ORDIN nr. 1.189 din 26 iulie 2021privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4.077/2020 pentru aprobarea procedurii de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 3 august 2021  Având în vedere prevederile art. 131 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 740.131/740.191 din data de 28.06.2021,în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4.077/2020 pentru aprobarea procedurii de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.210 din 11 decembrie 2020, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecția generală coordonare control fiscal, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 26 iulie 2021.Nr. 1.189.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 4.077/2020)AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecția generală ......................................................Administrația ..............................................Nr. .......................Data ....................
  ÎNȘTIINȚARE PENTRU DISCUȚIA FINALĂ
  Domnului/Doamnei ...................................., în calitate de ......... la ......................, cu domiciliul fiscal în .................., str. ...................... nr. ......, bl. ......, ap. ....., județul ................ înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. ........../......./......., C.U.I. nr. ......Vă înaintăm alăturat proiectul de raport de inspecție fiscală și totodată vă înștiințăm că în data de ………., ora ……, la ..........................., va avea loc discuția finală asupra constatărilor și consecințelor fiscale, ca urmare a încheierii inspecției fiscale efectuate în perioada .......................... la ............................... .Vă informăm că aveți posibilitatea să vă exprimați în scris punctul de vedere cu privire la constatările organelor de inspecție fiscală, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.În situația în care nu vă veți prezenta la termenul stabilit pentru discuția finală din data de ......................., vă informăm că cel de-al doilea termen stabilit pentru a avea loc discuția finală este în data de .................., ora ............., la ........................................ .În situația în care doriți să renunțați la discuția finală, vă rugăm să notificați acest fapt organului de inspecție fiscală, anterior datei/datelor programate pentru discuția finală. În acest caz, data încheierii inspecției fiscale este data notificării, conform prevederilor art. 130 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.În cazul în care nu vă veți prezenta la discuția finală la niciunul dintre cele două termene și nu veți notifica despre renunțarea la acest drept, vă comunicăm că, potrivit art. 130 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, data de …………….. reprezintă data de încheiere a inspecției fiscale.De asemenea, vă informăm că, indiferent de opțiunea dumneavoastră de a vă exercita sau nu dreptul de a participa la discuția finală, aveți dreptul să vă prezentați în scris punctul de vedere cu privire la constatările organului de inspecție fiscală, potrivit prevederilor art. 130 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
  Avizat,
  Șef serviciu,
  ........................................
  (numele și prenumele, semnătura)
  Echipa de inspecție fiscală,
  ........................................
  (funcția, numele și prenumele, semnătura)
  ----