ORDIN nr. 35 din 17 februarie 2021privind constituirea Consiliului Național al Siguranței Pacientului și aprobarea Statutului acestuia
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 februarie 2021    Având în vedere:– Referatul Serviciului juridic și relații externe, aprobat cu nr. 517 din 17 februarie 2021;– prevederile art. 6 lit. k) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Colegiului director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 21/2019*) privind inițierea demersurilor pentru înființarea Consiliului Național al Siguranței Pacientului;*) Hotărârea Colegiului director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 21/2019 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.– Procesul-verbal al ședinței Colegiului director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate din data de 11 februarie 2021;– Hotărârea Comitetului de Coordonare pentru constituirea Consiliului Național al Siguranței Pacientului nr. 1 din 15.02.2021 privind adoptarea Statutului Consiliului Național al Siguranței Pacientului,în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă constituirea Consiliului Național al Siguranței Pacientului, denumit în continuare C.N.S.P.(2) C.N.S.P. este un organism de specialitate, consultativ, fără personalitate juridică și funcționează în coordonarea Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, denumită în continuare A.N.M.C.S.  +  Articolul 2Se aprobă Statutul C.N.S.P., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Componența nominală a C.N.S.P., precum și a Adunării Generale a C.N.S.P. se aprobă prin ordin al președintelui A.N.M.C.S. în baza adeziunilor depuse la Statutul prevăzut la art. 2.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate,
    Marius-Octavian Filip
    București, 17 februarie 2021.Nr. 35.  +  ANEXĂSTATUTULConsiliului Național al Siguranței Pacientului