ANEXE din 23 decembrie 2015la NORMA nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 978 bis din 30 decembrie 2015  Notă
  Conținute de NORMA nr. 28 din 23 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 978 din 30 decembrie 2015.
   +  Anexa nr. 1
  CERERE DE APROBARE*1)
  *1) Se va completa și se va transmite de către părțile implicate în transfer Subsemnatul/subsemnații ............................... în calitate de membru/membrii ai conducerii asigurătorului/asigurătorilor .........., solicit/solicităm aprobarea, conform proiectului prezentat, a fuziunii/divizării acestora, precum și autorizarea asigurătorilor/reasigurătorilor*2) preconizați să rezulte în urma fuziunii/divizării. *2) Reasigurătorii rezultați în urma divizării, se supun prevederilor Legii nr. 237/2015, Partea I, și completează în consecință documentația în vederea autorizării În susținerea cererii mele/noastre anexez/anexăm documentația*3) prevăzută la art. 11 lit. b) -1) din Norma nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național. *3) Documentația atașată prezentei declarații se îndosariază și este însoțită de un opis De asemenea, anexez/anexăm și următoarele informații de natură să susțină viabilitatea proiectului prezentat*4), în conformitate cu art. 11 lit. m și n) din norma mai sus menționată: *4) Se va completa dacă este cazul și va fi îndosariată inclusă în opis1. .........................2. .........................3. ......................... etc.
  Adresa de contact ........................................
  ................... (data).......................... (semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 2
  Situația portofoliului asigurătorului cedent
  Numărul polițeiNumele contractantului și beneficiaruluiClasa de asigurareRiscurile asigurateMomentul începerii răspunderii asigurătorului cedentMomentul încetării răspunderii asigurătorului cedentPrima de asigurare (lei)Suma asigurată (lei)Rezerva de primă (lei)
   +  Anexa nr. 3
  Marja de solvabilitate disponibilă, marja de solvabilitate minimă
  și fondul de siguranță pentru asigurările generale
   +  Macheta nr. 1 - Marja de solvabilitate disponibilă
  X = Maija de solvabilitate disponibilă totală = X1 + Z1 + Z2 + Z3 + A9 + A10
  A1 = Capitalul social subscris și vărsat sau fondul de rezervă liber vărsat
  A2 = Toate rezervele asigurătorului, altele decât rezervele tehnice, și anume: rezerve de prime de capital, din reevaluare, legale, statutare, de conversie, alte rezerve
  A3 = Profitul net rezultat după deducerea dividendelor care trebuie plătite sau, după caz, pierderea înregistrată de asigurător
  A4 = Rezultatul reportat
  A5.1 = Valoarea acțiunilor proprii deținute direct de asigurător
  A5.2 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la alți asigurători
  A5.3 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la reasigurători
  A5.4 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la holdinguri de asigurare
  A5.5 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la instituții de credit și instituții financiare definite conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007
  A5.6 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la firme de investiții definite conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007
  A5.7 = Valoarea instrumentelor menționate la art. 31 alin. (3) lit. c) pct. (i) din norme
  A5.8 = Valoarea creanțelor și instrumentelor menționate la art. 31 alin. (3) lit. c) pct. (ii) din norme
  ANC = active necorporale
  XI = Marja de solvabilitate disponibilă = A1 + A2 +/- A3 +/-A4 - A5.1 - A5.2 - A5.3 - A5.4 - A5.5 - A5.6 - A5.7 - A5.8 - ANC
  A61 = Acțiuni preferențiale cumulative și/sau datorii subordonate
  Z = min. (X1 ;Y)
  Z1 = min (A6; 0,5 * Z)
  A72 = Titluri de valoare cu durată nedeterminată și alte titluri de valoare, inclusiv acțiunipreferențiale neincluse în A6
  Z2 = min (A7; 0,5 * Z)
  A83 = Capitalul social nevărsat sau fondul de rezervă liber nevărsat, după caz
  Z3 = min (0,5 * A8; 0,5 * Z)
  A94 = Valoarea calculată în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (5) lit. b) din norme
  A10 = Rezerve nete ascunse provenite din evaluarea activelor, în măsura în care aceste rezerve nu au o natură excepțională
  *1) Cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (4) lit. a) din prezenta normă. *2) Cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (4) lit. b) din prezenta normă. *3) Cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (5) lit. a) din prezenta normă. *4) Cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (5) lit. b) din prezenta normă.
   +  Macheta nr. 2 - Marja de solvabilitate minimă
  Y = Marja de solvabilitate minimă la data raportării = max (Y3;Y5)
  Y3 = Maija de solvabilitate minimă = max (Y1;Y2)
  Y4 = Marja de solvabilitate minimă raportată la sfârșitul exercițiului financiar precedent
  el = Raportul dintre valoarea rezervelor nete de daune avizate și neavizate înregistrată la sfârșitul perioadei de raportare și valoarea rezervelor nete de daune avizate și neavizate înregistrată la începutul exercițiului financiar curent
  e = min (1;e1)
  Y5 = e * Y4
   +  Metoda 1 - metoda primelor
  B1 = Valoarea totală a primelor brute subscrise sau a contribuțiilor din asigurări directe
  B2 = Valoarea primelor subscrise aferente acceptărilor în reasigurare
  B3 = Valoarea primelor brute sau contribuțiilor anulate
  B41 = Valoarea totală a impozitelor și taxelor aferente primelor
  B5 = Variația rezervei de prime brute
  B6 = B1+B2-B3-B4
  B7 = B6-B5
  B8 = max (B6;B7)
  b1 = Raportul dintre valoarea daunelor nete în ultimele 3 exerciții financiare și valoarea daunelor brute în ultimele 3 exerciții financiare
  b = max (0,5;bl)
  = Y1 = Marja de solvabilitate minimă calculată cu metoda primelor = = b * B8
  *1) Valoarea impozitelor și taxelor va cuprinde valoarea taxei de funcționare, contribuția la Fondul de garantare
   +  Metoda 2 - metoda daunelor
  C1^2 = Valoarea daunelor brute plătite aferente activității de asigurări directe din perioada de referință
  C2^2 = Valoarea daunelor brute plătite aferente acceptărilor în reasigurare din perioada de referință
  C3 = Valoarea rezervelor brute de daune avizate și neavizate constituite la sfârșitul perioadei de raportare, atât pentru activitățile directe, cât și pentru acceptările în reasigurare
  C4^2 = Valoarea daunelor recuperate de la terți prin subrogarea în drepturile asiguraților din perioada de referință
  C5^3 = Valoarea rezervelor brute de daune avizate și neavizate constituite la începutul celei de-a treizeci și cincea luni calendaristice anterioare lunii de raportare, atât pentru asigurările directe cât și pentru acceptările în reasigurare, în cazul în care perioada de referință este de 36 de luni
  C6 = C1 + C2 + C3 - C4 - C5
  c = Coeficient variabil a cărui valoare este 1/n, unde n este perioada de referință exprimată în ani
  C7 = echivalentul în lei a 42,9 milioane euro
  b1 = Raportul dintre valoarea daunelor nete în ultimele 3 exerciții financiare și valoarea daunelor brute în ultimele 3 exerciții financiare
  b = max (0,5;b1)
  Y2^1 = Marja de solvabilitate minimă calculată cu metoda daunelor = b * [min (c*C6;C7) * 0,26 + max (c*C6 - C7;0) * 0,23]
  *1) Pentru asigurările de sănătate practicate pe o bază tehnică similară celei pentru asigurarea de deces, dacă sunt respectate condițiile enunțate la art. 34 alin. (6), se va considera doar o treime din valoarea obținută cu ajutorul formulei de calcul. *2) Dacă un asigurător practică unul sau mai multe riscuri: furtună, grindină sau îngheț, perioada de referință va corespunde ultimelor 84 de luni calendaristice anterioare datei raportării. *3) Dacă perioada de referință este de 84 de luni se va scădea valoarea rezervelor brute de daune constituite la începutul celei de-a optzeci și treia luni calendaristice anterioare lunii de raportare.
   +  Macheta nr. 3 - Fondul de siguranță
  FS1 = Y/3
  FS2 = Echivalentul în lei al valorii minime a fondului de siguranță
  FS = Fondul de siguranță = max (FS1;FS2)
   +  Anexa nr. 4
  Marja de solvabilitate disponibilă, marja de solvabilitate minimă
  și fondul de siguranță pentru asigurările de viață
   +  Macheta nr. 1 - Marja de solvabilitate disponibilă
  X = Marja de solvabilitate disponibilă totală = X1 + Z1+ Z2 + A8 + A9 + Z3
  A1 = Capitalul social subscris și vărsat sau fondul de rezervă liber vărsat
  A2 = Toate rezervele societății, altele decât rezervele tehnice, și anume: rezerve de prime de capital, din reevaluare, legale, statutare, de conversie, alte rezerve
  A3 = Profitul net rezultat după deducerea dividendelor care trebuie plătite sau, după caz, pierderea înregistrată de asigurător
  A4 = Rezultatul reportat
  A5.1 = Valoarea acțiunilor proprii deținute direct de asigurător
  A5.2 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la alți asigurători
  A5.3 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la reasigurători
  A5.4 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la holdinguri de asigurare
  A5.5 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la instituții de credit și instituții financiare definite conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007
  A5.6 = Valoarea participațiilor pe care asigurătorul le deține la firme de investiții definite conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007
  A5.7 = Valoarea instrumentelor menționate la art. 31 alin. (3) lit. c) pct. (i) din norme
  A5.8 = Valoarea creanțelor și instrumentelor menționate la art. 31 alin. (3) lit. c) pct. (ii) din norme
  ANC = active necorporale
  X1 = Marja de solvabilitate disponibilă = A1 + A2 +/-A3 +/-A4 - A5.1 - A5.2 - A5.3 - A5.4 - A5.5 - A5.6 - A5.7 - A5.8 - ANC
  A6^1 = Acțiuni preferențiale cumulative și/sau datorii subordonate
  Z = min (X1; Y)
  Z1 = min (A6; 0,5 * Z)
  A7^2 = Titluri de valoare cu durată nedeterminată și alte titluri de valoare, inclusiv acțiuni preferențiale neincluse în A6
  Z2 = min (A7; 0,5 * Z)
  A8 = Valoarea calculată în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (5) lit. b) din norme
  A9 = Rezerve nete ascunse provenite din evaluarea activelor, în măsura în care aceste rezerve nu au o natură excepțională
  A10^3 = Capitalul social nevărsat sau fondul de rezervă liber nevărsat, după caz
  Z3 = min (0,5 * A10; 0,5 * Z)
  *1) Cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (4) lit. a) din prezenta normă; *2) Cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (4) lit. b) din prezenta normă; *3) Cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (5) lit. a) din prezenta normă;
   +  Macheta nr. 2 - Marja de solvabilitate minimă
  Y = Marja de solvabilitate minimă = M+N+Q+T
  M = Marja de solvabilitate minimă pentru tipuri de asigurări de viață prevăzute la art. 2 alin. (6) pct. (i) și (ii) din Legea nr. 237/2015, altele decât asigurările legate de fonduri de investiții = R1+R2
  B1 = Rezervele matematice brute
  b1 = Raportul dintre rezervele matematice nete și rezervele matematice brute, calculat la sfârșitul ultimului exercițiu financiar
  b = max (0,85; b1)
  R1 = 0,04*b*B1
  Ba^1 = Suma la risc brută aferentă contractelor cu o durată de peste 5 ani
  Bb^1 = Suma la risc brută aferentă contractelor cu o durată între 3 ani si 5 ani inclusiv
  Bc^1 = Suma la risc brută aferentă contractelor cu o durată de până la 3 ani inclusiv
  c1 = Raportul dintre suma la risc netă și suma la risc brută, calculat la sfârșitul ultimului exercițiu financiar, doar pentru polițele care au suma la risc pozitivă
  c = max (0,5; c1)
  R2 = c*(Ba*0,003+Bb*0,0015+Bc*0,001)
  N^2 = Marja de solvabilitate minimă pentru tipuri de asigurări de viață suplimentare prevăzute la art. 2 alin. (6) lit. a) pct. (iii) din Legea nr. 237/2015
  Q = Maija de solvabilitate minimă pentru tipurile de asigurări de viață legate de fonduri de investiții, prevăzute la clasa C3 din anexa nr. 1, secțiunea C din Legea nr. 237/2015 = S1+S2 + S3 + S4
  D1 = Rezervele tehnice pentru cazurile în care asigurătorul își asumă riscul de investiții
  e1 = Raportul dintre rezervele tehnice nete și rezervele tehnice brute, calculat la sfârșitul ultimului exercițiu financiar
  e = max (0,85; e1)
  S1 =0,04*e*D1
  D2 = Rezervele tehnice pentru cazurile în care asigurătorul nu își asumă riscul de investiții, dar alocația pentru acoperirea cheltuielilor de administrare este fixată pe o perioadă mai mare de 5 ani
  eb1 = Raportul dintre rezervele tehnice nete și rezervele tehnice brute, calculat la sfârșitul ultimului exercițiu financiar, dacă asigurătorul nu își asumă riscul de investiții și alocația pentru acoperirea cheltuielilor de administrare este fixată pe o perioadă mai mare de 5 ani
  eb = max (0,85; eb1)
  S2 = 0,01*eb*D2
  D3 = Cheltuielile de administrare nete corespunzătoare activității în cauză din ultimul exercițiu financiar, dacă asigurătorul nu își asumă riscul de investiții și alocația pentru acoperirea cheltuielilor de administrare nu este fixată pe o perioadă mai mare de 5 ani
  S3 = 0,25*D3
  Da^1 = Suma la risc brută aferentă contractelor cu o durată de peste 5 ani
  Db^1 = Suma la risc brută aferentă contractelor cu o durată între 3 ani si 5 ani inclusiv
  Dc^1 = Suma la risc brută aferentă contractelor cu o durată de până la 3 ani inclusiv
  f1 = Raportul dintre suma la risc netă și suma la risc brută, calculat la sfârșitul ultimului exercițiu financiar
  f = max (0,5; f1)
  S4 = f*(Da*0,003+Db*0,0015+Dc*0,001)
  T^2 = Marja de solvabilitate minimă pentru clasele de asigurări A1 și A2 prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 237/2015
  *1) În calculul sumei la risc se va considera indemnizația de asigurare aferentă riscului de deces. *2) Asigurătorul care practică cel puțin unul dintre tipurile de asigurări prevăzute art. 2 alin. (6) lit. a) pct. iii) și/sau clasele A1 și/sau A2 prevăzute în anexa nr. 1 din Legea nr. 237/2015 calculează marja de solvabilitate minimă pentru aceste tipuri de asigurări în conformitate cu prevederile aplicabile activității de asigurări generale din prezenta normă și transmit A.S.F. raportarea prevăzută în anexa nr. 3 din prezenta normă.
   +  Macheta nr. 3 - Fondul de siguranță
  FS1 = Y/3
  FS2 = Echivalentul în lei al valorii minime a fondului de siguranță
  FS = Fondul de siguranță = max (FS1;FS2)
   +  Anexa nr. 5
  Relația utilizată pentru determinarea părții din rezerva de daune neavizate aferentă
  contractelor cedate în reasigurare, admisă să acopere rezervele tehnice brute
  IBNR cedat admis pe clasă de asigurare*1) = IBNR cedat total pe clasă de asigurare*2) x [RNBS cedat admis pe clasă de asigurare*3) / RNBS cedat total pe clasă de asigurare*4)], *1) IBNR cedat admis pe clasă de asigurare - partea din rezervele de daune neavizate aferentă contractelor cedate în reasigurare, reprezentând activ admis să acopere rezervele tehnice brute, pe clasă de asigurare; *2) IBNR cedat total pe clasă de asigurare - valoarea totală a părții din rezervele de daune neavizate aferentă contractelor cedate în reasigurare, pe clasă de asigurare; *3) RNBS cedat admis pe clasă de asigurare - partea din rezervele de daune avizate aferentă contractelor cedate în reasigurare, reprezentând activ admis să acopere rezervele tehnice brute cu respectarea limitelor prevăzute în prezenta normă, pe clasă de asigurare; *4) RBNS cedat total pe clasă de asigurare - valoarea totală a părții din rezervele de daune avizate aferentă contractelor cedate în reasigurare, pe clasă de asigurare.
   +  Anexa nr. 6
  Veniturile rezultate din plasamentele aferente activelor admise
  să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurări generale și de viață
  - Raportare anuală -
  la data de: ..............
  Lei
  Nr. crt.Denumire indicatorValoare
  1.Venituri din dobânzi
  2.Venituri din plasamente aferente titlurilor cu venit fix
  3.Venituri din plasamente aferente titlurilor cu venit variabil
  4.Venituri din chirii
  5.Alte venituri
  Total venituri (rând 1 la rând 5)
   +  Anexa nr. 7
  Angajații și persoanele cu contract de mandat
  - Raportare anuală -
  la data de: ..............
  Nr. crt.SpecificațieU.M.Cu carte de muncă pe perioadă nedeterminatăCu carnet de muncă pe perioadă determinatăCu contract de mandat^1
  1.Număr total de persoane, din care:nr.
  - în conducerea executivănr.
  - în conducerea operativănr.
  2.Salariul brut mediu lunar/angajatlei
  *1) Conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată.
   +  Anexa nr. 8
  Rezultatul tehnic determinat pe fiecare clasă de asigurări generale
  - Raportare anuală -
  la data de: ............
  Lei
  Nr. crt.IndicatoriValoare
  1.Prime nete subscrise^1
  2.Variația rezervei de prime nete de reasigurare
  3.Comisioane primite de la societăți^2
  4.Venituri din recuperări și regrese nete de reasigurare
  5.Total venituri = (1)-(2)+(3)+(4)
  6.Indemnizații nete plătite
  7.Variația rezervei de daună avizată și neavizată netă de reasigurare
  8.Total cheltuieli cu daunele întâmplate = (6)+(7)
  9.Cheltuieli de achiziție^3
  10.Cheltuieli de administrare
  11.Alte cheltuieli
  12.Total cheltuieli = (8)+(9)+(10)+(ll)
  13.Rezultat (excedent/deficit) tehnic = (5)-(12)
  14.Rata daunei, netă de reasigurare = [(8)-(4)]/[(1)-(2)]
  15.Rata daunei combinată, netă de reasigurare = [(12)-(3)-(4)]/[(1)-(2)]
  *1) Prime nete subscrise = primele brute subscrise (diminuate cu primele anulate) - primele brute subscrise cedate. *2) Influențate cu variația cheltuielilor de achiziție reportate cedate. *3) Influențate cu variația cheltuielilor de achiziție reportate brute.
   +  Anexa nr. 9
  Situația daunelor plătite și a rezervelor de daune avizate pe fiecare clasă de asigurări generale,
  în funcție de anul de apariție a evenimentului asigurat
  - Raportare anuală -
  la data de: ................
  Daune brute plătite
  Lei
  Perioada012345
  T1d(1,0)d(1,1)d(1,2)d(1,3)d(1,4)d(1,5)
  T2d(2,0)d(2,1)d(2,2)d(2,3)d(2,4)
  T3d(3,0)d(3,1)d(3,2)d(3,3)
  T4d(4,0)d(4,1)d(4,2)
  T5d(5,0)d(5,1)
  T6d(6,0)

  Rezerve de daune avizate brute
  Lei
  Perioada012345
  T1R(1,0)R(1,1)R(1,2)R(1,3)R(1,4)R(1,5)
  T2R(2,0)R(2,1)R(2,2)R(2,3)R(2,4)
  T3R(3,0)R(3,1)R(3,2)R(3,3)
  T4R(4,0)R(4,1)R(4,2)
  T5R(5,0)R(5,1)
  T6R(6,0)
  Explicații:1. T1, T2, ..., T6 - reprezintă ultimele 6 perioade anuale anterioare datei raportării (T1 cel mai vechi an).2. d(i,j) (i = 1, 2, ..., 6; j = 0, 2, ..., 5; și i+j <= 6) - reprezintă valorile daunelor brute plătite în perioada Ti+j și aferente evenimentelor asigurate întâmplate în perioada Ti, fără a fi influențate cu valoarea recuperărilor și regreselor.3. R(i,j) (i = 1, 2, ..., 6; j = 0, 2, ..., 5; și i+j <= 6) - reprezintă valorile rezervelor de daune avizate brute aflate în sold la sfârșitul perioadei Ti+j și aferente evenimentelor asigurate întâmplate în perioada Ti, fără a fi influențate cu valoarea recuperărilor și regreselor.
   +  Anexa nr. 10
  Evoluția și structura capitalului social
  - Raportare semestrială/anuală -
  la data de: .............
  Lei
  Nr. crt.Date informativeSoldul inițial (la începutul exercițiului financiar)Majorări efectuate în perioada de raportareDiminuări efectuate în perioada de raportareSold final (la sfârșitul perioadei de raportare)
  I.Capital social subscris - total, din care:
  1.- în numerar
  - investitor străin -valoare
  cota de participare (%)/investitor străin
  2.- în natură
  - investitor străin -valoare
  cota de participare (%)/investitor străin
  II.Capital social vărsat -total, din care:
  1.- în numerar
  - investitor străin -valoare
  cota de participare (%)/investitor străin
  2.- în natură
  - investitor străin -valoare cota de participare (%)/investitor străin
   +  Anexa nr. 11
  Tranzacțiile intragrup
  - Raportare trimestrială/semestrială/anuală -
  la data de: ..............
   +  Macheta nr. 1
  Lei
  Nr. crt.Tipul tranzacțieiîmprumuturi
  Primite de asigurătorAcordate de asigurător
  Denumirea societățiiSold la începutul exercițiului financiarMișcăriSold la sfârșitul perioadei de raportareDenumirea societățiiSold la începutul exercițiului financiarMișcăriSold la sfârșitul perioadei de raportare
  IntrăriIeșiriIntrăriIeșiri
  1234567891011
  1.
  2.
  3.
   +  Macheta nr. 2
  Lei
  Nr. crt.Denumirea tranzacțieiGaranții și tranzacții extrabilanțiere^1
  Denumirea părții contractante din cadrul grupuluiNumărul și data documentuluiPerioada de exercitareSold la începutul exercițiului financiarMișcăriSold la sfârșitul perioadei de raportare
  IntrăriIeșiri
  12345678
  1.
  2.
  3.
  *1) Informații preluate din conturile extrabilanțiere de angajamente și titluri primite sau acordate, așa cum sunt prevăzute în notele la situațiile financiare anuale/raportările contabile semestriale.
   +  Macheta nr. 3
  Lei
  Elemente eligibile pentru marja de solvabilitate
  Nr. crt.Denumirea elementuluiSold la începutul exercițiului financiarMișcăriSold la sfârșitul perioadei de raportare
  IntrăriIeșiri
  12345
  1.
  2.
  3.
   +  Macheta nr. 4
  Lei
  Investiții în cadrul grupului
  Nr. crt.Denumirea societății la care s-a investitTipul investițieiSold la începutul exercițiului financiarMișcăriSold la sfârșitul perioadei de raportare
  IntrăriIeșiri
  123456
  1.
  2.
  3.
   +  Macheta nr. 5
  Lei
  Cedări în reasigurare
  Nr. crt.Denumirea societății la care s-a cedat în reasigurarePrime brute subscrise cedate în reasigurare în perioada de raportarePrime brute plătite pentru cedările în reasigurare în perioada de raportareComisioane încasate pentru primele cedate în reasigurare în perioada de raportareIndemnizații primite pentru cedările în reasigurare în perioada de raportare
  12345
  1.
  2.
  3.
   +  Macheta nr. 6
  Lei
  Nr. crt.Primiri în reasigurare
  Denumirea societății de la care s-a primit în reasigurarePrime brute subscrise din primiri în reasigurare în perioada de raportarePrime brute încasate din primiri în reasigurare în perioada de raportareComisioane plătite pentru primele primite în reasigurare în perioada de raportareIndemnizații plătite pentru primirile în reasigurare în perioada de raportare
  12345
  1.
  2.
  3.
   +  Anexa nr. 12
  Tranzacțiile efectuate pentru activitatea de asigurări generale
  - Raportare trimestrială -
  la data de: .............
  Lei
  Nr. crt.IndicatoriClasa A1^1Clasa A2^1Clasa A3^1Clasa A4^1Clasa A5^1Clasa A6^1Clasa A7^1Clasa A8^1Clasa A9^1Clasa A16^1Clasa A17^1Clasa A18^1*Total
  1.Număr de contracte în vigoare la sfârșitul perioadei de raportare -buc.
  2.Număr de contracte noi și care nu au fost anulate, încheiate în perioada de raportare - buc.
  3.Număr de daune avizate și nelichidate la sfârșitul perioadei de raportare - buc.
  4.Număr de daune avizate și nelichidate în perioada de raportare - buc.
  5.Număr de dosare de daună lichidate și plătite parțial în perioada de raportare - buc
  6.Prime brute subscrise^2) - total, din care:
  7.a) din asigurări directe
  8.b) din primiri în reasigurare
  9.Prime brute câștigate^3) - total, din care:
  10.a) din asigurări directe
  11.b) din primiri în reasigurare
  12.Prime brute subscrise anulate
  13.Prime brute subscrise^2 cedate în reasigurare - total, din care:
  14.a) din asigurări directe
  15.b) din primiri în reasigurare
  16.Prime nete de reasigurare subscrise - total, din care:
  17.a) din asigurări directe
  18.b) din primiri în reasigurare
  19.Prime nete de reasigurare câștigate^4 - total, din care:
  20.a) din asigurări directe
  21.b) din primiri în reasigurare
  22.Prime brute încasate - total, din care:
  23.a) din asigurări directe
  24.b) din primiri în reasigurare
  25.Prime brute subscrise^2 intermediate de brokeri
  26.Venituri din comisioane pentru primele cedate în reasigurare
  27.Cheltuieli cu comisioanele aferente primirilor în reasigurare
  28.Indemnizații brute plătite^5 - total, din care:
  29.a) pentru asigurări directe
  30.b) pentru primiri în reasigurare
  31.Indemnizații brute plătite^5 - total, din care:
  32.a) aferente daunelor întâmplate în anii anteriori
  33.- avizate în anii anteriori
  34.- avizate în anul de raportare
  35.b) aferente daunelor întâmplate în anul de raportare
  36.- pentru contractele aflate în vigoare la sfârșitul exercițiului financiar precedent
  37.- pentru contractele noi încheiate în anul de raportare
  38.Indemnizații nete plătite - total, din care:
  39.a) pentru asigurări directe
  40.b) pentru primiri în reasigurare
  41.Cheltuieli de achiziție și administrare - total a)+b):
  42.a) cheltuieli de achiziție - total, din care:
  43.- cheltuieli cu comisioanele din activitatea de asigurare
  44.- cheltuieli cu reclamă și publicitate
  45.b) cheltuieli de administrare
  46.Venituri din recuperări și regrese nete de reasigurare
  47.Venituri din recuperări și regrese -valoare brută
  48.Sume asigurate aferente contractelor în vigoare, la sfârșitul perioadei de raportare
  49.Sume asigurate aferente contractelor noi și care nu au fost anulate, încheiate în perioada de raportare
  *1) Clasele de asigurare sunt prevăzute în anexa nr. 1, secțiunea A din Legea nr. 237/2015 *2) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate. *3) Primele brute subscrise câștigate se determină prin diminuarea valorii primelor brute subscrise (diminuate cu primele anulate) cu variația rezervei brute de primă. *4) Se determină prin diminuarea valorii primelor brute subscrise (diminuate cu primele anulate) cu primele cedate în reasigurare și cu variația rezervei nete de primă. *5) Indemnizațiile nu vor fi diminuate cu recuperări și regrese. *) conform particularităților prevăzute la art. 4 alin. (2) și (3) din Legea nr. 237/2015
   +  Anexa nr. 13
  Tranzacțiile efectuate pentru activitatea de asigurări de viață
  - Raportare trimestrială -
  la data de: ..............
  Lei
  Nr. crt.IndicatoriClasa Cl^1Clasa C2^1Clasa C3^1Clasa C4^1Clasa C5^1Clasa C6^1Clasa C7^1Clasa A1^2Clasa A2^2Total
  1.Număr de contracte în vigoare la sfârșitul perioadei de raportare - buc.
  2.Număr de contracte noi și care nu au fost anulate, încheiate în perioada de raportare - buc.
  3.Număr de daune avizate și nelichidate la sfârșitul perioadei de raportare - buc.
  4.Număr de daune avizate și nelichidate în perioada de raportare - buc.
  5.Număr de dosare de daună lichidate și plătite parțial în perioada de raportare - buc
  6.Prime brute subscrise^3 - total, din care:
  7.a) din asigurări directe
  8.b) din primiri în reasigurare
  9.Prime brute câștigate^4 - total, din care:
  10.a) din asigurări directe
  11.b) din primiri în reasigurare
  12.Prime brute subscrise anulate
  13.Prime brute subscrise^3 cedate în reasigurare - total, din care:
  14.a) din asigurări directe
  15.b) din primiri în reasigurare
  16.Prime nete de reasigurare subscrise - total, din care:
  17.a) din asigurări directe
  18.b) din primiri în reasigurare
  19.Prime nete de reasigurare câștigate^5 - total, din care:
  20.a) din asigurări directe
  21.b) din primiri în reasigurare
  22.Prime brute încasate - total, din care:
  23.a) din asigurări directe
  24.b) din primiri în reasigurare
  25.Venituri din comisioane pentru primele cedate în reasigurare
  26.Cheltuieli cu comisioanele aferente primirilor în reasigurare
  27.Indemnizații brute plătite (fără maturități) - total, din care:
  28.a) din asigurări directe
  29.b) din primiri în reasigurare
  30.Indemnizații brute plătite (fără maturități) - total, din care:
  31.a) aferente evenimentelor asigurate survenite în anii anteriori
  32.b) aferente evenimentelor asigurate survenite în anul de raportare
  33.Indemnizații nete plătite - total, din care:
  34.a) aferente evenimentelor asigurate survenite în anii anteriori
  35.b) aferente evenimentelor asigurate survenite în anul de raportare
  36.Sume datorate pentru răscumpărări totale
  37.Sume plătite pentru răscumpărări totale
  38.Sume datorate pentru răscumpărări parțiale
  39.Sume plătite pentru răscumpărări parțiale
  40.Sume datorate pentru maturități
  41.Sume plătite pentru maturități
  42.Cheltuieli de achiziție și administrare - total a)+b):
  43.a) cheltuieli de achiziție - total, din care:
  44.- cheltuieli cu comisioanele din activitatea de asigurare
  45.- cheltuieli cu reclama și publicitatea
  46.b) cheltuieli de administrare
  *1) Clasele de asigurare sunt prevăzute în anexa nr. 1, secțiunea C din Legea nr. 237/2015 *2) Clasele de asigurare sunt prevăzute în anexa nr. 1, secțiunea A din Legea nr. 237/2015 *3) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate. *4) Primele brute subscrise câștigate se determină prin diminuarea valorii primelor brute subscrise (diminuate cu primele anulate) cu variația rezervei brute de primă. *5) Se determină prin diminuarea valorii primelor brute subscrise (diminuate cu primele anulate) cu primele cedate în reasigurare și cu variația rezervei nete de primă.
   +  Anexa nr. 14
  Obligațiile asumate pentru activitatea de asigurări generale
  - Raportare trimestrială -
  la data de: ..............
  Lei
  Nr. crt.IndicatoriClasa A1^1Clasa A2^1Clasa A3^1Clasa A4^1clasa A5^1Clasa A6^1Clasa A7^1Clasa A8^1Clasa A9^1Clasa A16^1Clasa A17^1Clasa A18^1*Total
  1.Total rezerve tehnice aferente asigurărilor generale, din care:XXXXXXXXXXXXX
  2.Total valoare brută
  3.Total valoare netă
  4.Rezerva de primeXXXXXXXXXXXXX
  5.Valoare brută
  6.Valoare netă
  7.Rezerva de daune avizateXXXXXXXXXXXXX
  8.Valoare brută, din care:
  9.a) aferentă daunelor întâmplate în anii anteriori
  10.- avizate în anii anteriori
  11.- avizate în anul de raportare
  12.b) aferentă daunelor întâmplate în anul de raportare
  13.- pentru contractele aflate în vigoare la sfârșitul exercițiului financiar precedent
  14.- pentru contractele aflate în vigoare la sfârșitul exercițiului financiar precedent
  15.Valoare netă
  16.a) aferentă daunelor întâmplate în anii anteriori
  17.b) aferentă daunelor întâmplate în anul de raportare
  18.Rezerva de daune neavizateXXXXXXXXXXXXX
  19.Valoare brută
  20.a) aferentă daunelor întâmplate în anii anteriori
  21.b) aferentă daunelor întâmplate în anul de raportare
  22.Valoare netă
  23.a) aferentă daunelor întâmplate în anii anteriori
  24.b) aferentă daunelor întâmplate în anul de raportare
  25.Rezerva pentru riscuri neexpirateXXXXXXXXXXXXX
  26.Valoare brută
  27.Valoare netă
  28.Rezerva de catastrofăXXXXXXXXXXXXX
  29.Valoare brută
  30.Valoare netă
  31.Rezerva de beneficii și risturnuriXXXXXXXXXXXXX
  32.Valoare brută
  33.Valoare netă
  34.Alte rezerve tehnice (cumulat)XXXXXXXXXXXXX
  35.Valoare brută
  36.Valoare netă
  *1) Clasele de asigurare sunt prevăzute în anexa nr. 1, secțiunea A din Legea nr. 237/2015 *) conform particularităților prevăzute la art. 4 alin. (2) și (3) din Legea nr. 237/2015
   +  Anexa nr. 15
  Obligațiile asumate pentru activitatea de asigurări de viață
  - Raportare trimestrială -
  la data de: .........
  Lei
  Nr. crt.Obligații asumateClasa C1^1Clasa C2^1Clasa C3^1Clasa C4^1Clasa C5^1Clasa C6^1Clasa C7^1Clasa A1^2Clasa A2^2Total
  1.Rezerve tehnice aferente asigurărilor de viațăXXXXXXXXXX
  2.Valoare brută
  3.Valoare netă
  4.Rezerva matematicăXXXXXXXXXX
  5.Valoare brută
  6.Valoare netă
  7.Rezerva pentru beneficii și risturnuriXXXXXXXXXX
  8.Valoare brută
  9.Valoare netă
  10.Rezerva de primeXXXXXXXXXX
  11.Valoare brută
  12.Valoare netă
  13.Rezerva de daune avizateXXXXXXXXXX
  14.Valoare brută
  15.Valoare netă
  16.Rezerva de daune neavizateXXXXXXXXXX
  17.Valoare brută
  18.Valoare netă
  19.Rezerva pentru riscuri neexpirateXXXXXXXXXX
  20.Valoare brută
  21.Valoare netă
  22.Alte rezerve (cumulat)XXXXXXXXXX
  23.Valoare brută
  24.Valoare netă
  25.Sume asigurate aferente contractelor care acoperă riscul de deces și nu garantează o valoare de răscumpărareXXXXXXXXXX
  26.Valoare brută
  27.Valoare netă
  28.Sume asigurate aferente contractelor care acoperă riscul de deces și garantează o valoare de răscumpărare
  29.Valoare brută
  30.Valoare netă
  31.Sume asigurate aferente contractelor care acoperă riscul de supraviețuireXXXXXXXXXX
  32.Valoare brută
  33.Valoare netă
  34.Valoarea de răscumpărare aferentă contractelor de asigurare care acoperă riscul de deces și garantează o valoare de răscumpărareXXXXXXXXXX
  35.Valoare brută
  36.Valoare netă
  37.Valoarea de răscumpărare aferentă contractelor de asigurare care nu acoperă riscul de deces și garantează o valoare de răscumpărareXXXXXXXXXX
  38.Valoare brută
  39.Valoare netă
  *1) Clasele de asigurare sunt prevăzute în anexa nr. 1, secțiunea C din Legea nr. 237/2015 *2) Clasele de asigurare sunt prevăzute în anexa nr. 1, secțiunea A din Legea nr. 237/2015
   +  Anexa nr. 16
  Activele admise și explicații privind acoperirea rezervelor tehnice brute
  - Activitatea de asigurări generale
  - Raportare trimestrială -
  la data de: ...............
  Lei
  Total rezerve tehnice brute
  Nr. crt.Denumirea activelorValoarea activelor conform evidențelor contabile^1Valoarea de piață a activelor la data raportării^1Valoarea activelor deținute de asigurător și admise să acopere rezervele conform normelor^2
  1234
  1.Titluri de stat și bonuri de tezaur emise de statele membre
  2.Titluri emise de autorități ale administrației publice locale
  3.Obligațiuni și alte instrumente ale pieței monetare și de capital asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată
  4.Acțiuni și alte participații cu randament variabil asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată
  5.Unități în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și alte fonduri de investiții
  6.Depozite și conturi curente la instituții de credit
  7.Terenuri, construcții în proprietatea asigurătorului
  8.Creanțe de la asigurați și intermediari, rezultând din operațiuni de asigurare directe și acceptări în reasigurare
  9.Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare
  10.Dobânzi de încasat aferente activelor admise să acopere rezervele tehnice brute
  11.Cheltuieli de achiziție reportate
  12.Disponibilități în casierie
  TOTAL:
  *1) Vor fi menționate activele investite în țară și în străinătate. *2) Activele localizate în afara teritoriului statelor membre nu vor fi admise să acopere rezervele tehnice brute.
  Explicații privind activele care acoperă rezervele tehnice brute pentru activitatea de asigurări generaleA. Total titluri de stat și bonuri de tezaur (în lei și valută)
  Lei
  Denumirea instituției de creditValoarea titlurilor de stat și a bonurilor de tezaurValoarea de piață la data raportăriiDobânzi de încasat
  1234
  Total titluri de stat
  A.1. Titluri de stat și bonuri de tezaur (în lei)
  Lei
  Denumirea instituției de creditDenumirea bursei de valori mobiliare unde se tranzacționeazăData achizițieiData scadențeiValoarea conform evidențelor contabileValoarea de piață1 la data raportăriiDobânzi de încasat
  1234567
  Total titluri de statXXX
  *1) În vederea determinării valorii de piață pentru titlurile de stat care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârșitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri, se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precede această dată. În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă.A.2. Titluri de stat și bonuri de tezaur (în valută)
  Lei
  Denumirea instituției de creditDenumirea bursei de valori mobiliare unde se tranzacționeazăData achizițieiData scadențeiValoarea conform evidențelor contabileValoarea de piață1 la data raportăriiDobânzi de încasat
  1234567
  Total titluri de statXXX
  *1) În vederea determinării valorii de piață pentru titlurile de stat care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârșitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri, se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precede această dată. În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă. Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.B. Obligațiuni emise de autorități ale administrației publice locale
  Lei
  Denumirea administrației publiceDenumirea bursei de valori mobiliare unde se tranzacționeazăData achizițieiData scadențeiValoarea conform evidențelor contabileValoarea de piață1 la data raportăriiDobânzi de încasat
  1234567
  TotalXXX
  *1) În vederea determinării valorii de piață pentru obligațiunile emise de autorități ale administrației publice locale care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârșitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri, se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precede această dată. În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă.C. Obligațiuni și alte instrumente ale pieței monetare și de capital asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată
  Lei
  Denumirea emitentuluiDenumirea bursei de valori mobiliare unde se tranzacționeazăData achizițieiData scadențeiValoarea conform evidențelor contabileValoarea de piață1 la data raportăriiDobânzi de încasat
  1234567
  TotalXXX
  *1) În vederea determinării valorii de piață pentru obligațiunile corporatiste care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârșitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri, se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precede această dată. În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă.D. Acțiuni și alte participații cu randament variabil asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată
  Lei
  Denumirea emitentuluiDenumirea bursei de valori mobiliare unde se tranzacționeazăNumăr de acțiuni achiziționateValoarea conform evidențelor contabileValoarea de piață la data raportării
  12345
  TotalX
  E. Unități în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și alte fonduri de investiții
  Lei
  Denumirea fonduluiNumăr de unități de fond achiziționateValoarea conform evidențelor contabileValoarea de piață^1 la data raportării
  1234
  Total
  F. Depozite, conturi curente la instituții de credit și disponibilități în casierie
  Lei
  Instituția de creditValoarea depozitelor*) la data raportăriiDisponibilități în conturi curente și casierie*)Total depozite, conturi curente și casierieDobânzi de încasat
  12345
  Total
  *1) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.G. Terenuri, construcții în proprietatea asigurătorului (libere de sarcini)
  Lei
  Date de identificare a terenului sau construcției (adresă)Data dobândiriiValoarea achizițieiValoarea conform evidențelor contabile1Valoarea de piață la data raportăriiDurata asigurării (luni)Suma asiguratăNumele asigurătorului sau reasiguratorului în cazul autoasigurării
  12345678
  TotalXXX
  H. Raportare privind Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare - valoare totală și valoare raportată ca activ admis să acopere rezervele tehnice brute, la data de .............
  Lei
  Rating acordat de
  Nr. crt.Denumire asigurător/ reasigurător către care s-a cedat risculSediul social (țara)Autoritatea care a autorizat și supraveghează asigurătorul/ reasiguratorulAsigurătorul/ reasiguratorul este licențiat ca societate captivă^1 (4)Agenția de ratingStatul de înregistrare a agențieiRating acordatTip rating^2Partea din rezervele tehnice cedate^3 (cu excepția IBNR cedat)IBNR cedat^4Partea din rezervele tehnice cedate -totalPartea din rezervele tehnice cedate (cu excepția IBNR cedat), raportată ca activ admisIBNR cedat, raportat ca activ admisPartea din rezervele tehnice cedate, raportată ca activ admis - total
  (1)(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) = (9) + (10)(12)(13)(14) = (12) + (13)
  1XXXX
  2XXXX
  TotalXXXXXXX
  *1) se va completa cu Da sau Nu, după caz. *2) ca de exemplu: rating de credit, rating de risc de contrapartida, stabilitate financiara etc. Dacă asigurătorul/reasiguratorul are mai multe ratinguri, se va specifica un singur rating. *3) partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare. *4) partea din rezervele tehnice de daune neavizate aferente contractelor cedate în reasigurare.^1 Construcțiile la valoarea rămasă.I. Raportare privind Partea din rezervele tehnice de daune avizate aferentă contractelor cedate în reasigurare, pe clase de asigurări generale, la data de ..........
  Rating acordat de
  Nr. crt.Denumire asigurător/reasigurător către care s-a cedat risculSediul social (țara)Autoritatea care a autorizat și supraveghează asigurătorul/ reasiguratorulAsigurătorul/ reasiguratorul este licențiat ca societate captivă^1Agenția de ratingStatul de înregistrare a agențieiRating acordat
  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
  1
  2
  TotalXXXXXX
  Clase de asigurări generale
  Tip rating^2A1A2A3A4A5A6A7A8A9A16A17A18*Total
  (8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(27) = suma de la (9) la (20)
  X
  *1) se va completa cu Da sau Nu, după caz. *2) ca de exemplu: rating de credit, rating de risc de contrapartidă, stabilitate financiară etc. Dacă asigurătorul/reasiguratorul are mai multe ratinguri, se va specifica un singur rating. *) conform particularităților prevăzute la art. 4 alin. (2) și (3) din Legea nr. 237/2015J. Raportare privind Partea din rezervele tehnice de daune neavizate aferentă contractelor cedate în reasigurare - valoare totală și valoare raportată ca activ admis să acopere rezervele tehnice brute, pe clase de asigurări generale, la data de ..........
  Nr. crt.IndicatoriA1A2A3A4A5A6A7A8A9A16A17A18*Total
  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(20) = suma de la (2) la (13)
  1.Partea din rezervele tehnice de daune avizate cedate^1
  2.Partea din rezervele tehnice de daune avizate cedate1, raportată ca activ admis
  3.IBNR cedat^2
  4.IBNR cedat^2, raportat ca activ admis
  *1) Partea din rezervele tehnice de daune avizate aferentă contractelor cedate în reasigurare. *2) Partea din rezervele tehnice de daune neavizate aferente contractelor cedate în reasigurare. *) conform particularităților prevăzute la art. 4 alin. (2) și (3) din Legea nr. 237/2015
   +  Anexa nr. 17
  Activele admise și acoperirea rezervelor
  - activitatea de asigurări de viață
  - Raportare trimestrială -
   +  Macheta nr. 1
  Active admise și explicații privind acoperirea rezervelor tehnice
  brute la data de: ............
  Lei
  Total rezerve tehnice brute
  Nr. crt.Denumirea activelorValoarea activelor conform evidențelor contabile^1Valoarea de piață a activelor la data raportării^1Valoarea activelor deținute de asigurător și admise să acopere rezervele conform normelor^2
  1234
  1.Titluri de stat și bonuri de tezaur emise de statele membre
  2.Titluri emise de autorități ale administrației publice locale
  3.Obligațiuni și alte instrumente ale pieței monetare și de capital, asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată
  4.Acțiuni și alte participații cu randament variabil, asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată
  5.Unități în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și alte fonduri de investiții
  6.Depozite și conturi curente la instituții de credit
  7.Terenuri, construcții în proprietatea asigurătorului
  8.Creanțe de la asigurați și intermediari, rezultând din operațiuni de asigurare directe și acceptări în reasigurare
  9.Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare
  10.Dobânzi de încasat aferente activelor admise să acopere rezervele tehnice brute
  11.Cheltuieli de achiziție reportate
  12.Disponibilități în casierie
  TOTAL:
  *1) Vor fi menționate activele investite în țară și în străinătate. *2) Activele localizate în afara teritoriului statelor membre nu vor fi admise să acopere rezervele tehnice brute.
   +  Macheta nr. 2
  Active admise să acopere rezervele tehnice
  brute [cu excepția clasei C3*3)]
  la data de: ..........
  *3) Clasa este menționată în anexa nr. 1, secțiunea C din Legea nr. 237/2015
  Lei
  Total rezerve tehnice brute
  Nr. crt.Denumirea activelorValoarea activelor conform evidențelor contabile^1Valoarea de piață a activelor la data raportării^1Valoarea activelor deținute de asigurător și admise să acopere rezervele conform normelor^2
  1234
  1.Titluri de stat și bonuri de tezaur emise de statele membre
  2.Titluri emise de autorități ale administrației publice locale
  3.Obligațiuni și alte instrumente ale pieței monetare și de capital, asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată
  4.Acțiuni și alte participații cu randament variabil, asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată
  5.Unități în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și alte fonduri de investiții
  6.Depozite și conturi curente la instituții de credit
  7.Terenuri, construcții în proprietatea asigurătorului
  8.Creanțe de la asigurați și intermediari, rezultând din operațiuni de asigurare directe și acceptări în reasigurare
  9.Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare
  10.Dobânzi de încasat aferente activelor admise să acopere rezervele tehnice brute
  11.Cheltuieli de achiziție reportate
  12.Disponibilități în casierie
  TOTAL:
  *1) Vor fi menționate activele investite în țară și în străinătate. *2) Activele localizate în afara teritoriului statelor membre nu vor fi admise să acopere rezervele tehnice brute.
   +  Macheta nr. 3
  Active admise să acopere rezervele tehnice brute
  (aferente clasei C3*3) - U.L.) la data de: ...........
  Lei
  Valoare rezervă matematică brută
  Nr. crt.Denumirea activelorValoarea activelor conform evidențelor contabile^1Valoarea de piață a activelor la data raportării^1Valoarea activelor deținute de asigurător și admise să acopere rezervele conform normelor^2
  1234
  1.Titluri de stat și bonuri de tezaur emise de statele membre
  2.Titluri emise de autorități ale administrației publice locale
  3.Obligațiuni și alte instrumente ale pieței monetare și de capital, asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată
  4.Acțiuni și alte participații cu randament variabil, asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată
  5.Unități în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și alte fonduri de investiții
  6.Depozite și conturi curente la instituții de credit
  7.Terenuri, construcții în proprietatea asigurătorului
  8.Creanțe de la asigurați și intermediari, rezultând din operațiuni de asigurare directe și acceptări în reasigurare
  9.Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare
  10.Dobânzi de încasat aferente activelor admise să acopere rezervele tehnice brute
  11.Cheltuieli de achiziție reportate
  12.Disponibilități în casierie
  TOTAL:
  *1) Vor fi menționate activele investite în țară și în străinătate. *2) Activele localizate în afara teritoriului statelor membre nu vor fi admise să acopere rezervele tehnice brute. *3) Clasa este menționată în anexa nr. 1, secțiunea C din Legea nr. 237/2015
  Explicații privind activele care acoperă rezervele tehnice brute cu evidențierea
  distinctă a acestora pe Unit Linked și asigurări tradiționaleA. Total titluri de stat și bonuri de tezaur (lei și valută)
  Lei
  Denumirea instituției de creditValoarea titlurilor de stat și a bonurilor de tezaurValoarea de piață la data raportăriiDobânzi de încasatUnit Linked/asigurări tradiționale
  12345
  Total titluri de stat
  A.1. Titluri de stat și bonuri de tezaur (în lei)
  Lei
  Denumirea instituției de creditDenumirea bursei de valori mobiliare unde se tranzacționeazăData achizițieiData scadențeiValoarea conform evidențelor contabileValoarea de piață^1 la data raportăriiDobânzi de încasatUnit Linked/ asigurări tradiționale
  12345678
  Total titluri de statXXX
  *1) În vederea determinării valorii de piață pentru titlurile de stat care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârșitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri, se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precede această dată. În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă.A.2. Titluri de stat și bonuri de tezaur (în valută)
  Lei
  Denumirea instituției de creditDenumirea bursei de valori mobiliare unde se tranzacționeazăData achizițieiData scadențeiValoarea conform evidențelor contabileValoarea de piață^1 la data raportăriiDobânzi de încasatUnit Linked/Asigurări Tradiționale
  12345678
  Total titluri de statXXX
  *1) În vederea determinării valorii de piață pentru titlurile de stat care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârșitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri, se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precede această dată. În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă. Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.B. Obligațiuni emise de autorități ale administrației publice locale
  Lei
  Denumirea administrației publice localeDenumirea bursei de valori mobiliare unde se tranzacționeazăData achizițieiData scadențeiValoarea conform evidențelor contabileValoarea de piață^1 la data raportăriiDobânzi de încasatUnit Linked/asigurări tradiționale
  12345678
  TotalXXX
  *1) În vederea determinării valorii de piață pentru obligațiunile emise de autorități ale administrației publice locale care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârșitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri, se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precede această dată. În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă.C. Obligațiuni și alte instrumente ale pieței monetare și de capital, asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată
  Lei
  Denumirea emitentuluiDenumirea bursei de valori mobiliare unde se tranzacționeazăData achizițieiData scadențeiValoarea conform evidențelor contabileValoarea de piață^1 la data raportăriiDobânzi de încasatUnit Linked/asigurări tradiționale
  12345678
  TotalXXX
  *1) În vederea determinării valorii de piață pentru obligațiunile corporatiste care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârșitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri, se va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precede această dată. În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă.D. Acțiuni și alte participații cu randament variabil, asimilate acestora, tranzacționate pe o piață
  Lei
  Denumirea emitentuluiDenumirea bursei de valori mobiliare unde se tranzacționeazăNumăr de acțiuni achiziționateValoarea conform evidențelor contabileValoarea de piață la data raportăriiUnit Linked/asigurări tradiționale
  123456
  TotalX
  E. Unități în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și alte fonduri de investiții
  Lei
  Denumirea fonduluiNumăr de unități de fond achiziționateValoarea conform evidențelor contabileValoarea de piață la data raportăriiUnit Linked/asigurări tradiționale
  12345
  Total
  F. Depozite, conturi curente la instituții de credit și disponibilități în casierie
  Lei
  Instituția de creditValoarea depozitelor^1 la data raportăriiDisponibilități în conturi curente și casierie^1Total depozite, conturi curente și casierieDobânzi de încasatUnit Linked/ asigurări tradiționale
  123456
  Total
  *1) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.G. Terenuri, construcții în proprietatea asigurătorului (libere de sarcini)
  Lei
  Date de identificare a terenului sau construcției (adresă)Data dobândiriiValoarea achizițieiValoarea conform evidențelor contabile^1Valoarea de piațăDurata asigurării (luni)Suma asiguratăNumele asigurătorului sau reasiguratorului în cazul autoasigurăriiUnit Linket/ asigurări tradiționale
  123456789
  TotalXXX
  *1) Construcțiile la valoarea rămasă.H. Raportare privind Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare - valoare totală și valoare raportată ca activ admis să acopere rezervele tehnice brute, la data de ..........
  Nr. crt.Denumire asigurător/ reasigurător către care s-a cedat risculSediul social (țara)Autoritatea care a autorizat și supraveghează asigurătorul/ reasiguratorulAsigurătorul/ reasiguratorul este licențiat ca societate captivă^1Rating acordat dePartea din rezervele tehnice cedate3 (cu excepția IBNR cedat)IBNR cedat^4Partea din rezervele tehnice cedate - totalPartea din rezervele tehnice cedate (cu excepția IBNR cedat), raportată ca activ admisIBNR cedat, raportat ca activ admisPartea din rezervele tehnice cedate, raportată ca activ admis -total
  Agenția de ratingStatul de înregistrare a agențieiRating acordatTip rating^2
  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) = (9)+ (10)(12)(13)(14) = (12)+ (13)
  1XXXX
  2XXXX
  TotalXXXXXXX
  *1) se va completa cu Da sau Nu, după caz. *2) ca de exemplu: rating de credit, rating de risc de contrapartida, stabilitate financiara etc. Dacă asigurătorul/reasiguratorul are mai multe ratinguri, se va specifica un singur rating. *3) partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare. *4) partea din rezervele tehnice de daune neavizate aferente contractelor cedate în reasigurare.I. Raportare privind Partea din rezervele tehnice de daune avizate aferentă contractelor cedate în reasigurare, pe clase de asigurări de viață, la data de ..........
  Nr. crt.Denumire asigurător/ reasigurător către care s-a cedat risculSediul social (tara)Autoritatea care a autorizat și supraveghează asigurătorul/ reasigurătorulAsigurătorul/ reasiguratorul este licențiat ca societate captivă^1Rating acordat deClase de asigurări de viață
  Agenția de ratingStatul de înregistrare a agențieiRating acordatTip rating^2C1C2C3C4C5C6C7A1A2Total
  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(15) = suma de la (9) la (17)
  1
  2
  TotalXXXXXXX
  *1) se va completa cu Da sau Nu, după caz *2) ca de exemplu: rating de credit, rating de risc de contrapartidă, stabilitate financiară etc. Dacă asigurătorul/reasiguratorul are mai multe ratinguri, se va specifica un singur rating.J. Raportare privind Partea din rezervele tehnice de daune neavizate aferentă contractelor cedate în reasigurare - valoare totală și valoare raportată ca activ admis să acopere rezervele
  Nr. crt.IndicatoriClase de asigurări de viață
  C1C2C3C4C5C6C7A1A2Total
  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(V)(8)(9)(10)(8) = suma de la (2) la (10)
  1.Partea din rezervele tehnice de daune avizate cedate^1
  2.Partea din rezervele tehnice de daune avizate cedate^1, raportată ca activ admis
  3.IBNR cedat^2
  4.IBNR cedat^2, raportat ca activ admis
  *1) Partea din rezervele tehnice de daune avizate aferentă contractelor cedate în reasigurare. *2) Partea din rezervele tehnice de daune neavizate aferente contractelor cedate în reasigurare.
   +  Anexa nr. 18
  Situația primelor brute subscrise de asigurători
  pe categorii de contractanți persoane fizice și juridice
  - Raportare trimestrială -
  la data de: .............
  Lei
  Nr. crt.Clasa de AsigurăriPrime brute subscrise^3 pe categorii de contractanți
  Asigurări de viațăAsigurări generale
  persoane fizicesocietăți comerciale nefinanciarebănci și cooperative de creditalți intermediari financiariinstituții guverna mentalealtelepersoane fizicesocietăți comerciale nefinanciarebănci și cooperative de creditalți intermediari financiariinstituții guvernamentalealtele
  012345678910111213
  TOTAL
  1.Clasa A1^1XXXXXX
  2.Clasa A2^1XXXXXX
  3.Clasa A3^1XXXXXX
  4.Clasa A4^1XXXXXX
  5.Clasa A5^1XXXXXX
  6.Clasa A6^1XXXXXX
  7.Clasa A7^1XXXXXX
  8.Clasa A8^1XXXXXX
  9.Clasa A9^1XXXXXX
  10.Clasa A16^1XXXXXX
  11.Clasa A17^1XXXXXX
  12.Clasa A18^1*XXXXXX
  13.Clasa C1^2XXXXXX
  14.Clasa C2^2XXXXXX
  15.Clasa C3^2XXXXXX
  16.Clasa C4^2XXXXXX
  17.Clasa C5^2XXXXXX
  18.Clasa C6^2XXXXXX
  19.Clasa C7^2XXXXXX
  17.Clasa A1^1XXXXXX
  18.Clasa A2^1.XXXXXX
  *1) Clasele de asigurare sunt prevăzute în anexa nr. 1, secțiunea A din Legea nr. 237/2015 *2) Clasele de asigurare sunt prevăzute în anexa nr. 1, secțiunea C din Legea nr. 237/2015 *3) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate *) conform particularităților prevăzute la art. 4 alin. (2) și (3) din Legea nr. 237/2015
   +  Anexa nr. 19
  Indicatorii privind activitatea aferentă asigurărilor agricole
  - Raportare trimestrială -
  la data de: ............
  Lei
  Nr. crt.IndicatoriAsigurări agricole, din care:
  culturi agricoleasigurarea animalelor
  1.Număr de contracte în vigoare la sfârșitul perioadei de raportare - buc.
  2.Număr de contracte încheiate în perioada de raportare - buc.
  3.Prime brute subscrise^1 - total, din care:
  4.a) asigurări directe
  5.b) primiri în reasigurare
  6.Prime brute subscrise cedate în reasigurare - total, din care:
  7.a) asigurări directe
  8.b) primiri în reasigurare
  9.Rezerva de daune avizate și neavizate - total, din care:
  10.a) aferente anilor anteriori
  11.b) pentru anul de raportare
  12.Indemnizații brute plătite^2 - total, din care:
  13.a) pentru asigurări directe
  14.b) pentru primiri în reasigurare
  15.Subvenții primite de la autoritățile statului
  *1) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate. *2) Indemnizațiile nu vor fi diminuate cu recuperări și regrese.
   +  Anexa nr. 20
  Activele financiare deținute asigurător
  - Raportare trimestrială -
  la data de: ............
  Lei
  Denumirea elementului de activNr. rd. bilanțSold la:
  Începutul exercițiului financiarSfârșitul perioadei de raportare
  AB12
  Plasamente deținute la societățile afiliate și sub forma de interese de participare și alte plasamente în imobilizări financiare
  1. Titluri de participare deținute la societăți afiliate (261-29611-29621)11
  2. Titluri de creanță și împrumuturi acordate societăților afiliate (26711+26721+26731+26741-29615-29625)12
  3. Participări la societățile în care există interese de participare (263-29613-29623)13
  4. Titluri de creanță și împrumuturi acordate societăților în care există interese de participare (26713+26723+26733+26743-29617-29627)14
  5. Alte plasamente în imobilizări financiare (265+26712+26714+26722+26724+26732+26734+26742+26744-29614-29616-29619-29624-29626-29629)15
  TOTAL (rd. 11 la 15)16
  Alte plasamente financiare
  1. Acțiuni, alte titluri cu venit variabil și unități la fondurile comune de plasament (2711+2712+273-29711 -29713-29721 -29723)17
  2. Obligațiuni și alte titluri cu venit fix (2721+2722-29712-29722)18
  3. Părți în fonduri comune de investiții (274-29714-29724)19
  4. Împrumuturi ipotecare (26715+26725-29631)20
  5. Alte împrumuturi (26716+26726-29632)21
  6. Depozite la instituțiile de credit (26717+26727+26737+26747-29641-29651)22
  7. Alte plasamente financiare (278-29718-29728)23
  TOTAL (rd. 17 la 23)24
  Depozite la societăți cedente (268-29642-29652)25
  Plasamente aferente asigurărilor de viață pentru care expunerea la riscul de investiții este transferată contractanților (241-294)26
  Casa și conturi la bănci (543+544+547+548+551+552)60
   +  Anexa nr. 21
  Primirile în reasigurare, pentru activitatea de asigurări generale și de viață
  - Raportare trimestrială -
  la data de: ...........
  Lei
  Nr. crt.Denumirea asigurătorului de la care au fost primite riscuriTip contractClasele de asigurare pentru care s-au primit riscuriPrime brute subscrise din primiri în reasigurare în perioada de raportare^1Cheltuieli cu comisioanele pentru primirile în reasigurare în perioada de raportareIndemnizații brute plătite pentru primirile în reasigurare în perioada de raportareRezervele tehnice brute provenite din primirea în reasigurare în perioada de raportare^2
  1234567
  1.
  2.
  3.
  4.
  TotalXX
  *1) în cazul activității de asigurări generale *2) în cazul activității de asigurări de viață
   +  Anexa nr. 22
  Cedările în reasigurare, pentru activitatea de asigurări generale și de viață
  - Raportare trimestrială -
  la data de: ..........
  Lei
  Nr. crt.Denumirea societății căreia i-au fost cedate riscurileRatingul stabilit de către agențiile de rating pentru societateSediul social al societății (țara)Ponderea participării societății în capitalul social al asigurătorului (%)Tip contractClasele de asigurare pentru care s-au cedat riscuriPrimele brute subscrise^1 cedate în reasigurare în perioada de raportareVenituri înregistrate de la societate în perioada de raportare:
  din comisioane de reasiguraredin indemnizații recuperate
  123456789
  1.
  2.
  3.
  4.
  TotalXXXXX
  *1) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate.
   +  Anexa nr. 23
  Acoperirea riscurilor de catastrofe naturale
  - Raportare trimestrială -
   +  Macheta nr. 1
  Situația primelor brute subscrise aferente contractelor de
  asigurare care acoperă riscuri de catastrofe naturale,
  a rezervei de catastrofă constituite, a nivelului
  reținerii proprii și a acumulării răspunderilor asumate
  la data de: ............
  Lei
  Nr. crt.Clase de asigurarePrime brute subscrise^1 pentru contractele care acoperă riscuri de catastrofe naturaleRezerva brută de catastrofăNivelul reținerii proprii^2 a asigurătorului pentru contractele care acoperă riscuri de catastrofe (la sfârșitul perioadei de raportare)Acumularea răspunderilor asumate prin contracte de asigurare care acoperă riscuri de catastrofe (la sfârșitul perioadei de raportare)
  În perioada de raportare (trimestru)Cumulat de la începutul exercițiului financiarConstituită pentru primele subscrise în perioada de raportare (evidențiate în coloana 2)Constituită pentru primele subscrise cumulat de la începutul exercițiului financiar (evidențiate în coloana 3)Soldul rezervei brute de catastrofa la sfârșitul perioadei de raportare
  12345678
  1.
  2.
  Total
  *1) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate. *2) Se va anexa modul de calcul al reținerii proprii a asigurătorului pentru contractele care acoperă riscuri de catastrofe naturale. Nivelul reținerii proprii se determină ca o estimare cumulată pentru contractele care acoperă riscuri de catastrofe naturale și pentru care asigurătorul răspunde. Pentru calculul echivalentului în lei al nivelului reținerii proprii și al acumulării răspunderilor asumate se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea.
   +  Macheta nr. 2
  Situația contractelor de reasigurare care
  includ acoperirea riscurilor de catastrofe naturale
  la data de: ..............
  Nr. crt.Clase de asigurare care fac obiectul contractelor de reasigurareTip contractCapacitatea contractului de reasigurare - EUR -Prioritatea contractului de reasigurare - EUR -Răspunderea societății care acceptă în reasigurare- EUR -Prime cedate în reasigurare - EUR -Valoarea indemnizațiilor brute plătite de asigurător - EUR -
  1234567
  1.
  2.
  TotalXXX
   +  Macheta nr. 3
  Acumularea maximă aferentă contractelor de
  asigurare care acoperă riscuri de catastrofe naturale)
  la data de: .............
  Nr. crt.Clase de asigurareAgregat sume asigurate pentru contracte de asigurare în vigoare la sfârșitul perioadei de raportare- EUR -din care:
  Sume asigurate cedate în reasigurare^1 - EUR -Sume asigurate în reținerea asigurătorului- EUR -
  1234=2-3
  1.
  2.
  Total
  *1) Vor fi luate în calcul numai contractele de reasigurare proporțională.
   +  Macheta nr. 4
  Expunerea maximă - Dauna maximă posibilă aferentă
  contractelor de asigurare care acoperă riscuri
  de catastrofe naturale
  la data de: ..........
  Nr. crt.Clase de asigurareDauna maximă posibilă aferentă contractelor în vigoare- EUR -Dauna maximă posibilă în sarcina societăților- EUR -Dauna maximă posibilă (netă) în sarcina asigurătorului- EUR -
  1234
  1.
  2.
  Total
   +  Anexa nr. 24
  Repartizarea primelor brute subscrise*1) pe județe
  pentru asigurări generale și asigurări de viață
  - Raportare trimestrială -
  la data de: .............
  *1) Primele brute subscrise vor fi diminuate cu primele de asigurare anulate.  +  Macheta nr. 1 - Asigurări generale
  Lei
  Nr. crt.JudețClasa A1^2Clasa A2^2Clasa A3^2Clasa A4^2clasa A5^2Clasa A6^2Clasa A7^2Clasa A8^2Clasa A9^2Clasa A16^2Clasa A17^2Clasa A182*Total
  1.ALBA
  2.ARAD
  3.ARGEȘ
  4.BACĂU
  5.BIHOR
  6.BISTRIȚA-NĂSĂUD
  7.BOTOȘANI
  8.BRĂILA
  9.BRAȘOV
  10.BUCUREȘTI
  11.BUZĂU
  12.CĂLĂRAȘI
  13.CARAȘ-SEVERIN
  14.CLUJ
  15.CONSTANȚA
  16.COVASNA
  17.DÂMBOVIȚA
  18.DOLJ
  19.GALAȚI
  20.GIURGIU
  21.GORJ
  22.HARGHITA
  23.HUNEDOARA
  24.IALOMIȚA
  25.IAȘI
  26.ILFOV
  27.MARAMUREȘ
  28.MEHEDINȚI
  29.MUREȘ
  30.NEAMȚ
  31.OLT
  32.PRAHOVA
  33.SĂLAJ
  34.SATU MARE
  35.SIBIU
  36.SUCEAVA
  37.TELEORMAN
  38.TIMIȘ
  39.TULCEA
  40.VÂLCEA
  41.VASLUI
  42.VRANCEA
  *2) Clasele sunt menționate în Legea nr. 237/2015, anexa nr. 1, secțiunea A. *) conform particularităților prevăzute la art. 4 alin. (2) și (3) din Legea nr. 237/2015
   +  Macheta nr. 2 - Asigurări de viață
  Lei
  Nr. crt.JudețClasa C1^1Clasa C2^1Clasa C3^1Clasa C4^1Clasa C5^1Clasa C6^1Clasa C7^1Clasa A1^2Clasa A2^2Total
  1.ALBA
  2.ARAD
  3.ARGEȘ
  4.BACĂU
  5.BIHOR
  6.BISTRIȚA-NĂSĂUD
  7.BOTOȘANI
  8.BRĂILA
  9.BRAȘOV
  10.BUCUREȘTI
  11.BUZĂU
  12.CĂLĂRAȘI
  13.CARAȘ-SEVERIN
  14.CLUJ
  15.CONSTANȚA
  16.COVASNA
  17.DÂMBOVIȚA
  18.DOLJ
  19.GALAȚI
  20.GIURGIU
  21.GORJ
  22.HARGHITA
  23.HUNEDOARA
  24.IALOMIȚA
  25.IAȘI
  26.ILFOV
  27.MARAMUREȘ
  28.MEHEDINȚI
  29.MUREȘ
  30.NEAMȚ
  31.OLT
  32.PRAHOVA
  33.SĂLAJ
  34.SATU MARE
  35.SIBIU
  36.SUCEAVA
  37.TELEORMAN
  38.TIMIȘ
  39.TULCEA
  40.VÂLCEA
  41.VASLUI
  42.VRANCEA
  *1) Clasele sunt menționate în Legea nr. 237/2015, anexa nr. 1, secțiunea C. *2) Clasele sunt menționate în Legea nr. 237/2015, anexa nr. 1, secțiunea A.
   +  Anexa nr. 25
  Situația și indicatorii privind activitatea
  aferentă asigurărilor facultative de locuințe
  - Raportare trimestrială-
  Nr. crt.JudețNumăr de contracte în vigoare la sfârșitul perioadei de raportare - buc.Număr de contracte încheiate în perioada de raportare -buc.Prime brute subscrise^1) -total, din care:a) asigurări directeb) primiri în reasigurarePrime brute subscise cedate în reasigurare -total, din care:a) asigurări directeb) primiri în reasigurareRezerva de daune avizate și neavizate -total, din care:a) aferente anilor anteriorib) pentru anul de raportareIndemnizații brute plătite^2)- total, din care:a) pentru asigurări directeb) pentru primiri în reasigurareSubvenții primite de la autoritățile statului
  1ALBA
  2ARAD
  3ARGEȘ
  4BACĂU
  5BIHOR
  6BISTRIȚA-NĂSĂUD
  7BOTOȘANI
  8BRĂILA
  9BRAȘOV
  10BUCUREȘTI
  11BUZĂU
  12CĂLĂRAȘI
  13CARAȘ-SEVERIN
  14CLUJ
  15CONSTANȚA
  16COVASNA
  17DÂMBOVIȚA
  18DOLJ
  19GALAȚI
  20GIURGIU
  21GORJ
  22HARGHITA
  23HUNEDOARA
  24IALOMIȚA
  25IAȘI
  26ILFOV
  27MARAMUREȘ
  28MEHEDINȚI
  29MUREȘ
  30NEAMȚ
  31OLT
  32PRAHOVA
  33SĂLAJ
  34SATU-MARE
  35SIBIU
  36SUCEAVA
  37TELEORMAN
  38TIMIȘ
  39TULCEA
  40VÂLCEA
  41VASLUI
  42VRANCEA