DECIZIE nr. 268 din 7 aprilie 2021privind constituirea și atribuțiile Comitetului interministerial pentru revenirea României la normalitate de la 1 iunie 2021, în contextul pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 7 aprilie 2021  În temeiul art. 29 și al art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1(1) Se constituie Comitetul interministerial pentru revenirea României la normalitate de la 1 iunie 2021, în contextul pandemiei de COVID-19, denumit în continuare Comitetul, organism fără personalitate juridică.(2) Comitetul este condus de către prim-ministrul României, în calitate de președinte, și de către secretarul general al Guvernului, în calitate de vicepreședinte.(3) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de către Secretariatul General al Guvernului.(4) În exercitarea atribuțiilor, Comitetul emite instrucțiuni de implementare și elaborează rapoarte și analize.  +  Articolul 2(1) Comitetul este compus din ministerele și instituțiile administrației publice centrale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.(2) La lucrările Comitetului pot participa în calitate de invitați instituțiile publice din România cu atribuții și competențe în gestionarea pandemiei de COVID-19, respectiv în desfășurarea pregătirilor la nivel național și local pentru revenirea României la normalitate de la 1 iunie 2021, în contextul pandemiei de COVID-19, precum și organizațiile profesionale de profil și structurile asociative ale autorităților administrației publice.(3) Ministerele sunt reprezentate la activitățile Comitetului la nivel de ministru, respectiv de secretar de stat, anume desemnat, în cazul în care ședințele sunt prezidate de către vicepreședintele Comitetului, iar celelalte entități de către conducătorii acestora.  +  Articolul 3(1) Comitetul are ca obiectiv stabilirea, coordonarea și monitorizarea aplicării măsurilor pentru pregătirea revenirii României la normalitate de la 1 iunie 2021, în contextul pandemiei de COVID-19.(2) În vederea îndeplinirii obiectivului prevăzut la alin. (1), Comitetul are următoarele atribuții:a) stabilește domeniile de intervenție și coordonatorii acestora;b) stabilește acțiunile prioritare și măsurile specifice, la propunerea ministerelor de resort sau a instituțiilor publice competente;c) stabilește calendarul de implementare;d) monitorizează și evaluează îndeplinirea atribuțiilor.(3) În vederea îndeplinirii atribuției prevăzute la alin. (2) lit. d), membrii Comitetului și coordonatorii domeniilor de intervenție vor prezenta informări periodice, din oficiu și la cerere.  +  Articolul 4(1) Ședințele Comitetului se convoacă, de regulă, săptămânal sau ori de câte ori este necesar.(2) Agenda ședinței Comitetului se întocmește de către secretariatul acestuia pe baza propunerilor formulate și înaintate în acest sens de către membri și se aprobă de președintele sau vicepreședintele Comitetului, după caz.(3) Minuta și procesul-verbal al fiecărei ședințe sunt semnate de către membrii Comitetului.  +  Articolul 5(1) În cadrul primei reuniuni a Comitetului se aprobă regulamentul propriu de organizare și funcționare prin care sunt stabilite condițiile de cvorum și modalitatea de luare a deciziilor.(2) În termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, membrii Comitetului prevăzuți în anexă desemnează și comunică reprezentanți la nivel de secretari de stat, precum și supleanți ai acestora.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun
  București, 7 aprilie 2021.Nr. 268.  +  ANEXĂ
  COMPONENȚA
  Comitetului interministerial pentru revenirea României la normalitate de la 1 iunie 2021, în contextul pandemiei de COVID-19
  1. Ministerul Finanțelor2. Ministerul Afacerilor Interne3. Ministerul Afacerilor Externe4. Ministerul Justiției5. Ministerul Apărării Naționale6. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului7. Ministerul Energiei8. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii9. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale10. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor11. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației12. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene13. Ministerul Muncii și Protecției Sociale14. Ministerul Sănătății15. Ministerul Educației16. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării17. Ministerul Culturii18. Ministerul Tineretului și Sportului19. Secretariatul General al Guvernului20. Comitetul național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVID-1921. Departamentul pentru Situații de Urgență22. Institutul Național pentru Sănătate Publică
  ----