HOTĂRÂRE nr. 12 din 4 februarie 2021privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 92/2020 pentru aprobarea Procedurilor și criteriilor de evaluare a activităților de educație medicală continuă, precum și a criteriilor și normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă
EMITENT
 • COLEGIUL FIZIOTERAPEUȚILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 februarie 2021  Având în vedere:– Procesul-verbal de ședință înregistrat cu nr. 409 din 4.02.2021, întocmit în urma ședinței Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România;– prevederile art. 14 și ale art. 20 alin. (2) din Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, cu modificările ulterioare;– prevederile art. 7 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 934/2019;– dispozițiile art. 2 alin. (2), art. 11, art. 34-36, art. 39 alin. (2) și ale art. 107 din Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 679/2017;– prevederile art. 11, 20 și 83 din Regulamentul intern de organizare și funcționare a Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.056/2019, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare propunerile Comisiei pentru avizare profesională înaintate Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România prin Adresa înregistrată cu nr. 3.497 din 30.12.2020,Consiliul Național al Colegiului Fizioterapeuților din România, întrunit în ședința din data de 4.02.2021, emite următoarea hotărâre:  +  Articolul IAnexa la Hotărârea Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 92/2020 pentru aprobarea Procedurilor și criteriilor de evaluare a activităților de educație medicală continuă, precum și a criteriilor și normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1063 din 11 noiembrie 2020, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Colegiului Fizioterapeuților din România,
  Elena Căciulan
  București, 4 februarie 2021.Nr. 12.  +  ANEXĂ(Anexa la Hotărârea nr. 92/2020)
  PROCEDURI ȘI CRITERII
  de evaluare a activităților de educație medicală continuă,
  precum și criteriile și normele de acreditare, respectiv creditare
  a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentele proceduri și criterii de evaluare a activităților de educație medicală continuă, precum și a criteriilor și normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă, sunt denumite în continuare procedură.(2) Educația medicală continuă, denumită în continuare EMC, constă în activități educaționale care au ca scop menținerea, dezvoltarea sau creșterea nivelului de cunoștințe, abilități, atitudini profesionale și sociale în scopul exercitării competente, fără riscuri, autonome și independente a profesiei de fizioterapeut și pentru a realiza o creștere reală a calității serviciilor de fizioterapie prestate pentru pacient, societate și profesie.  +  Articolul 2Creditarea formelor de EMC organizate de furnizorii de EMC acreditați este realizată de către Colegiul Fizioterapeuților din România, denumit în continuare CFZRO, la nivel național, prin Comisia pentru avizare profesională, în baza prezentei proceduri.  +  Articolul 3(1) Creditul de EMC este unitatea de cuantificare a formelor de EMC.(2) Creditele de EMC se acordă prin raportare la timpul efectiv petrecut în activitatea de EMC. Pentru o oră integrală de activitate de EMC se acordă 1 credit EMC, în limita a maximum 6 credite de EMC pe zi, indiferent de numărul total de ore al programului. Echivalența cu creditele europene de educație medicală continuă (ECMEC), emise de Consiliul european de acreditare pentru educație medicală continuă (EACCME), este de 1/1, în limita a maximum 6 ore/zi.(3) Prin excepție de la alin. (2), anumite forme de EMC de interes național vor fi creditate cu un alt număr de credite raportat la ora integrală de activitate de EMC, prin evaluarea dosarului de creditare de către Comisia pentru avizare profesională.(4) Creditele obținute de fizioterapeuți în urma participării la formele de EMC contribuie la alcătuirea numărului minim de credite de EMC necesar avizării anuale.(5) Totalizarea numărului de credite de EMC se face periodic, de regulă, la un interval calendaristic de 1 an.  +  Articolul 4(1) Numărul minim de credite de EMC pe care un fizioterapeut trebuie să le acumuleze anual în vederea avizării anuale este prevăzut în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 934/2019.(2) În situația fizioterapeuților care au avut calitatea de membru al CFZRO suspendată ori încetată, la cerere, numărul de credite de EMC necesar pentru avizarea anuală se va calcula de către Comisia pentru avizare profesională, în funcție de perioada suspendării/încetării calității de membru.(3) În situația fizioterapeuților prevăzuți la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, cu modificările ulterioare, care solicită înscrierea în CFZRO, aceștia au obligația efectuării numărului de credite de EMC, în funcție de momentul înscrierii, după cum urmează:a) ianuarie-aprilie, 30 de credite;b) mai-august, 20 de credite;c) septembrie-decembrie, 10 credite.(4) În situații excepționale în care membrii CFZRO nu au obținut numărul minim de credite de EMC necesar pentru avizare până la data avizării anuale, aceștia au obligația efectuării numărului minim de credite de EMC restant, într-o perioadă de maximum 6 luni.  +  Articolul 5(1) Membrii CFZRO au obligația de a participa la forme de EMC și de a cumula numărul minim de credite de EMC anual.(2) În mod obligatoriu, cel puțin jumătate din creditele de EMC anuale necesare trebuie să fie reprezentată de participări la cursuri de EMC.(3) Prin excepție de la alin. (2), Comisia pentru avizare profesională poate stabili un alt mod de calcul pentru repartizarea creditelor de EMC pentru fiecare formă de EMC solicitată.  +  Articolul 6În cazul în care fizioterapeutul nu realizează anual numărul minim de credite de EMC, acesta este suspendat din calitatea de membru al CFZRO, până la realizarea creditelor. Constatarea și comunicarea intră în atribuția colegiului teritorial al cărui membru este fizioterapeutul respectiv.  +  Articolul 7(1) Membrii CFZRO au obligația de a ține evidența numărului minim de credite de EMC necesar avizării anuale.(2) CFZRO, prin colegiile teritoriale, calculează, evaluează și verifică respectarea obligațiilor impuse de art. 4 și 5, în următoarele situații:a) la avizarea anuală;b) cu ocazia cercetării disciplinare;c) la cerere, conform prevederilor legale care impun calcul de punctaj pentru participare la concursuri și examene;d) la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul;e) ori de câte ori consiliul teritorial consideră necesar.  +  Capitolul II Furnizorii de EMC, acreditarea și reacreditarea acestora  +  Secţiunea 1 Furnizorii de EMC  +  Articolul 8Acreditarea furnizorilor de EMC este realizată de către CFZRO la nivel național, prin Comisia pentru avizare profesională, și reprezintă modalitatea prin care CFZRO evaluează, selectează și autorizează furnizorii să deruleze formele de EMC.  +  Articolul 9Furnizorii de EMC sunt reprezentați de entități juridice publice sau private ori de persoane fizice care pot asigura managementul formelor de EMC.  +  Articolul 10Categoriile furnizorilor de EMC acreditați de CFZRO sunt:a) instituții/unități de învățământ superior acreditate;b) institute medicale naționale/regionale/teritoriale cu rol de învățământ, acreditate/autorizate, aflate în subordinea, sub autoritatea sau sub coordonarea Ministerului Sănătății;c) colegiul național și colegiile teritoriale;d) societăți/entități juridice care au ca obiect de activitate „alte forme de învățământ“, cod CAEN 8559;e) organizații neguvernamentale naționale/regionale/locale care au prevăzut în actele de înființare formarea/EMC pentru personal medical/adulți;f) formatori persoane fizice autorizate/independente, denumite în continuare PFA/PFI, care au ca obiect de activitate „alte forme de învățământ“, cod CAEN 8559, și care sunt certificați de Ministerul Sănătății, prin Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar, cu excepția cadrelor didactice universitare și a medicilor primari ori care dețin certificat de instructor acreditat de organizațiile internaționale;g) angajați și/sau colaboratori ai furnizorilor prevăzuți la lit. a) și b);h) angajați și/sau colaboratori ai furnizorilor prevăzuți la lit. c)-e) certificați de Ministerul Sănătății prin Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar sau care dețin un certificat de instructor acreditat de organizațiile internaționale;i) edituri agreate de CFZRO.  +  Articolul 11Furnizorii de EMC acreditați de CFZRO prevăzuți la art. 10 lit. a)-h) pot desfășura și educație medicală continuă la distanță, denumită în continuare EMCD.  +  Articolul 12Persoanele fizice (lectori/formatori) care solicită acreditarea trebuie să nu fi fost sancționate disciplinar, la nivel teritorial sau național, iar dacă au fost sancționate disciplinar, sancțiunea disciplinară să fie prescrisă.  +  Articolul 13Firmele producătoare și/sau furnizoare de aparatură și materiale necesare domeniului fizioterapie nu pot fi furnizori de EMC.  +  Articolul 14(1) Sunt exceptate de la plata taxei de acreditare/ reacreditare: colegiul național, colegiile teritoriale din cadrul CFZRO, organizațiile profesionale din domeniul sănătății și editurile acreditate de Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS)/Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS).(2) Prin organizațiile profesionale din domeniul sănătății se înțelege: Colegiul Medicilor din România, Colegiul Psihologilor din România, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și Colegiul Farmaciștilor din România.  +  Articolul 15În vederea acreditării de către CFZRO ca furnizori de EMC, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să aibă statut de persoană fizică sau juridică română și sediul pe teritoriul României;b) să fie o societate/entitate juridică/organizație neguvernamentală care are prevăzute în actele de înființare scopul, funcțiile și atribuțiile legate de învățământ sau de formarea/dezvoltarea profesională continuă pentru adulți ori educația medicală continuă pentru personalul medical și auxiliar;c) să dețină direct sau indirect resurse logistice, tehnice pentru desfășurarea activităților de EMC;d) să poată dovedi calificarea și competența profesională și educațională a prestatorilor de servicii de EMC, corespunzător formei de EMC pe care o organizează.  +  Secţiunea a 2-a Drepturile și obligațiile furnizorilor de EMC  +  Articolul 16(1) Furnizorii acreditați au următoarele drepturi:a) să organizeze forme de EMC;b) să se asocieze în vederea bunei desfășurări a formelor de EMC;c) să solicite informații cu privire la conținutul științific al formelor de EMC;d) să primească consultanță cu privire la procedura de creditare a formelor de EMC pe care le organizează;e) să obțină creditarea formelor de EMC organizate, conform prezentei proceduri.(2) Furnizorii acreditați au următoarele obligații:a) să respecte prevederile prezentei proceduri;b) să promoveze domenii medicale și/sau conexe actului medical bazate pe dovezi științifice;c) să respecte regulile de neimplicare, directă sau prin asociere, în promovarea de produse sau a intereselor unor sponsori/organizatori de evenimente;d) să organizeze cel puțin o formă de EMC în intervalul a 2 ani;e) să prezinte Comisiei pentru avizare profesională a CFZRO un raport anual referitor la activitățile desfășurate pe parcursul anului calendaristic;f) să nu delege atribuțiile ce decurg din calitatea de furnizor de EMC altor entități sau persoane fizice;g) să nu modifice curriculumul de program după ce acesta a fost creditat de CFZRO, fără aprobarea Comisiei pentru avizare profesională;h) să nu menționeze în materialele publicitare un număr de credite prezumat, ci doar numărul de credite acordat de CFZRO.  +  Secţiunea a 3-a Procedura de acreditare  +  Articolul 17Furnizorii de EMC se acreditează de către CFZRO, prin Comisia pentru avizare profesională.  +  Articolul 18(1) În vederea acreditării de către CFZRO, furnizorii de EMC vor depune la Comisia pentru avizare profesională documentele prevăzute la alin. (2)-(7), după caz.(2) Pentru furnizorii prevăzuți la art. 10 lit. a) și b), documentele solicitate sunt:a) cerere-tip de acreditare/reacreditare prevăzută în anexa nr. 1;b) dovada achitării taxei de acreditare;c) lista cu personalul desemnat în furnizarea formelor de EMC.(3) Pentru furnizorii prevăzuți la art. 10 lit. c) se solicită doar cererea-tip de acreditare/reacreditare prevăzută la anexa nr. 1.(4) Pentru furnizorii prevăzuți la art. 10 lit. d) și e), documentele solicitate sunt:a) cerere-tip de acreditare/reacreditare prevăzută în anexa nr. 1;b) documente ale societății/entității juridice/organizației, în copie, respectiv:(i) actul constitutiv/statutul/actul de înființare cu ultimele modificări înregistrate la oficiul registrului comerțului, respectiv în Registrul asociațiilor și fundațiilor, precum și copia încheierii prin care s-a dispus înregistrarea modificării;(ii) certificatul de înregistrare/înmatriculare, în copie, respectiv sentința/încheierea judecătorească de înființare, în copie;c) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului, în original, respectiv extras din Registrul asociațiilor și fundațiilor, în copie;d) certificat de atestare fiscală, în original, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului;e) documentul prin care a fost desemnată o persoană să reprezinte societatea/entitatea juridică/organizația, în relație cu CFZRO, în original;f) dovada că societatea/entitatea juridică/organizația are personal de specialitate, respectiv:(i) angajat/colaborator, pentru care va depune dosar de acreditare pentru persoana fizică;(ii) acte care să demonstreze raportul juridic dintre persoana juridică și persoana fizică în cauză (adeverință, copie a contractului de muncă, copie a contractului civil etc.);g) dovada că societatea/entitatea juridică/organizația are o experiență de minimum 1 an în organizarea și derularea a cel puțin două programe de formare/dezvoltare profesională continuă/educație medicală continuă;h) autorizațiile de liberă practică și avizele pe anul în curs care atestă dreptul de liberă practică al persoanelor implicate în furnizarea formelor de formare/dezvoltare profesională continuă/EMC, precum și documentele de calificare didactică ale acestora, după caz, în copie;i) programa uneia dintre formele de EMC propuse;j) dovada achitării taxei de acreditare.(5) Pentru furnizorii prevăzuți la art. 10 lit. f) și h), documentele solicitate sunt:a) cerere-tip de acreditare/reacreditare prevăzută în anexa nr. 2;b) dovada de absolvire a programului de formare de formator certificat de Ministerul Sănătății prin Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar, în copie, cu excepția cadrelor didactice universitare și a medicilor primari sau, după caz, certificatul de instructor acreditat de organizațiile internaționale, în copie;c) autorizațiile de liberă practică și avizele pe anul în curs care atestă dreptul de liberă practică al persoanelor implicate în furnizarea formelor de formare/dezvoltare profesională continuă/EMC, precum și documentele de calificare didactică ale acestora, după caz, în copie;d) adeverința de vechime din care să reiasă vechimea de minimum 5 ani în profesie și/sau specialitatea cursului, în copie;e) curriculum vitae (CV);f) actele de studii de specialitate și anexele acestora, diplome de absolvire a unor programe formative, stagii, cursuri de specializare sau alte forme de perfecționare în specialitatea/ subiectul formei de EMC, în copie;g) actele care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul, în copie;h) programa uneia dintre formele de EMC propuse;i) certificat de înregistrare fiscală, în copie, și certificat de atestare fiscală, în original, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, pentru persoanele care aplică în nume propriu (PFA/PFI);j) dovada achitării taxei de acreditare.(6) Pentru furnizorii prevăzuți la art. 10 lit. g), incluși pe lista cu personalul desemnat de furnizorii prevăzuți la art. 10 lit. a) și b), documentele solicitate sunt:a) dovada de absolvire a programului de formare de formator certificat de Ministerul Sănătății prin Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar, în copie, cu excepția cadrelor didactice universitare și a medicilor primari, sau, după caz, certificatul de instructor acreditat de organizațiile internaționale, în copie;b) autorizațiile de liberă practică și avizele pe anul în curs care atestă dreptul de liberă practică al persoanelor implicate în furnizarea formelor de formare/dezvoltare profesională continuă/ EMC, după caz, în copie;c) adeverința de vechime din care să reiasă vechimea de minimum 5 ani în profesie și/sau specialitatea cursului, în copie;d) curriculum vitae (CV);e) actele de studii de specialitate și anexele acestora, diplome de absolvire a unor programe formative, stagii, cursuri de specializare sau alte forme de perfecționare în specialitatea/subiectul formei de EMC, în copie;f) actele care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul, în copie;g) programa uneia dintre formele de EMC propuse.(7) Pentru furnizorii prevăzuți la art. 10 lit. i), documentele solicitate sunt:a) cerere-tip de acreditare/reacreditare prevăzută în anexa nr. 1;b) documente ale societății/entității juridice/organizației, în copie, respectiv:(i) actul constitutiv/statutul/actul de înființare cu ultimele modificări înregistrate la oficiul registrului comerțului, respectiv în Registrul asociațiilor și fundațiilor, precum și copia încheierii prin care s-a dispus înregistrarea modificării;(ii) certificatul de înregistrare/înmatriculare, în copie, respectiv sentința/încheierea judecătorească de înființare, în copie;c) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului, în original, respectiv extras din Registrul asociațiilor și fundațiilor, în copie;d) certificat de atestare fiscală, în original, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului;e) documentul prin care a fost desemnată o persoană să reprezinte societatea/entitatea juridică/organizația, în relație cu CFZRO, în original;f) dovada că societatea/entitatea juridică/organizația are o experiență de minimum 1 an în publicarea de cărți precum monografii, tratate, manuale medicale etc.;g) dovada achitării taxei de acreditare, cu excepția editurilor acreditate de CNCS/CNCSIS.(8) Documentele depuse în copie vor purta mențiunea „conform cu originalul“, numele în clar și semnătura solicitantului.  +  Articolul 19(1) În vederea obținerii acreditării, documentele prevăzute la art. 18 alin. (2)-(7) se depun la sediul CFZRO prin reprezentantul desemnat de conducerea solicitantului sau prin servicii de curierat. În situația contractării serviciului de curierat, solicitantul își asumă eventualele incidente care pot apărea în timpul proceselor de livrare (pierderi, rătăciri ale corespondenței, întârzieri etc.).(2) Cererile de acreditare se vor soluționa de către Comisia pentru avizare profesională în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii acestora, iar rezultatul se va comunica solicitantului în scris, în termen de maximum 7 zile de la soluționare.(3) În cazul dosarelor incomplete, solicitantul acreditării va fi notificat prin orice mijloc de comunicare cu confirmare de primire, având la dispoziție 15 zile de la primirea notificării să completeze dosarul; în caz contrar, dosarul va fi respins.(4) Dacă solicitantul îndeplinește condițiile de acreditare ca furnizor, Comisia pentru avizare profesională a CFZRO emite decizia de acreditare cu stabilirea tipurilor de forme de EMC pe care le poate organiza.(5) În cazul respingerii cererii de acreditare, se comunică solicitantului decizia motivată.  +  Articolul 20Acreditarea este valabilă 12 luni de la data acordării.  +  Secţiunea a 4-a Procedura de reacreditare a furnizorilor  +  Articolul 21(1) Furnizorii de EMC care au fost acreditați pot solicita reacreditarea, cu 60 de zile înainte de data expirării acreditării.(2) În cazul în care solicitarea reacreditării nu este efectuată în termenul stabilit la alin. (1), furnizorii de EMC trebuie să îndeplinească procedura de acreditare prevăzută la art. 17-20.  +  Articolul 22(1) În vederea reacreditării, furnizorii de EMC depun cererea-tip prevăzută în anexa nr. 1 sau 2, însoțită, după caz, de:a) declarația pe propria răspundere a persoanei desemnate cu privire la menținerea condițiilor avute în vedere la acreditare, respectiv ultima reacreditare, în original;b) documentele ce atestă modificările intervenite de la acreditarea inițială, respectiv ultima reacreditare, în copie;c) autorizațiile de liberă practică și avizele pe anul în curs care atestă dreptul de liberă practică al persoanelor implicate în furnizarea formelor de formare/dezvoltare profesională continuă/EMC, precum și documentele de calificare didactică ale acestora, după caz, în copie;d) fișa de evaluare a activității educaționale desfășurate în anul precedent, completată conform normelor în vigoare, prevăzută în anexa nr. 3;e) dovada achitării taxei de reacreditare, cu excepția furnizorilor prevăzuți la art. 14 alin. (1).(2) Documentele depuse în copie vor purta mențiunea „conform cu originalul“, numele în clar și semnătura solicitantului.(3) În vederea obținerii reacreditării, documentele prevăzute la alin. (1) se depun la sediul CFZRO prin reprezentantul desemnat de conducerea solicitantului sau prin servicii de curierat. În situația contractării serviciului de curierat, solicitantul își asumă eventualele incidente care pot apărea în timpul proceselor de livrare (pierderi, rătăciri ale corespondenței, întârzieri etc.).  +  Articolul 23(1) Cererea de reacreditare se soluționează de Comisia pentru avizare profesională a CFZRO, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 22.(2) Dacă solicitantul îndeplinește condițiile de reacreditare, Comisia pentru avizare profesională a CFZRO emite decizia de reacreditare, prin care decide menținerea sau schimbarea categoriei de furnizor de EMC în care se încadrează acesta, precum și tipurile de forme de EMC pe care le poate organiza.(3) În cazul dosarelor incomplete, solicitantul reacreditării va fi notificat prin orice mijloc de comunicare cu confirmare de primire, având la dispoziție 10 zile de la primirea notificării să completeze dosarul. În caz contrar, dosarul va fi respins.(4) În cazul respingerii cererii, se comunică solicitantului decizia motivată.(5) Reacreditarea este valabilă 24 de luni de la data acordării.  +  Secţiunea a 5-a Procedura de suspendare/retragere a acreditării și încetare a calității de furnizor de EMC  +  Articolul 24(1) Comisia pentru avizare profesională, cu sprijinul colegiilor teritoriale, va monitoriza desfășurarea formelor de EMC, având ca obiectiv dezvoltarea competenței profesionale/creșterea gradului de competență profesională a membrilor CFZRO.(2) Colegiile teritoriale vor aduce la cunoștința Comisiei pentru avizare profesională orice situații de abatere a furnizorilor de la prezenta procedură.  +  Articolul 25(1) Suspendarea/Retragerea calității de furnizor de EMC se realizează prin decizia Comisiei pentru avizare profesională a CFZRO, în următoarele situații:a) au fost modificate condițiile avute în vedere la acreditare, respectiv ultima reacreditare, iar furnizorul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta procedură;b) furnizorul de EMC a încălcat obligațiile prevăzute de prezenta procedură;c) nerespectarea în detaliu a curriculumului de program declarat de furnizorul de EMC, așa cum a fost creditat de CFZRO.(2) În situația în care Comisia pentru avizare profesională a constatat încălcarea unor obligații de către furnizor, cu excepția situației prevăzute la alin. (1) lit. c), înștiințează în scris conducerea furnizorului despre aceasta și măsurile ce urmează a fi adoptate pentru remedierea neconformităților.(3) În situația suspendării acreditării până la remedierea aspectelor ce au condus la această sancțiune, furnizorul nu mai are dreptul de a furniza forme de EMC pentru alte serii de participanți până la ridicarea suspendării.(4) Dacă furnizorul de EMC, deși atenționat/suspendat, nu a luat măsurile care se impun și/sau organizează noi evenimente cu încălcarea obligațiilor prevăzute de prezenta procedură, se aplică sancțiunea retragerii calității de furnizor.(5) Calitatea de furnizor de EMC poate fi redobândită numai după împlinirea unui termen de un an de la aplicarea sancțiunii și după parcurgerea procedurii de reacreditare.  +  Articolul 26Încetarea calității de furnizor de EMC se realizează prin decizia Comisiei pentru avizare profesională a CFZRO, în următoarele situații:a) la cererea expresă a furnizorului;b) în cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. d);c) încetarea existenței furnizorului ca persoană juridică/PFA/PFI.  +  Articolul 27În cazul retragerii sau încetării calității de furnizor, taxele achitate nu se restituie.  +  Secţiunea a 6-a Taxe aferente procedurii de acreditare și reacreditare  +  Articolul 28(1) Taxele de acreditare și de reacreditare a furnizorilor de EMC persoane juridice se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Național al CFZRO.(2) Fizioterapeuții cu grad de handicap I - grav și II - accentuat sunt scutiți de la taxele de participare la formele de EMC organizate de colegiul național sau de colegiile teritoriale.  +  Secţiunea a 7-a Dispoziții finale  +  Articolul 29Furnizorii de EMC acreditați vor fi înregistrați în Registrul național al furnizorilor de EMC al CFZRO prevăzut în anexele nr. 4 și 5.  +  Articolul 30Lista furnizorilor de EMC acreditați de CFZRO se va afișa pe site-ul CFZRO.  +  Capitolul III Procedura de creditare a formelor de EMC  +  Secţiunea 1 Forme de EMC creditate de CFZRO  +  Articolul 31(1) Formele de EMC care pot fi creditate de către Comisia pentru avizare profesională a CFZRO sunt următoarele:a) programe de învățământ postuniversitar: cursuri de specializare și cursuri pentru dobândirea de noi competențe organizate de instituțiile de învățământ superior acreditate sau alte instituții medicale cu rol de învățământ acreditate în acest sens;b) forme de educație medicală permanentă: cursuri EMC, ateliere de lucru/practică (workshop), stagii practice, școli de vară/iarnă, cursuri on-line/webinar (EMCD);c) programe de acreditare ca formator și programe de acreditare ca formator de formatori, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 716/2002 privind acreditarea programelor educaționale, formatorilor și formatorilor de formatori din sistemul sanitar;d) manifestări și activități cu caracter științific:(i) manifestări științifice: congrese, conferințe, simpozioane, mese rotunde, sesiuni științifice, reuniuni al căror scop principal este furnizarea de informații și materiale educaționale în beneficiul fizioterapeuților, al îmbunătățirii practicii acestora, precum și al creșterii calității serviciilor de fizioterapie și a siguranței pacientului;(ii) publicare de materiale științifice de specialitate: autor/coautor de articole pentru publicații științifice profesionale, de capitole de carte sau cărți precum monografii, tratate, manuale medicale, articole postate pe site-ul colegiului național sau pe site-urile colegiilor teritoriale;(iii) abonamente la publicații științifice de specialitate agreate;(iv) cercetare și elaborare de proiecte științifice: elaborare și/sau coordonare de proiecte științifice profesionale în domeniu;e) promovarea în grade și trepte profesionale.(2) Formele de EMCD cuprind:(i) cursuri EMCD organizate de furnizorii prevăzuți la art. 11;(ii) programe de EMCD prin internet, on-line, interactive, fie prin suportul informațional oferit, cu linkuri și portaluri specifice, fie prin consultanță cu tutori de program acreditați, cu asigurarea unei testări finale securizate, tot prin acces on-line personalizat sau prin testare scrisă în sală, organizată de furnizori acreditați pentru acest domeniu.(3) Taxele de creditarea a formelor de EMC și EMCD sunt stabilite de Consiliul național al CFZRO.  +  Secţiunea a 2-a Condiții de creditare a formelor de EMC  +  Articolul 32Pentru a fi creditate, formele de EMC trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să aibă un conținut profesional/științific relevant pentru profesia de fizioterapeut;b) să utilizeze metode și mijloace de formare a personalului medical/a adultului care să conducă atât la creșterea nivelului de pregătire teoretică, cât și la îmbunătățirea deprinderilor practice necesare exercitării profesiei de fizioterapeut;c) furnizorul de EMC să fie acreditat/reacreditat conform prezentei proceduri.  +  Articolul 33Numărul de credite EMC acordat fiecărei forme de EMC este stabilit prin prezenta procedură.  +  Secţiunea a 3-a Reguli generale de creditare a formelor de EMC  +  Articolul 34(1) Prezența participanților pe toată perioada de desfășurare a formei de EMC este obligatorie; nerespectarea acestui criteriu conduce la neacordarea creditelor persoanei respective.(2) Formele de EMC care se desfășoară pe parcursul unei săptămâni beneficiază de creditare pentru maximum 6 zile.(3) Numărul maxim de credite EMC acordate pentru o formă de EMC este de 60.(4) Durata maximă a unei singure prelegeri este de două ore. Durata discuțiilor nu poate depăși un sfert din durata sesiunii și este necesară o pauză de minimum 15 minute la fiecare două ore de program; în cazul nerespectării acestei prevederi, evaluatorul are dreptul de a reduce timpul aferent creditării cu 15 minute pentru fiecare 2 ore din cele maximum 6 ore creditabile, pentru fiecare zi a programului educațional.(5) Cursurile EMC/ateliere de lucru/practică (workshop) din cadrul unei manifestări științifice se pot credita separat numai dacă nu se suprapun cu programul general al manifestării și dacă sunt organizate cu avizul sau în colaborare cu furnizori acreditați de CFZRO pentru organizarea de cursuri, în limita a 6 ore pe zi.(6) Simpozioanele sau alte manifestări informale, satelite ale unor manifestări științifice majore, nu se creditează separat, suplimentar față de programul de bază, desfășurat între momentele de deschidere și închidere stabilite de furnizor.(7) Sesiunile paralele de comunicări se creditează o singură dată, la nivelul duratei maxime efective.(8) Numărul de credite acordat pentru orice formă de EMC va fi exprimat în numere întregi, rotunjirea făcându-se la 50 de sutimi.(9) Nu sunt luate în calcul creditările obținute pentru participarea la mai multe forme de EMC desfășurate în aceeași perioadă.(10) Formele de EMC trebuie să respecte cu strictețe curriculumul programului creditat.(11) Orice formă de EMC se creditează în baza cererii prevăzute în anexele nr. 6, 7 și 8, după caz, completată de furnizorul EMC, a programului și a achitării taxei de creditare a formelor de EMC.(12) Formele de EMC creditate de organizațiile profesionale prevăzute la art. 14. alin. (2) sunt creditate de CFZRO cu același număr de credite înscris pe certificatul de participare.  +  Secţiunea a 4-a Norme și criterii de creditare a programelor de învățământ postuniversitar și de educație permanentă, a programelor de formator și formare de formatori și a formelor de educație permanentă  +  Articolul 35(1) Beneficiază de credite de EMC deținătorul unei diplome de master, respectiv al titlului științific de doctor, emise de Ministerul Educației sau de ministerele de resort din afara României, ale căror domenii și programe de studii sunt relevante pentru practicarea profesiei de fizioterapeut.(2) Creditele de EMC se acordă pentru anul în care au fost absolvite studiile de master/doctorat, o singură dată, la prezentarea documentului doveditor de absolvire a studiilor.(3) Obținerea titlului de master se creditează cu 40 de credite de EMC.(4) Obținerea titlului științific de doctor se creditează cu 50 de credite de EMC.  +  Articolul 36Regulile de creditare a cursurilor EMC sunt următoarele:a) numărul maxim de ore de curs acceptate pe durata unei zile este de 6 ore;b) pentru cursurile teoretice, fără aplicații practice, grupa de cursanți poate fi formată din maximum 50 de persoane și se pot acorda maximum 15 credite de EMC;c) pentru cursurile cu aplicație practică, grupa de cursanți poate fi formată din maximum 20 de persoane/formator și se pot acorda maximum 18 credite de EMC;d) cadrele didactice, precum și formatorii certificați/acreditați care țin cursuri creditate de CFZRO vor fi creditați cu numărul de ore efectiv prestate;e) pentru activitatea coordonatorilor/îndrumătorilor care nu sunt cadre didactice, de stagii de practică, de stagii programate și organizate pentru studenți sau fizioterapeuți, inclusiv pentru programele de pregătire extrauniversitară în vederea obținerii de atestate de studii complementare și pentru stagiile de readaptare profesională în cazul întreruperii activității mai mult de 5 ani, se acordă un număr de 40 de credite de EMC pe an, în baza unei dovezi de activitate de cel puțin două luni pe an;f) participarea la cursuri în afara României, creditate de o societate sau de un organism profesional din domeniul sănătății ori relevant pentru profesia de fizioterapeut, este creditată cu numărul de credite conferite de organismul respectiv, în condițiile art. 3 alin. (2), în baza deciziei Comisiei pentru avizare profesională;g) participarea la un curs în afara României, în domeniul sănătății, care nu are creditare înscrisă pe certificatul de absolvire, se creditează cu 6 credite/zi de curs și maximum 60 de credite pe curs, în baza deciziei Comisiei pentru avizare profesională;h) obținerea certificatului de formator sau de formator de formatori, emis de Ministerul Sănătății, Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, se creditează cu 30 de credite de EMC;i) promovarea în grade profesionale, prin examen, se creditează cu 30 de credite de EMC.  +  Articolul 37(1) Pentru un atelier de lucru/practică (workshop) grupa de participanți poate fi formată din maximum 15 persoane.(2) Tema atelierului trebuie să fie relevantă pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut.(3) Pentru o zi de atelier de lucru/practică (6 ore) se pot acorda maximum 6 credite, iar creditarea acestora se poate face cu maximum 12 credite de EMC.  +  Articolul 38(1) Stagiul de pregătire practică efectuat în afara programelor de master și doctorat reprezintă activitatea desfășurată în unități de profil, sub îndrumarea și supravegherea personalului abilitat în acest sens, și are drept scop dobândirea sau perfecționarea abilităților practice, care să ducă la îmbunătățirea aplicabilității cunoștințelor teoretice dobândite în cadrul programelor de EMC.(2) Pentru stagiile practice se pot acorda maximum 10 credite de EMC pentru fiecare lună de stagiu care se dovedește că a fost efectuată. În urma efectuării stagiilor practice se pot obține maximum 20 de credite de EMC/an.(3) Pentru stagii practice cu o durată mai mică de o lună, numărul de credite se calculează proporțional cu perioada de stagiu efectuată (respectiv 2,5 credite de EMC/săptămână).(4) Participarea la stagii practice în afara României, creditate de o societate sau de un organism profesional din domeniul sănătății ori relevant pentru profesia de fizioterapeut, este creditată cu numărul de credite conferite de organismul respectiv, în condițiile art. 3 alin. (2), în baza deciziei Comisiei pentru avizare profesională.(5) Stagiile practice și schimburile de experiență efectuate în străinătate care nu au creditare europeană/internațională nu se creditează.(6) Creditele EMC se acordă în baza documentului care atestă efectuarea stagiului de pregătire practică, în care se menționează locul de desfășurare, durata acestuia și numele complet al persoanei/persoanelor abilitate în îndrumarea și supravegherea fizioterapeutului, precum și a deciziei Comisiei pentru avizare profesională.  +  Articolul 39(1) Pentru școlile de vară/iarnă tema trebuie să fie relevantă pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut.(2) Pentru o zi de activitate în cadrul școlilor de vară/iarnă se acordă 3 credite de EMC.  +  Secţiunea a 5-a Norme și criterii de creditare a manifestărilor și a activităților cu caracter științific  +  Articolul 40(1) Cererea de creditare a manifestărilor științifice organizate de colegiul național sau de colegiile teritoriale sau a manifestărilor științifice naționale și internaționale organizate de alte entități juridice în colaborare/parteneriat cu CFZRO se depune la Comisia pentru avizare profesională cu cel puțin 60 de zile înaintea începerii programului și este prevăzută în anexa nr. 7.(2) Excepție de la termenul prevăzut la alin. (1) fac cererile de creditare înaintate de colegiul național, în cazuri întemeiate.(3) La cererea de creditare se va anexa programul manifestării, care va preciza în mod clar organizatorii, colaboratorii, partenerii și va conține toate detaliile de desfășurare: ora, locul, numele și titlul științific sau profesional al lectorilor, titlul exact al comunicării ori al conferinței. Se vor oferi date exacte privind manifestările satelit, dacă acestea există.(4) Pentru manifestările științifice organizate de colegiul național sau de colegiile teritoriale, președintele CFZRO sau președintele colegiului teritorial, după caz, avizează cererea conform normelor și o va transmite Comisiei pentru avizare profesională, spre creditare.(5) Monitorizarea manifestărilor științifice desfășurate la nivelul colegiului teritorial/în colaborare cu colegiul teritorial, gestionarea eliberării și înregistrării certificatelor pentru membrii CFZRO participanți la eveniment intră în atribuțiile colegiului teritorial.(6) O lucrare este creditată o singură dată, chiar dacă aceasta este prezentată la mai multe manifestări științifice sau este publicată.(7) Invitațiile de participare la manifestările științifice vor avea antetul organizatorilor și semnătura reprezentanților acestuia. Ele vor conține denumirea formei de EMC și cel puțin un sumar al programului acesteia.(8) Programul va preciza în mod clar organizatorii și sponsorii și va conține toate detaliile de desfășurare: ora, locul, numele și titlul științific sau profesional ale vorbitorilor, titlul exact al comunicării ori al conferinței. Se vor oferi date exacte privind manifestările satelit, dacă acestea există.(9) Titlul comunicării sau al conferinței, precum și toate materialele educaționale trebuie să fie libere de orice părtinire comercială.(10) Programul va menționa numărul de credite de EMC acordate de CFZRO.(11) Este interzisă deschiderea sau închiderea formei de EMC de către reprezentanții sponsorului. Acesta poate face doar anunțuri legate de organizarea meselor festive, a transportului sau a altor evenimente.(12) Încălcarea regulilor prevăzute la alin. (11) determină sancționarea organizatorului sau a furnizorului, potrivit prevederilor prezentei proceduri.(13) În timpul desfășurării formelor de EMC este interzisă folosirea exclusivă a denumirii comerciale a aparatelor și materialelor utilizate în domeniul fizioterapiei.(14) Sunt permise afișarea de panouri publicitare ale sponsorului, precum și distribuirea de materiale promoționale participanților numai în afara sălii de desfășurare a evenimentului.(15) Participarea la manifestări științifice europene/ internaționale/mondiale creditate de o societate sau de un organism profesional din domeniul sănătății ori relevant pentru profesia de fizioterapeut este creditată cu același număr de credite conferit de organismul respectiv, în condițiile art. 3 alin. (2), în baza deciziei Comisiei pentru avizare profesională.(16) Participarea la manifestări științifice europene/ internaționale/mondiale care nu au creditare înscrisă pe certificatul de participare se creditează cu maximum 60 de credite de EMC, în baza deciziei Comisiei pentru avizare profesională.  +  Articolul 41(1) Pentru creditarea meselor rotunde, grupa de participanți poate fi formată din maximum 20 de persoane.(2) Se pot acorda maximum 3 credite pentru masa rotunda (0,5 credite de EMC/oră).(3) O masă rotundă se creditează o singură dată/eveniment. În cazul organizării uneia dintre manifestările științifice prevăzute la art. 43, mesele rotunde se creditează o singură dată.  +  Articolul 42Creditarea simpozioanelor, conferințelor și congreselor se realizează după cum urmează:a) simpozioanele și conferințele pot fi creditate cu 1 credit de EMC/oră;b) congresele pot fi creditate cu un credit de EMC/oră;c) pentru conferențiere la o manifestare științifică se acordă de 2 ori numărul de credite corespunzător manifestării;d) pentru primul autor al lucrărilor/posterelor, comunicărilor orale prezentate la manifestările științifice se adaugă jumătate din numărul de credite corespunzător manifestării, pentru fiecare lucrare;e) pentru coautor (maximum 3 coautori) se adaugă un sfert din numărul de credite pentru fiecare lucrare;f) numărul maxim de lucrări/postere/comunicări orale care pot fi creditate pentru o manifestare este de 2.  +  Articolul 43(1) Comisia pentru avizare profesională a CFZRO stabilește publicațiile științifice care se creditează și care sunt incluse în Nomenclatorul publicațiilor științifice agreate de CFZRO, publicat pe site-ul propriu.(2) Se acordă credite autorilor/coautorilor de cărți, manuale sau tratate publicate de editurile cuprinse în Lista editurilor agreate de CFZRO.(3) Acordarea creditelor și înscrierea în Nomenclatorul publicațiilor științifice și în Lista editurilor agreate de CFZRO se fac în baza unei cereri-tip prevăzute în anexa nr. 8, la care se anexează fișa publicației, prevăzută în anexa nr. 9.(4) Criteriile de includere a publicațiilor științifice/editurilor în Nomenclatorul publicațiilor științifice agreate de CFZRO, respectiv în Lista editurilor agreate de CFZRO sunt următoarele:a) periodicitatea apariției; pentru reviste, demonstrarea editării a cel puțin 4 numere pe an;b) obligativitatea înscrierii în publicație a International Standard Serial Number (ISSN) sau International Standard Book Number (ISBN);c) existența acreditării CNCS/CNCSIS, a indexării/cotării ISI sau a indexării în minimum 3 baze de date internaționale asigură din oficiu acreditarea de către CFZRO și acceptarea publicației;d) conținut științific de specialitate obligatoriu;e) să asigure în structura lor articole originale, editoriale sau recenzii, eventual prezentări de cazuri, traduceri sau articole generale privind politica sanitară;f) consiliul editorial sau colectivul redacțional să includă și cadre universitare.(5) Normele de creditare stabilite pentru publicațiile științifice sunt:a) pentru un articol prezentat în cadrul unei manifestări științifice și publicat într-o revistă științifică se creditează o singură dată, la nivelul cel mai ridicat;b) publicarea de rezumate ale unor comunicări prezentate la manifestări științifice nu se creditează suplimentar față de lucrarea comunicată;c) pentru articole științifice cu teme de specialitate, publicate în reviste științifice agreate de CFZRO, se acordă 15 credite de EMC pentru un articol;d) pentru articole științifice în reviste de specialitate catalogate ISI se acordă 60 de credite de EMC/articol;e) pentru articole științifice publicate în reviste indexate în bazele de date internaționale (BDI) se acordă 30 de credite de EMC/articol;f) pentru autor/coautor de capitole în cărți de specialitate se acordă 30 de credite de EMC pentru un capitol sub 100 de pagini și 40 de credite de EMC pentru un capitol de peste 100 de pagini, ca unic autor;g) pentru autor de carte se acordă 60 de credite de EMC pentru o carte, ca unic autor;h) pentru coautor de carte se acordă 45 de credite de EMC pentru o carte;i) pentru autor de traduceri de carte de specialitate se acordă 45 de credite de EMC pentru o carte, ca unic traducător;j) pentru editor de carte de specialitate se acordă 50 de credite, iar pentru redactor-șef de revistă de specialitate se acordă 40 de credite de EMC/an.  +  Articolul 44(1) Pentru abonamente la reviste medicale, creditarea se realizează după cum urmează:a) revistele științifice medicale naționale cuprinse în Nomenclatorul publicațiilor medicale agreate de CFZRO și aparținând categoriei B - 5 credite/abonament anual;b) revistele naționale categoria B+ și A, agreate de CFZRO - 10 credite/abonament anual;c) reviste din străinătate indexate - 10 credite/abonament anual;d) pentru abonamentele la revistele științifice medicale din străinătate, editate și traduse în România, creditarea se face ca la revistele naționale;e) pot fi luate în considerare pentru calculul punctajului profesional cel mult două abonamente anual.(2) Clasificarea CNCS/CNCSIS, indexarea/cotarea ISI sau indexarea în baze de date internaționale a publicațiilor respective se menționează în Nomenclatorul publicațiilor medicale agreate de CFZRO.  +  Articolul 45Creditarea pentru coordonatorii și membrii proiectelor de cercetare acceptate pentru finanțare se va stabili de către Comisia pentru avizare profesională pentru fiecare caz în parte, în funcție de importanța proiectului și partea de contribuție a solicitantului creditării.  +  Secţiunea a 6-a Norme și criterii de creditare a formelor de EMCD  +  Articolul 46(1) Formele de EMCD prin internet (cursuri online) se creditează în funcție de durata apreciată de învățare efectivă, maximum 15 ore pe program, corespunzătoare a 15 credite de EMC.(2) Pentru programe pe internet se consideră 5-8 pagini de 2.500 de caractere pe pagină și cu trimitere la maximum două figuri sau tabele, corespunzătoare unei ore de învățare efectivă, respectiv un credit de EMC.(3) Pentru o oră de curs/program EMCD se va acorda un credit de EMC.(4) Coordonatorii, autorii și tutorii de forme de EMCD vor beneficia de o creditare egală cu numărul de ore acordate activității respective din program. Vor primi creditele o singură dată la acreditarea programului.(5) Testul de evaluare pentru programe de EMCD on-line va permite un acces pentru maximum două încercări, va conține un număr minim de 12 întrebări pentru fiecare 6 ore efective, cu un prag de promovare de răspuns corect la minimum 70% din întrebări.(6) Intervalul minim acceptat între două participări la programe de EMCD este de 30 de zile. În cazul participării în aceeași perioadă la două programe de EMCD, se iau în calcul creditele acordate pentru un singur program, cel cu mai multe credite.(7) Participarea la cursuri de EMCD organizate și creditate de o universitate sau de un organism profesional din domeniul sănătății ori relevant pentru profesia de fizioterapeut este creditată cu numărul de credite conferite de organismul respectiv, în condițiile art. 3 alin. (2), în baza deciziei Comisiei pentru avizare profesională.(8) Participarea la un curs on-line în domeniul medical, care nu are creditare înscrisă pe certificatul de absolvire, se creditează cu maximum 15 credite de EMC/program, în baza deciziei Comisiei pentru avizare profesională.  +  Articolul 47(1) Solicitarea creditării pentru EMCD se face de către furnizorul de EMCD numai la CFZRO, utilizându-se aceeași cerere-tip de creditare prevăzută în anexa nr. 6 sau 7, după caz, formulată și depusă cu cel puțin 60 de zile înaintea începerii programului. Depunerea cererii de creditare pentru EMCD cu mai puțin de 60 de zile înaintea începerii programului atrage respingerea solicitării de creditare.(2) Cererea va fi însoțită de un dosar tehnic și pedagogic al programului educațional care să cuprindă:a) elemente de demonstrare, respectiv: modul de funcționare globală a programului, existența unui server dedicat procesului de EMCD, un soft de gestiune pentru conținutul de material științific, un soft proprietar sau adaptat pentru evidența utilizatorilor, o echipă tehnică de producție alcătuită din fizioterapeuți și informaticieni, o schemă cu structura bazelor de date și utilizatori, precum și o modalitate concretă în care întregul proces să poată fi auditat, cu păstrarea logourilor de accesare și compararea cu intrările din baza de date;b) o simulare tehnică a programului EMCD propus spre creditare;c) un proiect sau program de management al cursului, conținând referiri la: identificarea și analiza cerințelor, studiu de fiabilitate, obiective educaționale, strategie de implementare, analiza resurselor, evaluarea cunoștințelor, evaluarea proiectului.(3) Furnizorii au obligația să transmită Comisiei de avizare profesională, în maximum 30 de zile după terminarea programului respectiv, următoarele documente:a) lista participanților, criteriile conforme cu declarația privind grupul-țintă al manifestării, incluzând numărul din Registrul unic al fizioterapeutului (NRU) pentru fiecare participant, în format electronic;b) un raport asupra desfășurării evenimentului.  +  Secţiunea a 7-a Certificarea formelor de EMC și evidența creditelor formelor de EMC permanentă/manifestărilor științifice  +  Articolul 48(1) Comisia pentru avizare profesională a CFZRO va transmite în scris către colegiile teritoriale ale CFZRO, cu cel puțin 5 zile înainte de începerea derulării formelor de EMC, următoarele informații:a) perioada de desfășurare;b) locația de desfășurare;c) numărul de participanți;d) titlul programului EMC;e) numele formatorului;f) numărul de credite acordate.(2) Ulterior desfășurării programelor de EMC, Comisia pentru avizare profesională a CFZRO va transmite colegiilor teritoriale ale CFZRO listele cu participanți, în vederea eliberării certificatelor de participare și acordării creditelor de EMC.  +  Articolul 49(1) Participanții la forme de EMC permanentă/ manifestări științifice vor primi, în baza documentelor, certificate de participare pe care se vor menționa tema formei de EMC permanentă/manifestării științifice, locul și perioada de desfășurare a acestora, numărul de credite de EMC, seria de creditare și numărul eliberate de Comisia pentru avizare profesională.(2) Certificatele vor fi înseriate la colegiul național sau la colegiul teritorial, după caz, prin Registrul unic al fizioterapeuților (RUF) al CFZRO.  +  Articolul 50Colegiile teritoriale realizează evidența creditelor obținute de membrii CFZRO, prin înregistrarea obligatorie a creditelor în RUF.  +  Articolul 51Obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei.  +  Secţiunea a 8-a Monitorizarea desfășurării formelor de EMC - modalitatea de raportare a activității EMC  +  Articolul 52(1) CFZRO/colegiile teritoriale ale CFZRO au obligația de a transmite trimestrial către Comisia pentru avizare profesională un raport cu privire la formele de EMC organizate la nivelul CFZRO/colegiului teritorial, prevăzut în anexa nr. 10, care să conțină:a) tema formei de EMC;b) numărul deciziei de creditare;c) perioada de desfășurare;d) locul de desfășurare;e) data/perioada desfășurării formei de EMC;f) numele formatorului/formatorilor;g) numărul deciziei de acreditare/reacreditare a formatorului/ formatorilor;h) numărul participanților/serie;i) numărul de credite de EMC.(2) Raportul prevăzut la alin. (1) va fi însoțit de procesul-verbal prevăzut în anexa nr. 11 și de chestionarul de evaluare finală prevăzut în anexa nr. 12.  +  Articolul 53Raportarea activității de EMC desfășurată la nivelul CFZRO/colegiilor teritoriale se va face până la data de 15 a primei luni a trimestrului următor.  +  Articolul 54Comisia pentru avizare profesională va centraliza datele cu privire la activitatea EMC desfășurată de CFZRO/colegiile teritoriale și va sesiza Consiliului național cazurile de nerespectare a prezentei proceduri, pentru a întreprinde măsurile necesare pentru corectarea acestor situații.  +  Articolul 55Programele de EMC derulate de către Ministerul Sănătății sau de către unități aflate în subordinea, sub autoritatea sau sub coordonarea Ministerului Sănătății pot fi creditate de către Comisia pentru avizare profesională, în baza solicitării acestor instituții.  +  Articolul 56Comisia pentru avizare profesională va întocmi și va actualiza lunar Registrul național al formelor de EMC creditate prevăzut în anexa nr. 13 și lista publicațiilor agreate, care vor fi afișate pe site-ul CFZRO.  +  Secţiunea a 9-a Dispoziții finale  +  Articolul 57Creditele EMC suplimentare obținute în urma frecventării formelor de EMC creditate de CFZRO în anul în curs se reportează doar în anul următor.  +  Articolul 58Numărul de credite pentru fiecare formă de EMC va fi stabilit de Comisia pentru avizare profesională a CFZRO, în baza cererii de creditare a formelor de EMC, conform prezentei proceduri.  +  Articolul 59În urma analizei cererilor de creditare (manifestări științifice, cursuri, elaborare de material cu caracter profesional științific etc.) Comisia pentru avizare profesională decide creditarea formelor de EMC.  +  Articolul 60(1) Pentru formele de EMC, creditarea este valabilă 12 luni de la data comunicării către CFZRO/colegiul teritorial.(2) Valabilitatea creditării poate fi prelungită, la cererea furnizorului. Solicitarea de prelungire a creditării va fi înaintată Comisiei pentru avizare profesională, cu 60 de zile înaintea expirării termenului de valabilitate.(3) Nerespectarea termenului de depunere a solicitării de prelungire a creditării atrage încetarea valabilității creditării.  +  Articolul 61(1) Pentru desfășurarea formelor de EMC, furnizorii de EMC acreditați au obligația de a informa și de a solicita avizul conducerii colegiului teritorial pe teritoriul căruia se vor desfășura formele de EMC respective.(2) În caz contrar, conducerea colegiului de proveniență a participanților la curs poate refuza recunoașterea creditelor obținute, iar furnizorul riscă pierderea acreditării. În acest caz, Comisia pentru avizare profesională poate hotărî retragerea acreditării furnizorului.  +  Articolul 62Dacă la formele de EMC participă și membri ai altor colegii teritoriale, colegiul organizator are obligația de a transmite lista nominală a participanților colegiului teritorial de proveniență.  +  Articolul 63Comisia pentru avizare profesională poate decide, după caz, respingerea creditării unei manifestări educaționale sau retragerea calității de furnizor de EMC, în cazul încălcării dispozițiilor art. 25 alin. (1).  +  Articolul 64(1) Prezenta procedură este obligatorie pentru organizarea și desfășurarea tuturor formelor de EMC pentru fizioterapeuți.(2) Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri are drept consecință retragerea creditării sau acreditării.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 65Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedură
  CERERE
  de acreditare [ ]/reacreditare [ ] - persoană juridică
  Completarea tuturor rubricilor din prezenta cerere este obligatorie.Subscrisa S.C./Instituția/Organizația ................................... cu sediul în ..............................., înmatriculată la registrul comerțului cu numărul J/.................., sau în Registrul asociațiilor și fundațiilor cu nr. ..................., CUI/CIF ..................., reprezentată legal prin Dl/Dna ....................................., având funcția de .............................., CNP .........................., C.I./pașaport seria ........ nr. .............., cu domiciliul în ........................................................, date de contact: telefon .............., e-mail ............................., prin prezenta solicităm acreditarea [ ] sau reacreditarea [ ] Societății/Instituției/Organizației ........................................... ca furnizor de servicii de educație medicală continuă (EMC) pentru fizioterapeuți în cadrul Programului național de EMC al Colegiului Fizioterapeuților din România (CFZRO).I. Coordonatorul de program de EMCNumele ........................................ Prenumele ...............................................Titlu .......................................................Adresă ...........................................................................................................Telefon .........................................Fax ................................................ E-mail .....................................................II. Persoana de contact desemnată de societate/entitatea juridică/organizațieNumele ........................................ Prenumele ...............................................Titlu .......................................................Adresă ...........................................................................................................Telefon .........................................Fax ................................................ E-mail .....................................................III. Experiență în organizarea formelor de EMC (de menționat formele de EMC organizate)...........................................................................................IV. Forme de EMC și tema/temele propusă/propuse...........................................................................................V. Informații despre formatorul/formatorii care urmează să susțină forme de EMC în cadrul programului de EMC
  Nr. crt.Numele și prenumeleTitlul profesionalRelația contractuală cu persoana juridicăDate de contact
  NOTĂ:Persoanele juridice care solicită acreditarea ca furnizori de servicii de EMC vor depune și dosar de acreditare „persoane fizice“ (conform anexei nr. 2 la procedură) pentru fiecare angajat/colaborator care urmează să susțină formele de EMC propuse.
  VI. Infrastructura din dotareSăli de curs și capacitatea acestora ............................................................................................................................................Aparatură de proiecție și tipul acesteia ......................................................................................................................................Capacitatea de a desfășura activități practice ...........................................................................................................................Posibilități de imprimare și multiplicare .....................................................................................................................................VII. Surse de finanțare - obligatoriu explicit menționate.............................................................................................• Persoanele juridice care au depus dosarele pentru acreditare/reacreditare ca furnizori de EMC la Comisia pentru avizare profesională și au fost avizate au obligația de a se prezenta în prealabil pentru aviz la colegiul teritorial unde urmează să desfășoare formele de EMC.• Dosarul fiecărei persoane care solicită reacreditarea va conține Fișa de evaluare a activității educaționale, respectiv anexa nr. 3 la procedură, completată de către președinții colegiilor teritoriale pe teritoriul cărora aceasta a desfășurat forme de EMC.
  Data .....................................
  Semnătura și ștampila reprezentantului legal
   +  Anexa nr. 2la procedură
  CERERE
  de acreditare [ ]/reacreditare [ ] - persoană fizică
  Completarea tuturor rubricilor din prezenta cerere este obligatorie.Subsemnata/Subsemnatul ....................................., CNP ...................., C.I./pașaport seria ....... nr. .............., cu domiciliul în ......................................, de profesie ...................., la ..........................,Date de contact: telefon ....................................., e-mail: ..............................................................,prin prezenta solicit acreditarea  sau reacreditarea  ca furnizor de servicii de educație medicală continuă (EMC) pentru fizioterapeuți în cadrul Programului național de EMC al Colegiului Fizioterapeuților din România.I. Forme de EMC și tema/temele propusă/propuse.............................................................................................II. Experiență în organizarea formelor de EMC (de menționat formele de EMC organizate).............................................................................................• Dosarul fiecărei persoane care solicită reacreditarea va conține Fișa de evaluare a activității educaționale, respectiv anexa nr. 3 la procedură, completată de către președinții colegiilor teritoriale pe teritoriul cărora aceștia au desfășurat cursuri.
  Data ..........................
  Semnătura
   +  Anexa nr. 3la procedură
  FIȘA
  de evaluare a activității educaționale
  I. Date generaleFormator: ..........................................................................Perioada activității supuse evaluării: de la data .......................... la data ..........................II. Centralizarea datelor din chestionarele de evaluare a formelor de educație medicală continuă (EMC)** Un reprezentant al colegiului teritorial desemnat de președintele Colegiului Fizioterapeuților din România/colegiului teritorial aplică chestionarele în ultima zi.
  Criterii de evaluare cantitative
  Numărul de forme de EMC desfășurate
  Nr. total de participanți
  Criterii de evaluare calitative
  Foarte bunăBunăSatisfăcătoareNesatisfăcătoare
  Pregătirea teoretică
  Capacitate de comunicare
  Capacitate de realizare a obiectivelor educaționale
  Folosirea de metode de învățare a adultului
  Eficacitate
  III: Observații privind rezultatele evaluării prestației formatorului..............................................................................................
  Președintele Colegiului Fizioterapeuților din România/Colegiului Teritorial
  ......................................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura ..........................
  Data: ..........................
   +  Anexa nr. 4la procedură
  REGISTRUL NAȚIONAL
  al furnizorilor de educație medicală continuă
  persoane juridice acreditate/reacreditate de CFZRO pentru anul ..............
  Nr. crt.Denumirea persoanei juridiceSediulNumele și prenumele formatorilor persoanei juridice (nr. deciziei de acreditare din Registrul furnizorilor persoane fizice acreditate)Tema formelor de EMC creditateNr. deciziei de acreditare și nr. de credite/ Forme de EMCData obținerii acreditării/ reacredităriiData expirării acreditării/ reacredităriiDate de contact

  Președintele Colegiului Fizioterapeuților din România,
  ..........................
  (semnătura și ștampila )
  Președintele Comisiei pentru avizare profesională,
  ..........................
  (semnătura)
   +  Anexa nr. 5la procedură
  REGISTRUL NAȚIONAL
  al furnizorilor de educație medicală continuă
  persoane fizice acreditate/reacreditate de CFZRO pentru anul ..............
  Nr. crt.Numele și prenumele persoanei fiziceColegiul teritorial care a avizat acreditareaEntitatea juridică la care este angajat/colaborator ca formatorNr. deciziei de acreditare/ reacreditare și data obțineriiData expirării acreditării/ reacreditării Tema formei de EMC creditatăNr. deciziei de creditare și nr. de credite/ Formă de EMCDate de contact

  Președintele Colegiul Fizioterapeuților din România,
  .......................
  (semnătura și ștampila)
  Președintele Comisiei pentru avizare profesională,
  ..........................
  (semnătura)
   +  Anexa nr. 6la procedurăNr. ............ Data ................ Nr. credite .............Creditarea valabilă până la data de ..................
  CERERE
  de creditare a formei de educație medicală continuă
  (EMC) permanentă/educație medicală continuă la distanță (EMCD)
  CătreColegiul Fizioterapeuților din România
  Comisia pentru avizare profesională
  I. INFORMAȚII GENERALE:1. Informații organizatori:A. Colegiul Fizioterapeuților din România (CFZRO)/Colegiul teritorial organizator:............................................................................................B. Coordonator desemnat de conducerea CFZRO/colegiului teritorial:Numele ......................................... Prenumele ............................................... Titlul profesional/științific .............................. Telefon ......................................... Fax ................................... E-mail ..................................................................................2. Furnizorul de formare EMC/EMCD:A. Persoana juridică: ......................................................................Telefon ......................................... Fax ................................... E-mail ..................................................................................Acreditare/reacreditare (nr. .../data acreditării/reacreditării din registrul furnizorilor EMC) ........................................................Lector/formator acreditat al persoanei juridice:Numele ...................................... Prenumele ........................................ Titlul profesional/științific .........................................Locul de muncă .................................................................Telefon ......................................... Fax ................................... E-mail ..................................................................................Acreditare/reacreditare (nr./data acreditării/reacreditării din registrul furnizorilor de EMC) ..................................................B. Persoana fizică: Numele ........................................ Prenumele ........................................... Titlu ......................................Locul de muncă .................................................................Telefon ...................................... Fax ...................................... E-mail ..................................................................................Acreditare/reacreditare (nr./data acreditării/reacreditării din registrul furnizorilor de EMC) ...................................................3. Coorganizatori sau parteneri: ..................................................................................................................................................................................................................................................II. DATE DESPRE FORMA DE EMC:Tema formei de EMC ............................................................................................................................................................................................................................................Loc de desfășurare: ..................................................................Grup-țintă: .........................................................................Numărul estimat de participanți/serie ..........................Perioada de desfășurare .............................................III. CURRICULUM DE PROGRAM:1. Identificarea cerințelor de formare cărora li se adresează: ..............................................................................................................................................................................................................................2. Obiective educaționale:– generale ............................................................................................................................................................................– specifice ..............................................................................................................................................................................3. Rezultate așteptate:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Programa de pregătire:a) Teorie:
  CapitolulConținuturiMetodeMijloaceNr. ore
  Total ore:
  b) Aplicații practice:
  Tipul de aplicație (lucrare practică, proiect, activități practice)ConținutNr. ore
  Total ore:
  c) Nr. total ore/formă de EMC:
  TeoriePracticăNr. total oreObservații
  IV. EVALUARE, BIBLIOGRAFIEA. Evaluarea:– participanților (de cunoștințe și abilități) – inițial, final (se anexează chestionarele model);– lectorilor/formatorilor și programului - chestionar de evaluare finală (model anexa nr. 10 la procedură).B. Bibliografie - se precizează bibliografia folosită la elaborarea suportului de curs.NOTĂ:Declar pe propria răspundere că voi organiza evenimentul educațional de mai sus conform Programului național de EMC.Data, semnătura (ștampila) furnizorului de formare ...............
   +  Anexa nr. 7la procedurăNr. ............. Data ................. Nr. credite ...................
  CERERE
  de creditare a manifestărilor de educație medicală continuă
  CătreColegiul Fizioterapeuților din România
  Comisia pentru avizare profesională
  I. INFORMAȚII GENERALE:1. Informații organizatori:A. Numele entității organizatoare a evenimentului (CFZRO, colegiu teritorial, asociație, societate etc.):.............................................................................................B. Coordonator desemnat de organizator:Numele .................................................. Prenumele ......................................................... Titlu ...........................................Telefon ....................................................... Fax ........................................ E-mail ...............................................................2. Coorganizatori sau parteneri:A. Persoană juridică: ....................................................................Adresa: ..................................................................................................................................................................................Telefon ....................................................... Fax ........................................ E-mail ...............................................................Reprezentată de ............................................................................B. Persoană fizică: Numele .................................................. Prenumele ......................................................... Titlu ...........................................Telefon ....................................................... Fax ........................................ E-mail ...............................................................II. DATE DESPRE PROGRAM:1. Titlul manifestării ..............................................................................................2. Tipul manifestării ..............................................................................................3. Data sau perioada de desfășurare ...............................4. Locul de desfășurare ........................................................................................5. Grup-țintă ......................................................................6. Numărul estimat de participanți ...............................7. Programul manifestării (detaliat pe ore, zile, după caz) - se anexează8. Taxa de participare .................. RONNOTĂ: Declar pe propria răspundere că voi organiza evenimentul educațional de mai sus conform Programului național de EMC.
  Data, semnătura,
  ..........................
  Aviz
  Președintele
  CFZRO/colegiului teritorial .........................
   +  Anexa nr. 8la procedură
  CERERE-TIP
  pentru creditarea publicațiilor științifice și pentru includerea în
  Nomenclatorul publicațiilor științifice agreate de Colegiul Fizioterapeuților din România (CFZRO)
  Completarea tuturor rubricilor din cererea-tip este obligatorie.Informații generale despre editură1. Denumirea editurii .................................2. Motivația solicitării ...........................................................3. Proprietarul editurii ......................................Numele ............................ Prenumele ............................ Titlul ..............................Telefon ......................... Fax .............................. E-mail ...............................4. Persoana de contact desemnată de editurăTitlul/grad profesional ......................................Numele ......................... Prenumele ...........................Telefon ..................... Fax ....................... E-mail ................................5. Experiență în publicarea de carte/reviste de specialitate (de menționat titlurile de carte/reviste publicate)----6. Consiliul științific care acordă gir cărților/revistelor de specialitate publicate (de menționat titlul didactic/științific, gradul profesional al membrilor):---7. Surse de finanțare - obligatoriu explicit menționate .......................................................................................................................................8. Potențiale conflicte de interese** Conflict de interese - un conflict între datoria față de public și interesele personale ale unui cadru didactic sau formator, în calitatea sa de persoană privată, care ar putea influența necorespunzător îndeplinirea obligațiilor și responsabilităților în exercitarea calității cu care a fost învestit oficial.NOTĂ:Includerea unei edituri în Nomenclatorul CFZRO nu este similară cu acreditarea ca furnizor de manifestări de educație medicală continuă (EMC) față în față. O editură nu este și nu poate deveni furnizor de manifestări de EMC.
  Data ........................
  Editor-șef, .......................
   +  Anexa nr. 9la procedurăNr. ............... Data ............... Nr. credite ...................
  FIȘA PUBLICAȚIEI
  pentru înscrierea furnizorului în Nomenclatorul publicațiilor științifice
  agreate de Colegiul Fizioterapeuților din România (CFZRO)
  Titlul publicației: ............................Editor științific (societatea, organizația): .............................ISSN: ................. clasificare (ISI, CNCS, MED-LINE etc.) .....................Nr. de apariții/an: .....................Tiraj pe nr.: ................. Tiraj pe an: ..................... Nr. de exemplare vândute/an: .................Adresabilitate dedicată: ...........................................................Tipar executat la: .................................Preț abonament anual: ................ lunar: ...................Unde și cum se face plata abonamentului: ......................................Cont bancar: ..............................Redactor-șef: .............................Adresa: ......................................................Telefon: .................... Fax: ........................ Mobil: ....................E-mail: .....................................Persoana de legătură cu CFZRO .................................Adresa: ................................................................Telefon: ..................... Fax: ..................... Mobil: ....................E-mail: .................................
  Redactor-șef,
  ............................
  (semnătura, ștampila)
   +  Anexa nr. 10la procedură
  FORMELE DE EMC
  desfășurate la nivelul Colegiului Fizioterapeuților din România
  (CFZRO)/colegiului teritorial .................. în trimestrul ............
  Nr. crt.Tema formei de EMCNr. adresei de creditare a formei de EMCNumele și prenumele formatoruluiNr. deciziei de acreditare/ reacreditare a formatoruluiLocul desfășurării formei de EMCDataNr. participanți/ serieNr. credite/ formă de EMCTaxă formă de EMCObservații

  Președintele CFZRO/colegiului teritorial
  .............................
  (semnătura, ștampila)
   +  Anexa nr. 11la procedură
  - Model -
  PROCES-VERBAL
  Nr. .........../....................
  Încheiat intre:Domnul/Doamna .............................., în calitate de formator acreditat,și ........................................., în calitate de președinte/coordonator desemnat de Colegiul Fizioterapeuților din România (CFZRO)/colegiul teritorial ..............................,cu ocazia finalizării formei de educație medicală continuă (EMC) cu tema:Creditat cu ........................ conform Deciziei Comisiei pentru avizare profesională nr. ................../.................Perioada de desfășurare a formei de EMC: ..............................................Locul de desfășurare a formei de EMC: ............................................Număr de persoane înscrise: .......................................Număr de cursanți prezenți: .........................................S-au predat următoarele documente:• catalogul formei de EMC completat și semnat;• lista de prezență cu semnătura participanților pentru fiecare zi;• documentele de evaluare (teste inițiale, finale, chestionar de evaluare a formei de educație medicală continuă/formatorului).Mențiuni speciale (dacă este cazul) ..............................................
  Am predat:
  ..............................
  Am primit:
  ..............................
   +  Anexa nr. 12la procedură
  - Model -
  CHESTIONAR
  de evaluare finală a formatorului/formei de educație medicală continuă
  (EMC) (completat de către participant)
  Colegiul Fizioterapeuților din România dorește să își îmbunătățească continuu formele de EMC. Pentru aceasta este important să cunoaștem opinia celor care urmează aceste programe.Vă rugăm să completați acest chestionar, răspunzând sincer la întrebări, și să comentați răspunsul dumneavoastră ori de câte ori considerați necesar.Chestionarul nu trebuie semnat, asigurându-se în acest fel o mai mare acuratețe a răspunsurilor.Vă mulțumim!Apreciați următoarele aspecte ale cursului/formatorului dând o notă pe o scală de la 1 (minimum) la 5 (maximum):• Relevanța/Utilitatea cursului pentru scopurile profesionale = nota ............• Conținutul cursului = nota ...........• Metodologia și tehnicile de formare utilizate = nota .............• Formatorul = nota ..................• Suportul de curs (dacă a primit ) = nota ..............• Agenda cursului (adecvată, prea încărcată, prea simplă) = nota ............• Sistemul de credite (număr de credite la număr de ore de curs) = nota ............• Modul de organizare a cursului (condițiile ambientale privind sala, sonorizarea, vizibilitatea, alternanța durată curs/pauză etc.) = nota ..................Propunerile dumneavoastră pentru îmbunătățirea organizării/desfășurării cursului:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
   +  Anexa nr. 13la procedură
  REGISTRUL NAȚIONAL
  al formelor de educație medicală continuă creditate în anul
  Nr. crt.JudețulNumele și prenumele formatoruluiNr. deciziei de acreditare/ reacreditare a formatoruluiTema formei de EMCNr. deciziei de creditare a formei de EMCCreditarea valabilă până la data deNr. credite/ formă de EMCObservații
  -----