DECIZIE nr. 357 din 14 iunie 2021privind constituirea și atribuțiile Comitetului pentru redactarea unor propuneri de lege ferenda în vederea conformării cu dispozițiile Deciziei Curții Constituționale a României nr. 601/2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil, în materia punerii sub interdicție a persoanelor cu dizabilități
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 14 iunie 2021  Având în vedere Nota nr. 41/SH din 22.04.2021, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/10.220/THG din 27.04.2021,în temeiul art. 29 și al art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se constituie Comitetul pentru redactarea unor propuneri de lege ferenda în vederea conformării cu dispozițiile Deciziei Curții Constituționale a României nr. 601/2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil, respectiv neconstituționalitatea punerii sub interdicție a persoanelor cu dizabilități, denumit în continuare Comitetul, organism interministerial, fără personalitate juridică, având următoarea componență:a) Cancelaria Prim-Ministrului;b) Ministerul Justiției;c) Ministerul Sănătății;d) Ministerul Muncii și Protecției Sociale;e) Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.  +  Articolul 2Scopul Comitetului este de a asigura o abordare coerentă și coordonată a procesului de reglementare privind noile măsuri de ocrotire și suport în luarea deciziei pentru persoanele cu dizabilități, concretizat în propuneri de amendare a legislației primare și secundare în domeniu.  +  Articolul 3În vederea îndeplinirii scopului prevăzut la art. 2, Comitetul are următoarele atribuții:a) colectarea de date statistice, documentarea, analiza, dezbaterea mecanismelor de suport pentru persoanele cu dizabilități și evaluarea impactului reglementării propuse;b) redactarea unor propuneri de lege ferenda în vederea conformării cu dispozițiile Deciziei Curții Constituționale a României nr. 601/2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil.  +  Articolul 4(1) Comitetul înaintează prim-ministrului un raport final cu privire la activitatea desfășurată și la propunerile de lege ferenda, în vederea conformării cu dispozițiile Deciziei Curții Constituționale a României nr. 601/2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil.(2) Comitetul înaintează textele propunerilor de lege ferenda prevăzute la alin. (1) Ministerului Justiției, în vederea inițierii și promovării proiectelor de acte normative, în condițiile legii, în calitate de inițiator.  +  Articolul 5(1) Comitetul este condus de consilierul de stat cu atribuții în domeniu din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, în calitate de președinte.(2) Ministerele sunt reprezentate la reuniunile Comitetului la nivel de secretar de stat, iar celelalte instituții publice, la nivel de președinte, vicepreședinte sau director general, care sunt membri cu drept de vot.(3) La reuniunile Comitetului participă și reprezentanți la nivel tehnic desemnați de membrii acestuia.(4) La propunerea membrilor, la reuniunile Comitetului pot participa invitați din partea altor autorități sau instituții publice cu atribuții și competențe care pot oferi date sau informații relevante pentru buna desfășurare a lucrărilor, reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Public și ai societății civile.(5) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de cabinetul consilierului de stat cu atribuții în domeniu din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, care are calitatea de președinte.  +  Articolul 6(1) Comitetul se reunește, de regulă, o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, prin grija Secretariatului tehnic.(2) Reuniunile Comitetului sunt conduse de președinte.(3) Agenda fiecărei reuniuni a Comitetului se întocmește de către Secretariatul tehnic, pe baza propunerilor formulate de către membrii acestuia.(4) Procesele-verbale ale reuniunilor Comitetului sunt semnate de către membrii acestuia și înregistrate de Secretariatul tehnic.  +  Articolul 7Comitetul aprobă regulamentul propriu de organizare și funcționare prin care sunt stabilite condițiile pentru cvorum și modalitatea de luare a deciziilor.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun
  București, 14 iunie 2021.Nr. 357.----