ORDIN nr. 741 din 29 iunie 2021pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 1 iulie 2021  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 5, art. 293 alin. (1) lit. d) și alin. (2) și art. 294 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul ILa articolul 6 din Normele privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliți în Uniunea Europeană, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 101/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 5 februarie 2016, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), care va avea următorul cuprins:(8) Agenția Națională de Administrare Fiscală publică pe site-ul propriu lista magazinelor din rețeaua de vânzare cu amănuntul, autorizate atât pentru vânzarea de bunuri pentru care se acordă dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliți în Uniunea Europeană, cât și pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente acestor vânzări.  +  Articolul IIOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 8 februarie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Ministerul Finanțelor, prin direcția cu atribuții în elaborarea legislației în domeniul TVA, și Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin unitățile sale subordonate, iau măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.2. La anexa nr. 1 titlul IV, capitolul IV se abrogă.3. La anexa nr. 1 articolul 48, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În sensul alin. (1), prin persoană nevoiașă se înțelege persoana din grupul vulnerabil prevăzut la art. 6 lit. p) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.4. La anexa nr. 1 articolul 51, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dacă bunurile și echipamentele sunt împrumutate, închiriate sau transferate unei organizații care are dreptul la scutire în temeiul art. 48 și 50, scutirea se acordă în continuare, cu condiția ca aceasta din urmă să fie autorizată de organele competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor cap. I din Procedura privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, și să utilizeze bunurile și echipamentele în scopuri care îi conferă dreptul de a beneficia de o asemenea scutire.5. La anexa nr. 2 articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Comisia analizează documentele depuse și decide asupra aprobării sau respingerii cererii de autorizare prevăzute la art. 2 alin. (1). În acest sens, comisia emite «Decizia privind aprobarea/respingerea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA», întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedură. Decizia se semnează de președintele comisiei și se comunică solicitantului, printr-o notificare scrisă, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii la organul fiscal competent.6. La anexa nr. 2, articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Organele fiscale teritoriale cu atribuții de efectuare a inspecției fiscale efectuează verificări la entitățile care au beneficiat de aprobare, cel puțin o dată la șase luni, asupra modului în care sunt respectate prevederile legale în vigoare.7. La anexa nr. 2 articolul 9, alineatele (3)-(5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) În vederea soluționării cererilor de autorizare prevăzute la alin. (1), comisia menționată la art. 2 alin. (2) analizează documentația aferentă și, în situația în care aceasta este completă și îndeplinește condițiile legale, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete transmite cererea și documentația aferentă direcției cu atribuții în elaborarea legislației în domeniul TVA din cadrul Ministerului Finanțelor.(4) Direcția cu atribuții în elaborarea legislației în domeniul TVA ia măsurile necesare supunerii solicitărilor prevăzute la alin. (1) deciziei Comisiei Europene, în conformitate cu procedura de urgență pentru consultarea celorlalte state membre.(5) După primirea notificării privind decizia Comisiei Europene, direcția cu atribuții în elaborarea legislației în domeniul TVA comunică această decizie Comisiei de autorizare care a înaintat documentația pentru a elibera solicitantului Decizia privind aprobarea/respingerea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA. Această decizie este întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedură, se semnează de președintele comisiei și se comunică solicitantului, printr-o notificare scrisă, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data la care Comisia de autorizare a fost informată în mod oficial cu privire la decizia Comisiei Europene. În cazul respingerii cererii privind autorizarea, decizia cuprinde motivele care au stat la baza respingerii, precum și mențiunea potrivit căreia decizia respectivă poate fi contestată, în baza dispozițiilor legale în vigoare.…………….....................................................................…….(7) Suspendarea provizorie a plății taxei pe valoarea adăugată se face de către autoritățile prevăzute la alin. (1), prin emiterea «Deciziei privind suspendarea provizorie a plății TVA», întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la procedură. Data emiterii acestei decizii este data la care autoritățile menționate transmit cererea și documentația aferentă direcției cu atribuții în elaborarea legislației în domeniul TVA din cadrul Ministerului Finanțelor.8. La anexa nr. 2, anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.9. La anexa nr. 2, anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrevederile art. II pct. 2 intră în vigoare la data de 1 iulie 2021.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanțelor,
  Lucian-Ovidiu Heiuș,
  secretar de stat
  București, 29 iunie 2021.Nr. 741.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la procedură)Denumirea organizației ..................Codul de identificare fiscală ...........Adresa ..................................Telefon .................................Nr. de înregistrare .....................
  CERERE
  privind autorizarea pentru importul de bunuri în regim de scutire de la plata TVA
  În conformitate cu prevederile .………………..*) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și în baza documentației anexate, solicităm aprobarea pentru desfășurarea activităților de import în condițiile art. 48-52, 56-63, 65-67, după caz, din norme, pentru bunurile având următoarele caracteristici:– descriere comercială precisă a bunurilor ..........................................;– clasificarea în nomenclatura combinată ..........................................;– caracteristici tehnice .................................................................;– numele sau denumirea și adresa producătorului și, după caz, ale furnizorului ...............................................................................................;– țara de origine ..........................................................................;– locul unde se utilizează bunurile ...................................................;– scopul pentru care sunt destinate bunurile .....................................;– prețul mărfurilor sau valoarea în vamă ...........................................;– numărul de exemplare din același tip de bunuri ................................;– alte informații necesare identificării bunurilor ...................................
  Reprezentantul legal al organizației,
  ....................................................
  (numele și prenumele)
  ....................................................
  (semnătura)
  Data ....................
  *) Se vor menționa numai articolele corespunzătoare în temeiul cărora se solicită scutirea de TVA, respectiv art. 48, 56 sau art. 65 lit. c), după caz, din Normele aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la procedură)MINISTERUL FINANȚELORAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice .................Unitatea fiscală ...............
  DECIZIE
  privind aprobarea/respingerea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA
  Nr. ............ din ............În conformitate cu prevederile …..……....…*) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, pe baza documentației depuse și înregistrate cu nr. .........……...., se aprobă/respinge autorizarea desfășurării activității de import în condițiile art. 48-52, 56-63, 65-67, după caz, din norme de către organizația ..............., cu sediul social în localitatea ...................., str. ............... nr. ......., codul de identificare fiscală ..........., telefon .............., reprezentată legal de către ..........(numele și prenumele)..........,*) Se vor menționa numai articolele corespunzătoare în temeiul cărora se solicită scutirea de TVA, respectiv art. 48, 56 sau art. 65 lit. c), după caz, din Normele aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.pentru bunurile având următoarele caracteristici:– descriere comercială precisă a bunurilor ..........................................................................................................................;– clasificarea în nomenclatura combinată ...........................................................................................................................;– caracteristici tehnice .........................................................................................................................................................;– numele sau denumirea și adresa producătorului și, după caz, ale furnizorului ..............................................................................................;– țara de origine .....................................................................................................................................................................;– locul unde se utilizează bunurile ........................................................................................................................................;– scopul pentru care sunt destinate bunurile .......................................................................................................................;– prețul bunurilor sau valoarea în vamă ...............................................................................................................................;– numărul de exemplare din același tip de bunuri ...............................................................................................................;– alte informații necesare identificării bunurilor .................................................................................................................. .Autorizarea desfășurării activității de import a fost respinsă din următorul/următoarele motiv/motive: ..............................Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii, potrivit art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la organul fiscal competent potrivit art. 272 din același act normativ.
  Conducătorul organului fiscal,
  ....................................................
  Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ..............
  Cod ..............................
  ----