ORDIN nr. 420 din 18 martie 2021privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.062/2018 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de monitorizare și control al respectării de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a condițiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizați, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 martie 2021    Având în vedere prevederile art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 2.062/2018 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de monitorizare și control al respectării de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a condițiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizați, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 29 mai 2018, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1 articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Situațiile/Informațiile prevăzute la alin. (1) se transmit de către comisiile de autorizare a antrepozitarilor autorizați, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați, prin aplicația informatică dedicată, Direcției generale de inspecție economico-financiară, până la data de 15 a lunii următoare încheierii perioadei de raportare.2. La anexa nr. 1 articolul 5 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) să beneficieze, din partea structurii subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală unde funcționează comisia controlată, de spații de lucru adecvate și acces logistic corespunzător, necesare bunei desfășurări a controlului, în condițiile în care există astfel de facilități;3. La anexa nr. 1 articolul 6, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) comisia verificată și personalul direcției generale regionale a finanțelor publice/structurii teritoriale a direcției generale regionale a finanțelor publice/Direcției generale de administrare a marilor contribuabili au obligația să ducă la îndeplinire măsurile de remediere dispuse de organul de control prin procesul-verbal de control.4. La anexa nr. 2, modelul Procesului-verbal de control, paragraful care urmează după cap. 4 - Sinteza constatărilor se modifică și va avea următorul cuprins:Prezentul proces-verbal de control a fost întocmit în 3 (trei) sau, după caz, 4 (patru) exemplare, înregistrate la registratura direcției generale regionale a finanțelor publice/structurii teritoriale a direcției generale regionale a finanțelor publice/Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, din care un exemplar a fost lăsat comisiei, unul pentru organul de control, unul pentru conducerea Ministerului Finanțelor și, după caz, unul ca anexă la sesizarea penală care se transmite organelor de cercetare penală.5. La anexa nr. 2, în Instrucțiunile privind întocmirea procesului-verbal de control, la capitolul 2 „Date privind comisia“, punctul 2.1 se modifică și va avea următorul cuprins:2.1. Datele de identificare ale comisiei: denumirea direcției generale regionale a finanțelor publice/structurii teritoriale a direcției generale regionale a finanțelor publice/Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, sediul social, codul unic de înregistrare, ordinul/decizia de numire.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Alexandru Nazare
    București, 18 martie 2021.Nr. 420.-----