ORDIN nr. 6.912 din 6 aprilie 2021privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Comăna, județul Brașov
EMITENT
 • DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 7 aprilie 2021  Luând în considerare situația epidemiologică din comuna Comăna, județul Brașov, generată de coronavirusul SARSCoV2, având ca rezultat o incidență a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 8,57 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanțe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ținând cont de Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brașov nr. 94 din 6.04.2021 emisă pe baza Analizei de risc a Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov nr. 3.439 din 6.04.2021 și a Avizului Institutului Național de Sănătate Publică nr. INSP/CNSCBT 5.645 din 6.04.2021,în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)-d) și f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,șeful Departamentului pentru Situații de Urgență emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 6.04.2021, ora 22,00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 20.04.2021, ora 22,00, pentru comuna Comăna, județul Brașov.(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1), denumit în continuare zonă carantinată, este delimitat de limita administrativă a unității administrativ-teritoriale cuprinsă între următoarele coordonate geografice: Latitudine: Longitudine:1. N 45.894484, E 25.279732;2. N 45.917323, E 25.232892;3. N 45.926788, E 25.206551;4. N 45.930601, E 25.199176;5. N 45.922973, E 25.173305;6. N 45.909500, E 25.190657;7. N 45.909097, E 25.222216.  +  Articolul 2Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona carantinată prevăzută la art. 1 alin. (2) prin alte zone și căi de acces în afara celor deschise circulației publice, pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.  +  Articolul 3Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe propria răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.  +  Articolul 4Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menționată la art. 1 alin. (2):1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2) și introducerea acestora în bazele de date dedicate;2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de declarație pe propria răspundere, legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, după caz;3. în intervalul orar 5,00-20,00, în interiorul zonei menționate la art. 1 alin. (2) se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință, gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și de bunuri necesare desfășurării activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul orar 10,00-14,00, iar pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în intervalele orare 6,00-10,00, respectiv 14,00-20,00;c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;d) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;e) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;f) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;g) alte motive justificate precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;h) deplasări pentru administrare de vaccin împotriva SARSCoV-2;4. în intervalul orar 20,00-5,00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a) și c);5. în/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieșirea pentru:a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară în zona carantinată activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, veterinar, situațiilor de urgență, administrației publice, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, comerțului și alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;g) urgențe medicale;h) deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină;i) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;j) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate și/sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;k) deplasare în vederea susținerii examenelor pentru obținerea permisului de conducere;l) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu, cu prezentarea unui document justificativ;m) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator, cu precizarea programului de lucru sau o declarație pe propria răspundere cu precizarea intervalului orar necesar desfășurării activității;7. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;8. declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura, precum și intervalul orar necesar desfășurării activității;9. în interiorul localităților se interzic circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;10. se permite tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia pe următoarele trasee: DN 1S și DJ 104K;11. pentru interzicerea intrării/ieșirii autovehiculelor în/din zona carantinată pe alte căi, Primăria Comunei Comăna va realiza blocarea fizică a tuturor căilor de comunicații secundare;12. oficierea slujbelor religioase se desfășoară cu participarea credincioșilor doar în exteriorul lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară. În interiorul lăcașurilor de cult se pot oficia slujbe religioase la care participă doar personalul bisericesc, cu respectarea regulilor de protecție sanitară;13. oficierea slujbelor de înmormântare se desfășoară doar în exteriorul lăcașurilor de cult, cu participarea a maximum 8 persoane;14. se pot oficia evenimente de stare civilă cu prezența a maximum 8 persoane, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;15. se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spații publice închise și deschise;16. controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona carantinată și asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov și/sau Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov, după caz.  +  Articolul 5În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activități:1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;2. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă;3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor;4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;5. organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată;6. organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor;7. activități culturale, științifice, artistice sau de divertisment în spații închise sau deschise;8. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, inclusiv săli de fitness;9. organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor și piețelor de vechituri.  +  Articolul 6(1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 18,00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant, care pot avea program non-stop.(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor alimentare la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanțare fizică.  +  Articolul 7Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare fizică.  +  Articolul 8Începând cu data de 6.04.2021, ora 22,00, agenții/operatorii economici în domeniul comercializării produselor nealimentare își vor suspenda temporar activitatea pe perioada aplicării măsurii, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică.  +  Articolul 9Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei“ al Județului Brașov asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.  +  Articolul 10Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Brașov, care va asigura informarea președintelui Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brașov și a Direcției de Sănătate Publică Brașov, și spre informare la Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății - Direcția generală de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliției Române și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.  +  Articolul 11Alte măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Brașov.  +  Articolul 12Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 6.04.2021, ora 22,00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 20.04.2021, ora 22,00, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 7.04.2021, ora 15,00, la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției.  +  Articolul 13Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situații de Urgență și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.  +  Articolul 14Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  București, 6 aprilie 2021.Nr. 6.912.----