HOTĂRÂRE nr. 510 din 5 mai 2021pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 6 mai 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICNormele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1038 din 28 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Creanțele salariale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) și c)-e) din lege sunt aferente perioadei de 4 luni prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege.2. Articolul 14 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) În cazul în care cuantumul creanțelor salariale aferente unui salariat, care rezultă din situația prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c), este mai mic de 4 salarii medii brute pe economie, cuantumul creanțelor salariale suportate din Fondul de garantare va fi egal cu cel evidențiat în situația prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c).(2) În cazul în care cuantumul creanțelor salariale aferente unui salariat, care rezultă din situația prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c), este mai mare de 4 salarii medii brute pe economie, cuantumul creanțelor salariale suportate din Fondul de garantare va fi egal cu 4 salarii medii brute pe economie.3. Anexa nr. 2 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.4. În cuprinsul anexei nr. 3, sintagma „3 salarii medii brute pe economie, pentru fiecare salariat“ se înlocuiește cu sintagma „4 salarii medii brute pe economie, pentru fiecare salariat“.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 5 mai 2021.Nr. 510.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la norme)Angajatorul în stare de insolvență:Sediul/Adresa:
  SITUAȚIA*)
  creanțelor salariale aferente perioadelor prevăzute
  la art. 13 alin. (1) lit. b) și/sau art. 15 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea
  și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
  Nr. crt.Numele și prenumele salariatuluiC.N.P.AdresaData încetării raporturilor de muncăCREANȚE SALARIALE**) aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) și/sau art. 15 (lei)TOTAL creanțe/salariat (lei) (total coloane 9)
  Perioada ................Compensații bănești restante [art. 13 alin. (1) lit. b) din lege]Plăți compensatorii restante [art. 13 alin. (1) lit. c) din lege]
  012345678910
  TOTAL GENERAL (lei)

  Data întocmirii:
  Administrator/Lichidator
  LEGENDA:5 = Salarii restante [art. 13 alin. (1) lit. a) din lege]6 = Compensații restante [art. 13 alin. (1) lit. d) din lege]7 = Indemnizații restante [art. 13 alin. (1) lit. e) din lege]*) Administratorul sau lichidatorul angajatorului în stare de insolvență își asumă răspunderea pentru corectitudinea întocmirii prezentei situații și pentru veridicitatea datelor înscrise în aceasta.**) Creanțele salariale avute în vedere la întocmirea prezentei situații, în valoare netă, rezultă din evidențele contabile ale angajatorului în stare de insolvență.
  ----