ORDIN nr. 576 din 17 mai 2021pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.880/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente ajutorului de minimis cuvenit beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE" din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE", a modelului Convenției de garantare și plată a ajutorului de minimis pentru Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE", al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 18 mai 2021  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.880/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente ajutorului de minimis cuvenit beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“ din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, a modelului Convenției de garantare și plată a ajutorului de minimis pentru Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 și 987 bis din 26 octombrie 2020, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Costul total al finanțărilor de tip leasing financiar, acordate în cadrul Programului, este reprezentat de rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 3,5% pe an pentru finanțările de tip leasing financiar acordate în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020. Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator în toate etapele finanțării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc și nici taxele și costurile aferente operațiunilor conexe activității de finanțare, de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare, asigurare, costuri pentru înregistrarea și publicitatea garanțiilor, dobânda aplicată pentru prefinanțare etc.2. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Plata ajutorului de minimis aferent dobânzii subvenționate și a comisionului de administrare se efectuează până la data de 31 octombrie 2022, cu posibilitatea prelungirii, în limita bugetului alocat schemei prin Programul «Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat», conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M., potrivit prevederilor Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii «IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE», emisă și transmisă lunar, către MF, până pe data de 15 a lunii curente, pentru luna anterioară, în format electronic prin intermediul poștei electronice și letric, de către F.N.G.C.I.M.M., utilizând modelul deciziei de plată prevăzut în anexa la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020.3. În anexa nr. 2, anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.4. În anexa nr. 3, la articolul 3.1 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) nu se află în dificultate în sensul capitolului 2.2 din Comunicarea Comisiei Europene «Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate», publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 249, seria C, din 31 iulie 2014. O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:În cazul unei întreprinderi care se încadrează în categoria IMM:a.1. în cazul unei societăți pe acțiuni sau a unei societăți cu răspundere limitată sau a unei societăți în comandită pe acțiuni, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;a.2. în cazul unei societăți în nume colectiv sau a unei societăți în comandită simplă, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;a.3. beneficiarul finanțării se află în una dintre următoarele situații: procedura de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat și îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor, conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării.Beneficiarii eligibili care se încadrează în categoria IMM și care sunt înființați cu mai puțin de trei ani față de data solicitării garanției nu vor fi considerați a se afla în dificultate, cu excepția cazului în care îndeplinesc condiția prevăzută la lit. a.3.În cazul unei întreprinderi care nu se încadrează în categoria IMM, atunci când îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții: a.4. raportul datorii^1/capitaluri proprii^2 al întreprinderii a fost mai mare de 7,5 și capacitatea de acoperire a dobânzilor^3 calculată pe baza EBITDA^4 a fost sub 1,0, în ultimii doi ani;a.5. beneficiarul finanțării se află în una dintre următoarele situații: procedură de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat și îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor, conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării;a.6. întreprinderea înregistrează capitaluri proprii negative potrivit ultimei situații financiare anuale.^1 Datorii = datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an + datorii care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an; sumele se vor prelua din situațiile financiare (formularul Bilanț) anuale aferente ultimilor 2 ani.^2 Capitaluri proprii (totale) se vor prelua din situațiile financiare anuale (formularul de Bilanț) aferente ultimilor 2 ani.^3 Cheltuieli privind dobânzile se vor prelua din situațiile financiare anuale (formularul Contul de profit și pierdere) aferente ultimilor 2 ani.^4 EBITDA = profitul sau pierderea din exploatare + ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (cheltuieli); sumele se vor prelua din situațiile financiare anuale (formularul Contul de profit și pierdere) aferente ultimilor 2 ani.5. În anexa nr. 3, la articolul 3.1 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;6. În anexa nr. 3, la articolul 6.12, alineatele (1) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6.12(1) În vederea monitorizării utilizării finanțării acordate, F.N.G.C.I.M.M. stabilește un eșantion format din beneficiari și luna pentru care se face monitorizarea. La fiecare 3 luni, F.N.G.C.I.M.M. comunică finanțatorilor, până la data de 20 a lunii următoare, eșantionul pentru care trebuie transmise informațiile necesare monitorizării. Finanțatorii vor transmite, până la data de 30 a aceleiași luni, documente justificative/ facturi privind utilizările din finanțările acordate în cadrul programului, precum și fișele de cont/documente echivalente în care să fie evidențiate utilizările din finanțările acordate în baza O.U.G. nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare.……………………………......................................…………..(6) Finanțatorul va înștiința în scris Beneficiarul în cazul în care constată apariția unei situații de neîndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de către Beneficiar prin contractul de leasing financiar care a dus la trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate, respectiv rezilierea contractului de leasing financiar, acordată prin contractul de leasing financiar și va transmite o copie F.N.G.C.I.M.M. Aceasta va fi transmisă nu mai târziu de 30 de zile din momentul în care Finanțatorul a trecut finanțarea garantată nerambursată integral la restanță/a reziliat contractul de leasing financiar.7. În anexa nr. 3, la articolul 7.1, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7.1(1) Cererea de plată, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta Convenție, se depune de către finanțator, după înregistrarea de către locatar/utilizator a unui număr de 60 de zile calendaristice de restanță la plată a principalului, conform scadențelor prevăzute în contractul de leasing, ulterior rezilierii contractului de leasing și trecerii integrale la restanță a finanțării garantate nerambursate, împreună cu următoarele documente:8. În anexa nr. 3, la capitolul 8, punctul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea oricărei sume potrivit pct. (6) și (7), finanțatorul va vira organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală suma cuvenită, însoțită de o comunicare în care vor fi menționate următoarele elemente: numele și datele de identificare ale debitorului, numărul contractului de leasing financiar și al înscrisului prevăzut la art. 7.3 alin. (2), suma recuperată și data încasării acesteia, valoarea deducerilor efectuate, suma virată fiecărui creditor și indicarea garanției executate. Sumele provenite din valorificarea bunurilor prin plasarea lor în leasing financiar se virează eșalonat, conform prevederilor prezentului articol, ulterior încasării fiecărei rate.9. În anexa nr. 3, anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.10. La anexa nr. 3, în anexa nr. 6 la articolul 3, punctul 3.7 se modifică și va avea următorul cuprins:3.7. Finanțarea de tip leasing financiar este în valoare de …....… lei și se acordă Beneficiarului de către Finanțator în cadrul Programului.11. La anexa nr. 3, în anexa nr. 6 la articolul 3, punctul 3.10 se modifică și va avea următorul cuprins:3.10. Acordul de finanțare se încheie pe perioada cuprinsă între data ultimei semnături și 31 octombrie 2022, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.12. La anexa nr. 3, în anexa nr. 6 la articolul 8, punctul 8.2 se modifică și va avea următorul cuprins:8.2. Valoarea totală a acordului de finanțare încheiat pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului și 31 octombrie 2022 poate fi modificată de către administrator pentru corectarea unor erori de calcul aferente componentelor ajutorului de stat (comisioane, dobândă). În cazul în care se prelungește valabilitatea schemei de ajutor și prevederile acesteia permit majorarea, se poate modifica valoarea totală în sensul majorării, prin act adițional.13. La anexa nr. 3, în anexa nr. 7 la articolul 6.1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6.1(1) În cazul în care Beneficiarul Programului nu își îndeplinește obligațiile de platǎ care îi revin în baza contractului de credit, Finanțatorul poate solicita executarea garanției emise de F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului, prin transmiterea cererii de plată. Cererea de plată se transmite F.N.G.C.I.M.M. după înregistrarea de către locatar/utilizator a unui număr de 60 de zile calendaristice de restanță la plată a principalului, conform scadențelor prevăzute în contractul de leasing, ulterior rezilierii contractului de leasing și trecerii integrale la restanță a finanțării garantate nerambursate.14. La anexa nr. 3, în anexa nr. 6, articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Prezentul acord reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui și intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M., ce nu poate fi ulterioară datei de 31.12.2021.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 17 mai 2021.Nr. 576.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 3 la Convenția privind implementarea Programului)
  Scadențarul estimativ al rambursărilor de rate de leasing aferente finanțărilor garantate
  de către F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN la data de .............
  Nr. crt.Denumirea finanțatoruluiRambursări de rate de leasing în primul an al contractului de leasingRambursări de rate de leasing în al 2-lea an al contractului de leasingRambursări de rate de leasing în al 3-lea an al contractului de leasingRambursări de rate de leasing în al 4-lea an al contractului de leasingRambursări de rate de leasing în al 5-lea an al contractului de leasing Rambursări de rate de leasing în al 6-lea an al contractului de leasingTOTAL
  123456789=3+4+5+6+7+8
  Finanțator 1
  Finanțator 2
  ....................
  TOTAL
  Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFNMod de completare– Pentru garanțiile emise în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de rate de leasing ce urmează a fi efectuate, agregate pe finanțatori, pe toată durata contractului de leasing garantat.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 5 la Convenția de garantare și plată)
  Declarație pe propria răspundere
  Date de identificare ale beneficiarului:Denumirea: .............................Sediul social: ................., telefon ...................,Nr. de înmatriculare în registrul comerțului: .....................CUI: ..............................CAEN activitate principală: .......................CAEN activitate finanțată: .....................Tipul întreprinderii: [] autonomă[] unică, iar întreprinderile ce alcătuiesc întreprinderea unică sunt (denumire și CUI): 1) ................; 2) ...................Prin întreprindere unică se înțelege totalitatea întreprinderilor între care există cel puțin una dintre următoarele relații:(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau supraveghere ale unei alte întreprinderi;(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. Întreprinderile care au, cu una sau mai multe întreprinderi, legăturile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice,denumită în continuare „întreprindere“. Declar pe propria răspundere, prin reprezentant legal .......................….........., identificat/identificată cu actul de identitate seria ............ nr. .........., eliberat de ............... la data de ......, cu domiciliul în localitatea ................, str. ........................... nr. ..........., bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/județul .................., având funcția de ........................ în cadrul întreprinderii,că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta declarație sunt corecte și complete. Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.Pentru a putea beneficia de ajutor de minimis în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis elaborate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, declar pe propria răspundere, prin reprezentant legal, următoarele:I. Date privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în ultimii 3 ani (ultimii 2 ani fiscali și anul fiscal curent):[] 1. Nu a mai beneficiat de ajutoare de minimis din surse locale, naționale, comunitare sau din alte surse.[] 2. A beneficiat de următoarele ajutoare de minimis:
  Nr. crt.Denumirea întreprinderiiCUIData contractării ajutorului de minimis1Furnizorul ajutorului de minimisSuma acordată, în euro^2Observații
  0123456
  Total ajutor de minimis anterior
  ^1 Reprezintă data în care este conferit întreprinderii dreptul legal de a beneficia de ajutor, și nu data plății ajutorului (se completează pe formatul zz/ll/aaaa).^2 Echivalentul în euro al ajutorului de minimis se determină folosind cursul de schimb lei/euro comunicat de Banca Națională a României, aferent datei la care s-a acordat ajutorul.Confirm că înțeleg cerințele Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis și că datele prezentate mai sus sunt corecte.
  II. Date privind analiza eligibilității beneficiarului:a) nu se află în dificultate în sensul pct. 20 și 24 din Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014;b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor și/sau finanțatorul;c) nu înregistrează popriri active sau suspendate pe conturile bancare;d) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe fiscale și bugetare administrate de organul fiscal central;e) nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 euro pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, respectiv de 100.000 euro pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost pe durata a trei exerciții financiare consecutive, respectiv anul în curs și ultimele două exerciții financiare precedente; f) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;g) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente, după caz.III. Nu desfășoară activități în niciunul dintre sectoarele/domeniile de activitate precizate la art. 10 alin. (1) și (2) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, precum și a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, cu modificările și completările ulterioare.

  Semnătura autorizată^3
  Numele .......................
  Semnătura ..............................
  Data semnării ............................
  ^3 Toate cererile/declarațiile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeași persoană autorizată să reprezinte legal societatea.
  ----