STATUTUL din 17 februarie 2021Consiliului Național al Siguranței Pacientului
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 februarie 2021    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 35 din 17 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 180 din 23 februarie 2021.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Consiliul Național al Siguranței Pacientului, denumit în continuare C.N.S.P., este un organism de specialitate, consultativ, fără personalitate juridică, înființat în coordonarea Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, denumită în continuare A.N.M.C.S.  +  Articolul 2C.N.S.P. se constituie în conformitate cu prevederile art. 6 lit. k) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, și își desfășoară activitatea în condițiile prezentului statut, având ca scop dezvoltarea culturii siguranței pacientului în sistemul sanitar, pentru asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor de sănătate.  +  Capitolul II Atribuțiile C.N.S.P.  +  Articolul 3C.N.S.P. are următoarele obiective principale:a) formarea și implementarea culturii siguranței pacientului în rândul profesioniștilor din sănătate;b) formarea și implementarea culturii calității și siguranței serviciilor de sănătate în rândul pacienților și aparținătorilor;c) activități de cercetare specifice asigurării calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului.  +  Articolul 4În vederea realizării obiectivelor C.N.S.P., A.N.M.C.S., în calitate de autoritate coordonatoare, are următoarele atribuții principale:a) identifică și propune spre aprobare Biroului Executiv al C.N.S.P. teme pentru analiză, dezbateri și/sau monitorizare, precum și emitere de recomandări;b) identifică și propune spre aprobare Biroului Executiv al C.N.S.P. obiectivele de cercetare în domeniul calității serviciilor de sănătate, în funcție de nevoile sistemului sanitar, cu consultarea sau la propunerea Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate sau a colegiilor profesionale;c) încheie, la propunerea C.N.S.P., protocoale de colaborare cu autoritățile, instituțiile și organizațiile cu care este necesar ca acesta să colaboreze în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale;d) asigură comunicarea recomandărilor C.N.S.P. către Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, colegiile profesionale și alte instituții interesate;e) în vederea derulării activităților de cercetare aplicată, A.N.M.C.S. poate iniția programe de voluntariat;f) pune la dispoziția comisiilor de specialitate datele și informațiile necesare, în condițiile legii.  +  Articolul 5În vederea realizării obiectivelor sale, C.N.S.P. are următoarele atribuții principale:a) face propuneri de acțiuni și proiecte pentru creșterea siguranței asistenței medicale;b) colaborează cu instituțiile de învățământ superior și cu alte instituții de formare medicală în stabilirea nevoilor de formare a profesioniștilor din sănătate în domeniul asigurării și îmbunătățirii continue a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului;c) constituie comisii de specialitate și stabilește atribuțiile acestora, în realizarea obiectivelor propuse;d) formulează propuneri de îmbunătățire sau actualizare a ghidurilor, protocoalelor de practică medicală și a procedurilor din care acestea fac parte;e) analizează nivelul de implementare de către profesioniști a bunelor practici diagnostice și terapeutice pe specialități;f) elaborează recomandări de bune practici diagnostice și terapeutice, în vederea stabilirii limitelor de competență;g) susține activitatea A.N.M.C.S. de monitorizare a evenimentelor adverse asociate asistenței medicale;h) participă la realizarea auditurilor clinice externe organizate de către A.N.M.C.S.;i) fundamentează dezvoltarea și implementarea conceptului de educație terapeutică a pacientului;j) susține activitatea A.N.M.C.S. de implementare a managementului calității serviciilor de sănătate și de siguranță a pacientului în sistemul sanitar.  +  Capitolul III Membrii C.N.S.P.  +  Articolul 6(1) C.N.S.P. are următoarea componență:a) societăți științifice și profesionale medicale;b) structuri asociative ale pacienților;c) membri ai Academiei Române, precum și ai Academiei de Științe Medicale;d) alți profesioniști din sănătate, cu aprobarea adunării generale.(2) Componența nominală a C.N.S.P. se stabilește prin ordin al președintelui A.N.M.C.S. în baza adeziunilor depuse de către organizațiile și persoanele prevăzute la alin. (1), aprobate de către adunarea generală.  +  Capitolul IV Organizarea și structurile C.N.S.P.  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 7Structurile C.N.S.P. sunt adunarea generală, biroul executiv, președintele, secretariatul tehnic și comisiile de specialitate.  +  Secţiunea a 2-a Adunarea Generală  +  Articolul 8(1) Adunarea Generală, organul de conducere al C.N.S.P., este constituită din câte un reprezentant din partea organizațiilor membre, precum și din persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1).(2) Membrii Adunării Generale sunt numiți prin ordin al președintelui A.N.M.C.S. la propunerea organizațiilor pe care le reprezintă, precum și în baza adeziunilor depuse de către persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1).(3) La ședințele Adunării Generale au calitate de invitați permanenți reprezentanții instituțiilor, autorităților și organizațiilor centrale cu atribuții în sistemul de sănătate.  +  Articolul 9Membrii Adunării Generale au următoarele drepturi:a) de a face propuneri de teme de analiză și/sau cercetare în scopul creșterii calității și siguranței asistenței medicale;b) de a fi antrenați la toate lucrările și activitățile C.N.S.P.;c) de a fi informați și de a-și spune părerea asupra activității desfășurate de consiliu și de a face propuneri pentru sporirea eficienței acestuia;d) de a avea acces la informațiile și materialele documentare și de a beneficia de sprijinul necesar desfășurării în bune condiții a activității lor.  +  Articolul 10Membrii Adunării Generale, în exercitarea mandatului lor, au următoarele obligații:a) de a participa la toate activitățile și manifestările care constituie obiectul de activitate al C.N.S.P.;b) de a respecta prezentul statut, regulamentul de organizare și funcționare al C.N.S.P., precum și normele etice sau deontologice aplicabile personalului A.N.M.C.S.;c) de a nu întreprinde acțiuni care, prin natura lor, pot leza interesele C.N.S.P. și ale A.N.M.C.S.;d) de a îndeplini sarcinile care le revin ca urmare a calității deținute;e) de a milita pentru creșterea prestigiului C.N.S.P. și eficientizarea realizării obiectivelor acestuia.  +  Articolul 11Calitatea de membru al Adunării Generale încetează în următoarele situații:a) demisie;b) retragerea nominalizării de către organizația care l-a desemnat în această calitate;c) alte situații prevăzute de lege.  +  Articolul 12Adunarea Generală are următoarele atribuții principale:a) adoptă regulamentul de organizare și funcționare a C.N.S.P.;b) stabilește strategia generală și programele C.N.S.P.;c) alege și revocă membrii Biroului Executiv;d) exercită controlul asupra Biroului Executiv;e) examinează și aprobă rapoartele Biroului Executiv;f) aprobă modificările la statutul C.N.S.P.;g) adoptă orice alte hotărâri privind activitatea generală a C.N.S.P.  +  Articolul 13Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată pe an și emite hotărâri.  +  Secţiunea a 3-a Biroul Executiv  +  Articolul 14Conducerea executivă a C.N.S.P. este asigurată de către Biroul Executiv, compus dintr-un număr de 9 membri, după cum urmează:a) președinte;b) vicepreședinte - reprezentant al specialităților medicale;c) vicepreședinte - reprezentant al specialităților chirurgicale;d) vicepreședinte - reprezentant al specialităților oncologice;e) vicepreședinte - reprezentant al specialităților pediatrice;f) vicepreședinte - reprezentant al specialităților de medicină de laborator;g) vicepreședinte - reprezentant al specialității de imagistică;h) vicepreședinte - reprezentant al specialității de anestezie și terapie intensivă;i) vicepreședinte - reprezentant al asociațiilor de pacienți.  +  Articolul 15(1) Biroul Executiv este ales de către Adunarea Generală pentru o perioadă de 1 (un) an.(2) Biroul Executiv se întrunește lunar în ședințe ordinare și, ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare, iar hotărârile sale se numesc decizii.  +  Articolul 16Biroul Executiv are ca principale atribuții:a) duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale;b) aprobă direcțiile de activitate pe temele/obiectivele propuse în scopul creșterii calității și siguranței asistenței medicale;c) înființează comisii de specialitate, le stabilește atribuțiile și urmărește buna funcționare a acestora, în realizarea temelor/obiectivelor propuse;d) aprobă obiectivele de cercetare în domeniul calității serviciilor de sănătate, în funcție de nevoile sistemului sanitar;e) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pentru perioada anterioară și proiectul programelor C.N.S.P.;f) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către Adunarea Generală.  +  Secţiunea a 4-a Președintele  +  Articolul 17Președintele C.N.S.P., care este totodată și președintele Biroului Executiv, este ales prin vot de către Adunarea Generală în condițiile art. 15 alin. (1) și are următoarele atribuții principale:a) convoacă și conduce întrunirile Adunării Generale și ale Biroului Executiv;b) stabilește ordinea de zi a întrunirilor de lucru ale Biroului Executiv, pe baza propunerilor membrilor C.N.S.P.;c) reprezintă C.N.S.P. în relația cu președintele A.N.M.C.S. și cu terții.  +  Articolul 18În cazul absenței președintelui C.N.S.P., atribuțiile acestuia se exercită de către un vicepreședinte desemnat dintre aceștia.  +  Secţiunea a 5-a Secretariatul tehnic  +  Articolul 19(1) Activitatea C.N.S.P., în condițiile legii, este sprijinită tehnic de către un secretariat tehnic care va asigura asistența necesară pentru pregătirea întrunirilor C.N.S.P., precum și pentru desfășurarea activității comisiilor de specialitate.(2) Secretariatul tehnic al C.N.S.P. este asigurat de către A.N.M.C.S.  +  Articolul 20A.N.M.C.S. asigură, în condițiile legii, resursele necesare funcționării C.N.S.P.  +  Secţiunea a 6-a Comisiile de specialitate  +  Articolul 21(1) În cadrul C.N.S.P. funcționează comisii pe specialități sau pe grupe de specialități.(2) Comisiile pe specialități sau pe grupe de specialități sunt grupuri de lucru formate din experți desemnați de către membrii C.N.S.P. și au următoarele atribuții principale:a) studiul și analiza temelor stabilite de către Biroul Executiv;b) monitorizarea respectării bunelor practici diagnostice și terapeutice pe specialități și formularea de recomandări în vederea reducerii diferențelor dintre bunele practici și practica reală;c) formularea de propuneri de îmbunătățire sau actualizare a ghidurilor, protocoalelor de practică medicală și a procedurilor din care acestea fac parte;d) elaborarea de recomandări de standarde pentru stabilirea nivelurilor de competență pe specialități și tipuri de competență.  +  Capitolul V Funcționarea C.N.S.P.  +  Articolul 22(1) Modalitatea de funcționare a C.N.S.P., precum și a Adunării Generale și a Biroului Executiv se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare.(2) În activitatea sa, C.N.S.P. formulează recomandări pe care le comunică părților interesate, în condițiile art. 4 lit. c).  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 23(1) După nominalizarea reprezentanților în Adunarea Generală, președintele A.N.M.C.S. emite ordin pentru constituirea Adunării Generale a C.N.S.P. și convoacă prima ședință a acesteia.(2) În prima ședință a Adunării Generale, aceasta adoptă regulamentul de organizare și funcționare a C.N.S.P. și alege primele organe de conducere.  +  Articolul 24Prezentul statut se completează, de drept, cu actele normative în vigoare.  +  Articolul 25Modificarea prezentului statut se face prin hotărâre a Adunării Generale a C.N.S.P. Ordinul președintelui A.N.M.C.S., emis în baza hotărârii Adunării Generale, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.----