NORMĂ nr. 3 din 16 februarie 2021pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 22 februarie 2021    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 11 februarie 2021,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Articolul INorma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 și 978 bis din 30 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6 Alte prevederi specifice privind membrii conducerii(1) În cazul în care în perioada unui mandat, organul statutar competent decide schimbarea poziției membrilor conducerii, fie în cadrul consiliului, fie în cadrul conducerii executive, pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului, asigurătorii transmit A.S.F., în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului, copia certificată a certificatului de înregistrare cu mențiunile corespunzătoare modificărilor de act constitutiv sau, după caz, de statut; în acest caz nu este necesară aprobarea A.S.F.(2) A.S.F. poate solicita asigurătorilor informații și/sau documente suplimentare, dacă este cazul, cu privire la decizia prevăzută la alin. (1).2. La articolul 11, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) asigurătorul rezultat respectă prevederile privind indicatorul de lichiditate prevăzute de Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau de reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 21/2016, care i se aplică în mod corespunzător;3. La articolul 22 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) indicatorul de lichiditate prevăzut de Norma nr. 21/2016, prevederile privind acest indicator cuprinse în aceasta aplicându-i-se în mod corespunzător.4. La capitolul IV „Indicatori de prudență în activitatea de asigurare“, secțiunea a 4-a „Coeficientul de lichiditate“, cuprinzând articolele 39-41, se abrogă.5. La articolul 43 alineatul (4) litera d), punctele (i) și (ii) se modifică și vor avea următorul cuprins:(i) determinarea indicatorului de lichiditate pentru activitatea de asigurări generale, în forma prevăzută de Norma nr. 21/2016;(ii) determinarea indicatorului de lichiditate pentru activitatea de asigurări de viață, în forma prevăzută de Norma nr. 21/2016;6. La articolul 43 alineatul (12), litera a) se abrogă.7. Anexele nr. 31 și 32 se abrogă.  +  Articolul II(1) Prevederile art. 6 alin. (1) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum sunt modificate prin prezenta normă, nu sunt aplicabile persoanelor aprobate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în poziții specifice și aflate în exercitarea mandatului sau persoanelor aflate în proces de aprobare la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei norme; deciziile emise de A.S.F. de aprobare a persoanelor în poziții specifice în cadrul conducerii, fie în cadrul consiliului, fie în cadrul conducerii executive a societăților supravegheate conform părților I și II din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, își păstrează valabilitatea.(2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) care solicită, până la data expirării mandatului în curs, schimbarea poziției în cadrul structurii de conducere, fie în cadrul consiliului, fie în cadrul conducerii executive, le sunt aplicabile prevederile art. 30 alin. (6) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările ulterioare.  +  Articolul IIIPrezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Nicu Marcu
    București, 16 februarie 2021.Nr. 3.----