ORDIN nr. 6.913 din 6 aprilie 2021privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Drăghiceni, cu satele aparținătoare Drăghiceni, Grozăvești și Liiceni, județul Olt
EMITENT
 • DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 7 aprilie 2021  Luând în considerare situația epidemiologică din comuna Drăghiceni, cu satele aparținătoare Drăghiceni, Grozăvești și Liiceni, județul Olt, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidență a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 9,38 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanțe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ținând cont de Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Olt nr. 32 din 6.04.2021 emisă pe baza Analizei de risc a Direcției de Sănătate Publică a Județului Olt nr. 6.623 din 5.04.2021 și a Avizului Institutului Național de Sănătate Publică nr. INSP-CNSCBT 652 din 5.04.2021,în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)-d) și f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,șeful Departamentului pentru Situații de Urgență emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 7.04.2021, ora 8,00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 21.04.2021, ora 8,00, pentru comuna Drăghiceni, cu satele aparținătoare Drăghiceni, Grozăvești și Liiceni, județul Olt.(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1), denumit în continuare zonă carantinată, este delimitat de limita administrativă a unității administrativ-teritoriale cuprinsă între următoarele coordonate geografice: Latitudine: Longitudine:1. 44°08'00.8'N, 24°13'10.8'E;2. 44°07'25.6'N, 24°16'45.7'E;3. 44°07'21.3'N, 24°16'59.2'E;4. 44°07'21.2'N, 24°16'01.9'E;5. 44°06'59.9'N, 24°16'01.6'E;6. 44°07'00.1'N, 24°15'46.9'E;7. 44°07'22.5'N, 24°15'46.6'E;8. 44°07'50.4'N, 24°13'07.2'E;9. 44°08'00.8'N, 24°13'10.8'E.  +  Articolul 2Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona carantinată prevăzută la art. 1 alin. (2) prin alte zone și căi de acces în afara celor deschise circulației publice, pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.  +  Articolul 3Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe propria răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.  +  Articolul 4Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menționată la art. 1 alin. (2):1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2) și introducerea acestora în bazele de date dedicate;2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;3. în intervalul orar 6,00-20,00, în interiorul zonei menționate la art. 1 alin. (2) se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani în intervalul orar 10,00-14,00, iar pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani, în intervalele orare 6,00-10,00, respectiv 14,00-20,00;c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), precum și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;e) deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină;f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor;l) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;m) alte motive justificate precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;n) participarea la activități religioase;o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;p) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2;4. în intervalul orar 20,00-6,00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), m), o) și p);5. în/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieșirea pentru:a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și pentru aprovizionarea populației;b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, veterinar, situațiilor de urgență, administrației publice, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, comerțului și alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;g) urgențe medicale;6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;7. în interiorul localității se interzic circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;8. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;9. declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării conform celor prevăzute la pct. 3 și 5, data completării și semnătura;10. activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult doar pentru persoanele cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona carantinată, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;11. slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii) se pot oficia în lăcașurile de cult, cu participarea a maximum 20 de persoane (număr ce include și persoanele care oficiază slujba religioasă);12. se pot oficia slujbele de înmormântare, cu participarea a maximum 8 persoane în interior, iar în exterior cu participarea a maximum 20 de persoane;13. se pot oficia evenimentele de stare civilă cu prezența a maximum 10 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;14. controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din comuna Drăghiceni, județul Olt, și măsurile de ordine publică vor fi realizate și coordonate de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt cu sprijinul Inspectoratului de Poliție al Județului Olt, efective din cadrul Direcției de Sănătate Publică Olt, Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Olt, Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt sau alte instituții cu atribuții.  +  Articolul 5În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activități:1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;2. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă sau altele asemenea;3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor, cu excepția activităților de preparare a hranei și comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, cu excepția celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară;5. organizarea și desfășurarea activităților publice, organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată;6. organizarea cu public, în spații închise și deschise, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor, activităților culturale, științifice, artistice sau de divertisment;7. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, inclusiv în săli de fitness, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;8. organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor și a talciocurilor;9. activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumusețare, incluzând, dar fără a se limita la acestea, saloane de coafură, frizerie, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj etc.  +  Articolul 6(1) Se instituie obligația pentru toți operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 6,00-18,00, cu următoarele excepții:a) în intervalul orar 18,00-6,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;b) unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor, la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanțare fizică.(3) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană, cu respectarea normelor de distanțare;(4) Operatorii economici au obligația de a afișa la loc vizibil, la intrarea în unitate, programul de funcționare, precum și restricțiile stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior.(5) Agenții/Operatorii economici în domeniul comercializării produselor nealimentare de genul retailerilor de materiale de construcții și bricolaj își vor suspenda temporar activitatea, până la expirarea prevederilor prezentului ordin, în zilele de sâmbătă și duminică.  +  Articolul 7Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zonele carantinate vor putea efectua opriri în spațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport, astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare fizică, stabilite prin ordinul comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 32-37 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit:1. se permite tranzitarea localității carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localitate;2. prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție Județean Olt se vor stabili căile de circulație care tranzitează zona respectivă și aducerea la cunoștința populației prin mass-media a acestei măsuri.  +  Articolul 9Direcția de Sănătate Publică Olt va evalua și prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor și va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății.  +  Articolul 10Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab“ al Județului Olt asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.  +  Articolul 11Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Olt, care va asigura informarea președintelui Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Olt și a Direcției de Sănătate Publică Olt, și spre informare la Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății - Direcția generală de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliției Române și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.  +  Articolul 12Alte măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Olt.  +  Articolul 13Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 7.04.2021, ora 8,00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 21.04.2021, ora 8,00, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 7.04.2021, ora 15,00, la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției.  +  Articolul 14Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situații de Urgență și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.  +  Articolul 15Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  București, 6 aprilie 2021.Nr. 6.913.----