ORDIN nr. 922 din 14 iunie 2021pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii și controlului vamal ulterior
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 2 iulie 2021    Având în vedere:– prevederile art. 48 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii;– prevederile art. 100 alin. (4) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 603 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 70.831/AC/739.958 din 6.05.2021,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind realizarea supravegherii și controlului vamal ulterior, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 7.521/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii și controlului vamal ulterior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 25 iulie 2006.  +  Articolul 3Acțiunile de control începute înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin se finalizează în conformitate cu prevederile ordinului în baza căruia au fost inițiate.  +  Articolul 4Direcția supraveghere și control vamal, direcțiile regionale vamale și structurile subordonate acestora vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Mirela Călugăreanu
    București, 14 iunie 2021.Nr. 922.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEprivind realizarea supravegherii și controlului vamal ulterior