonator: Gabriela Cilincă - Institutul Național de Sănătate Publică18.1.1. Supleant: Oana Copoiu - Institutul Național de Sănătate Publică18.2. Grup tehnic:a) Aura Copciag - Direcția de Sănătate Publică Argeșb) Calina Creta - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Elena Luca - Direcția de Sănătate Publică Ialomița 19. Apă minerală:19.1. Coordonator: Klara Jeszenszky - Institutul Național de Sănătate Publică19.1.1. Supleant: Csiszer Attila - Institutul Național de Sănătate Publică 19.2. Grup tehnic:a) Flavia Edda Prodan - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Carmen Tulbure - Institutul Național de Sănătate Publică20. Alimente noi:20.1. Coordonator: Daniela Nuță - Institutul Național de Sănătate Publică20.1.1. Supleant: Nicoleta Florescu - Institutul Național de Sănătate Publică20.2. Grup tehnic:a) Horațiu Zapîrțan - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Cristina Câmpeanu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Alina Dragomirișteanu - Ministerul Sănătății21. Suplimente alimentare și alimente la care s-au adăugat vitamine, minerale și alte substanțe:21.1. Coordonator: Gabriela Gârban - Institutul Național de Sănătate Publică21.1.1. Supleant: Nicoleta Florescu - Institutul Național de Sănătate Publică21.2. Grup tehnic:a) Mariana Vlad - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Cristina Viman - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Daniela Cîrnatu - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Alina Dragomirișteanu - Ministerul Sănătății22. Alimente și ingrediente alimentare tratate cu radiații ionizante:22.1. Coordonator: Cristina Otilia Câmpeanu - Institutul Național de Sănătate Publică22.1.1. Supleant: Nicoleta Florescu - Institutul Național de Sănătate Publică23. Transfuzie sanguină - sânge și componente sanguine:23.1. Coordonator: Alina Mirella Dobrotă - Centrul de Transfuzii Sanguine Constanța23.1.1. Supleant: Aurel Marc Andrei Rosin - Centrul de Transfuzii Sanguine Covasna23.2. Grup tehnic:a) Sorana Lixandru - Ministerul Sănătățiib) Andrei Luca - Ministerul Sănătății24. Țesuturi, celule, organe și transplant:24.1. Coordonator: Radu Zamfir - Agenția Națională de Transplant24.2. Grup tehnic:a) Alin-Ionuț Burlacu - Agenția Națională de Transplantb) Victor-Gheorghe Zota - Agenția Națională de Transplantc) Andrei-Constantin Nica - Agenția Națională de Transplantd) Raluca Neagu-Movilă - Agenția Națională de Transplant e) Ioana-Adina Rugescu - Agenția Națională de Transplantf) Mihaela Necula - Ministerul Sănătățiig) Sorana Lixandru - Ministerul Sănătățiih) Laura Petcu - Ministerul Sănătății 25. Apă:25.1. Apă potabilă:25.1.1. Coordonator: Adriana Cârlan - Institutul Național de Sănătate Publică25.1.1.1. Supleant: Ileana Văcaru - Direcția de Sănătate Publică Alba 25.1.2. Grup tehnic:a) Ioana-Rodica Lupșa - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Edit Vartic - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Gabriela Brînzei - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Nicoleta Lemne - Institutul Național de Sănătate Publicăe) Cătălin Staicu - Institutul Național de Sănătate Publicăf) Liliana Neagu - Institutul Național de Sănătate Publicăg) Ioan Chirilă - Institutul Național de Sănătate Publică25.2. Apa de îmbăiere:25.2.1. Coordonator: Ioana Rodica Lupșa - Institutul Național de Sănătate Publică25.2.2. Grup tehnic:a) Liliana Neagu - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Rodica Alina Ochea - Direcția de Sănătate Publică Constanța c) Giorgiana Maria Badea - Direcția de Sănătate Publică Tulcea 26. Deșeuri medicale:26.1. Coordonator: Oana Curea - Institutul Național de Sănătate Publică26.1.1. Supleant: Ana Maria Bratu - Institutul Național de Sănătate Publică26.2. Grup tehnic: a) Viorel Gliga - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Brândușa Bocoș - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Cristiana Cîrlan - Ministerul Sănătății d) Alina Dragomirișteanu - Ministerul Sănătății 27. Biocide:27.1. Coordonator: Simona Drăgoiu - Institutul Național de Sănătate Publică 27.1.1. Supleant: Horațiu Marcu - Ministerul Sănătății27.2. Grup tehnic:a) Cristiana Cîrlan - Ministerul Sănătățiib) Anca Munteanu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Mihaela Pribu - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Iuliana Radu - Institutul Național de Sănătate Publicăe) Rita Elena Ghițulescu - Institutul Național de Sănătate Publicăf) Vitalyos Anna Orsolya - Institutul Național de Sănătate Publicăg) Codruța Loigner - Institutul Național de Sănătate Publică28. Cosmetice:28.1. Coordonator: Simona Pârvu - Institutul Național de Sănătate Publică28.1.1. Supleant: Irina Tănase - Institutul Național de Sănătate Publică28.2. Grup tehnic:a) Mihaela Coman - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Ramona Fătu - Direcția de Sănătate Publică Buzăuc) Mioara Gheorghe - Direcția de Sănătate Publică Buzăud) Alina Dragomirișteanu - Ministerul Sănătății29. Domeniul sănătății mintale și al bolilor degenerative:29.1. Sănătate mintală:29.1.1. Coordonator: Teodora Ciolompea - Centrul de evaluare și tratament al toxicodependențelor pentru tineri „Sfântul Stelian“29.1.2. Grup tehnic:a) Cristina Gianina Anghel - Comisia de psihiatrie pediatrică a Ministerului Sănătății b) Mihaela Luminița Staicu - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București c) Anca Șandru - Ministerul Sănătății29.2. Boala Alzheimer:29.2.1. Grup tehnic:a) Cătălina Tudose - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ Bucureștib) Bogdan Popescu - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București29.3. Problematica populației vârstnice:29.3.1. Coordonator: Dana Galieta Minca - Institutul Național de Sănătate Publică 29.3.2. Grup tehnic: a) Gabriel Ioan Prada - Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan“b) Anca Șandru - Ministerul Sănătății30. Domeniul prevenirii traumatismelor și accidentelor:30.1. Coordonator: Petru Sandu - Institutul Național de Sănătate Publică 30.2. Grup tehnic:a) Cristian Boeriu - Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare Târgu Mureșb) Horațiu Mîndăianu - Serviciul de Ambulanță Județean Prahova31. Programul de acțiune a Uniunii Europene în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 (EU4Health):31.1. Coordonator: Magdalena Aurelia Ciobanu - Ministerul Sănătății 31.2. Grup tehnic:a) Florentina Furtunescu - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Andrei Luca - Ministerul Sănătățiic) Monica Diana Isăilă - Ministerul Sănătățiid) Laura Petcu - Ministerul Sănătățiie) Mădălina Argăseală - Ministerul Sănătății32. Domeniul diabet și boli endocrine:32.1. Diabet 32.1.1. Coordonator: Anca Mihaela Pantea Stoian - Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu“ București32.1.2. Grup tehnic:a) Roxana Stoica - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ Bucureștib) Cornelia Bala - Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ Cluj-Napoca32.2. Boli endocrine:32.2.1. Coordonator: Cătălina Poiană - Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon“ 32.2.2. Grup tehnic:a) Ghervan Cristina - Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ Cluj-Napocab) Iuliana Gherlan - Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon“ București33. Servicii de sănătate și îngrijiri medicale (asistență medicală transfrontalieră):33.1. Coordonator: Andreea Gărăiacu - Casa Națională de Asigurări de Sănătate33.2. Grup tehnic:a) Roxana Hainagiu - Ministerul Sănătății b) Costin Iliuță - Ministerul Sănătățiic) Anda Curta - Institutul Național de Sănătate Publică34. Siguranța pacientului și informații adresate pacienților:34.1. Coordonator: Roxana Șerban - Institutul Național de Sănătate Publică34.2. Grup tehnic:a) Costin Iliuță - Ministerul Sănătățiib) Viorel Malenchi - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Anda Curta - Institutul Național de Sănătate Publică35. Domeniul siguranței jucăriilor și problematica de tineret:35.1. Coordonator: Petru Sandu - Institutul Național de Sănătate Publică 35.2. Grup tehnic:a) Elena Gabriela Gaftonie - Institutul Național de Sănătate Publică b) Cristina Huidumac-Petrescu - Institutul Național de Sănătate Publică36. Domeniul siguranței rutiere (problematica sănătății conducătorilor auto - oftalmologie, boli psihice, diabet):36.1. Coordonator: Ruxandra Dănciulescu - Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon“ București (diabet)36.2. Grup tehnic:a) Aurel Nirestean - Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș (boli psihice)b) Ciprian Băcilă - Facultatea de Medicină - Universitatea „Lucian Blaga“ Sibiu37. Domeniul sănătății reproducerii:37.1. Coordonator: Mihai Horga - Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii37.2. Grup tehnic:a) Alin Nicolae Stănescu - Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu“b) Szabo Bela - Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureșc) Simona Duță - Spitalul Clinic Filantropia d) Petronela Stoian - Ministerul Sănătății 38. Sisteme de informații de sănătate:38.1. Coordonator: Angelica Cojocariu - Casa Națională de Asigurări de Sănătate38.2. Grup tehnic:a) Cristian Calomfirescu - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Adina Geana - Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar Bucureștic) Anca Alexandrescu - Ministerul Sănătății 39. Strategia de informatizare în sănătate (eHealth):39.1. Coordonator: Andrei-Romică Baciu, secretar de stat - Ministerul Sănătății39.1.1. Supleanți: a) Ștefan Sebastian Busnatu - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ Bucureștib) Horea Sorin Timiș - Direcția de Sănătate Publică Arad c) Ștefan Strilciuc - Casa Națională de Asigurări de Sănătate39.2. Grup tehnic:a) Angelica Cojocariu - Casa Națională de Asigurări de Sănătateb) Andreea Gărăiacu - Casa Națională de Asigurări de Sănătatec) Nicoleta Bogăceanu - Ministerul Sănătățiid) Cristian Calomfirescu - Institutul Național de Sănătate Publicăe) Marius Ungureanu - Ministerul Sănătățiif) Andrei Luca - Ministerul Sănătățiig) Cătălin Rizea - Ministerul Cercetării, Dezvoltării și Digitalizării40. Comitetul pentru Securitatea Sănătății (Health Security Committee):40.1. Coordonator: Andrei-Romică Baciu, secretar de stat - Ministerul Sănătății40.2. Grup tehnic:a) Amalia Șerban - Ministerul Sănătățiib) Lavinia Zota - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Ioana Stoica - Ministerul Sănătății41. Dizabilități și reabilitare:41.1. Coordonator: Mihai Berteanu - Spitalul Universitar de Urgență Elias București41.2. Grup tehnic:a) Delia Cinteză - Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie Bucureștib) Adrian Bighea - Universitatea de Medicină și Farmacie Craiovac) Daiana Popa - Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix, Bihord) Paraschiva Postolache - Universitatea de Medicină și Farmacie Iași42. Medicină dentară și chirurgie buco-maxilo-facială:42.1. Cristian Dinu - Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ Cluj-Napoca43. Produse pentru protecția plantelor:43.1. Coordonator: Mihaela Pribu - Institutul Național de Sănătate Publică43.1.1. Supleant: Camelia Florina Raicea - Institutul Național de Sănătate Publică 43.2. Grup tehnic:a) Gabriela Brânzei - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Irina Alexandrescu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Irina Tănase - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Daniela Păusan - Institutul Național de Sănătate Publică44. Clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor REACH și CLP:44.1. Coordonator: Mihaela Pribu - Institutul Național de Sănătate Publică 44.1.1. Supleant: Oana Copoiu - Institutul Național de Sănătate Publică44.2. Grup tehnic:a) Viorel Cazuc - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Edda Prodan - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Irina Alexandrescu - Institutul Național de Sănătate Publică45. Sănătatea în relație cu mediul și schimbările climatice:45.1. Coordonator: Ioan Chirilă - Institutul Național de Sănătate Publică45.1.1. Supleant: Anca Moldoveanu - Institutul Național de Sănătate Publică 45.2. Grup tehnic:a) Andra Neamțu - Institutul Național de Sănătate Publică b) Irina Tănase - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Angelica Marilena Voinoiu - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Silvia Elena Teodorescu - Institutul Național de Sănătate Publicăe) Alina Dragomirișteanu - Ministerul Sănătății46. Radiații neionizante (câmpuri electromagnetice):46.1. Coordonator: Violeta Claudia Calotă - Institutul Național de Sănătate Publică46.2. Grup tehnic:a) Cristian Goiceanu - Institutul Național de Sănătate Publică b) Răzvan Dănulescu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Loredana Bogdan - Institutul Național de Sănătate Publică47. Relația cu Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA):47.1. Coordonator: Cătălin Gabriel Oprea - Institutul Național de Sănătate Publică 47.1.1. Supleant: Ana Maria Oancea - Institutul Național de Sănătate Publică 47.2. Grup tehnic:a) Adriana Andrei - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Cătălin Alexandru Staicu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Nicoleta Suciu - Institutul Național de Sănătate Publică d) Codruța Loigner - Institutul Național de Sănătate Publică48. Reprezentarea României în Grupul la nivel înalt pentru alimentație și activitate fizică:48.1. Coordonator: Petru Sandu - Institutul Național de Sănătate Publică 48.2. Grup tehnic:a) Corina Zugravu - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Alexandra Cucu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Ciprian Ursu - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Claudia Dima - Institutul Național de Sănătate Publică49. Reprezentarea României în Comitetul privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate, în conformitate cu art. 18 paragraful 1 din Decizia nr. 1.082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2.119/98/CE:49.1. Coordonator: Amalia Șerban - Ministerul Sănătății49.2. Grup tehnic:a) Adriana Pistol - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Radu Cucuiu - Institutul Național de Sănătate Publică50. Boli rare: 50.1. Coordonator: Maria Puiu - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu“ Timișoara50.2. Grup tehnic:a) Adela Chiriță Emandi - Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoarab) Nicoleta Berbec - Spitalul Clinic Colțea Bucureștic) Emilia Severin - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ Bucureștid) Eusebiu Vlad Gorduza - Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa“ Iașie) Cristina Rusu - Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa“ Iașif) Iulia Crețu - Ministerul Sănătățiig) Lidia Onofrei - Ministerul Sănătății51. Sisteme de indicatori pentru evaluarea performanței sistemelor de sănătate:51.1. Coordonator: Claudia Dima - Institutul Național de Sănătate Publică51.2. Grup tehnic:a) Alexandra Cucu - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Petru Sandu - Institutul Național de Sănătate Publică c) Cristian Calomfirescu - Institutul Național de Sănătate Publică52. Reprezentarea României în Grupul la nivel înalt pentru sănătate publică:52.1. Coordonator: Monica Althamer - Ministerul Sănătății52.2. Grup tehnic: a) Amalia Șerban - Ministerul Sănătățiib) Magdalena Aurelia Ciobanu - Ministerul Sănătățiic) Alexandra Cucu - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Florentina Furtunescu - Institutul Național de Sănătate Publică53. Rețele europene de referință:53.1. Coordonator: Vlad Hurduc - Ministerul Sănătății53.2. Grup tehnic: a) Costin Iliuță - Ministerul Sănătățiib) Andrei Luca - Ministerul Sănătății54. Toxicologie clinică, informare toxicologică și răspuns medical în urgențe toxicologice:54.1. Coordonator: Radu Țincu - Spitalul Clinic de Urgență Floreasca București54.1.1. Supleant: Gabriela Viorela Nițescu - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ București54.2. Grup tehnic:a) Mihaela Purcărea - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Gabriela Albu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Cătălin Gabriel Oprea - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Cătălin Staicu - Institutul Național de Sănătate Publică55. Prevenirea și controlul HIV/SIDA:55.1. Coordonator: Mariana Mărdărescu - Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“ București55.2. Grup tehnic:a) Irina Magdalena Dumitru - Spitalul de Boli Infecțioase Constanța56. Genetică56.1. Coordonator: Mihai Ioana - Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova56.2. Grup tehnic:a) Maria Puiu - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu“ Timișoara, Centrul Regional de Genetică Medicală Timișb) Claudia Bănescu - Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș57. Grupul de nivel înalt pentru pregătirea și autoritatea de răspuns pentru urgență HERA și incubatorul HERA57.1. Coordonator: Magdalena Aurelia Ciobanu - Ministerul Sănătății57.1.1. Supleanți:a) Amalia Șerban - Ministerul Sănătățiib) Andrei Luca - Ministerul Sănătății
   +  Anexa nr. 2
  Grupuri tehnice de lucru în domeniul farmaceutic și al dispozitivelor medicale
  1. Problematica medicamentelor de uz uman:1.1. Coordonator: Robert Ancuceanu - vicepreședinte Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România1.2. Grup tehnic:a) Roxana Ștefania Stroe - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniab) Simona Bădoi - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniac) Cristiana Octaviana Ilie - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniad) Mirela Tavakol - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniae) Cristina Gavrilă - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniaf) Monica Negovan - Ministerul Sănătățiig) Adrian-Stelian Dumitru - Ministerul Sănătății2. Produse biologice de uz uman:2.1. Coordonator: Mirela Tavakol - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România2.2. Grup tehnic:a) Gianina Andrei - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniab) Daniela Mădălina Doru - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniac) Monica Negovan - Ministerul Sănătății3. Farmacovigilență:3.1. Coordonator: Roxana Dondera - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România3.2. Grup tehnic:a) Alexandra Spurni - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniab) Irina Sandu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniac) Monica Negovan - Ministerul Sănătății4. Medicamente falsificate:4.1. Coordonator: Cristina Gavrilă - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România4.2. Grup tehnic:a) Adina Iuliana Pîrvu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniab) Georgeta Gabriela Mermeze - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniac) Adrian-Stelian Dumitru - Ministerul Sănătății5. Studii clinice:5.1. Coordonator: Robert Ancuceanu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România5.2. Grup tehnic:a) Mirela Vîță - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniab) Adina Iuliana Pîrvu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniac) Silviu Istrate - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniad) Monica Negovan - Ministerul Sănătățiie) Ioana Stoica - Ministerul Sănătății6. Etică în studii clinice:6.1. Coordonator: Constantin Mircioiu - Comisia Națională de Bioetică a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale6.2. Grup tehnic:a) Monica Diana Isăilă - Ministerul Sănătățiib) Ioana Stoica - Ministerul Sănătății7. Politica medicamentului, stabilirea prețurilor la medicamente, rambursarea medicamentelor și eficiența relativă:7.1. Coordonator: Monica Negovan - Ministerul Sănătății7.2. Grup tehnic:a) Adrian-Stelian Dumitru - Ministerul Sănătățiib) Monica Daniela Lazăr - Ministerul Sănătățiic) Bogdan Predescu - Ministerul Sănătății8. Domeniul dispozitivelor medicale:8.1. Coordonator: Ioana Țene - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România8.2. Grup tehnic:a) Oana Laura Arsenescu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniab) Cristina Durle - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniac) Mihaela Ionela Nicolae - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniad) Cristina Gabriela Vulcăneanu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniae) Adrian Ion Pacioaga - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniaf) Sorina Loghin - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniag) Cristina Gavrilă - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniah) Tatiana Elisabeta Miercure - Ministerul Sănătățiii) Adrian-Stelian Dumitru - Ministerul Sănătății9. Domeniul evaluării tehnologiilor medicale:9.1. Coordonator: Felicia Ciulu Costinescu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România9.2. Grup tehnic:a) Cristina Gavrilă - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniab) Alina Loredana Mălăescu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniac) Răzvan Mihai Prisada - Colegiul Farmaciștilor din România, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ Bucureștid) Monica Daniela Lazăr - Ministerul Sănătățiie) Grațiela Bobe - Ministerul Sănătății10. Accesul pacienților la terapii inovative:10.1. Coordonator: Felicia Ciulu Costinescu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România10.2. Grup tehnic:a) Costin Iliuță - Ministerul Sănătățiib) Adrian-Stelian Dumitru - Ministerul Sănătățiic) Simona Bădoi - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniad) Mirela Tavakol - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniae) Mirela Vîța - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
   +  Anexa nr. 3
  Grupuri tehnice de lucru în alte domenii
  1. Bioetică:1.1. Coordonator: Klara Brînzaniuc - Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș1.2. Grup tehnic:Beatrice Ioan - Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa“ Iași2. Domeniul recunoașterii calificărilor profesionale:2.1. Coordonator: Carmen Delia Șotîngă - Ministerul Sănătății2.2. Grup tehnic:a) Marilena Chivu - Ministerul Sănătățiib) Iuliana Ganea - Ministerul Sănătățiic) Gabriela Ionescu - Ministerul Sănătățiid) Răzvan-Daniel Stroe - Ministerul Sănătățiie) Ioana Mihalea - Ministerul Sănătății3. Comunicare în domeniul sănătății:3.1. Coordonator: Oana Grigore - Ministerul Sănătății3.1.1. Supleant: Ramona Badea - Ministerul Sănătății3.2. Grup tehnic:a) Mădălina Gogu - Ministerul Sănătățiib) Magdalena Ciobanu - Ministerul Sănătății4. Portalul de Sănătate al Uniunii Europene Sănătate - Uniunea Europeană:4.1. Coordonator: Irina Gresaru - Ministerul Sănătății4.2. Grup tehnic:a) Mihaela Gîză - Ministerul Sănătățiib) Cristian Dudu - Ministerul Sănătății5. Resurse umane în sănătate:5.1. Coordonator: Marius Ungureanu - Ministerul Sănătății5.2. Grup tehnic:a) Alexandra Cucu - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Adriana Galan - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Ecaterina Matei - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Marilena Chivu - Ministerul Sănătății6. Mecanismul de achiziții centralizate:6.1. Coordonator: Andra Migiu - Ministerul Sănătății6.2. Grup tehnic:a) Cătălin Apostolescu - Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. dr. Matei Balș“b) Carmen Comandașu - Ministerul Sănătățiic) Amalia Șerban - Ministerul Sănătății7. Grupul tehnic privind achizițiile publice în domeniul sănătății:a) Carmen Comandașu - Ministerul Sănătățiib) Costin Iliuță - Ministerul Sănătățiic) Liliana Buteșteanu - Ministerul Sănătățiid) Cristian Safta - Ministerul Sănătății
   +  Anexa nr. 4AvizatNumele direcției de specialitateDirector general/Director al direcției de specialitate
  RAPORT DE DEPLASARE
  Participant (sau componența delegației, în cazul în care participă mai multe persoane la aceeași reuniune):Grup de lucru/Domeniu:Data/Perioada:Locația:1. Justificarea acțiunii:– (Prezentarea în rezumat a principalelor puncte-cheie legate de documentele în discuție conform agendei de lucru, concret și coerent, specificând și stadiul discuțiilor sau negocierilor ce au avut loc și eventualitatea reluării discuțiilor la următoarele grupuri de lucru);– (Concluziile reuniunii - se anunță și verbal superiorul ierarhic, precum și alte direcții implicate, în cazul unor subiecte de importanță deosebită)2. Poziția României și poziția celorlalte state membre:– [Se menționează scurt și concis poziția României (fără notele justificative) referitoare la temele în discuție, precum și pozițiile celorlalte state membre, poziții ce au o importanță majoră în luarea deciziilor viitoare.];– (Totodată se menționează obiectivele de atins atât pentru România, cât și pentru alte state membre, în cazul în care se specifică în cadrul dezbaterilor eventuale opoziții din partea unor state membre, precum și propunerea unor posibile „înțelegeri“ cu reprezentanții altor state membre în cursul unor dezbateri viitoare.)3. Poziția României luată în cadrul reuniunii în cazul în care au apărut amendamente de ultim moment (documente noi) și dacă a/au fost contactată/contactate persoana/persoanele de contact din țară (care sunt direct implicate în elaborarea poziției tehnice a României - inclusiv motivarea acestei acțiuni):4. Concluzii/Propuneri (capitol foarte important ce determină inițiative ulterioare ale direcției de specialitate/instituției în vederea elaborării unor acte normative naționale necesare):(Note de prezentare:– raportul trebuie scris clar și concis, cu diacritice, fără greșeli gramaticale;– raportul reprezintă o descriere detaliată a tuturor dezbaterilor care fac ca oricine îl citește să înțeleagă discuțiile ca și când ar fi participat la reuniunea respectivă;– raportul este semnat și datat de către participant/participanți, care răspunde/răspund de afirmațiile efectuate, și este predat direcției de specialitate (împreună cu agenda reuniunii) în vederea introducerii acestuia în dosarul tematic, precum și secretarului de stat coordonator în vederea unor eventuale rezoluții suplimentare;– raportul de deplasare se transmite pe hârtie și în format electronic la Direcția relații cu presa, afaceri europene și relații internaționale în maximum două zile de la întoarcerea în țară și numai în format electronic celorlalți experți din domeniu.)
  Data ............................
  ............................
  (numele și funcția expertului)
  Semnătura (pe raportul trimis pe hârtie)
  Întocmit
   +  Anexa nr. 5Aprobat*)*) Numai în cazul mandatelor generale.Ministru,AvizatDirecția relații cu presa, afaceri europene și relații internaționaleDirectorAvizatDirector general/Director al direcției de specialitate
  MANDAT
  Participant (sau componența delegației, în cazul în care participă mai multe persoane la aceeași reuniune):Grup de lucru/Domeniu:Data (sau perioada):Locația:(Mandatul se transmite, în timp util - 48 de ore, spre avizare la Ministerul Sănătății - Direcția relații cu presa, afaceri europene și relații internaționale, care va solicita, când este necesar, în cazul mandatelor generale, aprobarea ministrului sănătății și avizul Ministerului Afacerilor Externe; în cazul în care mandatul întocmit primește aviz nefavorabil, expertul nu poate participa și nu poate exprima nicio poziție la reuniunea respectivă.)1. Justificarea acțiunii:– (Prezentarea în rezumat a principalelor puncte-cheie legate de documentele în discuție conform agendei de lucru, concret și coerent, specificând și stadiul discuțiilor sau negocierilor ce au avut loc la reuniuni anterioare);– (Se scrie un scurt istoric al propunerii de act normativ, precizându-se și stadiul dezbaterilor.);– (Importanța pentru România - inclusiv implicațiile pentru producători, implicații sociale, economice, financiare sau de ordin legislativ, dacă este cazul; dacă nu este cazul, se menționează acest aspect.)2. Poziția României:– (Se menționează scurt și concis poziția României referitoare la temele în discuție - conform documentelor prezentate. Acest lucru presupune ca expertul să cunoască documentele și să elaboreze poziția României conform atribuțiilor precizate în Ordinul ministrului sănătății nr. 1.474/2021 privind constituirea și funcționarea grupurilor tehnice de experți responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel european și asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene.);– (Totodată se menționează obiectivele de atins, tactici de negociere, eventuale opoziții din partea unor state membre, precum și posibile „înțelegeri“/convenții cu reprezentanți ai altor state membre.);– (Se vor menționa și eventualele limite/marje/alternative care pot fi exprimate în procesul de negociere; uneori este nevoie de colaborarea cu alte instituții implicate sau chiar patronate.)3. Autoritățile naționale implicate în proiectul de implementare:
  Tipul obligațieiDA/NUAutoritatea care va duce la îndeplinire obligația
  ComunicareDA 
  RaportareDA 
  InformareDA 
  Alt tip  
     
  Controlul aplicării prevederilor proiectului:
  Reglementarea controlului aplicăriiDA/NUAutoritatea/Autoritățile care va/vor duce la îndeplinire obligația
  Proiectul conține prevederi ce reglementează controlul aplicării?DAPrevederi privind data intrării în vigoare a diferitelor prevederi propuse de directivă
  Lista actelor normative din legislația română care reglementează materia la care face referire propunerea de act comunitar, inclusiv analiza modificărilor pe care le-ar determina adoptarea actului comunitar
  4. Persoana/Persoanele de contact din țară (care sunt direct implicate în elaborarea poziției tehnice a României - în cazul unor amendamente de ultim moment):Telefon/E-mail:(Note de prezentare:– mandatul trebuie scris clar și concis, cu diacritice, fără greșeli gramaticale;– mandatul reprezintă poziția României la reuniunea respectivă. Participantul susține acest mandat, avizat și aprobat în prealabil, nu alte păreri personale;– mandatul este semnat și datat de către expert, care răspunde de afirmațiile efectuate;– mandatul se transmite pe hârtie și în format electronic la Direcția relații cu presa, afaceri europene și relații internaționale, împreună cu documentele pe baza cărora a fost elaborat, cu 48 de ore înainte de reuniune, astfel încât, în cazul unui aviz nefavorabil, expertul să poată reface documentul; menționăm că mandatul este avizat și de către Direcția afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.)
  Data .............................................................
  .....................................................................
  (numele și funcția expertului)
  Semnătura (pe mandatul trimis pe hârtie)
  Întocmit
  -----