ORDIN nr. 572 din 6 aprilie 2021pentru modificarea preambulului conținutului-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională "Apele Române" prevăzut în anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.708/2020 pentru aprobarea conținutului-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională "Apele Române"
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 7 aprilie 2021    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 6.699/CC din 31.03.2021 al Administrației Naționale „Apele Române“,în temeiul art. 25 alin. (5) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, al art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul IPreambulul conținutului-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională „Apele Române“ prevăzut în anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.708/2020 pentru aprobarea conținutului-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională „Apele Române“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 14 septembrie 2020, se modifică după cum urmează:Între Administrația Națională «Apele Române», prin Administrația Bazinală de Apă ......................................., cu sediul în ..............., reprezentată legal prin ...................., în baza Hotărârii nr. ....... a Comitetului de direcție al Administrației Bazinale de Apă .......................,și Unitatea administrativ-teritorială ..............................., prin consiliul local și primar ......................../entitatea juridică solicitantă ....................., având elementele de identificare ..................., reprezentată legal prin ................., în baza Hotărârii consiliului local/Hotărârii consiliului județean/actului emis conform competențelor de către reprezentantul legal nr. ............, având în vedere art. 25 alin. (5) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, Solicitarea nr. ............ a unității administrativ-teritoriale ............./entității juridice solicitante ..................., Acordul nr. ............ emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și Împuternicirea nr. ............. a Administrației Naționale «Apele Române» pentru realizarea obiectivului de investiții de interes și utilitate publică ........................................, părțile convin următoarele: ................................................................... .  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
    Tánczos Barna
    București, 6 aprilie 2021.Nr. 572.----